Friday, 31 August 2012

Kudzidza hakuperi

Memory Chirere
Ndokunge tigere zvedu pamusuwo weNational Gallery yeZimbabwe muHarare. Ndaivepo ndine munyori wenyaya pfupi Memory Chirere. Apa taipanana zvedu mabhuku nemashoko akakosha sevanyori. Taitotaura nezveuko taigona kuendesa zvinyorwa uye kuti iyo ndima yezveuvaranomwe yakamira sei muZimbabwe mazuva ano. Taiseka zvedu pahusahwira apo takaona mukuru anozivikanwa nezvekunyora mitambo yekuedzesera, Stephen Chifunyise asvika paNational Gallery. Takamusumudzira maoko iye ndofamba ouya pataive. Steve Chifunyise anozivikanwa zvikuru semunyori wemitambo yekuedzesera yakatambirwa munzvimbo zhinji dzinosanganisira kuTheatre in The Park muHarare. Pakasvika mukuru uyu takambokurukura nezvemutambo wake waakanyora unonziRoki and Maneta Encounter, uyo wainge uchikutoonekwa paTheatre in the Park pamazuva iwayo. Takanakirwa tichiudzwawo maonero aiita mukuru uyu nyaya yaRoki naManeta iyi.
Steve Chifunyise
Tiri mukukurukura umu ndimo makazonzi nomumwe wangu Chirere,'Nhai vaChifunyise, nguva yekunyora mitambo yose iyi munoiwanepi.' Mukuru akamboseka zvake sekuti painge pasina chataurwa. Ndobva azoti zvake, 'Nguva yakawandisa chaizvo asi inoda kuirongera.'  Takabva tambotarisana tiri vaviri. Ndokubva tabatsirawo mukuru kuseka. Akabva ataura achiti, 'Munhu akarara maawa matanhatu pahusiku inguva yakaringana kuti munhu anzi azorora. Imwe nguva inoita maawa gumi namasere yava nguva yekushanda, kudya nokutatandara navamwe.
Ndipowo pakazonzi neumwe wangu Chirere, 'Nebasa ramunoita iri rokuti munenge mune mabasa amunenge muchipiwa kubva kudzimwe nyika munozvigona sei chaizvo?' Takamboseka zvedu sekuti hatisi munyaya yakakosha. Ndizvo zvandofarira kana vadavadi vasangana vachigoverana mashoko akakosha. Unenge usiri musangano wakatarwa nenguva zvakare une nguva inotarirwa kuti ingapera. Munguva dikidiki mashoko akakosha anenge atogashidzanwa. Anoda kushandisa matama aawana otoashandisa kuti akure kana kuaregera kuti arambe achingozhamba. 'Hongu ndinenge ndine basa kubva kuMalawi, Botswana neNamibia asi izvozvo hazvinditadzisi kunyora mitambo. Ndinoronga nguva yangu pasi, ndadaro ndochiona nguva dzandinofanira kunge ndichitaura ngano nemusi wemugovera wegawega, ndodziisa parutivi, ndotarirawo nguva dzandinofanira kunge ndichiita misangano nemabhodhi andinogara akasiyanasiyana ndodziisa pasi nemazuva adzo, ndoonazve nguva idzo ndinofanira kunge ndichifambira zvebasa kunze kwenyika, ndodziisa padivi, ndoona nguva dzokutamba navazukuru vangu ndodziisa parutivi nokuti vazukuru vangazogumbuka kuti sekuru havambovaraidzani nesu ndodziisa parutivi, ndadaro ndochitarirawo nguva dzokuverenga ndodziisawo parutivi ndochizopedzesera nekuona kuti nguva yasara kuti ndinyore mitambo nemamwe mapepa andinenge ndichifanira kushandisa apo ndinotaura pamisangano yakasiyanasiyana ndotoona kuti dzakawandisa. Ndakazvipira kuti ndinofanira kunyora mitambo gumi pagore saka ndizvo chaizvo zvandinoita.' takambosekazve.
Ndipowo pakazobvunzwa umwe mubvunzo naChirere zvakare achiti, 'Hamumbosanganiwo nedambudziko rekudzimirwa semunyori here?' Mukuru uyu akabva asekaseka zvake achiratidza kusununguka kwake kwaanoda kuti vamwe vazive kubva mune izvo anoita zvaasinganyimi vamwe. 'Handidzimirwi semunyori kana ndichinyora mitambo. Ndinongodzimirwa chete kana ndichinyora nyaya pfupi, nyaya dzavana kana mapepa ekuverenga pamitambo nemagungano. Mitambo haigoni kuita kuti ndidzimirwe kana ndichinyora nokuti mitambo inotaura nezvezvinhu zvatinoita mazuva ose. Mitambo hupenyu hwedu hwezuva neziuva.'
Takamboseka zvakare. Ko ndizvo zvinoita vanyori vasanganazve. Kuseka nokupana ruzivo. Kukwasha ruzivo kubva kuvamwe. Ndipowo ndakazoti, 'Chete zvinonetsa ndezvekuti vamwe munenge muchiwana pokushandisira zvinyorwa zvenyu. Seni ndinenge ndine nyaya dzandakanyora asi ndichishaya munhu anogona kudzitambira.' Mukuru akabva ati daidai achiti, 'Zvinyorwa zvine nguva. Nyaya yawakanyora inogona kunge isingadyidzani nenguva inoda kuti munyori wayo itsikiswe kana kuti itambwe semutambo. Ini ndinotori nenyaya dzandakanyora makore akati kuti isati yatambwa yandinoona kuti iyezvino yaibva, asi munguva yandainge ngainyora kuti iitwe yainge isati yaibva. Unogona kunge iwe semunyori wavhenekerwa nenyaya isati yavhenekera munhu wese izvo zvinoita sekuti vanhu havadi nyaya yako, asi kwete inguva chete. Zvino iwe semunyori  usazorora kunyora. Ramba uchinyora zvinyorwa zvako uchiunganidza. Zvakakosha zvikuru kuti kana zvinyorwa zvako zvava kudikanwa zvinge zviripo. saka mirira nguva uri pabasa.' Mashoko iwaya akabva aiita kuti timboseka zvakare tiri mukuadzeya.
Pasina ambobvunza mukuru uyu, takazongonzwa otaura nyaya yemutauro wechiShona achiti anotambudzika zvikuru neavo vanonzwisisa nokugona kunyora nerurimi rwechiShona. Aiti iye vanhu ava vanoregerera mutauro wechiShona asi iwo uchinakidza kudaro? Izvi zvakaita kuti ini nemumwe wangu Chirere titarirane tichiita kunge tiri kutaurirana kuti mukuru uyu anoreva isu. Ndakazoshamiswa achiti iye anoverenga kunyange nepepanhau reKwayedza achitokurudzira kuti munhu wese anoda nezvekuziva mutauro anofanira kuverenga pepanhau iri nokuti rinoita kuti munhu adzidzire kutaura nekunyora chiShona nyore. Kudzidza hakuperi chokwadi. Ini semunyori ndaitova nezvimwe zvinhu zvaindinetsa izvo zvakataurwa nemukuru uyu mukukurukura savanyori vasangana mudarenje. Kana nyaya dzako dzisati dzawana anodzitsikisa usaora mwoyo. Aripo achadzitsikisa kana nguva yakwana. Iwe ramba uchinyora nyaya. Zvinoita kana zuva rasvika.
              

Monday, 27 August 2012

Chikwata cheEDITH WeUtonga chonange Kenya neUgandaChikwata cheEdith WeUtonga chiri pabasa. Muzvamburi wegitare redzvovero Edith Katiji ndiye ari pakatti pamufananidzo
Nyenyedzi dzirikuramba dzichipenyera vanasikana varimundima yezvekudavadika muZimbabwe zvichionekwa nekusumuka kwechikwata cheEdith WeUtonga nemusi wa30 Nyamavhuvhu, 2012 chatakananga kuKenya apo chichange chiri pamutambo wezvemimhanzi weBlankets and Wine Arts Festival uchaitwa misi inoti 1 na2 Gumiguru, 2012. Urwu ndirwo rwendo rwechikwata ichi rwekutanga kubuda muZimbabwe chichienda kundoratidzawo vanhu vokunze hunyanzvi nehumhizha hwacho pakubika mimhanzi.
Musi wa1 Gunyana, Edith Katiji uyo anova muvambi uye achiridza gitare reDzvovero muchikwata cheEdith WeUtonga achange achitungamirira zvidzidzo zvemumhanzi zvine donzvo rokuti, ‘Basa Ramadzimai Munezvemumhanzi MuZimbabwe (Zimbabwe Music: The Role of Women)’.  Muzuva rinotevera, ndipowo chikwata chake chicharidza chiri icho chikwata chakatarisirwa kufadza vanhu pamutambo uyu kutanga nenguva dza530 manheru. Senzira yekushambadza chikwata kuvanhu vekuKenya, varongi vemutambo uyu vakavimbisa Edith Weutonga kuti nhau pamusoro pechikwata dzichange dzichitaurwa pamarhedhiyo nezvivhitivhiti zveyo. Musi wa4 Gunyana, chikwata cheEdith WeUtonga chinenge chapedza nezvemutambo weBlakets and Wine Festival chichanoridza kuAlliance Francaise kuMombasa makare muKenya. Mutambo uyu chakaurongerwa naCharles Houdart uyo anoshandira kuAlliance Francaise yemuZimbabwe. Musi wa7 Gunyana, chikwata ichi chichange chichivaraidza vanhu vekuKampala kuUganda uko chichanoridzira pasi pehurogwa hweGothe Institut, pamutambo wachakarongerwa naRoberta Wagner uyo anoshandira Gothe-Zentrum kana kuti Zimbabwe Germany Society.
Mukutaura kwamaneja wechikwata, Elton Mujanana anoti  iye, ‘Chikwata cheEdith WeUtonga chinotora rwendo urwu serwakakosha zvikuru sekuti ndirwo rwekutanga.Izvozvi chikwata chave nemwedzi miviri chichigadzirira zuva rogaroga nezvemutambo uyu. Sechikwata, Edith Weutonga chichashandisa mukana uyu senzira yekupinda nayo kune imwe misika yekunze uyewo mitsva zvakare.’
Elton anoti, apo vakatumira tsamba yavo yekutsvaka mvumo yekuzova pamutambo uyu, varongi vemutambo uyu vakabva vaita tsvakurudzo yavowo padandemutande nezvechikwata ichi ndokuchiwana kuti Edith Katiji mumwe wemadzimai anotungamira chikwata chemimhanzi achiridza gitare redzvovero nokunyora nziyo muAfrica izvo zvinogona kunge zvakazopawo havi yokuti vati chikwata chive pamutambo wakachikoshera uyu.
Sekuona kwake Elton anoti kuridza kwakaita Edith WeUtonga pamutambo wezvevadavadi weHIFA paMain Stage kunogona kuvawo kwakabatsira mukusarudzwa kwechikwata ichi kuti chinoridza kuBlanket and Wine Festival. Zvsirizvo zvega, chikwata cheEdith WeUtonga chakakwanisa kuridza pamitambo yevadavadi inoitirwa munyika yakaita seHIFA, Intwasa, Ibumba, Chimanimani Arts Festival, YOCAF, Winter Jazz Festival neimwe mizhinji. 'Izvi zvinogona kunge zviri izvo zvakapa varongi vemutambo weBlankets and Wine Festival, havi yekunzwawo chikwata ichi chichivaraidza vanhu kuKenya.
Maneja weChikwata akaburitsawo pachena kuti muvambi uye muridzi wegitare redzvovero wechikwata ichi, Edith Katiji munhu anofarira kuita mubatirapamwe navamwe vaimbi. Izvi zvinoonekwa apo panguva yemutambo wekupedzesera paHIFA Edith Katiji akaridzira Oliver Mutukudzi gitare redzvovero parumbo rwake runonzi 'Tozeza Baba'. Zvisizvo zvega, Edith WeUtonga akamboridzazve naAlik Macheso kuJazz 105, pamutambo wainzi pasangana shasha dzekurova magitare edzvovero. Akazoridzawo zvakare naJosh Meck, pamutambo wadaidzwa kunzi, ‘Bass Combo’ uyo wakaitirwa paPrince Edward School. Edith akaonekwawo zvakare achibatana nechikwata chekuSeattle KuUSA chinonzi Publish Your Quest icho chinoridza musambo werock wakanyorovera. Nokuda kwekuti vawana mukana wekundosangana navamwe vadavadi vanobva kumabvazuva nekumadokero eAfrica, achashandisa mukana uyu kutsvaka vamwe vaimbi vekuita mubatirapamwe wekuimba navo.    
Elton Mujanana anoti iye apo chikwata cheEdith WeUtonga chichainda kuKenya , chichanova mumiriri wenyika akanaka. Ikoko vanoti vachanosiya maCD nemaT/Shirt. Pamusoro pazvo chikwata chichandodambura nziyo dzacho tsaru neitsva dzichange dziri padambarefu racho ririkutevera. Vavariro yechikwata ndeyekuti kana chasvika kuKenya chigone kuridza musambo unoita kuti vanhu vanofarira misambo yakasiyana yemumhanzi vanakirwe vose pasina dambudziko.
Edith WeUtonga chikwata chinorova musambo wemuAfrica wakasanganiswa. Chinorovawo musambo weChimurenga zvakare. Ndinovimba kuti avo vachange vari pamitambo yese icharidzwa nechikwata ichi vachaduvikirwa pamwe nokutapirirwa nemimhanzi yacho. Chinofadza ndechekuti budiriro yose iyi irikuuya ichitevera dambarefu rechikwata ichi rimwe roga iro rachakatsikisa mugore ra2010 rinonzi, Utonga. Dambarefu racho rine nziyo gumi dzinosangnisira Chipo, Nhaka naTaisireva dzinovaraidza kunzwa. Elton Anopedzisira nokutendawo sangano reCulture Fund Of Zimbabwe nekuvabatsira nemari yematikiti endege.

Saturday, 25 August 2012

Invitation to Harare’s Zimbabwe Writers Association (ZWA) meeting: September 1, 2012ZWA is inviting you to its Harare members meeting to be held at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia (opposite the South African Embassy) on Saturday September 1, 2012 from 12:00 to 4:30pm.
As requested in the last meeting by some of you, this time the discussion topic is ‘How To Make Money and a Livelihood Through Writing.’ Freelance artists; STEPHEN CHIFUNYISE, ALBERT NYATHI and VIRGINIA JEKANYIKA will be talking about how to earn a living from one’s art.
Those who were not at the last meeting are reminded to bring $10 membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions.
Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. It was fully registered with the National Arts Council of Zimbabwe in January 2011. Zimbabwean writers have taken the initiative to coordinate themselves to form an organisation to represent them and defend their interests. The birth of ZWA was a culmination of self initiated efforts and activities taken by writers of diverse backgrounds with the vision of developing into a strong and dynamic umbrella organisation for writers in Zimbabwe.

Tinashe Muchuri, ZWA Secretary
               ZWA’s By-line: A WHOLE WORLD IN A WORD
 0733 843 455/zimbabwewriters@gmail.com

Friday, 24 August 2012

Simba rekurangarira ndiwo musimboti wekunyora nyayaShimmer Chinodya achivernga nyaya pfupi Hofman Street kubva mubhuku rake renyaya pfupi, Can We Talk.
Musi wa23Nyamavhuvhu 2012 rakava zuva rakaisvonaka apo vanyori vakaungana kuBookCafe pachiitiko chekusangana kwevanyori muchirongwa chePamberi Trust Creative Writing Working Group. Pachiitiko ichi paiva nevanyori gumi navana avo vaikurukura nemunyori wemabhuku anozivikanwa zvikuru, Shimmer Chinodya. Uwandu hwevanyori vakapinda muchirongwa ichi icho chakatora maawa maviri kubva nateni kusvika panguva dzegumi nembiri masikati hwaiva hwakaenzana  pakati pevarume nevakadzi.  Musi uyu  Chinodya nevanyori vaaitungamira vakabvumirana kuti vataure pamusoro pesimba rekurangarira pakunyora nyaya, nhetembo kana rungano.
Chinodya anoti chidimbu chepakati nepakati chekunyora nyaya chinobatwa nendangariro dzemunyori. Ndangariro dzemunyori dzinoratidzwa kubudikidza nenguva kana zuva iro mutauri wenyaya akatanga kurangarira. Kurangarira uku kunosanganisira nyaya dzehukama huri pakati pemutauri wenyaya nehama, vavakaidzani, nezvakamupoteredza; zvishuviro zvemwoyo, zvakasanganikwa nazvo muhupenyu nezvimwewo zvakangodaro.
Mushure mekutaura kuti muzuva iri vanyori vainge vachizotaura nezvesimba rekurangarira semusimboti wekunyora nyaya, Chinodya akazopa  vanyori kuti vanyore nezvemusi wavatanga kurangarira. Vanyori vakabva vanyora musi wavatanga kurangarira apo vaive vachiri vana vaduku, panguva apo vakange vachiyamwa kana apo vaive vava kuchikoro. Mushure vanyori ava vakazoverenga ndangariro dzavo. Mushure mekunge mekuverengaga ndangariro dzavo, Shimmer akazoverenga nyaya yake pfupi yakanyorwa kubva mundangariro dzemwana muduku inonzi ‘Hofman Street’inowanikwa mubhuku rake rinonzi, ‘Can We Talk ‘iro rakatsikiswa neBaobab Academic Books mugore ra1998. Mushure mekupedza kuverenga nyaya pfupi iyi akabva apa vanyori basa rekunyora kanyaya kanoenderana nendangariro  dzemumwe nemumwe  apo aiva ari mwana muduku. Kanya aka kanga kasingadariki peji imwe. Pakunyora nyaya idzi  munyori aifanira kubudisa pachena nguva yakaitika nyaya, izwi remwana muduku, maonero emwana muduku, uye chimwe nechimwe chinhu chakakosha chinoita kuti vaverengi vanakirwe.
Vanyori vapedza kunyora nyaya dzavo vakazoverenga nyaya dzavo dzichivhenyengurwa. Iyi inguva yainakidza chose apo mumwe nemamwe aiverenga nyaya yake vamwe votaura maonere avo. Chinodya, akataura pachiitiko ichi uvaranomwe hupenyu uye hupenyu huvaranomwe. Chinodya akati haanyari kunyora nezveupenyu hwake apo anenge achinyora nyaya dzake. Sezvo zvichinzi munyori anofanira kunyora nyaya pamusoro pezvinhu zvaunoziva pamwe nekunzwisisa naizvozvo munyori anonyanya kunzwisisa zvinhu zvakamukomberedza zvinosanganisira iye. Akawedzera achiti, kuti munyori akure anofanira kuverenga. Zvakare anofanira kuverenga vanyori vanoshandisa izwi raanozoda kushandisa mukutaura nyaya dzake. Chinodya anotora kuverenga nekunyora semativi maviri emari yesimbi. Kana divi rimwe risipo, rimwe racho hariwanikwewo.

Kanyaya kari pazasi apo ndiko kakabuda pabasa ratakapiwa rekudzidzira kushandisa izwi remwana mukunyora:
Father is beating sister Mary this morning. Mother is crying, ‘Chimuregai kani baba!’ Father continues beating sister Mary. Babamunini Chokuda arrives. Mother tells babamunini Chokuda, ‘Stop your brother before he kills his daughter.’ Babamunini Chokuda laughs. Mother shouts at babamunini Chokuda, ‘Useless man!’ Sister Mary calls at babamunini Chokuda, ‘Babamunini ndofa!’ ‘Do you know death,’ that is father. ‘What is death mother?’ ‘Go away, you are too little to know?’ I run to sekuru Gwanha.   Father is always afraid of sekuru Gwanha. Sekuru Gwanha is his father. I am asking sekuru Gwanha, ‘Do you know death?’ Who died? There is death at home. I am running away from death.  Sekuru Gwanha is too too old. His wife mbuya Matindindi is also too too old.

Thursday, 23 August 2012

Roki and Maneta Encounter, inobuditsa kuti madzimai ane simba rekusumudzira kana kadzikisira ramangwana remunhu!


Musi weChipiri 20 Nyamavhuvhu 2012, Rooftop Promotions yakaparura mutambo mutsva uyo wakanyorwa nemunyori wemitambo yekuedzesera anozikanwa zvikuru Steve Chifunyise. Mutambo uyu unotenderera panyaya yekuti Roki naManeta vanova vamwe vavanhu vanopinda kumakwikwi eZim IDOL. Nhoroondo yekukundikana kwavaviri kuBig Brother Africa inozivikanwa nenyika pamwechete nevatatu avo vaiita basa rekuona kuti agona kudarika umwe ndiani muZIM IDOL.
Nyaya inobuda pamutambo uyu ndeyekuti iyo madzimainogona kusumudzira kana kudzikisira hupenyu hwemunhu. Izvi zvinoonekwa apo Maneta anozivikanwa nokuita kuti Roki akundikane pamutambo weBig Brother Africa anozoita iye zvakare anoita kuti Roki aitwe ZIM IDOL. Izvi zvinouya mushure mekunge vatatu vanonga vachiona nezvekuti akunda vamwe ndiani vakundikana kuwirirana kuti akunda umwe ndiani. Ndipowo panozobuda Maneta uyo anova mukwikwidzi achitaura zvabuda mumakwikwieZIM IDOL aya.
Simba ramadzimai rakaratidzwa zvakare nemamirire anga akaita huwandu hwevatambi vemutambo uyu. Pane vatambi vaiva nechekuita nezvaizobuda mumakwikwi eZIM IDOL, paiva navanhukadzi vatatu zvichienzaniswa navarume vaviri. Vamwe varume vana avo vairidza zviridzwa kumutambo uyu kuti vanokwikwidza vanyatsekuita basa ravo vainge vachiita kunge rhedhiyo. Vaiva vabatsiri chete asi vanga vasina chekureva pane zvaizobuda mumitambo uyu. Zvinosiya vanhukadzi vatatu navanhurume vaviri vachikwikwidzana kuti onzi ZIM IDOL ndiani.
Kubudikidza nehuwandu hwavanhukadzi muZimbabwe, mutambo uyu unoratidza kuti kana vakabatana, vanogona kugadzirisa hupenyu nekusarudza nzira yakanaka yekuitira nyika zvakanaka pasina kupopotedzana kana kutukana. Izvi zvinoonekwa apo Maneta paanoti Roki ndiye akunda muZIM IDOL, vanhu vose vanobva vawirirana kuti ngazvive saizvozvo. Zvobva zvoratidza simba rinavanhukadzi muhupenyu hwavanhu iro ravasiri kushandisa nokuti vakazvipatsanura kuita zvitutu zvitutu.Hongu mibvunzo inogona kuva yekuti, ko sei murume ari iye azonzi akunda? Haisi nyaya yekuti munyori aida kusumudzira varume pane madzimai here?
Chinhu chinonakidza mumutambo uyu kusetsa kunouya nokuitwa kwetumwe tunhu tunosetsa twaiitwa navatambi vari mumutambo uyu. Roki semusi wake wekutanga kupinda mumutambo wekuedzesera akaratidza kuti mudavadi asingatyi chaunga, asiwo hazvo haana kunyatsoburitsa  dzimu rehudavadi hwake. Uyewo uyu Maneta anga akaita sokuti porei zvake. Asi zvinogona kugadziriswa kunyanya kana vatambi ava vakaita kuti tione kuputirwa kwavo nedzimu ravo rokudavadika. Mutambi andakaona sokuti anoda kuti agadzirise matambire ake mumutambo uyu ndiChipo Bizure uyo aiita kunge munhu asvikirwa neshavi. Aiita kunge asiri munhu akakosha mumakwikwi aya. Kana akarega dzimu rekudavadika richisvika paari ndinoona zvichimuitira zvakanaka. Zvakadaro, mutambo uyu wakaita kuti ndiseke, uye wakaita kuti nditaurewo nevamwe vanhu tichikurukura izvo ndinovimba kuti ndizvo zvakananga mutambo uyu uyewo chiri chinhu chakanaka kana vanhu vabva kundoona mutambo.  

Wednesday, 22 August 2012

Kombi izere nemanyepo!

Yazara,yazara!

Dzimwe nguva nhema dzatinosangana nadzo muhupenyu hwedu dzinonditambudza. Apo ndange ndichida zvangu kukwira kombi kuti ndipinde muguta, mukomana anga achisheedzera kuti vanhu vakwire kombi yake ange achisheedzera achiti, ‘Huyai mukoma. Yazara. Handei. Yazara.’ Ndafamba ndichienda kukombi yake ndichida kuti ndimubvunze kuti ko kana yazara arikundidaizireiko, ndipo pandaona kuti kombi yake yange ine vatakurwa vatanhatu. Apa iye anenge achida vamwe gumi nevaviri kuti kombi yake inzi yazara. Ndamubvunza kuti sei achinyepera vanhu, iye ndokuti, ‘ibasa mudhara! Ndikasadaro vana vanofema mhepo kumba uku.’ Izvozvo vanhu vanga vakuuya vachipinda mukombi yake iye achienderera mberi nokusheedzera kuti yazara. Ndaramba kupinda mukombi yake. Ndamuudza kuti handipindi mukombi yemunhu anonyepa. Vamwe vatakurwa vanga vari mukombi vandiseka. Vandituka  vachindipomera mhosva yekushaya chekumhanyira uye zvokuita mudhorobha. Vanga vachitonditi dai ndine chekumhanyira ingadai ndapinda mukombi ine munhu anonyepa kuti yazara iyo isati yazara. Yazouya imwe yangosheedzera kuti, ‘handei kutown,’ ndichibva ndapinda ndokusiya iya yokuti yazara iripo.
Tafamba kusvika mudhorobha. Rwendo rwangu rwanga rusingapereri ipapo, ndange ndichida kuenda kumaindasitiri ekuWorkington. Ikoko ndasangana neumwewo mukomana anga achidaidzira kombi yake achiti, ‘Two vasara. Two vasara.’ Ndafamba ndichienda kukombi iya ndokuwana kuti kombi yake yanga ichida  vamwe vanhu vatanhatu kuti izare. Ndamubvunza zvakare kuti sei achinyepera vatakurwa zvakadaro, iye ndokuti, ‘Mashoko okushambadzira mudhara. Zvinotoda madegree nemadiploma izvi kuti tiwane mari. Handiti mauya henyu mudhara? Chikwirai tiende.’
Ndaramba kukwira kombi yake ndichiti handikwiri kombi yemunhu anonyepa. Zvikanzi nevanhu vanga vari mukomba, ndiri munhu asina chinangwa nehupenyu. Dai ndine chinangwa nehupenyu ingadai ndakwira pamwe chete navamwe. Ndazvibvunza zvangu kuti, ko ane chinangwa nehupenyu ndoupi anokwira kombi yaanoona kuti haina kuzara iyo ichinzi yazara kana munhu anoramba kuwira kombi inonzi yakazara iyo isina?  Chinoputira vanhu chii chaizvo? Chinotipinza murima kunge tiri kumhanyira muchiedza? Kuti ndizvowo zvinoita kuti vanhu vamhanyire kunditambira chadonha iya inoitwa nemavhevhe anodonhedza emvuropu kana mari yekunyepera kuti vavhevhetedze vanhu here? Kana kuti ndizvo zvinoita kuti tisiye nhata dzinotisveta ropa dzichitisveta tichingoti ndizvo zvinoita kuti tirarame idzo dzichitotibira hutano hwedu sekubirwa kwatinoitwa nguva navakomana vamakombi tichikwidzwa kombi isina kuzara iyo ichinzi yazara? Kungwarawo here kwedu kunotikwidzisa, kombi izere nemanyepo?

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...