Posts

Showing posts from May, 2012

HIFA 2012 Performance in First Street

Image

Bvunzo dzeShona dzakaoma here?

Ndinovimba vana vechikoro vazhinji vanoti bvunzo dzeShona dzakaoma ndiko saka vazhinji vavo vachisarudza kuita chirumbi pane Shona. Vamwe vana vanoti havadi zvavo zvokuverenga mabhuku akawanda enganonyorwa ayo vanozonzi vasarudze maviri ekupindura pabvunzo dzerugwaro rweO' Level. Kana vari seavo vari murugwaro rweA'Level vanoti zvakatooma kunyanya kuita Shona nokuti mabhuku acho anenga awandisa kudarika epaO'Level. Zvinonzi chirumbi chingopri nemapepa ebvunzo maviri asi kana iri Shona ine matatu ayo anoda kuti munhu ave akaverenga mabhuku anenge achibvunzwa mubvunzo idzi. Zvino izvi ndizvo zvinonzi nevana zvinogozha.

Kureva kuti kuverengwa kwemabhuku emutauro weShona kunobva kwadzikira pasi nokuti vana vanovenga Shona vasati vairavira. Kuvenga Shona vasati vaitanga. Zvikatevedzwa zvinonzi kana pazvikoro pavo vanotonzi havafanire kutaura Shona asi chirumbi chete. Zvakare Shona inonzi hainawo kana pamwe zvapo painodiwa munyaya dzemabasa. Kashoma chaizvo kwaunonzwa munhu achi…

Chioniso and Other Stories Book Launch

Image

Ndamutuka nhasi

'Ndamutuka nhasi
ndavaudza vese kuti vazive
handijaidzi makudo neanokamhinha
ndine machambo anonhuhwa sechidembo
kana abata mashizha omusurasura unosara pasi
iwo makobvu pasina matete andamupotsera nhasi
kunge zvangu ndange ndichipotsera hwanza kumatobwe
andihwa nhasi pandamutuka
ndichimuudza chokwadi
handikendenge ini
ndinozvidura zvose
handityi ini
ndazvitaura zvose pameso ake
nzeve dzake dzichihwa
handina mangwana futi
vanhu vese vanga varipo vazviona
kana aripo achandidenha hameno zvake'

zvamunodaro nhai changamire
kune muti wakavaka sango uri wega here
kana nzungu imwe yakazadza dura?
zvino hona icho kunge muri vaviri
mangwana uchabatana nei?
usazochema waita hwazanondega jira rasara mumasese

'kana uriwe zvako usandipa zano
rako handi zano asi muchetura
ukandiona ndichidyiwa nembwa sasa munyu
kana iri nyoka siya nditsike ikobore changu chitsitsinho
nokuti njere hauna asi masakandidiswe
kuita iwe mugoni paruzhinji'

Ndinogashira ronda redemo
kana iwe wakazvitakura …

A best treatment at the Hivos Poetry Cafe

Today I was the host at the Hivos Poetry Cafe and the Chefs I had were from Zimbabwe and Germany. I had also a surprise Chef from Cape Town, South Africa. On the menu was poetry, beat boxx music in Shona, English and Xhosa. Those who missed today will never have another experience of soothing poetry. Before I forget Pauline aka of the Mafriq played the mbira and sung with Aerosol. That was amazing. The whole line up of Chefs were, Chiedza Musengezi, Godobori in collaboration with MANDO from Berlin German, a spontaneous collaboration by Aerosol, Quotable and Pauline on mbira.

Chakachaya kuHIFA Spoken Word Hivos Poetry Cafe

Ndiriko zvangu ndichiita mashura nezviratidzo
kutaura zvekwedu chaizvo hamawe
izvo zvinosekesa, kuvaraidza nokutapira
ndisingatyi kana kuvhunduka
musatyawo kuombera, kupururudza kana kuridza miridzo
kana ndoita zvekwedu
izvo zvisinganyadzisi kana naambuya
vanotiuridza mupururu chaiiwoiwo
vachishedzera wangu mwana akagona
kusarudza murume anodavadika