Saturday, 26 May 2012

HIFA 2012 Performance in First Street

Tinoona apa vakomana vechiuto vachitandadza vanhu muFirst Street. Ipapa pane shasha yakabata hosho iyo nechekurudyi uko. Shasha inovaraidza iyoyi. Ndinodada nemurume uyu nukudavadika kwake. Ainakidza mhomho yavanhu panguva ye HIFA 2012. Zvodadisa wani. Mufananidzo naTinashe Muchuri. Aive asipo chitaurirwa mbare dzegotsi.

Bvunzo dzeShona dzakaoma here?

Ndinovimba vana vechikoro vazhinji vanoti bvunzo dzeShona dzakaoma ndiko saka vazhinji vavo vachisarudza kuita chirumbi pane Shona. Vamwe vana vanoti havadi zvavo zvokuverenga mabhuku akawanda enganonyorwa ayo vanozonzi vasarudze maviri ekupindura pabvunzo dzerugwaro rweO' Level. Kana vari seavo vari murugwaro rweA'Level vanoti zvakatooma kunyanya kuita Shona nokuti mabhuku acho anenga awandisa kudarika epaO'Level. Zvinonzi chirumbi chingopri nemapepa ebvunzo maviri asi kana iri Shona ine matatu ayo anoda kuti munhu ave akaverenga mabhuku anenge achibvunzwa mubvunzo idzi. Zvino izvi ndizvo zvinonzi nevana zvinogozha.

Kureva kuti kuverengwa kwemabhuku emutauro weShona kunobva kwadzikira pasi nokuti vana vanovenga Shona vasati vairavira. Kuvenga Shona vasati vaitanga. Zvikatevedzwa zvinonzi kana pazvikoro pavo vanotonzi havafanire kutaura Shona asi chirumbi chete. Zvakare Shona inonzi hainawo kana pamwe zvapo painodiwa munyaya dzemabasa. Kashoma chaizvo kwaunonzwa munhu achinzi anofanira kuva mutauri weShona kana kuti anofanira kuva neShona pachitupa chake chedzidzo. Izvi zvimwe zvinoitawo kuti vana vavenge kuverenga pamwe nekunyora Shona.

Kana mudzisvondo dzatopinda unoonawo muparidzi achiparidzira vanhu vanotaura Shona neChirumbi sokunonzi havanzwi Shona yacho. Vezvematongorwe enyika unoonawo vachitaura navavanofunga kuti vatsigiri vavo avo vavanenge vaunganidza neChirumbi sekunonzi havanzwi mutauro weShona. Vanoita zvirongwa zvebudiriro mumaruwa unoonawo vachiendesa mapepa akanyorwa neChirumbi kuv anhu sokunonzi vanhu ivavo vose vanonzwisisa Chirumbi.

Ndichinyora kudai ndakapindura magwaro maviri kubva muchirumbi ndichiisa kuShona mushure mokunge mai vangu, vanova ivo mai vomudzimai wangu vainge vapiwa bepa rekutanga neboka rinoona nezvekupfuyiwa kwenguruve apo ivo nevamwe vavo vainge vachida kupinda muchirongwa chekupfuya nguruve. Boka rinoonekwa nezvekupfuya nguruve iri harina kuita hanya nokuti vanhu varirikundopa magwaro aro vanzwisisa here nezvechirongwa chacho kana kwete. Nokuda kwekuti mai vangu vaiziva havo kuti vane mwana unodada nomutauro wavo vakauya kwandiri kuti ndivabatsire nokuisa bepa riya mururimi rweShona.

Bepa repiri raiva iro rainge ragadzirwa nomuparidzi wekusvonda kwavo. Muparidzi wesvondo yavo ainge agadzira bepa rakanaka chose muchirungu ndokukanganwa kuti ane vatenderi vamwe vasinganzwisisi mharidzo yake iri muChirumbi. Mai vangu vakauya zvakare kuti mwanangu ndibatsire kuti ndinzwisise bepa ramufundisi iri. Ndakangoti ndiri ndega ndikati mufundisi muchasiya vazhinji vasina kunzwa mharidzo yenyu, zvinopa kuti musazova mupfudzi wakanaka wehwai dzababa.

Ndakazoti zvangu ndatarira mhere yevana iyi ndokuona kuti vakuru ndivo vatanga. Zvino iyi yokuti mapepa akawandisa uye basa rakawandisa, ndinovimba kuti dai vana vachichema kuti Shona kana Ndebele ngazvipatsanurwe zviite kungewo Chirumbi. KuChirumbi kune zvidzidzo zviviri, zvinoti English Language uye English Literature, nokudaro zviviri izvi mwana anosarudza kuita chimwe chazvo kana kuita zvose zvazvo kana achida. Chinotadzisawo kuti Shona kana Ndebele zvipatsanurwe kuita zvidzidzo zviviri chii? Poitawoka mutauro wega uyewo uvaranomwe hwega. Pakadii apa kune vanoronga nokuongorora zvidzidzo zvevana? Kwandiri semunhu anotapirirwa nemutauro wangu ndinoona sechinhu chakanaka. Zvichida zvinoita kuti vana vadewo kudzidza zvidzidzo izvi. Chimwe chacho ndechokuti vana ava kazhinji kana vapedza zvikoro vavakuzoinda kundoita mabasa avo vanozoomerwa nokuti apo vairega kuvenga Shona nokuidzidza vaitorasikirwawo noruzivo rwetsika namagariro avanhu zvokuti kunyange vachizondoita zvirongwa zvamabasa ebudiriro kumisha havazogoni kunzwisisana navagari venzvimbo dzavanenge vachizonoshandira. Zvinozoita kuti pave nokusawirirana pakati pevanounza zvirongwa zvinenge zvichinzi ndezvebudiriro kumaruwa. Zvopedzesera zvaita kuti budiriro yacho inoitwa intse kuonekwa.

Ngatiitei zvinopa musha wedu chimiro pamwe nebudiriro. Tikaramba tichitiza mumvuri wedu tichafa tiri vekutiza mimvuri yedu nokudzinganisa mimvuri yavamwe yatisingagoni kubata zvakare. 
 

Monday, 21 May 2012

Chioniso and Other Stories Book Launch

Shimmer Chinodya responding to a question by the  interviewer Memory Chirere.Foto by Tinashe Muchuri

Audience at the launch of Shimmer Chinodya's latest offering, 'Chioniso and Other Stories' launched at Zimbabwe Germany Society on May 10, 2012. Here people were treated to how Chinodya creates his work and more. Memory Chirere was the interviewer and Chinodya the interviewee. People from across arts forms were present to witness the launch of this short story book published by Weaver Press. Foto by Tinashe Muchuri

Tuesday, 8 May 2012

Ndamutuka nhasi

'Ndamutuka nhasi
ndavaudza vese kuti vazive
handijaidzi makudo neanokamhinha
ndine machambo anonhuhwa sechidembo
kana abata mashizha omusurasura unosara pasi
iwo makobvu pasina matete andamupotsera nhasi
kunge zvangu ndange ndichipotsera hwanza kumatobwe
andihwa nhasi pandamutuka
ndichimuudza chokwadi
handikendenge ini
ndinozvidura zvose
handityi ini
ndazvitaura zvose pameso ake
nzeve dzake dzichihwa
handina mangwana futi
vanhu vese vanga varipo vazviona
kana aripo achandidenha hameno zvake'

zvamunodaro nhai changamire
kune muti wakavaka sango uri wega here
kana nzungu imwe yakazadza dura?
zvino hona icho kunge muri vaviri
mangwana uchabatana nei?
usazochema waita hwazanondega jira rasara mumasese

'kana uriwe zvako usandipa zano
rako handi zano asi muchetura
ukandiona ndichidyiwa nembwa sasa munyu
kana iri nyoka siya nditsike ikobore changu chitsitsinho
nokuti njere hauna asi masakandidiswe
kuita iwe mugoni paruzhinji'

Ndinogashira ronda redemo
kana iwe wakazvitakura uchindichambura
kunge usisazoitazve nhumbu
mangwana ukauya uchichema
handikusiyi nokuti dzako njere mano hadzina


Thursday, 3 May 2012

A best treatment at the Hivos Poetry Cafe

Today I was the host at the Hivos Poetry Cafe and the Chefs I had were from Zimbabwe and Germany. I had also a surprise Chef from Cape Town, South Africa. On the menu was poetry, beat boxx music in Shona, English and Xhosa. Those who missed today will never have another experience of soothing poetry. Before I forget Pauline aka of the Mafriq played the mbira and sung with Aerosol. That was amazing. The whole line up of Chefs were, Chiedza Musengezi, Godobori in collaboration with MANDO from Berlin German, a spontaneous collaboration by Aerosol, Quotable and Pauline on mbira. 

Wednesday, 2 May 2012

Chakachaya kuHIFA Spoken Word Hivos Poetry Cafe

Ndiriko zvangu ndichiita mashura nezviratidzo
kutaura zvekwedu chaizvo hamawe
izvo zvinosekesa, kuvaraidza nokutapira
ndisingatyi kana kuvhunduka
musatyawo kuombera, kupururudza kana kuridza miridzo
kana ndoita zvekwedu
izvo zvisinganyadzisi kana naambuya
vanotiuridza mupururu chaiiwoiwo
vachishedzera wangu mwana akagona
kusarudza murume anodavadika

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...