Saturday, 22 September 2018

Zviwanikwa zvekuChiredzi; Zvatinoita kana tasvika kwenyu


Chitsva chiri murutsoka. uku ndiko kutaura kwavakuru vekare. Ndakashanyawo kuChiredzi ndadaidzwa nevarongi veguwerere reGreat Limpopo Cultural Fair (GLCF) uko taindopiwa machkikichori etsika nemagariro evanhu veChiChangana. Kwaisadanwa anohwa uku. Kwaitapira zvizhinji. zvimwe zvitsva zvandakaonawo izvo. Ngoro yamadhongi ichifamba zvayo muguta. Kugarisana kwevemaruwa nevemugutaka uku. Zvose zvinounzwa nekuenda kumaguwerere kunzvimbo dzakasiyana-siyana.


Ngoro nemadhongi. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015

Muuyu muTsvovani. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.

Chitente. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.

Paudyiro hweshiri muguta reChiredzi. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.
Madzimai ebaChangana achidzana. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.

Kuvesa moto pachikare mutsika dzavaChangana. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.

Kuvesa moto pachiChangana. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.

Kuvesa moto pachiChangana. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.

Kuvesa moto pachiChangana usingashandisi muchisa. Mufanikiso naTinashe Muchuri, 2015.

Friday, 21 September 2018

MaMoyo ko chivakashure chinorevei ma pana MaMoyo

ChiShona chinotapira chose kana wachida. ChiShona chinonakidza chose kana chakupinda muropa. ChiShona chinozipa kudarika muto wenzimbe yarohwa nechando. Ngatitambei tirimo muChiShona. Kudzidza hakuperi, kumwe kunouya mukutandara kumwe mukushanda kumwe mukufamba.


Wakauya muvhunzo kwandiri nevamwe pamusoro pekuti ko iyo ma inovakashure kwaMaMoyo inombomirirei uye inorevei. Kumashure uko mudara muno takambotaura nezvekuti vanhukadzi vekwedu vaidaidzwa kunzii zvichisanduka nezera ravo kubva pakubarwa kusvika pakuchembera.


Kana zviya mwanasikana achibarwa anotumidzwa zita rake. Vamwe vanoti anodudzwa zita rake. Zvino kana apiwa iri zita, ndiro raachadaidzwa naro kusvika musi wekuwanikwa kana kuroorwa. Kana asvika zuva rokuroorwa murume anoenda achindobvisa fuma kana roora haasviki achiti ndauya pano kuzoroora MaMoyo. Anosvika achiti ndauya kuzobvisira roora mwanasikana wenyu anonzi, Rutendo. Kana zvadai pfuma marooro obva atanga kufambiswa.


hezvino mwanasikana asvika kumusha mutsva kunova ndiko kumusha kwemurume wake. Asvika uku, musikana haachadaidzwi kunzi Rutendo zita rekubarwa naro. Anobva anzi vekwake vanoera mutupo upi? Zvonzi anoera Moyo. Zvadai kudaidzwa kutsva kunovamba. Ndipo paanenge onzi MaMoyo. Senzira yekuti mwanasikana ajaire, anogona kudaidzwa nezita irori kunyange asati aroorwa. Asi kashoma nekuti kana kare kana mwanasikana nemwanakomana vasati varoora vaisagadzikwa mumatare. Kumatare emusha kwaienda vanenge varoorwa kana kuroorwa.


Zvino zita riya rokuti MaMoyo rauya, rinoreva zvinhu zvinotevera. Kutangira zvose zvinoreva kuti uyu mwana wekwaMoyo. Kechipiri zvichireva kuti uyu mwana wekwaMoyo akaroorwa. Kechitatu zvinonongedzera kuti mwana wekwaMoyo uyu ava amai mumusha makaroorwa. Saka 'ma' iya inonetsa vamwe kuti inorevei, inoreva kuti hounoi munhukadzi akaroorwa uye ava mai nekudaro anofanira kuremekedzwa saMaMoyo semunhu achangoroorwa.


Kune mamwe matunhu anogona kuramba ogonzi MaMoyo, kune mamwe matunhu mushure mekuita mwana MaMoyo anenge ava kunzi Mai Rugare. Zvino kana ava nevazukuru vake, anenge ava kudaidzwa zvakare kuti mbuya vaRugare. Nekufamba kwenguva apo anenge ave kuchembera, kudaidzwa kuya kunobva kwacanduka zvakare. Zita rudiki rinodzoka mudariro zvino. Zvinonzi munhu paanenge achikura anenge achidzokera pakuva mudiki naizvozvo nezita rake reudiki rinobva radzokera zvakare. Rutendo wedu anenge ave kusheedzwa kuti Mbuya Rutendo kana kungoti, VaRutendo.


Ndinovimba kuti zvakuitirai zvakanaka. Kana munewo zvimwe zvamungade kututsira aiwa rino idara harizari nembesa imwe. Ngatiitei konde konde tichengetedze udzamu hweruzivo rwedu rweChiShona.

wenyu wekuseka,


Tinashe Muchuri


Dzikwa Trust Senior Group yosimbisa zvetsika nemagariro


Vamwe vechikwata cheDzikwa Trust Senior Group mushure mekuwana mubairo kuHarare International Carnival Award 2017 mumabiko akaitirwa paNew Ambassador Hotel muHarare svondo yadarika. Mufananidzo naTinashe Muchuri.

Chikwata cheAcLCOZ  mushure mekuwana mubairo wechipiri muchikamu chezvikoro nemayunivhesti. Mufananidzo naTinashe Muchuri.


Dzikwa Trust isangano rinowanikwa kuDzivaresekwa 2 pedyo nekirinika rinotsigira nherera nevana vanoshaya nekuvawanisa dzidzo.
Sangano iri rinoitisa vana zvidzidzo zvemitambo yakasiyana-siyana inosimbisa miviri pamwe nekutandadza nherera nevana ava mitambo yakasiyana-siyana iyo inoita kuti vana vabatsirike pakuumba ukama navamwe vavo.

Kubvira zvatanga guwerere reHarare International Carnival, Dzikwa Trust yange ichingobatidza kubudikidza nekudavadika kwemhando yepamusorosoro uye ichisimudza mikombe yekuva boka rinovaraidza vaoni vanounganira guwerere iri.

Muna 2014 Dzikwa Trust yakatambidzwa mubairo wechipiri (1st Runner Up) kuHarare International Junior Carnival uye mugore ra2015 yakawana mubairo wekutanga paHarare International Junior Carnival zvakazopa kuti Dzikwa Trust Senior Group rinomirira nyika yeZimbabwe kuguwerere rekuIndia rinonzi, Sarajakund Craft and Mela muna Ndira wegore ra2016 uko vakasiya mbiri yekudzana zvinonwisa mvura.

Dzikwa Trust yakavambwa mugore ra…. nedonzvo rebuatsira neherera nevana vanobva kumhuri dzinoshaya. Rinonyanya kushanda nevana vemunharaunda yeDzivaresekwa. Pamusoro pekubatsira nherera nevana vanoshaya sangano iri rinosimbisa zvemitambo yekuzvisimbisa pamwe nemitambo yetsika namagariro.

Zvimwe zvikwata zvakawana mibairo yeHarare International Carnival Awards mugore ra2017 ndizvo zviri padonongodzo iri pazasi iyo;

2017 Harare International Carnival Winners

1)      Zvikoro nemayunivhesiti

2nd Runner Up                         Harare Polytechnic
1st Runner Up                          Alcoz
Winner                                     Belvedere Technical Teachers College
2)      Traditional

2nd Runner Up                         Tashinga Traditional Dance (Chiredzi)
1st Runner Up                          Hwamanda Traditional Dance Troupe
Winner                                     Dzikwa Trust Senior Group3)      International

2nd Runner Up                         Mozambique-Centro Cultural Academico Montalto-ISPM
1st Runner UP                          India-Manipuri Cultural Troupe
Winner                                     Brazil Momo King Group

4)      Contemporary

2nd Runner Up                         Zimbabwe Catwalk Models
1st Runner Up                          Zimbabwe Youth in Tourism
Winner                                     Christ Embassy

5)      Overall Winner                        Christ Embassy

Thursday, 20 September 2018

Cholera yatadzisa maguwerere matatu kuitika munyika

Chirukwa chaCemwayo chairatidzwa paNDAFA yegore ra2016. Mufananidzo naTinashe Muchuri.


Tsika namagariro inhaka yemutambidzanwa. Vana vechikoro vachiridza ngoma yemuchongoyo paNDAFA 2016. Mufananidzo naTinashe Muchuri.Kunyunduka kwaita korera munyika kwakonzera maguwerere matatu kupfuudzirwa mberi mushure mekunge kunyanduka kwekorera uku kwaitwa dambudziko renyika (national disaster).

Guwerere rakatanga kuzivisa nezvekufambisirwa mberi kwehurongwa hwaro nderezvezviratidzwa zvemabhuku pamwe reZimbabwe International Book Fair (ZIBF) iro rinoitwa gore rega rega panzvimbo yeHarare Gardens pamwe nepaMonomotapa Crown Plaza Hotel. ZIBF inowanzoitwa kupera kwemwedzi waChikunguru wegore rega rega uye richigona kupinda mumazuva mashoma ekutanga kwemwedzi waNyamavhuvhu.

Zvichitevera hurongwa hwesarudzo munyika uhwo hwaiitwa musi wa30 Chikunguru, hurongwa hweZIBF hwainge hwapfuudzirwa pamberi nekuti zvaisagona kuti vanhu vagone kufamba vachiunganira kuzova paZIBF vachikundikana kupinda musarudzo chinova chiitiko chakakosha munyaya dzekufambiswa kwebudiro nekutungamirira nyika, naizvozvo hurongwa uhwu hwakabva hwanzi hwoitwa mumazuva anoti 24-29 aGunyana wegore rino.

Mushure mekunge mekunge korera yanyanduka, sangano rinorongedza hurongwa hweZIBF rakabva raona zvakakodzera kufambisa hurongwa hwaro mberi vasina kudoma zuva rahuchaitwa vakamirira kuudzwa nebazi rezveutano kuti kupararira kwechirwere chekorera icho chinokonzerwa nehutsvina hwekusagona kurasa tsviana yavanhu zvine utsanana kwanza kwamiswa.

Kuburikidza netsambagetsi yakatumirwa hukokwa hwese hweZimbabwe International Book Fair neakafanobata chigaro cheExecutive Board reZimbabwe International Book Fair Association (ZIBFA) rinova sangano renorongedza guwerere reZIBF, Jasper Maenzanise akati, “Nekuda kwenyaya yehutano uye kurambidzwa kwamboitwa magungano  munyika, zviratidzwa zvemabhuku uye hurukuro zvegore ra2018 (2018 Book Fair Indaba and Exhibition) zvapfuudzirwa mberi kusvika mazoziviswa. Tichamirira kunzwa kuvakuru varikuona uye kuongorora mamirire ezvinhu.”

Rimwe guwerere rakakangiswa zvakare kuitika ndereDzimbahwe Arts Festival rinotungamirirwa neGreat Zimbabwe University inowanikwa kuMasvingo rakapfuudzirwa mberi zvakare mushure mekunge kunharaunda iyi kuchinge kwanzi kwaitika dambudziko rekupararira kwechirwere chekorera. DAF yaifanira kunge ichitora nzvimbo mumazuva munguva ino asi zvakadaro rapfuudzirwa mberi zvakare.

Guwerere reTatu rakapinda njovoringo yekusaitika sekurongwa kwazvanga zvakaitwa ndereNdau Festival of the Arts (NDAFA) iro rinoitikira mumusha maMutape Bangira kuChikoro kwaMambo Musikavanhu iro raifanirwa kuitwa musi wa22 Gunyana rakapfuudzirwa mberi nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chinonyanya kupararira zvakanyanya panzvimbo panenge pakaungana vanhu.

Mukuru anoona nezvekufambiswa kweguwerere iri anoti iye akaona zvisingaiti kuti aenderere mberi nekufambisa hurongwa hweNDAFA nenyaya yekutyira korera. NDAFA iguwerere rezuva rimwe rinoratidza tsika namagariro evaNdau kuburikidza nezvekudya zvinobva muminda uye musango, kudzana, zvivezwa, mifananidzo yakatarwa, nziyo uye zvekushandisa mudzimba, kumunda, kana musango.

Dhairekita webhodhi reNDAFA, Phillip Kusasa anoti mushure mekunzwa kubva kuvazhinzji nenyaya yekunyanduka kwechirwere chekorera nyika yose anoti vambopfuudzira hurongwa hweguwerere iri mberi.

“Tine hurombo kuti hatichagoni kuhambira mberi nehurongwa hweNDAFA ngekuda kwekupararira kwekorera munyika. Zvakadaro, tichange tichiringire mahambire anenge achiite zviro kunyanye kuhwe kuMinistry of Health kuti tiambe kurongedzahe,” akadaro Kusasa mumashoko aakatumira kubudikidza neWhatsApp. 

© Tinashe Muchuri, 2018Monday, 17 September 2018

Harare International Carnival 2018 yoperera paGlamis Stadium

CEO weZTA nevamwe vakawana mubairo pamaHarare International Carnival Awards a2017 akaitirwa paNew Ambassador Hotel muHarare.


Vachitaura pamabiko akaitirwa avo vakakunda mukuvaraidza vaoni veHarare International Carnival yakaitwa mugore rapfuura awo akaitirwa muRainbow Room paNew Ambassador Hotel mumazuva mashoma apfuura CEO weZimbabwe Tourism Authority (ZTA) Karikoga Kaseke akati guwerere regore rino iro richaitwa munaGumiguru muguta reHarare harichapereri paFreedom Sqaure asi kuGlamis Stadium.

Vamwe vevakawana mibairo yeHarare International Carnival Awards 2017.


Izvi zvaitwa zvichitevera hurukuro dzakaitwa pamusangano wakaitwa pakati pevatori venhau nesangano reZTA apo sangano iri raitura hurongwa hweHarare International Carnival panzvimbo imweyo apo vatori venhau vainyunyutra kuti paFreedom Square panosimuka guruva rakanyanya iro rinozoita kuti vadavadi vasanyanya kuonekwa zvakanaka.Nhengo dzeDzikwa Trust dzichiratidza mubairo wadzo. Mufananidzo naTinashe Muchuri.Kaseke akati chichemo chevanyori venhau chakatambirwa naizvozvo guwerere regore rino raizonoperera muGlamis Stadium munova musina guruva rakanyanya zvinova zvawedzera nzvimbo yekufamba kwevadavadi vose vachange vachibatidza muchiitiko chakakosha mukushambadza nyika ichi.

© Tinashe Muchuri

Vadavadi vopinda muzvidzidzo zvemabhizimisi neZimtrade

Thelma Botriech naTariro Chigango vadabadi mundima yekuruka nekudhinda machira. Mufananidzo naTinashe Muchuri


Vadavadi vanosvika zana vari kupinda muzvidzidzo zvemabhizimisi muguta reHarare muhurongwa hwavarongerwa nebazi reMinistry of Youths, Sports, Arts and Recreation rakabatana nesangano rinosimudzirana kutengeserana munyika nekunze reZimtrade munzvimbo yeNational Gallery of Zimbabwe.
Nikolina Kobali nyanzvi mukushambadzira padandemutande achitungamira zvidzidzo. Mufananidzo naTinashe Muchuri.


Zvidzidzo izvo zvichatora mazuva maviri anoti 17 na18 Gunyana zvichiguma nekupiwa kwezvitupa zveavo vose vakwanisa kupinda muzvidzidzo izvi izvo zvakananga nekusimbisa kushandiswa kwesoshomedhiya senzira yekusimudzira mabasa ehudavadi huri kufambiswa nedingindira rinoti, rokuti kuvakurudzwa kwemabhimisi evadavadi.Vamwe vevadavadi vari pazvidzidzo zvemabhimisi izvi. Mufananidzo naTinashe Muchuri.
Zvidzidzo izvi zvakanangana nekusimbisa ruzivo rwavadavadi nezvemisika iripo yekutengesera uye hwaro hwematengesero eshavo dzavo, kusimbisa gadziriro mundima yezvehudavadi, kuratidzira nzira dzokushandisa soshomedhiya uye kupa nzwisiso kuvadavadi kuti vatambire kukosha kwekushandisa soshomedhiya senzira yekuzvishambadzira pamwe nekushambadzira mabasa avo.


Achitura pakuvhurwa kwezvidzidzo izvi, Dhairekita weNational Gallery, Doreen Sibanda akurudzira vadavadi kubatana achiti zvidzidzo izvi zvauya nguva yakanaka apo zvakakosha kuti vadavadi vanosanganisira vatari vemifananidzo, mavezabwe, vaimbi, vadzani, vanyori, vananyanduri, nevamwe vose vaite mibatirapamwe pakutaura nyaya yeZimbabwe sezvo mukubatirana pamwechete kune pundutso uye simba guru rekusvitsa shoko kuvanhu zvakanaka.


© Tinashe Muchuri, 2018

Tuesday, 11 September 2018

Churu chii?

Churu. mufananidzo naTinashe Muchuri, 2017Churu idutu reivhu rinoumbwa nemajuru apo anenge achivaka musha wawo. Muchuru ndimo munogara majuru emhando dzakasiyanasiyana. Kune churu chinovakwa nemajuru makuru asi zvuru zvemhando iyi zvishoma. Zvuru zvihinji zvinovakwa nemajuru maduku anonzi erushwanhi kana kuti rushswani anova akatsvukuruka zvakangavira.

Muchuru ndimowo munobuda ishwa, idzo dinodaidzwa navamwe kuti shwarara kana kuti musherere. Shwarara dzinodyiwa semajuru asi zvinozosiyana kuti majuru haabhururuki asi idzo dzinemapapiro uye dzinobhururuka.

Muchuru ndimo munogara zimai remajuru iro risingabudi panze panobuda mamwe majuru achienda kunotsvaka chikafu. Zimai remajuru rinonzi rinogara pasi pechuru uye rinochengetedzwa nemajuru kuti risauraiwe. Zimai remajuru rinonzi ndiro rinobereka majuru muchuru ichi. Kana iro rikafa churu chinobva chashaya anochivakurudza nguva nenguva kuri chive musha wakaisvonaka. Kuri zimai remajuru riurawe zvinotoda vanhu vakasimba uye vane uchechenjeri vanoziva nekugona kuchera pasi.

 Churu ndicho mucherechedzo wekushanda nesimba pasina mukarirano kwemasvosve.  Mujuru zvimajuru zvidiki izvo zvinenge zvisati zvakura zvine tudumbu tuchena ayo anoita basa rekutakura uswa netumiti achituendesa kuchuru uye imwe nguva tuchikwira nemadziro edzimba kana miti apo tunoumba tudzimba tweivhu twunonzi mujuru kana muchenje ivhu racho rinofarirwa kudyiwa nemadzimai akazvitakura.

Churu chinezvirevo zvakaumbwawo kubva pachiri. Kunyange churu chichivakwa netunanaira tuduku utwu, chinokura zvokuti rume rimwe harigoni kuchikomba riri rega zvakaita kuti vachenjeri vekare vaumbe tsumo inoti, rume rimwe harikombi churu. Zvichitevera kugona kushandirapamwe kwemajuru, vachenjeri vekare vakaumba chimwe chirevo chekusimbisa simbe kana nyapura kana vaya vanabadza ihosha kuti vacherechedze kushandidzana kwakanaka kunoita majuru kuti naivowo vadzidze kuzvishandira pamwe nekushandidzana navamwe zvakarungama. Simbe enda kumujuru uone. Zvakadaro kana churu chavakwa chavapo chakura, chinenge chakangoti mbi pasina kwachinofamba chichiende chichiratidza kusava neupenyu. Izvi zvakapawo vachenjeri vekare kuvaka chimwe chirevo chinotaura nezverufu. Mutumbi wemumhu afa unonzi chave churu, kana munhu achinge ava zvakare anonzi ava churu.

naTinashe Muchuri 2018

Zviwanikwa zvekuChiredzi; Zvatinoita kana tasvika kwenyu

Chitsva chiri murutsoka. uku ndiko kutaura kwavakuru vekare. Ndakashanyawo kuChiredzi ndadaidzwa nevarongi veguwerere reGreat Limpopo Cultur...