Thursday, 19 November 2015

Guwerere reLitFest International Literature Festival radongorera

Vanotungamirira guwerere reLitFest vaburitsa hurongwa hweguwerere reavo vanofarira uvaranomwe. Zvionerei moga zviri pazasi mashoko aturwa navarongi veguwerere iri.


PRESS RELEASE 

 LitFest International Literature Festival runs 26 - 28 November 2015

LitFest Harare, the international literature festival, will run in the last week of November, 2015.
 This year will mark the first full scale edition of the festival, after its inaugural run last year
 as a series of events. The festival activities will be run at selected venues in Harare. It will
 feature writers, critics, readers, performance poets, theatre artists, musicians and journalists
 drawn from Zimbabwe and abroad.

 Running from 26 to 28 November, this unique festival will feature a package that´s not only meant
 to celebrate literature, but also to consolidate the bridges between artists and the lovers of art,
 while engaging the mind in a stimulating environment. The programme is designed to involve a range
 of participants, across age, gender and other social dimensions. It is also consciously designed
 with the broad spectrum of arts consumers and audiences that characterise the Zimbabwean social
 set-up.

 The broad range of sessions and activities will kick off with a key-note address by Barbara
 Mhangami Ruwende, a Zimbabwean writer and academic based in the USA, who also works as a
 practitioner in women´s health and safety. After this presentation, the programme will roll on,
 featuring such sessions as panel discussions, one-on-one interviews, poetry performances, a theatre
 production, a slide show, as well as book launches, quizzes and live music and dance.

 The participants and performers will include veterans as well as young, up and coming
 practitioners. Those coming from outside Zimbabwe include writers Han Lynn (from Burma) and
 Elisabeth Beanca Horverson (from Norway).

 Locally based participants will include writers and critics, Memory Chirere, Shimmer Chinodya, Dr
 Ibbo Mandaza, Pathisa Nyathi, Kizito Muchemwa, Shepherd Mutamba, Joyce Jenje-Makwenda, Cynthia Marangwanda, Tendai Maduwa, Ray Mawerera, Isabella Matambanadzo, Lawrence Hoba, Fungai Machirori, Biko Mutsaurwa and many more.

 Music performances will be by Gary Tight, Jairos Chabvonga, Ticha Muzavazi, and others.
 Poetry/spoken-word will be delivered by Cynthia Marangwanda, Linda Gabriel, Philani Nyoni, and
 some of the visiting writers. Radio personality, J-Boss (Jabulani Hove) will lead a session in
 which he will be discussing lyrical content with some musicians.

 LitFest went into partnership with Theatre in the Park, which will see the premiere and running of
 a play by the Norwegian writer, Elisabeth Beanca Horverson. The play, "Guinea Fowl" is based on the life of the late great Zimbabwean writer, Doris Lessing. It will feature a Norwegian and Zimbabwean cast and production crew. As indicated above, Elisabeth Beanca Horverson will also be one of the festival participants.

 As part of it´s community development initiatives, LitFest will also run a workshop for high school
 students. The workshop will focus on the craft of storytelling, hip-hop, poetry performance and
 social media. It will culminate in the recording and uploading of the students´ works and
 performances on various social media platforms. The objective of the workshop is not only to
 develop skills, but to also encourage students to use social media platforms in a more meaningful
 way. This workshop will be run in partnership with the British Council.

 The festival activities will be run at the University of Zimbabwe, SAPES Trust, Theatre in the
 Park, the British Council and at Gallery Delta. The detailed festival programme will be available
 online and at the venues.

 LitFest Harare is headed by its Director, the poet and writer, Chirikure Chirikure. Its board of
 trustees is chaired by Dr Edgar Nhira Mberi, a writer, critic and lecturer at the University of
 Zimbabwe.

 The LitFest team and Board of Trustees acknowledge, with many thanks, the support of the Zimbabwe

Germany Society/Goethe Institute, Sylt Foundation, Culture Fund of Zimbabwe, British Council,
 Pamberi Trust, University of Zimbabwe, the Meikles Foundation, Alliance Francaise, Theatre in the
 Park, SAPES Trust, Gallery Delta, Internationales Literaturfestival Berlin, the National Arts  Council of Zimbabwe and other well-wishers, that has enabled this edition of the festival to be
 held.

 As Chirikure Chirikure says, "We realised the need for a platform to celebrate literature and to
 engage minds in a stimulating environment. Zimbabwe has produced a lot of high-class literary
 materials that are recognised the world over. We need to applaud this and we need to help cultivate
 more works. As such, LitFest will bring together local and international players annually, to
 honour our local achievements as well as to open windows for the growth of our arts."

 (Issued 17 November 2015, in Harare, by LitFest)

 END

 Contacts for LitFest:

 Chirikure Chirikure
 Phone: +263-772-335040
 Email: chirikure.chirikure@yahoo.co.uk

 Elizabeth Muchemwa
 Phone: +263-773-255694
 Email: ersmuchemwa@gmail.com


 Margaret Ling
 25 Endymion Road
 London N4 1EE
 Tel +44 (0)20 8348 8463
margaret.ling@geo2.poptel.org.uk

Saturday, 14 November 2015

ZWW pamakore 25

Mukurangarira makore makumi maviri nemashunu pamwe nekutura bhuku renduri rakanhadzurudzwa raimbodaidzwa kuti Collections(Bakwa)1998 iro rakapiwa zita idzwa rokuti Traps (Miteyo)2015 iro rine nduri dzemadzimai eboka ravanyori reZimbabwe Women Writers.
Chiitiko chacho mumifananidzo.
Irene Staunton nanhengo yeBhodhi yeZWW, Audrey Charamba 2015


Patience Tavengwa achiverenga kubva muna Traps. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Sachigaro weBhodhi yeZWW, Mai Taona Mtshiya nemukokwa akakosha, Isabella Matambanadzo. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Shumirai Nanhanga pakuturwa kwebhuku renduri, Traps. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Virginia Phiri achitaura rwendo rwakafambwa pamwe nerwaakafamba neZWW. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Pandinozorora

Musabatana maoko muchiti, nematambudziko!
Handisi kuzosiya dambudziko.
Ini handisi matambudziko.
Farai muchipembera.
Pemberai muchifara.
Hamuzivisu ndiri mupfuuri.
Ndiri kutandara nemi.
Handisi wepano nekusingaperi, ndiri kutandara murino dandaro.
Ngatitandarei, ngatifarei kuti muzowana chokupembera.
Ndangariro dzandinokusiirai.
Handiwo matambudziko.

Kanzve kubatana maoko muchiti, nedzinoparadza.
Dzaparadza ani?
Ini handiparari.
Ndinorarama kune iyo nyika.
Chasanduka pandiri muviri.
Saka musazoudzana dzinoparadza kana ndazorora.
Farai muchindirangarira.
Ndangariro dzenguva yandaiva nemi dzinoparadza here?

Ndimizve munoti nedzoi, dzii?
Taurai ndidzinzwe dzamunoti nedzoi ndidzinzwe.
Nedzoi kuna ani?
Kuneni here kana kwamuri?
Idzo dzii?

Hezvo nenhamo!
Kuzorora inhamo here?
Musandipa nhamo dzandisina.
Ndine mufaro, ndiri mufaro, ndinonakigwa zvangu ini.
Ndinonakidza futi.
Musandichema senhamo.
Handina wandinosakisa kuchema senhamo ini.
Farai, hapana chekuchema apa!

Ndazorora.

Ndiyani auya nemi pano

Pane nyaya yandinoda kukurukura nemi. Ndasvika pano ndichizvifambira zvangu musango muno, dzokono ndongoti mahwekwe nemi. Ndiudzeiwo kuti ndiani akauya nemi pano, uye chinangwa chake chiri chei? Musanyararazve ini ndichidai kushupika nemuvhundu usati wapera mandiri?
Muchakasara munodei. Mufananidzo naTinashe Muchuri (2015)

Ndatarira ndikaona kuti kurwizi nepano kure zvikuru. Hapana kana chigojo pedo nepano pamuri. Hapanawo panoratidza kuti mambogezwa dzokono moyanikwa kuti muome mwene wenyu agokupfekai achidziva ngozi kune vemeso ane mboni dzinenge munzwa wemupangara. Zvino zvapasina kana nzira inosvikapa pachikwenzipo pamakanzi kachata, ndiudzei mauya pano sei?

Kudai chaiva chamupupuri chakusengai, handiti umwe neumwe wenyu atora nzira yake. Kana maizosangana zvaitozovawo zvamasanga. Zvinozvomoti anofanira kuva pasi ndiye ari pasi uyowo anofanira kuva pamusoro ndiye aripo, ndiudzei chokwadi chenyu. Ndakatyamadzwa nemi. Munokatyamadza zvikuru. Changu chivindi kutaura nemi kudai. Ndaona kuti handingadzoki kumana ndisina kukubvunzai kana shoko rimwe zvaro.

Chinondipa kubvunza handina kuona kana tsoka dzouyo auya nemi pano. Kudai pamuri pachigezero ndoona pakaomera sepa yaikugezai kuti mubve tsvina zhinji nouzhinji hwadzo. Zvino zvapasina kana panoratidza akakugezai nekukuyanikai pamuri apa, ndiyani auya nemi pano.

Ndambofunga kuti zvandafamba mana rose ndikasaona pakavakwa chimbuzi, zvichida pane auya nemi kuno ari munzira yekupota seri kwegwenzi kuedza kuzvisunungura. Zvino zvapasina kana padivi pegwenzi rakamomoterwa nenhunzi, ndiyani akusvitsai pano.

Kutaura chokwadi kwakanaka. Zvino kuti ndimi vaya vanoyanikwa naNjuzu? Asivo zvomodzoka moti mose hamusi vachena machira anonzi ndiwo anofarirwa kugezwa naNjuzu, ko imi taurai kani. Ndiudzei chokwadi chenyu. Mauya nani pano?

Kana imi ndimi mungava mvura yageza tsvina yeakusiyai pano? Zvino itsvina rudziiko yaageza nekukusiyai pano? Zvino azoenda akapfekei zvamasara muri pachikwenzicho? Kuti kuna mai vakafirwa nemwanakomana asina kunge awana mudzimai wavanoda kuti asazodzoka mumusha achiti anoda kuti awane zita? Chii? Mauya nani pano? Revaizve ndizive ndiwane kuenda kumana ndine shoko rechokwadi, nokuti mukasandipindura mungwarire kupiswa neidzva ratungidzwa nevamwe vanhu vasina hanya mukatsva mukarova pasina aziva chokwadi kuti ndiyani akuunzai pano.

Zvichida kutsva kwenyu muchirova ndicho chinangwa cheakusiyai pano. Kuti ndicho chokwadi? Kubva haiwa, ibasa!

Tuesday, 3 November 2015

Tichidavadika kuMaestro

Kumadetembo kuMaestro apo tiri muna Enterprise apo. Kunosekwa, kuchifarwa, kuchinakigwa vanhu. Ndini naLinda Gabriel naMac Dee. Nguva kubva na7pm kusvika na8pm. Kupinda pachena.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...