Posts

Showing posts from November, 2015

Guwerere reLitFest International Literature Festival radongorera

Vanotungamirira guwerere reLitFest vaburitsa hurongwa hweguwerere reavo vanofarira uvaranomwe. Zvionerei moga zviri pazasi mashoko aturwa navarongi veguwerere iri.


PRESS RELEASE 
 LitFest International Literature Festival runs 26 - 28 November 2015

LitFest Harare, the international literature festival, will run in the last week of November, 2015.
 This year will mark the first full scale edition of the festival, after its inaugural run last year
 as a series of events. The festival activities will be run at selected venues in Harare. It will
 feature writers, critics, readers, performance poets, theatre artists, musicians and journalists
 drawn from Zimbabwe and abroad.

 Running from 26 to 28 November, this unique festival will feature a package that´s not only meant
 to celebrate literature, but also to consolidate the bridges between artists and the lovers of art,
 while engaging the mind in a stimulating environment. The programme is designed to involve a range
 of participants, ac…

ZWW pamakore 25

Image
Mukurangarira makore makumi maviri nemashunu pamwe nekutura bhuku renduri rakanhadzurudzwa raimbodaidzwa kuti Collections(Bakwa)1998 iro rakapiwa zita idzwa rokuti Traps (Miteyo)2015 iro rine nduri dzemadzimai eboka ravanyori reZimbabwe Women Writers. Chiitiko chacho mumifananidzo.
Pandinozorora

Musabatana maoko muchiti, nematambudziko! Handisi kuzosiya dambudziko. Ini handisi matambudziko. Farai muchipembera. Pemberai muchifara. Hamuzivisu ndiri mupfuuri. Ndiri kutandara nemi. Handisi wepano nekusingaperi, ndiri kutandara murino dandaro. Ngatitandarei, ngatifarei kuti muzowana chokupembera. Ndangariro dzandinokusiirai. Handiwo matambudziko.
Kanzve kubatana maoko muchiti, nedzinoparadza. Dzaparadza ani? Ini handiparari. Ndinorarama kune iyo nyika. Chasanduka pandiri muviri. Saka musazoudzana dzinoparadza kana ndazorora. Farai muchindirangarira. Ndangariro dzenguva yandaiva nemi dzinoparadza here?
Ndimizve munoti nedzoi, dzii? Taurai ndidzinzwe dzamunoti nedzoi ndidzinzwe. Nedzoi kuna ani? Kuneni here kana kwamuri? Idzo dzii?
Hezvo nenhamo! Kuzorora inhamo here? Musandipa nhamo dzandisina. Ndine mufaro, ndiri mufaro, ndinonakigwa zvangu ini. Ndinonakidza futi. Musandichema senhamo. Handina wandinosakisa kuchema senhamo ini. Farai, hapana chekuchema apa!
Ndazorora.

Ndiyani auya nemi pano

Image
Pane nyaya yandinoda kukurukura nemi. Ndasvika pano ndichizvifambira zvangu musango muno, dzokono ndongoti mahwekwe nemi. Ndiudzeiwo kuti ndiani akauya nemi pano, uye chinangwa chake chiri chei? Musanyararazve ini ndichidai kushupika nemuvhundu usati wapera mandiri?
Ndatarira ndikaona kuti kurwizi nepano kure zvikuru. Hapana kana chigojo pedo nepano pamuri. Hapanawo panoratidza kuti mambogezwa dzokono moyanikwa kuti muome mwene wenyu agokupfekai achidziva ngozi kune vemeso ane mboni dzinenge munzwa wemupangara. Zvino zvapasina kana nzira inosvikapa pachikwenzipo pamakanzi kachata, ndiudzei mauya pano sei?
Kudai chaiva chamupupuri chakusengai, handiti umwe neumwe wenyu atora nzira yake. Kana maizosangana zvaitozovawo zvamasanga. Zvinozvomoti anofanira kuva pasi ndiye ari pasi uyowo anofanira kuva pamusoro ndiye aripo, ndiudzei chokwadi chenyu. Ndakatyamadzwa nemi. Munokatyamadza zvikuru. Changu chivindi kutaura nemi kudai. Ndaona kuti handingadzoki kumana ndisina kukubvunzai kana shoko r…

Tichidavadika kuMaestro

Image