Monday, 30 April 2012

Ngatisanganei kuHIFA

Hama vadiwa ngatisanganei kuHIFA uko ndichange ndichidavadika ndiriko pamwe chete nevamwe vakuru mukudembatemba. Ndinenge ndiriko nanaAlbert Nyati, Biko 'Godobori' Mutsaurwa vachibatsirana neMANDO, Prince Shapiro, Oneness Sankara, Babra Breeze Anderson, Chiedza Musengezi, Sunniva Berg and Friends. Anenge ari makuwerere chaiwo. ukatadza kussika unosarira kuHivos Poetry Cafe uko tichange tichibika mutakunanzva wenhetembo dzekuUnited Kingdom, kuSouth Africa nedzedu dzomuno muZimbabwe. Huyai makagadzirira nzeve kugashira mutakunzwa uyu. Huyai tifare tose, tiseke tose, tivaraidzane, titandare, tirodzane mashoko. Musazoita zvekuudzwa kwete. Huyai muite nzwira pamuviri Tsvimbo yaova dapi. Tosangana pakati penguva dza2 na3 musi wa3May 2012 masikati, uye pakati penguva dza11 na12 mangwanani dzomusi wa5May 2012.

Wednesday, 25 April 2012

Tinashe 'Mutumwapavi' Muchuri on a street performance in Gaborone. 2010 SADC Poetry Festival.

Tinashe Muchuri performing in Botswana. Looking on are poets from Namibia, Botswana, South Africa, Mozambique, Swaziland, Lesotho and Zimbabwe.

Tuesday, 24 April 2012

How I Create

Invite to another Zimbabwe Writers Association (ZWA) meeting


(picture: writers at one of the ZWA meetings)

The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its third HARARE members meeting to be held at the Music Centre at the National Arts Council of Zimbabwe, (in Mt Pleasant along Upper East Road - same place as the Zimsec) -on Saturday April 28, 2012 from 2:00pm to 4:30pm. NB: You can get onto the kombis to Mt Pleasant and disembark at Zimsec.

This time the discussion topic is ‘How I Create’ and veteran writers Aaron Chiundura Moyo and Barbra Nkala will be talking about their experiences as creators in our indigenous languages . Alongside this will be some readings and discussion on what ZWA has encountered so far and our plans to fully go national. A substantive agenda will be sent to you very soon. We are taking advantage of the ZIBF Writers Workshop to be held at the same venue in the morning of the same day of which some of you may have been invited to attend.

Those who were not at the previous meetings are reminded to bring $10 as membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions.

Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011It was fully registered with the National Arts Council of Zimbabwe in January 2011.

++Inserted by Tinashe Muchuri, ZWA Secretary
ZWA’s By-line: A WHOLE WORLD IN A WORD
Contacts: 0733 843 455/zimbabwewriters@gmail.com

Saturday, 21 April 2012

Dai ndiri wekwaChimbetu

Ndinofara chose kuti vakomana vekwaChimbetu vakagona kuita mumwe noumwe chikwata chake. Zvose izvi zvinokudzwa. Zvinoita kuti musambo weDendera uenderere mberi uye utambanuke. Dendera musambo wakatirera. Takakura nawo uchitivaraidza. Zvino chinondidya moyo ndichochi chekuti kana vakomana ava vasangana mumazuva akakosha serekuzvitonga kuzere kana rokurangarira magamba nerokubatana kwemhuri yeZimbabwe ivo vanosarudza kuimba mumwe nomumwe amire ari ega nechikwata chake. Izvi zvinogwadza moyo wangu chose. Mhuri iyi zvayakagona kugara nhaka yakasiiwa navakatanga kudai vanotadzireiwo kuva mucherochedzo wakakosha kunyika wekubatira pamwechete mumazuva akakosha kudai aya? Eheka, kuti misi yakadai votiratidza hunyanzvi hwemhuri yavo mukuveza mimhanzi inovaraidza nokuvhura ndangariro ioyi vakabatana senzira yekupembedza mumhanzi weDendera. Hamuoniwo kuti vakagona kudai vanova mucherochedzo kune vamwe vakuru kuti kana vakadzidzisa vadiki vavo gwara rakanaka roupenyu vanozoita kuti nhaka yavo irarame. Zvino izvi zvoubvanzubvanzu zvinodzoka zvoita kuti kuve nemakwikwi. Makwikwi okuti ndoda kuwachisa nhingi. Ko pakupemberera panoda kuwachisana here nhai vanhu veZimbabwe. Kana ndiri seni zvangu ndinenge ndichida kunakirwa kwete kuona vanowachisana. Pafungei, kudai pa'Uhuru Open Air Concert' vakomana vekwaChimbetu vaive vakabatana pakuimba kambo kekuti, 'Vana veZimbabwe ngatibatanei ihi ihi, tikurire mhandu, Zimbabwe ihi ihi' handiti zvinopa mhuri yeZimbabwe kufara ichiona vakomana ava vachidavadika pamwe chete kusumudzira musambo weDendera. Hazvirambidzwi kuti mumwe nomumwe wavo ave nechikwata chake. Izvi ndizvoka zvinowanza sadza mumhuri. Kudai ndiri wekwaChimbetu ndaikurudzira vamwe vangu kuti 'Dunhu rino nderemhondoro, tinodya pamwe tichiseva pamwe',  kunyanya pamazuva ekucherechedza kubatana kwemhuri yeZimbabwe. Kana vakomana ava vakagona kudai izvi vachava mundangariro dzemhuri yeZimbabwe nokusingaperi. Hamenowo imi henyu kuti munozviona sei, asi ini ndaifunga kuti zvaizopa mucherechedzo wakanaka kuMhuri yeZimbabwe?

Friday, 20 April 2012

She did not deserve this

The late Elsworth Bemhura
a young woman with a soft voice
whose softness equaled to wool
talented with a rare voice
speaking her mind out in poetry
recreating life in stories and film
so touching and soothing
how could she go this way
violently taken by an accident
a bus accident due to some foolish driver's
misjudgement of a corner
oh, she did not deserve this violence!
Shumirai Nanhanga showing Chiedza Musengezi a poem by Elswort Benhura, looking on are from left to right, Batsirai Chigama, Keresia Chateuka and Virginia Phiri. Foto By Tinashe muchuri.

.


                                

Thursday, 19 April 2012

Vane Chekupemberera!

Nevari kumusana vanorudawo rusununguko. Foto by Tinashe Muchuri 18 April 2012
Vamwe vedu varikutevera. Foto by Tinashe Muchuri 18 April 2012
Mumudungwe takanangako kurusununguko. Foto by Tinashe Muchuri 18 April 2012
Sadza rakabva muvhu. Foto by Tinashe Muchuri 18 April 2012
Munda wangu wandinorima. Foto by Tinashe Muchuri 18 April 2012
Musuwo werusununguko. Foto by Tinashe Muchuri 18April 2012
Kana neniwo ndinodawo. Foto by Tinashe Muchuri 18 April 2012
Handidiwo kusara kunoenda vamwe. Foto by Tinashe Muchuri 18 April 2012

Wednesday, 18 April 2012

Dai uri munhu Zimbabwe

ndaikuti ndiwe mai vangu
ivo vandisingagoni kuti handichada
kana kukuti baba vangu
vandisingagoni kudambura navo ukama
kana kukuti mbuya vangu
vandisngagoni kuti hazvichaita
kana kukuti tete
vandisingagoni kuti zvapera
nokuti hauna kukodzera kuva murume
nokuti kana waizochonywa navanyachide waindisiya ndakakatarira
kana kuti uve mukadzi
nokuti kana waizosangana nanachizhondamari waizondisiya ndakarivara
kudai uri munhu Zimbabwe
ungadai uri muzukuru akakunda mwana wekubereka
zvino zvawakazova nyika kudai
neni ndofara nokuti ndiri mambo
muridzi akasikwa neiri ivhu
ndosaka ndakada kusheedzwa ndichinzi mwana wevhu
chokwadizve ndiri mwana wako Zimbabwe
handikusiyi Zimbabwe
newe ndinoziva haundisiyi Zimbabwe
ndinokuda dzamara wanditambira zuva riya Zimbabwe
paya paunondimbundira nokusingaperi

Saturday, 14 April 2012

Mudara raTinashe Muchuri: Durazivo Walter Lambert Dehwe Muparutsa

Mudara raTinashe Muchuri: Durazivo Walter Lambert Dehwe Muparutsa

Durazivo Walter Lambert Dehwe Muparutsa


Muaya mashoko abuda mandiri mashoma
ndinorangarira durazivo Walter Lambert Dehwe Muparutsa
neyo ndima yatakasakura tose
uchindidzidzisa sora rinotemwa richizunzwa
nesora rinotemwa risingazunzwi
kusavanza chinhu kumunhu
kurarama upenyu navamwe
nhasi ndoziva kuti upenyu handi hwanguba
upenyu ndehwedu nokuti hugovanwa
kana ruri rudo
ndoziva kana ndichiri pano pasi
ipo pano pano pane ino nyika
harufaniri kusarura
chabikwa ndicho chaora
muenzi haapedzi dura
Samaita hamuna kugumira pamadzinza
kana paiyo nhoroondo pachikare
makandisunda mukandisvitsa muchitendero
uko ndakaziva rudo haruna shura nomunhu
chaipa chinonanga muridzi aripo
kwete kumuitira matumba kugotsi
kuverenga mhosho iye asipo
ndizvo zvamakati hakusi kuvaka asi kuparadza
ane shungu ndiye anodzidura kuna iye amutadzira
kwete kuita zevezeve nevasingazivi patadzwa nepaparirwa mhaka
Regai ndimbozororo nokuti misodzi yoshosha meso
Ndichasumudzira kana ndarerukirwa muhana
nokuti iwe mumvuri watama sarei zvino ndopiswa nezuva.

Thursday, 12 April 2012

HIFA 2012 Spoken Word

All those who follow my career, let us meet at Hifa on Spoken Word Day 3 and Day 5. On Day 3 I will be the host and on Day 5 I will be doing my thing, sharing with you the very favorite pieces of poetry and those not yet known to you. Don't miss this chance of a life time. Read more from links below

 

 Poetry fiesta at Hifa

www.newsday.co.zw/article/2012-04-04-poetry-fiesta-at-hifa/ 
Tinashe Sibanda Entertainment Reporter | 2012-04-04 15:49:00 ... Fungai Machirori, Godobori, Gerald “Synik” Mugwenhi and Tinashe Muchuri, amongst others.

 

Spoken Word Day 5- Saturday 5 May- Coca-Cola Day | HIFA 2012

www.hifa.co.zw/.../spoken-word-day-5-saturday-5-may-coca-... 
Tinashe Muchuri. Barbara Breeze Anderson. Prince Shapiro (South Africa). OneNess Sankara (United Kingdom).

Friday, 6 April 2012

Zimbabwe Writers Association (ZWA) Gweru Otreach in Pictures

Zimbabwe Writers Association had a meaningful outreach in Gweru. the meeting was held at the Midlands State University. The meeting was ZWA's first meeting outside Harare. 
                     
                                          ZWA Gweru Outreach Meeting Group Foto by Unknown


Memory Chirere ZWA Committee Member explaining ZWA Constitution to the Gweru Outreach meeting. Foto by tinashe Muchuri
Dr Nhamo Mhiripiri Listening to the proceedings of the Gweru Meeting. Foto by Tinashe Muchuri
Beatice Sithole ZWA treasurer and Joice Tsitsi Mutiti listening to the proceedings. Foto By Tinashe Muchuri
Eresina Hwede ZWA Vice Chair making an overview of ZWA and its progress so far.
 Foto by Tinashe Muchuri
 
ZWA team entering into Gweru, Foto by Tinashe Muchuri


Thursday, 5 April 2012

What Can Stop Me?

Foto by Tinashe Muchuri
If trees can survive on top of buildings
what can stop me from
Perching up on treetops
where only birds are believed to be the only one
which can?
Just to tell a story
a same old story
in a different style
and different form.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...