Posts

Showing posts from April, 2012

Ngatisanganei kuHIFA

Image
Hama vadiwa ngatisanganei kuHIFA uko ndichange ndichidavadika ndiriko pamwe chete nevamwe vakuru mukudembatemba. Ndinenge ndiriko nanaAlbert Nyati, Biko 'Godobori' Mutsaurwa vachibatsirana neMANDO, Prince Shapiro, Oneness Sankara, Babra Breeze Anderson, Chiedza Musengezi, Sunniva Berg and Friends. Anenge ari makuwerere chaiwo. ukatadza kussika unosarira kuHivos Poetry Cafe uko tichange tichibika mutakunanzva wenhetembo dzekuUnited Kingdom, kuSouth Africa nedzedu dzomuno muZimbabwe. Huyai makagadzirira nzeve kugashira mutakunzwa uyu. Huyai tifare tose, tiseke tose, tivaraidzane, titandare, tirodzane mashoko. Musazoita zvekuudzwa kwete. Huyai muite nzwira pamuviri Tsvimbo yaova dapi. Tosangana pakati penguva dza2 na3 musi wa3May 2012 masikati, uye pakati penguva dza11 na12 mangwanani dzomusi wa5May 2012.

Tinashe 'Mutumwapavi' Muchuri on a street performance in Gaborone. 2010 SADC Poetry Festival.

Image

How I Create

Image
Invite to another Zimbabwe Writers Association (ZWA) meeting
(picture: writers at one of the ZWA meetings)

The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its third HARARE members meeting to be held at the Music Centre at the National Arts Council of Zimbabwe, (in Mt Pleasant along Upper East Road - same place as the Zimsec) -on Saturday April 28, 2012 from 2:00pm to 4:30pm. NB: You can get onto the kombis to Mt Pleasant and disembark at Zimsec.

This time the discussion topic is ‘How I Create’ and veteran writers Aaron Chiundura Moyo and Barbra Nkala will be talking about their experiences as creators in our indigenous languages . Alongside this will be some readings and discussion on what ZWA has encountered so far and our plans to fully go national. A substantive agenda will be sent to you very soon. We are taking advantage of the ZIBF Writers Workshop to be held at the same venue in the morning of the same day of which some of you may have been invited t…

Dai ndiri wekwaChimbetu

Ndinofara chose kuti vakomana vekwaChimbetu vakagona kuita mumwe noumwe chikwata chake. Zvose izvi zvinokudzwa. Zvinoita kuti musambo weDendera uenderere mberi uye utambanuke. Dendera musambo wakatirera. Takakura nawo uchitivaraidza. Zvino chinondidya moyo ndichochi chekuti kana vakomana ava vasangana mumazuva akakosha serekuzvitonga kuzere kana rokurangarira magamba nerokubatana kwemhuri yeZimbabwe ivo vanosarudza kuimba mumwe nomumwe amire ari ega nechikwata chake. Izvi zvinogwadza moyo wangu chose. Mhuri iyi zvayakagona kugara nhaka yakasiiwa navakatanga kudai vanotadzireiwo kuva mucherochedzo wakakosha kunyika wekubatira pamwechete mumazuva akakosha kudai aya? Eheka, kuti misi yakadai votiratidza hunyanzvi hwemhuri yavo mukuveza mimhanzi inovaraidza nokuvhura ndangariro ioyi vakabatana senzira yekupembedza mumhanzi weDendera. Hamuoniwo kuti vakagona kudai vanova mucherochedzo kune vamwe vakuru kuti kana vakadzidzisa vadiki vavo gwara rakanaka roupenyu vanozoita kuti nhaka yavo ira…

She did not deserve this

Image
a young woman with a soft voice
whose softness equaled to wool
talented with a rare voice
speaking her mind out in poetry
recreating life in stories and film
so touching and soothing
how could she go this way
violently taken by an accident
a bus accident due to some foolish driver's
misjudgement of a corner
oh, she did not deserve this violence!

Vane Chekupemberera!

Image

Dai uri munhu Zimbabwe

Image
ndaikuti ndiwe mai vangu
ivo vandisingagoni kuti handichada
kana kukuti baba vangu
vandisingagoni kudambura navo ukama
kana kukuti mbuya vangu
vandisngagoni kuti hazvichaita
kana kukuti tete
vandisingagoni kuti zvapera
nokuti hauna kukodzera kuva murume
nokuti kana waizochonywa navanyachide waindisiya ndakakatarira
kana kuti uve mukadzi
nokuti kana waizosangana nanachizhondamari waizondisiya ndakarivara
kudai uri munhu Zimbabwe
ungadai uri muzukuru akakunda mwana wekubereka
zvino zvawakazova nyika kudai
neni ndofara nokuti ndiri mambo
muridzi akasikwa neiri ivhu
ndosaka ndakada kusheedzwa ndichinzi mwana wevhu
chokwadizve ndiri mwana wako Zimbabwe
handikusiyi Zimbabwe
newe ndinoziva haundisiyi Zimbabwe
ndinokuda dzamara wanditambira zuva riya Zimbabwe
paya paunondimbundira nokusingaperi

Mudara raTinashe Muchuri: Durazivo Walter Lambert Dehwe Muparutsa

Durazivo Walter Lambert Dehwe Muparutsa

Image
Muaya mashoko abuda mandiri mashoma
ndinorangarira durazivo Walter Lambert Dehwe Muparutsa
neyo ndima yatakasakura tose
uchindidzidzisa sora rinotemwa richizunzwa
nesora rinotemwa risingazunzwi
kusavanza chinhu kumunhu
kurarama upenyu navamwe
nhasi ndoziva kuti upenyu handi hwanguba
upenyu ndehwedu nokuti hugovanwa
kana ruri rudo
ndoziva kana ndichiri pano pasi
ipo pano pano pane ino nyika
harufaniri kusarura
chabikwa ndicho chaora
muenzi haapedzi dura
Samaita hamuna kugumira pamadzinza
kana paiyo nhoroondo pachikare
makandisunda mukandisvitsa muchitendero
uko ndakaziva rudo haruna shura nomunhu
chaipa chinonanga muridzi aripo
kwete kumuitira matumba kugotsi
kuverenga mhosho iye asipo
ndizvo zvamakati hakusi kuvaka asi kuparadza
ane shungu ndiye anodzidura kuna iye amutadzira
kwete kuita zevezeve nevasingazivi patadzwa nepaparirwa mhaka
Regai ndimbozororo nokuti misodzi yoshosha meso
Ndichasumudzira kana ndarerukirwa muhana
nokuti iwe mumvuri watama sarei zvino ndopiswa nezuva.

HIFA 2012 Spoken Word

All those who follow my career, let us meet at Hifa on Spoken Word Day 3 and Day 5. On Day 3 I will be the host and on Day 5 I will be doing my thing, sharing with you the very favorite pieces of poetry and those not yet known to you. Don't miss this chance of a life time. Read more from links belowPoetry fiesta at Hifawww.newsday.co.zw/article/2012-04-04-poetry-fiesta-at-hifa/ Tinashe Sibanda Entertainment Reporter | 2012-04-04 15:49:00 ... Fungai Machirori, Godobori, Gerald “Synik” Mugwenhi and Tinashe Muchuri, amongst others.
Spoken Word Day 5- Saturday 5 May- Coca-Cola Day | HIFA 2012www.hifa.co.zw/.../spoken-word-day-5-saturday-5-may-coca-... Tinashe Muchuri. Barbara Breeze Anderson. Prince Shapiro (South Africa). OneNess Sankara (United Kingdom).

Zimbabwe Writers Association (ZWA) Gweru Otreach in Pictures

Image
Zimbabwe Writers Association had a meaningful outreach in Gweru. the meeting was held at the Midlands State University. The meeting was ZWA's first meeting outside Harare. 

What Can Stop Me?

Image
If trees can survive on top of buildings
what can stop me from
Perching up on treetops
where only birds are believed to be the only one
which can?
Just to tell a story
a same old story
in a different style
and different form.