Saturday, 4 February 2017

Mudondo rekwaMutatiri KwaZimuto

Zvinofadza kufamba uchiwana ruzivo rutsva. Regai vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka. Vainge vaongorora vakaona zvokwadi kuti chitsva chiri murutsoka rwechokwadi. Kekutanga kusvika kumapani ekuZimuto nzvimbo isina makomo anoonekera asi wati iwo mapani kanhi nezvikomo zvidiki zvine michero inozipa. Kekutanga ndakadyawo tsvoritsvoto nembambara idzo ndainge ndajairawo kudya tiri kwedu kuZaka.
Mukubvu uri kufurura maruva

Musabwarabwabwa wave nemichero

Mbambara dzave kuibva


Chakata dzichiri kutanga

Mutobwe uri kufurura maruva


Mutobwe une michero

Michero yegavakava yaomaTsoritsvoto dzaibva 

Matamba mumutamba

Munzviru wave nenzviru


       (c) Tinashe Muchuri 2017 02 04

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...