Monday, 27 April 2015

ChidamoyoAne chake haanzi wandinyimirei
Chidamoyo kutambanudza ruoko kuvatorwa
Rukokanhamo kudaidza masahwira kumutambo
Voga vapembedzi nepaunotyarika moto wakapfeka marengenya
Zvinouya ndiyo misodzi nemavanga
Zvichida wakakoka nevadzimuri vemoto kana wonganduma
Kana usina zvakakosha kukoka nembongorori
Vatsoropodzi vanokuudza wopinda nemwenje mudziva
Zvikupe kutamba wakangwarira, uri wevhu panonaya hapatambirwi.

Saturday, 25 April 2015

Uchenjeri hwevakare pamufananidzo weguviTsumo namadimikira zvakabuda mukuongorora kwakadzama kwaiitwa namadzitateguru edu. Mutauro ungamira here chokwadi. Mangwanani anhasi ndatumirwa tsamba nemumwe munyori weChidiki nenzira yeNdeipi. Hunzi, ‘Ganda remukadzi wanhasi rinenge mengo, rinotsvuka akura.’

Izvi zvabva zvandiratidza udzamu hwemunhu akabuda nechirevo ichi mukuongorora zviitiko apo mudzimai wanhasi uyo anotsvukisa ganda rake nemishonga yakasiyana-siyana. Nyaya haisi pakuti mudzimai atsvukisirei ganda rake asi iri paudzamu hweongororo inoitwa nanachivakamazwi pamwe nanachirongatsumo namadimikira.
Apo ndakasvika pamuzinda wainzi ndewaMakate mambo vaya vokutiza hondo yaAtenzi Nohoreka vachizopararira mubwe pamwe nemhuri yavo ndakaona guvi. Ndakabva ndatarira mvura yaiva muguvi iri ndikabva ndarangarirawo chirevo chiya chinoti, ‘muchechetere mvura yeguvi.’ Ndakada kuziva kuti sei zvainzarwo ndokuona kuti mvura yeguvi haina kwainoyerera ichienda. Inenge yakanyatsoenzana zvayo yakazvigarira zvayo pamutambarakede. Shiri dzedenga nemhuka dzesango dzinouya dzichinwawo ipapo. Vanhu ndipowo pavanonyika mumera wemapira avo akafanana neaya emukwerera apo vanenge vachida kuti Mwari anaise mvura panyika.
Mvura yeguvi kana iri pedyo nevaya vanoumhizha hwekugadzira mapadza ndimowo mavanotonhodza simbi dzavo dzavanenge vapisa nemoto wemvuto kuti dzinyatsopfava pakudzitaka nesando. Vayawo vane umhizha hwekushandisa maruka pakugadzira matengu netswanda ndimowo mavanonyika maruka avo kuti anyatsekupfava paya pavanenge vachiruka zvirukwa zvavo izvi.

Pandakaona guvi raivapo pane unonzi waiva muzinda waMakate uyu ndakabva ndaona udzamu hweuchenjeri hwavanhu venguva iyi. Kana usati waona chinhu chinenge chichifananidzwa muzvirevo zveuchenjeri unogona kusanzwisisa zvorehwa nechirevo. Nhasi ndati regai ndigoverane nevamwe avo vasingazivi guvi kuti chii?
Guvi igomba rinowanikwa paruware iro rinojenga mvura. Guvi rinoita paibwe rakasimba riya rinowanzoputswa richigadzirisa tara. Iri ibwe haribvumiri mvura kusinina nemukati maro. Izvi zvinoita kuti iya mvura yanaya ikajenga muguvi isabudamo. Inorichengeta kwemwaka yakawanda. Kazhinji-zhinji ibwe iri rinenge riri ruware. Kashoma kuwana guvi paibvwe risiri ruware.
Guvi rinowanikwa panzvimbo Mutoko Monuments Centre kudunhu reMutoko.Mufananidzo naTinashe Muchuri.
Vanhasi vane zvitendero zvezviporofita vanokurudzira vatenderi vavo vanenga vachirwara nezvirwere zvakasiyana-siyana kuti vashandise mvura yapaguvi. Muguvi munowira mashizha emiti yakasiyana-siyana uyewo tutsotso twemiti yakasiyana-siyana. Ndipowo panonwa shiri nemhuka saka paya padzinonwa dzinogona kusiya madosi, nhoko nendove yadzo panzvimbo iyi zvinogona kuzopedzesera dzawira muguvi. Mhuka dzinonwa paguvi dzakaita sembira, mhembwe, ngururu, mhene, makuko, tsoko nedzimwe dzakawanda-wanda. Kubatana kwemuto wamashizha mazhinji kunoumba mushonga wakasimba zvikuru ndiko saka mvura yeguvi ichimhanyirirwa navanhu vakawanda zvokutoda kuenzana nemvura yekugungwa.

Wednesday, 22 April 2015

Mwana wehama haanzi wavingei mumuzindaHukashai hunenge hwembariro kukama nhungo pahukama  nemakavi?
Kana zvamanana hezvo denga ramira toti ndihwo hukama murunyararo.
Panouya huswa hehwo hwovhara mheremhere iri pasi pahwo.
Vakuru voreva voti chakafukidza dzimba matenga ivo vachireva kana denga rava nehuswa.
Mukati medenga ibatai-batai
Mashiripiti atsikamutanda kupumha munhu huroyi hwaakasima neukiribidi.
Kana chaunga chanzwa hecho mumweya wemhomho zvidhinha nonge, dombo nonge, pfumo nonge, danda nonge, banga nonge nemuchisa muhomwe kande!
Rumbo rwavambwa neakatungamira nzira.

Zirume rinogarovirimira vamwe
Tondobayana
Zirume rinogarovirimira vamwe
Tondobayana, hiye, hiye hiye Tondobayana.

Chasutsa hasha kukanganwa ukama.
Miganhu yakatarwa nevatorwa ndiyo yamutsa bongozozo
Ropa rakasunga ukama kudurunhuru kutse
Asiri hama ndiyani nhai weropa?
Anopindura hapana, hasha dzazadza chipfuva kunge imbwa dzapiwa muti weukasha
Cheronongedza pane ukama meso azara ukasha seerovambira rafura mbanje
Akandira zvinokoranjere zvokusaziva unhu hwemunhu chii?
Kana aziva ashaya!

Kana iri hama yovhimwa sechipembere chine nyanga
Chinotsvakwa hausi wayo mutumbi asi iyo nyanga
Ehezve ndiyo inounza mbiri nemari
Kana ndachibata ndawana mari
Kana ari mapurisa kunyemwerera zvebasa pasi tsve!
Nhai vamupurisa mapiweiko kusaona mhosva pakuparwa kwayo?
Kuti ariyo adira enyu meso uriri hunotongodza?
Kana zvirizvo nyemwerero yaunzwa nei usi mufaro?
Kupemberera hama nehama dzichibayana?
Mwoyo nemweya weunhu wakaisepi?

Ndaitoda kuimbawo rimwe zuva ufunge.
Kuimba chaiko ngoma nehosho zvichirira.
Kuimba kuya kwekuti mbira nehwamabda zvinowirirana.
Vadzani mudariro iri ona-ona.
Asizve ungaimba sei hama nehama vakatosvorerana maziso?
Ungadzana sei hama nehama huri hwagonzo nakatsi?
Kufara kwagonzo handiti kunge katsi iri kure?
Zvino katsi zvoovhima gonzo nemugwagwa gonzo uchasunungukirepi?
Hama, uri hama iwe!
Cairo, uri hama iwe!
Mombasa, uri hama iwe!
Gaborone, uri hama iwe!
Lusaka, uri hama iwe!
Pretoria, hausi mutorwa iwe!
Chakusutsa chii nhaiwe Pretoria?
Kukanganwa hama zvekuturira pfumo?

Kuti unoda tiimbe rumbo rutsva
Rumbo rusina umwe akanzwa zuro
Asizve siyawo kuroya hama Pretoria
Tiimbe rwekugarisana rumbo
Rumbo rwatakasiirwa nakweguru
Aroorera umwe yava hama
Mwana wehama haanzi wavingei mumuzinda


Tinashe Muchuri © 2015/04/22

Friday, 17 April 2015

Rusununguko rwenganonyorwa muchiShonaSemunyori nemuverengi uye muongorori wezvinyorwa ndinofarira kutamba namabhuku. Apo vamwe vanhu vari kupemberera rusununguko rwakauya mugore ra1980 mumwedzi waKubvumbi ndapinda mudura rangu ramabhuku ndichitsvaka chekuti ndinganyoreiwo shoko rinoita panguva iyo nyika ichange ichipemberera zuva rokuzvarwa kwayo makore makumi matatu nemashanu adarika.

Ndipowo pandaona Feso, rinova bhuku rakanyorwa naVaSolomon Mutsvairo rikatsikiswa neLongman Zimbabwe. Bhuku randinaro rinoratidza kuti rakatanga kutsikiswa mugore ra1982 nekambani inotsikisa mabhuku iyi. Chisina kubuda pachena ndechekuti bhuku iri rakatsikiswa mugore ra1956 ririro bhuku rekutanga kutsikiswa mururimi rwechiShona.

Kubva mubhuku iri ndimo mune nhetembo iya yaigarodetembwa namushakabvu Simon Muzenda ikavasvitsa pakusungwa nehutongi hwenguva iyoyo. Bhuku iri ndaridoma nokuti rakaunza rusununguko kumunyori wenganonyorwa wechitema. Ndiro rakava chipimo chekuti munhu mutema ane nyaya dzinoda kutaurwa nerurimi rwake. Nokudaro ndaona murume uyu riri gamba chairo kwete rekuseka kana kutamba. Ndikati ipapa patinenge tichirangarira nezvemakore ekusunguka tirangarirewo vanyori vakasunungura  rurimi rwedu uye nyaya yeZimbabwe.

Ndichiringa-ringa zvakare mudura ramabhuku angu ndakabva ndaona zvakare bhuku rinonzi Zviuya Zviri Mberi rakanyorwa naJoyce Simamngo rikatsikiswa mugore ra1974 ririrowo bhuku rekutanga reChiShona kunyorwa nemunyori wechidzimai mururimi rwechiShona. Izvi zvakasunungurawo madzimai kuti aone kuti ane nyaya dzawo dzinoda kunyorwa naiwo kwete navamwe vanhu.

Feso ibhuku rakanyorwa richitarira nyaya dzokusungurwa kwenyika. Ukuwo Zviuya Zviri Mberi rakanangana nekusunungura madzimai kubva kuzvinetso zvizhinji zvinosangana namadzimai munyika. Zvimwe zvacho zhichiri kunetsa madzimai nanhasi uno. 

Simango akarwisa, panguva iyoyo tikatarira tiona kuti pakazobuda bhuku raSimango kwainge kwatopera makore gumi nemasere kubvira apo Feso raiva ratsikiswa. Izvi zvinoratidza kuti paiva nezvinetso zvakare kuti vanyori vechidzimai vanyore nyaya dzavo dzichiremekedzwa. Asi Simango akaunza kusununguka uku nhasi uno kwava kushandiswa navamwe vanyori vechidzimai saiye.

Pakurangarira rusunguko rwegore rino ndabva ndafunga vanyori vaviri ava. Kubva muna Feso hunzi, “ipapo ndokuchema imwe harahwa nezwi guru, ichiona dambudziko rakanga rava pamusoro paVaNyai panguva idzodzi, ichiti:

‘O, Nehanda Nyakasikana! Kunozove riniko
Isu VaNyai tichitambudzika?
Mweya Unoera! Kunozove riniko
Isu VaNyai tichidzvinyirirwa?
Ko, inga taneta wani nekunwa misodzi?
Ko, to shirira kudzamara kusvike riniko?
Ko, inga panguva yechando miti inozvizorodza,
Inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro,
Kwozoti nokuchena kwokunze yodombera,
Mashizha yovawo nenhenhere inoyevedza,
Shiri nemhuka nenyuchi dzokwezvwa nohwema,
Ko, isu rugare ruchatisvikira riniko?
Vana vacheche vatinobereka, vawakatipa
Iwe Samasimba, vanova ndivo vadyi
Venhaka dzedu, nhasi vokura vakasunzumara
Munyika yavo; voshaya nzvimbo dzokurarama
Nokuzvidekadza? Apa napapo pazere rufuse.
Makumbo avo ava namaduzu nokungopfuviswa
Neriri Pfumojena. Ko! Vosvikepiko?
Mudzimba dzose nemumisha yose
Vari kutandwa pamwe nokurohwa;
Munzvimbo dzose nomumatare ose
Avanotongerwa, vari kungourayiwa senhunzi
Pasina chikonzero, pasina mhosva.
Pfuma yenyika nhasi yakatorwa
Vakagovana paukama hwavo vePfumojena
Nhasi vari kudya vakora sehochi,
Isu toondoroka sembwa ine gwembe.
Nhasi vagere murusununguko,
Isu todzipwa huro namajoto.
Rusununguko, Nehanda, ndorupi?
Hamungaburikirewo kwatiri here?
Harahwa dzedu dzobatwa sepwere
Munyika yawakavapa, musiki wengoni!
Havasisina rukudzo panyika;
Havasisisnawo chavanacho;
Dambudziko guru ndiro ravawira.
Baba Mutsvene! Gomo rine ngoni!
Hamungotinzwiwokuchema kwedu here?
Tine chitadzo chakakura sei?
Chokubva matiramwa zvakadai?
Nehanda Nyakasikana! Kunozova riniko
Isu VaNyai tichitambudzika?
Mhondoro Tsvene! Kunozova riniko
Isu VaNyai tichidzvinyirirwa
Neriri Pfumojena rasvika munyika? 

Kubva muna Zviuya Zviri Mberi; kunonzi, “Kuzoti vapedza umwe pamadzimai akange aperekedza Tambudzai akasimuka ndokuti:

“Tambudzai, zvowaita zvatifadza chaizvo. Tinodada newe asi usazokanganwe rudzidziso rwawakapiwa, kunyazi mukufara kana mumatambudziko, ucherechedze kuita zvakanaka nguva dzose.” Apedza akabva aimba nevamwe vake rumbo:
Jesu uri musha wako,
Unokuchengeta.
Hauzomboshayi chiro.
Unokupa zvose.

Dai wechinyaenda mukufa,
Usatyiswa iwe.
Ndonga nemutaza wake,
Zvinokugwinyisa.

Unozokutungamirira,
Unozotevera.
Tsani yako yati penu
Inokukwanisa.

Nyasha nekunaka kwake
Tinoona pano.
Unogara mazuva ese
Kumusha mudengamo.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...