Posts

Showing posts from July, 2015

ZImbabwe International Book Fair Zvinotarisirwa 2015

Image

Ndangariro kuna Freedom Nyamubaya naChenjerai Hove

Gore dema rafudidzira mwedzi waChikunguru muvadavadi. 
Svondo yadarika Freedom watisiya tisina kufungira 
Tisina kuhwa kugwara kwakwe akaenda hakwe mwanasikana 
Ndokutisiira mashoko okutaura 
Pasina nguva imwe Svondo newevo Chenjerai Hove watevera 
Ko hanzi tadii naidzodzi Svondo 
Iyewe Chikunguru una mano asina kufanira 
Kutiunganidza muchakadai chando nemisodzi 
Zvogwadza kutirimbirira iwe Chikunguru 
Ukati watakura mhare pakunyora mazwi anotokonya 
Wakati zviitwe sei kutipfungidzira bvungepfunge munguva yakadai 
Chirevo chako Chikunguru chikuru 
Chii chawakaronga mumwedzi uno weZimbabwe International Book Fair
Guwerere remabhuku navanyori navose vanoita zvokunyora nokudavadika 
Zvarangova kusva romufaro munyika yavanyori 
Dima wakandira iwe Chikunguru. 

Tingafara sei neidzi nwadi?

Dear members of ZWA and colleagues

We are deeply saddened by the passing on of poet and fighter for liberation, Freedom Nyamubaya. Her two major poetic works are: On the Road Again (1986) and Dusk of Dawn (1995). Media r…

Kudya

Image
Todya kudya kwakawanda muvupenyu bwedu. Todya kudya uku nezhira dzakasiyana-siyana. Imwe nhambo todya nezhira yokumwa, kana zhira yokudya kusiri kwakafanana nemvura kana kudya kokufemba nemhino kana kudya kokuvona nameso kuya kunohi kudyanameso kana kudya kwameso kana kudya kokuhwa nezheve kana kudya kokubata namavoko kana kudya kokuita nomiviri yedu. Kudya kose uku kune zvakwakanakira uyevo zvakwakashatira. Kune kudya koobvumigwa nomutemo kouya kudya kusingabvumigwi nomutemo. Kune kudya kusingabvumigwi nezvitendero kouya kudya koobvumigwa nezvitendero nokusiyana kwazvo. Kune kudya kusingabvumigwi nemhuri koita kudya koobvumigwa nemhuri. Kune kudya kusingabvumigwi nedzinza koita kudya koobvumigwa nedzinza. Kune kudya koobvumigwa nanachiremba koita kudya kusingabvumigwi nanachiremba. Kudya kose uku kune zvakwakanakira uye zvakwakashatira. Kune kudya koodyiwa pana vanhu. Kudya kokuti munhu wose anokufarira uye anoshuvira kuti kudai munhu wose waanoziva adyavo kudya kwaari kudya. N…