Sunday, 29 January 2017

Kunze kweHarare kunonaka: maguwerere ehudavadi mugore ra2016


Vachenjeri vekare vakati chitsva chiri murutsoka garo harina chitsva. Ko ukasafamba ungaonei kana kuzivei zvitsva. Mugore ra2016 ndakafamba ndichitsvaka kuziva zvitsva uye kutandadzwa nezvandaiona. Mukufamba kwangu handina kushaya zvakatora moyo wangu zvikandisimudzira uye zvikandipa zvidzidzo. Ndakavakurudzwa pamaonero angu uye mafungiro pamwe nemaitiro.
Chidzidzo chandakasangana nacho chikuru ndechokuti hudavadi hahuwanikwi muHarare chete. Hongu Harare ndiyo muzinda mukuru wenyika yeZimbabwe, uye munhu wese anomanyirako asi iye zvino yazarisa zvekuti hapachina chitsva chinoshamisa kuona kana kufadza chichiri muHarare. Kunze kweHarare kunonaka kudarika Harare. Muzipiro wekunze kweHarare unokusiya usisadi kugara muHarare uye wachenjera zvekuti panotaurwa nyaya dzehudavadi hauomereri nekubatirira pavadavadi vemuHarare saivo vega vanogona kutandadza vanhu.
Ndichatanga nekutaura nezvandakaona uye zvakanditora moyo kunze kweHarare.

Ndau Festival of the Arts (NDAFA)

Iri guwerere rehudavadi kwakanangana netsika nemugariro wevaNdau rinoitirwa kwasakavakaBangira munzvimbo yeChikore kwamutape Musikavanhu kudunhu reChipinge. Guwerere iri haribvi mumwoyo mangu. Ndava namakore matatu akatevekedzana ndichitapirirwa nekudzana kwavaNdau uye kudzidza zvimwe zvakati wandei. Chinofadza ndechekuti vanhu vedunhu iri vane kubatana kunoshamisa nekuti kunyange vave mugore rechina vachiita guwerere iri. Kubatana kwavanhu mukumutsiridza, kuchengetedza nekutambidza tsika namagariro kurudzi ruduku chinhu chinofadza.

Chivaraidze at NDAFA 2015
Ukasvika paPaiyapo Arts Centre unova ndiwo muzinda wekuchengetedzwa kwetsika namagariro evaNdau. Muzinda uyu haungori muzinda wezvivakwa bedzi asi musha une zvivakwa zvinoratidza unhu hwavaNdau. Gore rino ndakanyanyonakidzwa nezvivakwa zvitsva zvakaiswa panzvimbo iyi zvinosanganisira makurakura kana kuti nzvimbo yemahumbwe kana aya anonzi matakanana uko vaduku vavaNdau vanenge vachidzidzira muraramiro wevakuru vavo. Iyi ndiyo nzvimbo inokudzwa vana kuti vasanzvengana netsika nemagariro avo. Kana asina kumboita makurakura anenge akarasikirwa nekuti anenge ashaya kuvakwa kwakanaka.

Chimwe chakandibata itsime rakavakwa pachikare chekuisa matanda pamusoro paro. Mukuvakirirwa kwaro pakabva paiswa chivezwa chehove chinomirira mweya yemumvura iyo pahumunhu hwevaNdau nemamwe marudzi evanhu vemuAfurika inochengetedza masango kuti asaitirwa tsvina kusanganisira zvitubu zvemvura zvinozove matsime panoponera vanhu. Mweya yemumvura inosanganisira njuzu inova ndiyo inomukurumbira munyaya yekuchengetedza nharaunda nezviri mairi. Kuzoti pakaratidzirwa nzira dzekuvhima nadzo kuchishandiswa mambure ndakabva ndanzi mumoyo simudzire semunyori ari kunyora nganonyorwa inechekuita nenzira yekuvhima iyi. Kuzoti mitambo yechiNdau inosanganisira mhongo, muchongoyo nechokoto, aiwa kutaurirwa hunyimwa.
ZCC Junior Brass Band at NDAFA 2015
Ndakasanganawo nevakomana vechidiki vanova vadzidzi pachikoro cheMutendi High avo vanoitawo zvekudzana vachiridza mabhosvo seZCC Junior Brass Band. Ava ndakamboti kunun’unu kufunga zvangu ndichiti vanofanira kupiwa ruremekedzo rwekugona kunyera mudaririro zvinoyevedza vaoni zvekusimudzira mweya yavo uye kusvika pakuda kuti vasanyarara asi varambe vachiridza mabhosvo avo uye vachidzana mitovo yavo kusvika denga richiwa.

Gaza High  at NDAFA 2015 
Holland Dancing group at NDAFA 2015
Ava havasivo vega vandakaona apa. Chakanyanya kundisunungura moyo chishuviro chandaiva nacho chekuonana nekukurukura nemunhukadzi wekutanga kutsikisirwa novhero mururimi rweChiShona, Joyce simango. Kumuona kwandakaita kwakandiodza moyo apo shuviro yekuonana kwangu naye yaive yekuda kuziva kuti sei asina kuzotsikisirwa rimwezve novhero mushure mekutsikiswa kwaZviuya zviri mberi mugore ra1964. Mhinduro yandakapiwa yakandipa kufungisisa nenyaya yeStandard Shona. Simango akandiudza kuti zvimwe zvinyorwa zvake zviviri zvakarambwa mushure mekunge zvaonekwa sekuti zvaive zvakarerekera kuchiNdau. Izvi zvakamuodza moyo zvekuti haana kuzoita shungu nekunyorazve. Asi mushure mekukurukurazve nenyaya yekuti Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rakatsaura Ndau semutauro kubva mumubatanidzwa weStandard Shona, Simamngo akati ava kundovakurudza nyaya zvinyogwa zvake kunyange izvo zvakarambwa aive asisina nekuti akazvishaira hanya kusvikira pakurasika kwazvo. Ndakazobva ndava netarisiro yezvitsva kubva kwaari.

Musapingura Traditional Group dancing to Chokoto at NDAFA 2015
Tiripo ipapo ndakabva ndasangana nemumwe Munyori mutsva ane shungu chose dzekusimudzirwa kwemutauro wechiNdau. Uyu ndiye mutungamiri wehurongwa hweguwerere reNDAFA anova iye Phillip Kusasa uyo anova mudzidzisi wechiRumbi pachikoro cheMafumhe Secondary uyezve ariye mutungamiri wePaiyapo Arts Centre iyo akavamba navamwe vake nevavariro yekuti chiNdau chisafe. Zvakadaro neshungu dzake akaburitsawo bhuku rake rezvinyayi rinodaidwa kuti Zvinayi Zviri Kanyi; Ngatiziye chiNdau Volume 1. Ko chakaipa chingava chii kana varidzi vemutauro vakamira zvakasimba kudzidzivirira kuparara kwemutauro wavo. Kufadza kwazvo zvichiitwa navaduku kuziva kuti kwasara vane zivo neshuviro yekuenderera mberi nemutauro.

School Children singing and playing Muchongoyo drum
Itwasa Arts Festival

Uku ndakasimbaradzwa zivo yangu yekuti kuBulawayo ndiko kumusha kwemitambo yekuedzesera upenyu pachikuva. Ndakaona vana vaduku vachiita mitambo yavaitora mumabuku ayo arikuitwa muzvikoro senzira yekuti azoshandiswa pakubvunza mibvunzo yeuvaranomwe mururimi rwechiRungu. Kunyangwe zvangu ndisina kunyanya kusungurwa nekuti mabhuku avaiedzesera aingova iwayo euvaranomwe hwechiRungu. Ndakazongofunga kuti zvichida vanovapa mari yekufambisa iri basa vanodawo kusimudzirwa kweuvaranomwe zvichienzaniswa nekusumudzirwa kweuvaranomwe hwesiNdebele.

Zzvakadaro hazvo haiwa, basa riri kubatwa sebasa.

Ndikovo kwandakaona kuti mutambo wekuedzesera unogona kuitwa pachikuva pasina kana midziyo yaiiswapo kuti vaoni vagutsikana mafambiro nenzvimbo dzinenge dzichiitikira mutambo uyu. The System ndiwo mutambo wakandigura kunorira apo vaoni vaiona dzimotokari, mapurisa, pfuti, misika, jeri, nedzimba idzo dzaisava pachikuva asi dzichiitwa kuti dzivepo nezviratidzo zvaiitwa navatambi vemutambo uyu.

Ndakaonawo kuti vakwegura havafanirwi kuendeswa kumisha yevakwegura mushure mekuona vakwegura vaisvika makumi maviri vachiita mutambo wekuedzesera vachishaindisa nziyo. Pavatambi paiva nemudzimai mukuru wavose aiva namakore makumi masere nematatu ekubarwa. Ungade chimwe chii ipo vanhu vakabatwa zvokuti chikuva chakatambanudzwa zvokuti vaoni vakanga vatovawo chipandi chechikuva uye vatambi vemutambo.


Roots Festival kwaMutoko. 

Iri guwerere rakavambwa mugore ra2016 ndokuvamba nekuunganidza vadavadi vemunzvimbo yekwaMutoko. Ko ndiyani azvifungira kuti paMutoko panorira ngoma dzinovivana netsotsa. Kwakava nemukana vadavadi vekwaMutoko vachisanganiswa nezvakwesha muhudavadi hwenziyo, madhirama nehwekundura nduri. Pakatambiwa, pakafariwa pamwe nekuvonesana gwara rakarungama rekufambisa zvehudavadi izvi.

Shasha dzinoti, Chirikure Chirikure, Albert Nyathi, Gary Tight nemukoki wavo Tendai Maduwa vakava nenguva yekubudisa zvipo maMutoko yakaisvonaka. Bindu remigwavha rakapoteredza Chakondoma Hall pamwe negomo reMurenje rakahwirira kutapira kwehudavadi hwemumusha weMutoko, hudetembwa pamwe nemadhirama ainge achiitwa apa.
Albert Nyathi achibatsira umwe muimbi wechidiki kutesvera hudavadi hwake


Vadavadi vedhirama vachivezwa nenzira yekunyemwerera

Kubva kurudyi; Gary Tight, naTendai Maduwa neumwe mugari wekwaMutoko vachikurukura nezveguwerere reRoots Arts Festival

Chirikure Chirikure naAlbert Nyathi vachitesva vadavadi vekwaMutoko.


Mudavadi wekwaMutoko achirova Zimdhanzi paChtitokoNgatisanganeyi mukutandadzana nekupana havi mundima yehudavadi mumwaka wa2017.

Tuesday, 24 January 2017

Regai zvikurirane mashawi nezviyo!

Kana washanya ukasangana nezvawaona pakushanya ungarega here kugoverana nevamwe kuti vaonewo. Nyaya yezviyo namashawi pakupatsanurwa kwazvo kukurirana kwazvo uye kusiyaniswa pakuchekwa iri munzira kuuya. Apa ndamboti mumboyevedza meso neizvi.
Sunday, 22 January 2017

Chikuva chatiza imba yekubikira

Chikuva chatiza imba yekubikira
Imba yekubikira yashanduka kubva pakudzurwa pamwe nekupfirirwa namarata. KwaGumbo kuZaka.Mufananidzo naTinashe Muchuri, 6 Ndira 2017

Kumashure uko ndakambonyora nezvepamusoro pemba yekubikira. Chinyorwa chino chinovavarira kujekesa sanduko iri kuramba ichiitika kuimba yekubikira iyo inova yaive ndiyo tembere yavanhu vatema. Imba kareko yairindwa nemadzimai vanova ndivo vaigara, kurairana, kuvakana, nekuchengetedza utano hwemhuri kubva muimba iyi. Zvino nekupinduka kwemamirire nemagarire evanhu, imba iyi yasanduka.
Imba yekubikira pachivanhu ndeyedenderedzwa yakapfurirwa nehuswa. Nhasi ndauya nemba yapindinduka chimiriro. Kare kumashure uko imba iyi yaivakwa namapango emiti yakasiyana-siyana yakasimba iyo isingapfukutwi nezvipfukuto. Denga rayo raipfirirwa nehuswa uye chidziro chayo chainamiwa neivhu pasi pachiroverwa nendovaro uye pachizodzurwa nendove yemombe. Zvaiti zviya chidziro chayo chanamwa neivhu repachuru kudaro, kuti mitswe iya inozivikanwa ichiitika pavhu rechuru isaoneka kana kuti ivharike pamusoro pevhu rechuru rakanama imba raizodzurwa nemushapa. Mushapa ivhu rakati rerukei zvichienzaniswa nerechuru. Mushapa unowanikwa muruvara ruchena, rutema kanawo rutsvuku.
Mushapa ndiwo zvekare waishandiswa kutara mifananidzo yakasiyana-siyana paimba yekubikira makareko inosanganisira yemaruva. Nekufamba kwenguva vanhu vazoendawo kuchikoro vainge vave kuishandisa zvakare kunyora mashoko anovasumudzira uye zvichiita kana echenjedzo akaita seekuti, ‘Fambira chimwe, hapasi paguta remakuhwa.’ Nekutendeuka kwevanhu kubva mukutevera tsika nemagariro evanhu, vachitevera chitendero chechiKristu, mashoko kubva mubhaibheri ekusumudzira vatendi akatangawo zvakare kunyorwa.

Mukati meimba yekubikira munoumbiridzwa kabati inova ndiyo inochengeterwa midziyo yakaita sendiro, migoti, migwaku, shambakodzi, hadyana iyo inoshandiswa pakasiyana-siyana muhurongwa hwekugadzira zvekudya zvakasiyana-siyana.

Tichibva pakabati tinoona chimwe chiumbiridzwa chinonzi chikuva kana kuti huva apo panova ndipo panogara zvirongo, mbiya, pfuko, denhe,tswanda, kana dengu. Iyi chiumbiridzwa chakakosha zvakanyanya nekuti ndipo makare kana nanhasi kune mhuri dzichiri kutevera zvechivanhu, vanotonona vachipira kumidzimu yavo kuti ivasvitsire zvichemo zvavo kuna musikavanhu. Mipiro inopirwa apa ndeyemhuri kazhinjizhinji. Baba vemhuri ndivo vanotungamira mipiro iyi. Asivo nekusanduka kwaita mamirire aita nyika munhu ava kupirira chero kwaanenge awana mukana wekuti asvitse zvichemo zvake. Chikuva hachisisiri nzvimbo yemuimba yekubikira. Nekuuya kwakazoita dzimba dzemudhorobha dzine kamuri rekutandarira unoona kuti vanhu vazhinji vanoita mipiro yavo muimba yekutandarira nekudyira iyi kwete muimba yekubikira. Zvakare kune vamwewo mumadhorobha mekare vanovaka imba iri yega yakapfurirwa nehuswa inodaidzwa kuti Gazebo imo vanoitira mipiro yavo kure nedzimba dzemukore uno dzakapfurirwa nemarata.
Kurudyi mukati meimba yekubikira ndiko kune chivakiridzwa chinochinjika chichitevera chidziro chakananga kukabati chinodaidzwa navazhinji kuti chigaravakwati kana kuti rubhenji. Apa ndipo panogara varume kazhinji. Zvaisavako kare nekuti varume vaigara kudare uko vaipangana mazano nekudzidzisana kuti chii chinohi munhurume uye kuti anotarisirwa kuitei mukurarama. Iye zvino nekudzimika kwakaita matare ayo angosara pamisha mishomanini mhuri yese yave kugara mumba yekubikira iyoyi kana kuri kumusha. Mumadhorobha, kune vaya vanoroja vanoita imba yekubikira imba yekurara vanosangana nekumanikana kwekuti kana mipiro inoitirwawo mumba imweyo yakasviba nekuda kwebonde nezvigumbu zveimba yekurara. Kuuya kwechigaravakwati kwaunza kushaikwa kwenguva pakati pamai nevanasikana vavo uye vanatete nevana vehanzvadzi dzavo nekuti imomo ndimo maibva maraiwa aizokudza vanasikana vari vanhu vakabva kuchembere dzisina kuenda kudoro.

Mumba yekareyo nechekuruboshwe kwaiwanikwawo zvitovo zvedebwe rembudzi zvakaomeswa zvakanaka izvo zvinogarwa nemadzimai zviya akagara apo anenge achigadzira kudya pachoto. Kuri karesa kana pari pamba pahombarume paiwanikwa zvitovo zvedehwe remhembwe, ngururu, mhene kana mhara. Mumazuva ano kumaguta hakuchina asingagari pachituru kana cheya, uye kumamisha madzimai anenge agere zvawo parupasa kana kuzvimonera zvawo nemachira emazambiya. Vamwewo ndivo vanongoti vokocho pasi vasina kana nekumonera kana kuwaridza rupasa.

Choto hachaiwanikwawo chiri pakati nepakati peimba yekubikira chakategwa mabwe matatu anodaidzwa kuti mapfihwa. Asi nhasi nekupinduka kwenguva nemagariro, pachoto pave kuiswa pfihwa reutare iro rine makumbo mana uye rine pekugadzika poto dzekubikisa nhatu uye pekusasikira nyama panovharirwa kuitira kuti katsi, huku kana imbwa zvisagone kusvasvanhira zvichizvipinza pamachikichori.

Muimba yekubikira maiwanikwawo mbeu dzeipwa, chibage, kana mapfunde idzo dzinenge dzichityirwa kuti dzinogona kupfukutiwa kana dzikasachengetedzwa zvakanaka murimi akashaya chekukavira mhuri ikava nezhara mumwaka unotevera. Mazuvano mbeu idzi dzinogona kusawanikwa dziri mumba umu nekuti kwava nembeu dzakauchikwa idzo dzinotengeswa nemakambani ekuuchika mbeu naizvozvo kwava navanhu vashoma vanouchika mbeu yekuzokavira mwaka unotevera kukohwa iyi.

Mubvunzo wava wekuti zvino imba iyi zvayava kuvakwa nesamende pamwe nekupfirirwa nemarata mipiro yechivanhu inoitirwa pachikuva chemuimba iyi ichasvika here kwainofanira kusvika ichidzoka nemhinduro dzakatarisirwa nevapiri? Chikuva chinoramba chakadaro here? Kushanduka kwacho kunounzei kunharaunda nemhuri?

Kwangu kufunga ndekwekuti kushanduka kwechikuva hakufaniri kusandura mafambiro emupiro uye mhinduro dzemupiro. Ngatikurukurei nezvazvo tivake jekero yeramamngwana rakajekera rudzi runouya.

© Tinashe Muchuri 2017


Saturday, 14 January 2017

Farai Mungoshi nechakafukidza dzimba kwesekwese

Farai Mungoshi akakomberedzwa nehutungamiri hweUZ Press and Creative writing Clud kuUZ apo aipakura nezveupenyu hwake munezvekunyora pamwe neizvo akakura achiona kubva kuvabereki vake. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016


Aita twake ndihombarume, ndiko kureva kwevachenjeri vekare. Vakapamhidzazve voti chave chigondora chave chimombe, kurega kutunga hwava hurema hwacho. Asi Havana kugumira zvavo ipapo nekuti vakawedzera voti mhembwe rudzi inozvara mwana ane ruzhumwi.

Nyaya yandakanangana nayo pano ndeyemunyori anonzi Farai Mungoshi anova mwana wemutambi nemugadziri wemafirimu, Jesesi Mungoshi nemunyori ane mukurumbira Charles Mungoshi. Zvino mukukurukura kwaakaiita rimwe zuva adaidzwa kuti akute chikuva cheUniversity of Zimbabwe Press and Writers Club akati iye akatanga kumhanya nekunyora mafirimu achida kuti asaenzaniswa pakupenengurwa nevapenenguri vezvinyorwa nababa vake. Chaasina kuyeuka hake ndechekuti kumafirimu kwekare aigona kuenzaniswa naamai vake zvekare vakava nemukurumbira pavakava mutambi Neria mufirimu rainzi Neria.

Nhengo dzeUZ Press Club dzichirerekefra zheve kumashoko aFarai Mungoshi kuUZ. Mufananidzo naTinashe Muchuri.
Zvinhu kana zviri muropa zvinokutakura kuenda newe kwaunenge uchiedza kutiza. Rwendo rwuno mukomana akabva aona zvakakodzera kudzokera ndima yaaimbenge achinzvenga. Shasha yakabva yati kudya riri gonho ndiko kuzvigona kwakubura muunganidzwa wenyaya fupi dzinodaidzwa nekuti ‘Behind the Wall Everywhere’ unova ndiwo sakiso yechinyorwa chino. Zvino chiregai tivedzenge yauya nahombarume. Ko ingadyiwa yose musi mumwe here? Handiti inotoda kudyiwa kutanga namatumbu, zviropa namapapu pamwe nairo guru, chisusuvarisa nemutyutyuri, imwe ichirimbirwa kuzodyiwa chava chimukuyu chaiswa dovi kana vundu.

Paakandigashidza rangu bhuku munyori akandikohomedza nekunyora papeji rekutanga kuti, ‘Hezvo Muchuri, chifamba uchirava, uchirava uchifamba’ ini kwava kuchirika izvi apo ndakarara ndichirava, ndichirava ndirere zvangu.  Ndakarava bhuku iri usiku humwe asi zvikanditorera nguva refu chose kuti ndikwanise kuvhenyengura muunganidzwa uno. Farai akaita chivindi kunangana nezvinhu zvinonyanya kusiiwa nevamwe vanyori. Kudai ari Memory Chirere achizviti ‘Tudikidiki’ asi turitwo tunotakura upenyu hwevanhu mugeto. Tunyaya itwotwo nditwowo zvekare tunoraramisa vamwe muupenyu hwavo. Kana ari Virginia Phiri achitutiwo zviera. Izvo zvinoera zvikasapenengurwa hapana anozoziva kuti zvinoera zvakadii kana zviya zvichinge zvachirikwa. Izvozvi zvisingadi kukurukurwa zvizhinji zvacho zvinotaurwa magonhi edzimba akakonyiwa kure nezheve dzevazhinji ndizvo zvaakatsunga kudura mumuunganidzwa wake wenyaya fupi Behind The WalL Everywhere.

Zvinoshamisa kuti Farai semunyori anogona kuonekwa semutsva kunyange zvake pakuona kwangu zvichibva panhoroondo yake asiri mutsva asi mutsaru muhutsva hwake sezvo nyaya yake fupi yakatanga kuburitswa mugwaronhau reHorizon mugore ra1995 apo aive nemakore gumi nemapfumbambwe oga uyewo kuti firimu rake rekuvamba rakavoneswa pachivhitivhiti cheZimbabwe Television(ZTV) mugore ra1998 apo aive nemakore makumi maviri nemaviri ekuzvarwa. Hongu mutsva pakuuya nemuunganidzwa unotokonya fungwa dzavazhinji wakanyorwa nevunyanzvi bwunopa kuvhinyungura ndangariro.

Farai akagona kuvhundunyura nyaya dzevapoteri vakatamira mhiri kwemakungwa kundoshava cheuviri, hoyo onangana nemumabhiriji, kukwira pamusoro petawaraiti kunge munhu agree pashongwe pauringo hwenharire achisora zvose zvivandikwa zveguta, nyika, musha, upenyu, vanhu zvisinei nedzinza, rudzi kana ruvara ipapo achibudisa pachena kuti hakuna chakavanzika chisingabudi pachena kana chakandwa munzeve mbiri kana kumbonderwa nameso mana.
Semunyori anobuda mudzinza rakapa nyika vanyori vane chitsama kunze kwevabereki vake vapedzyo ane madzikoma navamwe vanababa mudzinza rake rekwaMungoshi vane utesve hwakatesva zvekuva vanasarungano nenzira dzakasiyana. Sazita waCharles Mungoshi anonyora mabhuku ekurudziro yebudiriro muupenyu pamwe naJonah Mungoshi, Ray Mungoshi anonyorawo dziri nhau kwazvo, David Mungoshi achinyora mabhuku euvaranomwe zvinogona kuita kuti kudai kuri kare dzinza ravo richinzi ravanasarungano kana kuti ravanyori.

Farai anoita kuti muverengi ufunge kuti chiriko here chinonzi chakavanzika uye irwo rudo chii? Mudzimai wako ndewako here uye ivo vana vacho ndevako here kana kuti mudzimai wako akamirira iwe wega here kana kuti iye murume wako chaiye ndewako wega here kana kuti ane barika guru risingataurwi pachena asi richingori pachena iwe uri wekugumisira kurinzwa. Chakavanzika kana chapfudzunuka. Ndiko kuita kwaFarai?

Dzinza rekwaMungoshi pana Farai rinochadada sekudada kwaraingoitavo navamwe vakamuvhurira gwanzi nekuti Behind The Wall Everywhere rinomukona wekumuunzira ruremekedzo rwekuva Munyori ane ziso rine hunyanzvi pakuona zviitiko zvenyika uye pamwe pacho ukaona manyorero ake enyaya dzekutendera chitendero chechikristu unogona kufunga kuti naiye haaendi kusvondo apo anonyatso dhavaza vaporofita vamanyepo pamwe nekunyepedzera kwavatenderi vechiKristu zvekuti anovaona anofunga kuti vakapinda denga kare uye hakunazve kutongwa panouya iye Jesu Kristu wavanotevera kunyange akadura pachena kuti havasi vose vanodaidza zita rake vachandoona humambo hwekudenga.

Mufananidzo wepabutiro rebhuku raFarai unoratidza vanhu vane zvizhinji zvinovanotsa, vakaredzva zviso kuda kuziva zvizhinji pamusoro pavamwe vanhu uye vakagtsamwa zvikuru nekuzivikanirwa zvakavanzika zvavo. Ko, iyo nyaya yemakunakuna, nyaya yebonde vana vari vaduku, nyaya yezvinokora kuvana vaduku akanyatsoitsondokota mubhuku iri zvekuti varavi vachaona kuti hakuna nzira yemudimbudzirwa kubudiriro uye kumufaro panyika pano. Kana chakafukidza dzimba chikava pachena charohwa bemberera kana sekunge guhwa panobuda chisvinu here?

Tombomira pano ndisati ndawanikidzwa neziso raFarai akazofumura hwangu upenyu kumuravi ndikava usina chimiro.
©Tinashe Muchuri 2017
  


Tuesday, 10 January 2017

Michero yemusango muchaiyeuka here, kwenyu munoipa mazita api?

Barweregudo. Bango Village Murewa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 31 Zvita 2016.
Mubhubhunu uri kufurura maruva, Gwanha Village KuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3Ndira 2017.
Muchecheni uri kufurura maruva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3 Ndira 2017 

Munzvirumombe wave pakuita michero. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3 Ndira 2017

Nevanji akarembera pamupfura wave nemapfura. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 3 Ndira 2017

Mutsambatsi. Bango Village kwaMurewa. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 31 Zvita 2016

Musambwarambwambwa uri pakufurura maruva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 3Ndira 2017

Muchechetu kana kuti mutsingubvu uri pakufurura maruva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 3Ndira 2017

Musosoti wave nemichero yaibva. Gwanha Village kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 3 Ndira 2017

Ndichadzoka nemazita ekwedu kana mandipawo ekwenyu kumusha. Ndiwo mafambire atiri kuda kuita zvino. Mumwaka uno apo tinofamba tichitaura nyaya yetsika namagariro evanhu venyika ino. Mifananidzo iyi imwe yacho ndakaitora kuZaka kunzvimbo yekwaGwanha kwaSadunhu Mawadze pamwe nekwaMurewa kwaBango.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...