Posts

Showing posts from September, 2012

Chiziviso

VekuMasvingowe-e, musazoti hamuna kuudzwa
 Mangwana tinenge tiri kwenyu
Vari Mucheke, udzaiwo vari kuRujeko
Vari kuRujeko morituma kudhorobha
Varikudhorobha murisvitse kuRhodene
Kuti Chigaro chiri kuuya muMasvingo mangwana
Kana mune huku takurai musazonzwa nzara nokuseka
Muchiti mukamboseka motsengera yehuku
Mukamboseka monwira zvinotapira
Ini ndichingodero kudavadika, imi muchingoseka
Kana zvenyu mukasazotadziswa kuombera kutenda kurapwa.

ZWA goes to Mutare

Image
(writers at a rcent meeting)
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is having an outreach meeting in Mutare/Manicaland on Saturday 29 September, 2012 at the Turner Memorial Library Hall, 1 Queensway Street, Civic Centre at 09:00 - 12:00. This is coinciding with the Mutare Bookfair at the same venue!
Leaders of writers associations and individual writers who may or may not necessarily belong to literary associations around Mutare/Manicaland are all invited to this get-together.
Our outreach would take the shape of introductions of associations and individual writers, followed by an open exchange of problems, challenges, ideas etc as the basis of consultation. On our part, we shall introduce the idea of ZWA and its constitution to Mutare/Manicaland writers and what we have managed to achieve thus far and how beneficial it has been to writers. In other words, it is really an open ended occasion.

The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest writers Organization whose for…

Musashaikwa kugungano rananyanduri kuIntwasa/Intwasa Gathering of poets

Nhasi ndange ndiri paYGT ndichikurukura nyaya dzenduri. Ndaitawoka nduri iya inonzi ZVOKWEDU. ndikazoitawoka iya inonzi Pavi inova ndiyo inopendera zita rokuti Mutumwapavi. Mangwana ndinotakura CHIGARO changu ndakananga kuIntwasa uko ndinenge ndichidambura nduri ndinovaraidza nokutapidza vanhu. Kana uriko kuBulawayo huya pa GALLERY COURTYARD   uzipirwe. Dzangu nduri ndinokupodza mwoyo unorwadza ukasvika kuma uchingoseka zvokuti vanhu vanoti ko nhasi zvaita sei shasha yekugara yakafundumwara. Asi dzoda kuti ware here. Kamuridzo kanenge kanemi kuBulawayo. Izwi rinokwira richidzika rinenge rinemi kuBuruwayo. Ngatisanganei tifare tichipembera. Mutumwapavi anenge achinyandura pfungwa dzavanhu nenduri dzinondurika senyuchi kana mago amaombera.

When Angels Weep/Kana nengirozi dzinochema

Image
Mutambo wakanyorwa naBlessing Hungwe unotaura nezvekushungurudzwa kwavanasikana nenzira yekutengeswa vachinoshanda mabasa echipfambi kunyika yeSouth Africa. Ichi chinhu chava kuitika nguva dzakawanda muZimbabwe. Pane imwe nguva yatinoverenga mumapepanhau evanasikana vamwe vanozonzi vakauraiwa kune dzimwe nyika dzakatikomberedza, sakiso yekuti vasvike ikoku iri yekutiza nzara urombo nenhamo. Asi mukupedzesera unozoona kuti wafanana netsanga yebarwe yabuda mugango ichiwira muchoto. Blessing Hungwe uyo anozivikanwa neumwe mutambo wake wakatora mubairo weNAMA 2011 Best Outstanding Theatre Production unonzi 'Burn Mukwerekwere Burn' uyo unotaura nezvekurwiswa kwaiita vatorwa vainge vaenda kunotsvaka mafuromanyoro kunyika yeSouth Africa nevagari venyika iyi, akanyora uyu mutambo nenzira inosiririsa chose. Mutambo wake uyu unoburitsa rufu, nzara, kutambudzika, kurwadziwa, nhamo, kumbunyikidzwa, kupambwa, kubhinywa, zvirwere, marwadzo, kudzvinyirirwa, uyewo hupfambi. Mumutambo uyu tin…

Raramai sezvamunotaura, vadavadi vanokurudzirwa naVaMari

Image

VaMugabe vakapiwa mukombe

Image
Mushure mekupa chidzidzo chakakosha pamutambo wekuvhurwa zviripamutemo kwezviratidzwa zvetsvagurudzo, neutosvo muZimbabwe zvegore rezviuru zviviri nemakore gumi nemaviri (Research and Intellectual Expo 2012), VaMugabe vakatambidzwa mukombe sechipo chekuratidza hunyanzvi hwavo mune zvetsvagurudzo neutosvo kubudikidza nechidzidzo chavo chakatora maawa anopfuura matatu icho chavakapa kuvadzidzi vekumakorichi, mayunivhesiti pamwe nevamwe vakokwa vanoremekedzwa vaivapo. Chidzidzo chaVaMugabe chaibata nharaunda dzakawanda dzinosanganisira zvedzidzo, tsika namagariro, zveutano, zvehunhu, zvekuumba hupfumi, zvevadavadi nezvimwewo zvakadaro. Chidzidzo ichi chaiva nenheyo dzacho kubva pakuita kwaMbuya Nehanda musi uyo wavamba kubhabhatidzwa kuti vafe vave mutenderi weChikristu. Mune zveudavadi, VaMugabe vaiti, "Kudzidza hakuperi. Benzi ndiro roga rinoti zvino ndazodzidza zvakakwana zvokuti handichada kudzidzazve nokuti hapachina chandisingazivi. Hazvina basa kuti una madhigirii mangani, u…

Tosongana kuIntwasa Arts Festival koBulawayo

Hama vadiwa, mose munofarira kutandara nekutandadzwa neni ngatisangenei kuchikamu chananyanduri kumutambo wavadavadi weIntwasa Arts Festival koBulawayo musi wa21 na22 Gunyana 2012. Ngatisanganei tichiridzirana muridzo pamwe nokudetemberana pamazuva maviri aya tiri paGallery  Courtyard kuBulawayo.

Intwasa 2012 Poetry Program

FRIDAY 21 SEPTEMBER - GALLERY COURTYARD
7pm – 9pm
Host: Mgcini Nyoni
Artists: Emmah Mabye (SA), Batsirai Chigama Philani Nyoni, Chigo Gondwe (Malawi), Bhekumusa Moyo, Tim Mwaura (Kenya),  Tinashe Muchuri Afurakan (SA), Sithandazile Dube Mbizo Chirasha Zaza Muchemwa Guest Musician
SATURDAY 22 SEPTEMBER
12pm – 1pm
Roundtable discussion Open to all poets
5pm – 7pm - GALLERY COURTYARD
Host: Bhekumusa Moyo
Artists: Zaza, Afurakan (SA) Batsirai Chigama, Bhekumusa Moyo, Likwa Ncube, Chigo Gondwe (Malawi), Tinashe Muchuri, Emmah Mabye (SA), Mgcini Nyoni, Solwazi Nkiwani Mbizo Chirasha Tim Mwaura (Kenya), Tracy Sibanda Sypho Philani Nyoni Soul Familia,