Posts

Showing posts from 2015

Guwerere reLitFest International Literature Festival radongorera

Vanotungamirira guwerere reLitFest vaburitsa hurongwa hweguwerere reavo vanofarira uvaranomwe. Zvionerei moga zviri pazasi mashoko aturwa navarongi veguwerere iri.


PRESS RELEASE 
 LitFest International Literature Festival runs 26 - 28 November 2015

LitFest Harare, the international literature festival, will run in the last week of November, 2015.
 This year will mark the first full scale edition of the festival, after its inaugural run last year
 as a series of events. The festival activities will be run at selected venues in Harare. It will
 feature writers, critics, readers, performance poets, theatre artists, musicians and journalists
 drawn from Zimbabwe and abroad.

 Running from 26 to 28 November, this unique festival will feature a package that´s not only meant
 to celebrate literature, but also to consolidate the bridges between artists and the lovers of art,
 while engaging the mind in a stimulating environment. The programme is designed to involve a range
 of participants, ac…

ZWW pamakore 25

Image
Mukurangarira makore makumi maviri nemashunu pamwe nekutura bhuku renduri rakanhadzurudzwa raimbodaidzwa kuti Collections(Bakwa)1998 iro rakapiwa zita idzwa rokuti Traps (Miteyo)2015 iro rine nduri dzemadzimai eboka ravanyori reZimbabwe Women Writers. Chiitiko chacho mumifananidzo.
Pandinozorora

Musabatana maoko muchiti, nematambudziko! Handisi kuzosiya dambudziko. Ini handisi matambudziko. Farai muchipembera. Pemberai muchifara. Hamuzivisu ndiri mupfuuri. Ndiri kutandara nemi. Handisi wepano nekusingaperi, ndiri kutandara murino dandaro. Ngatitandarei, ngatifarei kuti muzowana chokupembera. Ndangariro dzandinokusiirai. Handiwo matambudziko.
Kanzve kubatana maoko muchiti, nedzinoparadza. Dzaparadza ani? Ini handiparari. Ndinorarama kune iyo nyika. Chasanduka pandiri muviri. Saka musazoudzana dzinoparadza kana ndazorora. Farai muchindirangarira. Ndangariro dzenguva yandaiva nemi dzinoparadza here?
Ndimizve munoti nedzoi, dzii? Taurai ndidzinzwe dzamunoti nedzoi ndidzinzwe. Nedzoi kuna ani? Kuneni here kana kwamuri? Idzo dzii?
Hezvo nenhamo! Kuzorora inhamo here? Musandipa nhamo dzandisina. Ndine mufaro, ndiri mufaro, ndinonakigwa zvangu ini. Ndinonakidza futi. Musandichema senhamo. Handina wandinosakisa kuchema senhamo ini. Farai, hapana chekuchema apa!
Ndazorora.

Ndiyani auya nemi pano

Image
Pane nyaya yandinoda kukurukura nemi. Ndasvika pano ndichizvifambira zvangu musango muno, dzokono ndongoti mahwekwe nemi. Ndiudzeiwo kuti ndiani akauya nemi pano, uye chinangwa chake chiri chei? Musanyararazve ini ndichidai kushupika nemuvhundu usati wapera mandiri?
Ndatarira ndikaona kuti kurwizi nepano kure zvikuru. Hapana kana chigojo pedo nepano pamuri. Hapanawo panoratidza kuti mambogezwa dzokono moyanikwa kuti muome mwene wenyu agokupfekai achidziva ngozi kune vemeso ane mboni dzinenge munzwa wemupangara. Zvino zvapasina kana nzira inosvikapa pachikwenzipo pamakanzi kachata, ndiudzei mauya pano sei?
Kudai chaiva chamupupuri chakusengai, handiti umwe neumwe wenyu atora nzira yake. Kana maizosangana zvaitozovawo zvamasanga. Zvinozvomoti anofanira kuva pasi ndiye ari pasi uyowo anofanira kuva pamusoro ndiye aripo, ndiudzei chokwadi chenyu. Ndakatyamadzwa nemi. Munokatyamadza zvikuru. Changu chivindi kutaura nemi kudai. Ndaona kuti handingadzoki kumana ndisina kukubvunzai kana shoko r…

Tichidavadika kuMaestro

Image

Tomurangarira nemazwi, mbira, ngoma nehosho Chenje.

Image
Mangwana izuva rekupembera nguva iyo takava naChenjerai Hove. Mutambo uyo uchaona vose avo vaakatamba navo vachisangana kunzvimbo yeQueensdale Sports Club uko vanhu vachange vachidavadika nenzira yekurava pamwe nekudetemba, mbira dzichirira.
Zvakanaka kurangarirana. Vanyori kazhinji aenda haana anorangarira. Aenda zvatosarira kumhuri kuti varangarirwe. MuZimbabwe airangararirwa achiunganirwa vanhu vachidavadika ndiDambudzo Marechera. Kwemakore akati kuti vanhu vaisangana vachipemberera zuva rokuzvarwa kwake vanhu vachirangarira kuti kudei ari mupenyu angadei ava papi nekunyora. Ipapo vanhu vanenge vachiita nduri dzake nedzavo.
Kune vanyori vakatisiya vakawanda chose. Vamwe vakaita saYvonne Vera airangarirwa nekuda kwemakwikwi ekunyora nyaya pfupi paguwerere rezvemutambo netsika reIntwasa Arts Festival koBulawayo. Ava ndivo vashoma vane vari kuvarangarira. Vazhinji pavakaenda vakabva varova. Chiitiko chamangwana chichasumudza nhunha dzavanyori dzakawanda dzinosanganisira kuti varem…

Tsoka yangu

Image
Kwadzakasvika ndini ndinokuziva Vakadziona ndivo vanodziziva Vamwe vakaona ava matsimba Vamwe ndokuhwa kuti ndakatsika kwavo
Padzakaonekwa kumwe vamwe vaidzishuvira Padzaishuvirwa kumwe vamwe vaidziona Tsoka dzangu ndidzo dzinonditakura Kusvika kwaari mudiwa wemoyo Kusvika kwaari akatora moyo Kusvika kwarwuri rukuvhute rwangu Kusvikayo kune pfumvudza  Asi dzinoramba kunditakura kusvikayo nyika
Kwandinosvika ndakatakurwa kunyika yokwedu Kwandakauya riya zuva dzisina kupfeka ndakatakura mumaoko Ndigosvikayo dzisina kupfeka ndakatakurwa mumaoko

(c) Tinashe Muchuri 2015

Chibuku Road to Fame/ Mwezha wemukurumbira neChibuku

Image

Vateveri vangu/My fans

Image
Zvakaipei hazvo kuti kana une vateveri vako womboinda zvako mumugwagwa uchivaona kuti uone kuti wava navateveri vakawanda zvakadii uye kuti ivo vanofungei nezvako? Imwe nguva unogona kusara uchifunga kuti wakapenga ivo vaimbokutevera vava kuti unopenga. Kuverengera vateveri vako kana riri bhuku zvinoita here mumugwagwa, pasi pomuti kana mupaki zvamo? Kungofungawo ndichifamba zvangu muguta.

Chibarabada

Image
Nguva yoda kutsvukira. Richivete zvaro asi roda kupepuka. Munguva pfupi iri kutevera rinenge rofamba ronga panyika richisvika nekusina kusvika tsoka dzangu, kwakasvika nzeve dzoga.

Zviratidzwa zvePosternipulation Art naTinashe Muchuri

Image
Ndatanga chimwe chirongwa chekuratidza zviratidzwa zvemifananidzo yakasiyana-siyana. kune vanofarira mifananidzo yenzvimbo nezviitiko zvakasiyana-siyana. Nhasi uno ndatanga nezviratidzwa zvinodaidzwa kuti posternipulation. Hokuno kudya kwameso.

Kuremekedza Magamba

Image
Mumwedzi waNyamavhuvhu muZimbabwe ndiwo mwedzi watinenge tichirangarira magamba akarwira rusununguko rwenyika arere kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira avo vakavigwa panzvimbo dzinovigwa magamba, vakanyangarika, vakadyiwa namakava namagora uye vakaradzikwa muzvikuvasingwi.

Mumwedzi waNyamavhuvhu musi wa27 gore rino vose vane chekuita nezvemabhuku vaiva mukusuwa muZimbabwe mushure mekushaikirwa nemhizha dzamazwi mbiri idzo dzakati imwe ichishaika svondo yadarika imwe ichibva yashayawo svondo yaitevera uri musi weSvondo mumwedzi waChikunguru.

Senzira yekurangarira hama mbiri idzi, vose vaiva vaungana kuzokurura nezvemabhuku muimba yeGreat Indaba pamusha unogashira vaenzi weCrowne Plaza Monomutapa vakaremekedza vaviri ava nekuvapa maminitsi maviri erunyararo. Mumaminitsi maviri aya vanhu vakamira ndokunyarara vachiremekedza basa rakaitwa navanyori vaviri ava.

Chenjerai hove aizivikanwa nekunyora mumapepanhau akapararira nenyika uyewo kunyora mabhuku akaita saBones, Ancestors, Shad…

SISTAX OPEN MIC kudzoka

Image
Musi weMugovera ndakahwa shoko rokuhi SISTAZ open mic yadzoka ndikatomboseka zvangu ndichiti vairevesa here? Ndakati chiregai ndindoona ndimene kwete kuita zvenezve, asi zvemeso. Ndakasvikavo zvekanguva ndokunonga mifananidzo iri pasi apo. Ndakashaya zviso zvizhinji nemazwi mazhinji aisiwanikwa paSISTAZ ichifaya zvokufaya zviya. Ndakazongoti zvichida kamwana kachangomuka muhope regai tikape mukana wekunyatsobengenuka. Kana vanhu vachidzoka kumutsiridza dongo zvinotora mwoyo murefu kumutsa matenga anga adyiwa nemujuru nehuswa hwakapfurunyurwa nemombe mumakore ezhara varidzi vasipo.

Iyi ndiyo mifanikiso yandakaona apo vanakomana navanasikana vainge vachibatsirana kutsvaira chivanze kuti SISTAZ imukezve kubva muhope dzayo dzemwedzi yakati kuti.


,

Kukurukurwa kwa Some Kind Of Childhood na Prof Robert Muponde

Image
Musi weChina 9 Gunyana, 2015 Muzvinadzidzo Robert Muponde vakatura bhuku ravo rembongororo yeuvaranomwe hwemuzimbabwe iro rinodaidzwa kunzi Some Kinds of Childhood: Images of history and resistance in Zimbabwe  literature rinova rakatsikiswa neWeaver Press muZimbabwe. Vanyori nembongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzakaungana kuzonzwa munyori achitaura nezvebhuku rake uyewo dzimwe mbongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzinoti Muzvinadzidzo Rosemary Moyana naTanaka Chidora vachikurukura nezvavakaona pambongororo yeuvaranomwe kuchishandiswa vana vadiki.

Musi wa11 Gunyana vhiki rimwero kuUniversity yeZimbabwe kwakatura boka ravana vanofarira zvokunyowra rinodadzwa kuti UZ Department of English Creative/Press Club. Pasina nguva boka iri rakabva ragona kukwezva Muzvinadzidzo Muponde kuti vataure nezvekumongorora uvaranomwe izvo vakaita vachiverenga kubva mubhuku ravo. 

Zviri pasi ndiyo mifananidzo yacho kubva kumutambo wakaitirwa kuUZ.


Runondivaka

Runondivaka
Rudo runonditambudza

runondipa kunyanya kudzamisa pfungwa
zviya zvokudzisiya dzanyura semazino echikwekwe
chinoti kana chodzurwa chinodzipura nenyama.
Rudo runondibata
ruchindisvitsa kune imwe nzvimbo yandisina kumbosvika
kundifundisa vanhu vandisina kuona mungwavaira
ruchindisiya ndakarindira kupona nekupora kwavo.
Rudo runondisutsa
ruchindiita kuti ndive nyanduri, munyori, sarungano mudavadi chaiye
zvinoita ndiite kunge ndagarwa nomweya munaku
kusvikira paya ndodurura mazwi masvinu.
Ndirwo rudo ndirwo

ndirwo rwunondsutsa
ndirwo rwunonditusa
ndirwo rwunondivaka kuvaka.


© 2015Tinashe Muchuri

Kunaka kwayo Zimbabwe

Image
Gomo rinenge mambo vane ndebvu mepepe varere zvavo Vamwe ndokuriti Lion’s Head kureva musoro weshumba
Ini ndakaona mambo varere zvavo vachirota zveramangwana.

Ndaenda

Wanyanya kutaura, kureva nhema ndisipo.
ndahwa mashoko ako amire mihwa namasoso
handidi kumirira kubaiwa pakunyahwaira ndichibuda
usandibvunza kwandinoenda seune hany'a
iwe uchitoti zvandibvira nepi, Nyareza wakombora...
rega ndireve ndichine ndinotora mazwi neumhizha
kwako kureva kunosunamisa mwoyo uchikanda zvadyiwa kuzhe
Handina kuziva nguva iripo
ndingadai ndakakukanda kudurunhuru iwo musi uya
wawauya une misodzi yekuda kuhwirwa tsitsi
zvino ndakaiposha ndikakuhwira tsitsi
izvo ndorera mbwa nomukaka nhasi yandichenamira
kuburitsa meno anokachika neuturu hwechimbwamupengo
chirega ndibude usanditarira
usatevera hwema hwangu iwe usine hany'a
Ndaenda.

Chikwambo kana gona chii?

ZImbabwe International Book Fair Zvinotarisirwa 2015

Image