Thursday, 19 November 2015

Guwerere reLitFest International Literature Festival radongorera

Vanotungamirira guwerere reLitFest vaburitsa hurongwa hweguwerere reavo vanofarira uvaranomwe. Zvionerei moga zviri pazasi mashoko aturwa navarongi veguwerere iri.


PRESS RELEASE 

 LitFest International Literature Festival runs 26 - 28 November 2015

LitFest Harare, the international literature festival, will run in the last week of November, 2015.
 This year will mark the first full scale edition of the festival, after its inaugural run last year
 as a series of events. The festival activities will be run at selected venues in Harare. It will
 feature writers, critics, readers, performance poets, theatre artists, musicians and journalists
 drawn from Zimbabwe and abroad.

 Running from 26 to 28 November, this unique festival will feature a package that´s not only meant
 to celebrate literature, but also to consolidate the bridges between artists and the lovers of art,
 while engaging the mind in a stimulating environment. The programme is designed to involve a range
 of participants, across age, gender and other social dimensions. It is also consciously designed
 with the broad spectrum of arts consumers and audiences that characterise the Zimbabwean social
 set-up.

 The broad range of sessions and activities will kick off with a key-note address by Barbara
 Mhangami Ruwende, a Zimbabwean writer and academic based in the USA, who also works as a
 practitioner in women´s health and safety. After this presentation, the programme will roll on,
 featuring such sessions as panel discussions, one-on-one interviews, poetry performances, a theatre
 production, a slide show, as well as book launches, quizzes and live music and dance.

 The participants and performers will include veterans as well as young, up and coming
 practitioners. Those coming from outside Zimbabwe include writers Han Lynn (from Burma) and
 Elisabeth Beanca Horverson (from Norway).

 Locally based participants will include writers and critics, Memory Chirere, Shimmer Chinodya, Dr
 Ibbo Mandaza, Pathisa Nyathi, Kizito Muchemwa, Shepherd Mutamba, Joyce Jenje-Makwenda, Cynthia Marangwanda, Tendai Maduwa, Ray Mawerera, Isabella Matambanadzo, Lawrence Hoba, Fungai Machirori, Biko Mutsaurwa and many more.

 Music performances will be by Gary Tight, Jairos Chabvonga, Ticha Muzavazi, and others.
 Poetry/spoken-word will be delivered by Cynthia Marangwanda, Linda Gabriel, Philani Nyoni, and
 some of the visiting writers. Radio personality, J-Boss (Jabulani Hove) will lead a session in
 which he will be discussing lyrical content with some musicians.

 LitFest went into partnership with Theatre in the Park, which will see the premiere and running of
 a play by the Norwegian writer, Elisabeth Beanca Horverson. The play, "Guinea Fowl" is based on the life of the late great Zimbabwean writer, Doris Lessing. It will feature a Norwegian and Zimbabwean cast and production crew. As indicated above, Elisabeth Beanca Horverson will also be one of the festival participants.

 As part of it´s community development initiatives, LitFest will also run a workshop for high school
 students. The workshop will focus on the craft of storytelling, hip-hop, poetry performance and
 social media. It will culminate in the recording and uploading of the students´ works and
 performances on various social media platforms. The objective of the workshop is not only to
 develop skills, but to also encourage students to use social media platforms in a more meaningful
 way. This workshop will be run in partnership with the British Council.

 The festival activities will be run at the University of Zimbabwe, SAPES Trust, Theatre in the
 Park, the British Council and at Gallery Delta. The detailed festival programme will be available
 online and at the venues.

 LitFest Harare is headed by its Director, the poet and writer, Chirikure Chirikure. Its board of
 trustees is chaired by Dr Edgar Nhira Mberi, a writer, critic and lecturer at the University of
 Zimbabwe.

 The LitFest team and Board of Trustees acknowledge, with many thanks, the support of the Zimbabwe

Germany Society/Goethe Institute, Sylt Foundation, Culture Fund of Zimbabwe, British Council,
 Pamberi Trust, University of Zimbabwe, the Meikles Foundation, Alliance Francaise, Theatre in the
 Park, SAPES Trust, Gallery Delta, Internationales Literaturfestival Berlin, the National Arts  Council of Zimbabwe and other well-wishers, that has enabled this edition of the festival to be
 held.

 As Chirikure Chirikure says, "We realised the need for a platform to celebrate literature and to
 engage minds in a stimulating environment. Zimbabwe has produced a lot of high-class literary
 materials that are recognised the world over. We need to applaud this and we need to help cultivate
 more works. As such, LitFest will bring together local and international players annually, to
 honour our local achievements as well as to open windows for the growth of our arts."

 (Issued 17 November 2015, in Harare, by LitFest)

 END

 Contacts for LitFest:

 Chirikure Chirikure
 Phone: +263-772-335040
 Email: chirikure.chirikure@yahoo.co.uk

 Elizabeth Muchemwa
 Phone: +263-773-255694
 Email: ersmuchemwa@gmail.com


 Margaret Ling
 25 Endymion Road
 London N4 1EE
 Tel +44 (0)20 8348 8463
margaret.ling@geo2.poptel.org.uk

Saturday, 14 November 2015

ZWW pamakore 25

Mukurangarira makore makumi maviri nemashunu pamwe nekutura bhuku renduri rakanhadzurudzwa raimbodaidzwa kuti Collections(Bakwa)1998 iro rakapiwa zita idzwa rokuti Traps (Miteyo)2015 iro rine nduri dzemadzimai eboka ravanyori reZimbabwe Women Writers.
Chiitiko chacho mumifananidzo.
Irene Staunton nanhengo yeBhodhi yeZWW, Audrey Charamba 2015


Patience Tavengwa achiverenga kubva muna Traps. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Sachigaro weBhodhi yeZWW, Mai Taona Mtshiya nemukokwa akakosha, Isabella Matambanadzo. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Shumirai Nanhanga pakuturwa kwebhuku renduri, Traps. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Virginia Phiri achitaura rwendo rwakafambwa pamwe nerwaakafamba neZWW. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Pandinozorora

Musabatana maoko muchiti, nematambudziko!
Handisi kuzosiya dambudziko.
Ini handisi matambudziko.
Farai muchipembera.
Pemberai muchifara.
Hamuzivisu ndiri mupfuuri.
Ndiri kutandara nemi.
Handisi wepano nekusingaperi, ndiri kutandara murino dandaro.
Ngatitandarei, ngatifarei kuti muzowana chokupembera.
Ndangariro dzandinokusiirai.
Handiwo matambudziko.

Kanzve kubatana maoko muchiti, nedzinoparadza.
Dzaparadza ani?
Ini handiparari.
Ndinorarama kune iyo nyika.
Chasanduka pandiri muviri.
Saka musazoudzana dzinoparadza kana ndazorora.
Farai muchindirangarira.
Ndangariro dzenguva yandaiva nemi dzinoparadza here?

Ndimizve munoti nedzoi, dzii?
Taurai ndidzinzwe dzamunoti nedzoi ndidzinzwe.
Nedzoi kuna ani?
Kuneni here kana kwamuri?
Idzo dzii?

Hezvo nenhamo!
Kuzorora inhamo here?
Musandipa nhamo dzandisina.
Ndine mufaro, ndiri mufaro, ndinonakigwa zvangu ini.
Ndinonakidza futi.
Musandichema senhamo.
Handina wandinosakisa kuchema senhamo ini.
Farai, hapana chekuchema apa!

Ndazorora.

Ndiyani auya nemi pano

Pane nyaya yandinoda kukurukura nemi. Ndasvika pano ndichizvifambira zvangu musango muno, dzokono ndongoti mahwekwe nemi. Ndiudzeiwo kuti ndiani akauya nemi pano, uye chinangwa chake chiri chei? Musanyararazve ini ndichidai kushupika nemuvhundu usati wapera mandiri?
Muchakasara munodei. Mufananidzo naTinashe Muchuri (2015)

Ndatarira ndikaona kuti kurwizi nepano kure zvikuru. Hapana kana chigojo pedo nepano pamuri. Hapanawo panoratidza kuti mambogezwa dzokono moyanikwa kuti muome mwene wenyu agokupfekai achidziva ngozi kune vemeso ane mboni dzinenge munzwa wemupangara. Zvino zvapasina kana nzira inosvikapa pachikwenzipo pamakanzi kachata, ndiudzei mauya pano sei?

Kudai chaiva chamupupuri chakusengai, handiti umwe neumwe wenyu atora nzira yake. Kana maizosangana zvaitozovawo zvamasanga. Zvinozvomoti anofanira kuva pasi ndiye ari pasi uyowo anofanira kuva pamusoro ndiye aripo, ndiudzei chokwadi chenyu. Ndakatyamadzwa nemi. Munokatyamadza zvikuru. Changu chivindi kutaura nemi kudai. Ndaona kuti handingadzoki kumana ndisina kukubvunzai kana shoko rimwe zvaro.

Chinondipa kubvunza handina kuona kana tsoka dzouyo auya nemi pano. Kudai pamuri pachigezero ndoona pakaomera sepa yaikugezai kuti mubve tsvina zhinji nouzhinji hwadzo. Zvino zvapasina kana panoratidza akakugezai nekukuyanikai pamuri apa, ndiyani auya nemi pano.

Ndambofunga kuti zvandafamba mana rose ndikasaona pakavakwa chimbuzi, zvichida pane auya nemi kuno ari munzira yekupota seri kwegwenzi kuedza kuzvisunungura. Zvino zvapasina kana padivi pegwenzi rakamomoterwa nenhunzi, ndiyani akusvitsai pano.

Kutaura chokwadi kwakanaka. Zvino kuti ndimi vaya vanoyanikwa naNjuzu? Asivo zvomodzoka moti mose hamusi vachena machira anonzi ndiwo anofarirwa kugezwa naNjuzu, ko imi taurai kani. Ndiudzei chokwadi chenyu. Mauya nani pano?

Kana imi ndimi mungava mvura yageza tsvina yeakusiyai pano? Zvino itsvina rudziiko yaageza nekukusiyai pano? Zvino azoenda akapfekei zvamasara muri pachikwenzicho? Kuti kuna mai vakafirwa nemwanakomana asina kunge awana mudzimai wavanoda kuti asazodzoka mumusha achiti anoda kuti awane zita? Chii? Mauya nani pano? Revaizve ndizive ndiwane kuenda kumana ndine shoko rechokwadi, nokuti mukasandipindura mungwarire kupiswa neidzva ratungidzwa nevamwe vanhu vasina hanya mukatsva mukarova pasina aziva chokwadi kuti ndiyani akuunzai pano.

Zvichida kutsva kwenyu muchirova ndicho chinangwa cheakusiyai pano. Kuti ndicho chokwadi? Kubva haiwa, ibasa!

Tuesday, 3 November 2015

Tichidavadika kuMaestro

Kumadetembo kuMaestro apo tiri muna Enterprise apo. Kunosekwa, kuchifarwa, kuchinakigwa vanhu. Ndini naLinda Gabriel naMac Dee. Nguva kubva na7pm kusvika na8pm. Kupinda pachena.

Friday, 30 October 2015

Tomurangarira nemazwi, mbira, ngoma nehosho Chenje.

Mangwana izuva rekupembera nguva iyo takava naChenjerai Hove. Mutambo uyo uchaona vose avo vaakatamba navo vachisangana kunzvimbo yeQueensdale Sports Club uko vanhu vachange vachidavadika nenzira yekurava pamwe nekudetemba, mbira dzichirira.

Zvakanaka kurangarirana. Vanyori kazhinji aenda haana anorangarira. Aenda zvatosarira kumhuri kuti varangarirwe. MuZimbabwe airangararirwa achiunganirwa vanhu vachidavadika ndiDambudzo Marechera. Kwemakore akati kuti vanhu vaisangana vachipemberera zuva rokuzvarwa kwake vanhu vachirangarira kuti kudei ari mupenyu angadei ava papi nekunyora. Ipapo vanhu vanenge vachiita nduri dzake nedzavo.
Chenjerai Hove. Mufanikiso kubva padandemutande rehttp://3.bp.blogspot.com/

Kune vanyori vakatisiya vakawanda chose. Vamwe vakaita saYvonne Vera airangarirwa nekuda kwemakwikwi ekunyora nyaya pfupi paguwerere rezvemutambo netsika reIntwasa Arts Festival koBulawayo. Ava ndivo vashoma vane vari kuvarangarira. Vazhinji pavakaenda vakabva varova.
Chiitiko chamangwana chichasumudza nhunha dzavanyori dzakawanda dzinosanganisira kuti varemekedzwewo savagari vemunyika vakakosha mukuedza kusumudzira nyika nokuti ndivo vanosumudzira dzidzo munyika nokuveza zvacho zvinodzidzwa munyika kuburikidza nezvinyorwa zvavo.


Tsoka yangu

Tsoka Dzangu. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015


Kwadzakasvika ndini ndinokuziva
Vakadziona ndivo vanodziziva
Vamwe vakaona ava matsimba
Vamwe ndokuhwa kuti ndakatsika kwavo
Padzakaonekwa kumwe vamwe vaidzishuvira
Padzaishuvirwa kumwe vamwe vaidziona
Tsoka dzangu ndidzo dzinonditakura
Kusvika kwaari mudiwa wemoyo
Kusvika kwaari akatora moyo
Kusvika kwarwuri rukuvhute rwangu
Kusvikayo kune pfumvudza 
Asi dzinoramba kunditakura kusvikayo nyika
Kwandinosvika ndakatakurwa kunyika yokwedu
Kwandakauya riya zuva dzisina kupfeka ndakatakura mumaoko
Ndigosvikayo dzisina kupfeka ndakatakurwa mumaoko

(c) Tinashe Muchuri 2015

Thursday, 8 October 2015

Chibuku Road to Fame/ Mwezha wemukurumbira neChibuku

Vamwe vari bishi kutsvaka mukurumbira nekuridza magitare shasha iyi yaitotengesa rayo neUSD50. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015.


Mbiri inoshandirwa pachokwadi, hazvina hazvo kuita mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Zvinotoda zvidavado zvakasiyana-siyana kuti usumudze mukombe. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Ndinobhururuka ndiwane yanguwo mbiri hama. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Zvachinoita Chibuku kana chakubata. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Changamire vakashaya akaviga, kwakutozoonekwawo nevaiva vainda kuChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015 

Utsi hwenyama hauteyi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Handidzokeri ndakabata maoko. Muimbi weboka ravaimbi rakawana mubairo weChitatu paChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Kushandira mukurumbira kunoda kuwirirana. Kunyangwe zvakapotsa hazvo mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Thursday, 24 September 2015

Vateveri vangu/My fans


Zvakaipei hazvo kuti kana une vateveri vako womboinda zvako mumugwagwa uchivaona kuti uone kuti wava navateveri vakawanda zvakadii uye kuti ivo vanofungei nezvako? Imwe nguva unogona kusara uchifunga kuti wakapenga ivo vaimbokutevera vava kuti unopenga. Kuverengera vateveri vako kana riri bhuku zvinoita here mumugwagwa, pasi pomuti kana mupaki zvamo? Kungofungawo ndichifamba zvangu muguta.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Wednesday, 23 September 2015

Chibarabada

Nguva yoda kutsvukira. Richivete zvaro asi roda kupepuka. Munguva pfupi iri kutevera rinenge rofamba ronga panyika richisvika nekusina kusvika tsoka dzangu, kwakasvika nzeve dzoga.

Wednesday, 16 September 2015

Zviratidzwa zvePosternipulation Art naTinashe Muchuri

Ndatanga chimwe chirongwa chekuratidza zviratidzwa zvemifananidzo yakasiyana-siyana. kune vanofarira mifananidzo yenzvimbo nezviitiko zvakasiyana-siyana. Nhasi uno ndatanga nezviratidzwa zvinodaidzwa kuti posternipulation. Hokuno kudya kwameso.
Posternipulation Art 1
Posternipulation Art 2
Posternipulation Art 3
Posternipulation Art 4

Tuesday, 15 September 2015

Kuremekedza Magamba

Mumwedzi waNyamavhuvhu muZimbabwe ndiwo mwedzi watinenge tichirangarira magamba akarwira rusununguko rwenyika arere kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira avo vakavigwa panzvimbo dzinovigwa magamba, vakanyangarika, vakadyiwa namakava namagora uye vakaradzikwa muzvikuvasingwi.

Mumwedzi waNyamavhuvhu musi wa27 gore rino vose vane chekuita nezvemabhuku vaiva mukusuwa muZimbabwe mushure mekushaikirwa nemhizha dzamazwi mbiri idzo dzakati imwe ichishaika svondo yadarika imwe ichibva yashayawo svondo yaitevera uri musi weSvondo mumwedzi waChikunguru.

Senzira yekurangarira hama mbiri idzi, vose vaiva vaungana kuzokurura nezvemabhuku muimba yeGreat Indaba pamusha unogashira vaenzi weCrowne Plaza Monomutapa vakaremekedza vaviri ava nekuvapa maminitsi maviri erunyararo. Mumaminitsi maviri aya vanhu vakamira ndokunyarara vachiremekedza basa rakaitwa navanyori vaviri ava.

Chenjerai hove aizivikanwa nekunyora mumapepanhau akapararira nenyika uyewo kunyora mabhuku akaita saBones, Ancestors, Shadows, Red Hills of Home nemamwe mazhinji. Uyu Freedom Nyamubaya anozivikanwawo nenduri dzake mumabhuku anori, On the Road Again naDusk of Dawn.

Vaviri ava vakandishamisa nyaya yekutisiya musi weSvondo uye vose ndaiva ndapedzesera kuvaona vachidavadika panzvimbo yeBook Cafe. Hove ndaiva ndapedzesra kumuona ari sarungano paOld Book Cafe ichiri pamusoro paOK Car Park pazvitoro zveFife Street achiita runyaya ruya rwetsoko yaikwira mudenge umo yakazopedzesera yava mudenga-denga yava kuonekwa navanhu vakawanda-wanda. Musiyo magetsi akadzima tikazopedzesera kunzwa ngano iyi muchiedza chamakenduru. Raiva gore ra2001. Uyuwo Nyamubaya ndainde ndapedzesera kumuona paNew Book Cafe yava kuwanikwa panosangana migwagwa Samora Machel Ave naSixth Street pa139 Samora Machel. Musi wa27 March achindura nduri dzake pamutambo wekurangarira nduri pasi rose.

Svondo, Book Cafe, vose ndokurangarirwa zuva rimwe paZimbabwe International Book Fair musi mumwe.

Vamwe vaiva muGreat Indaba. Mufanikiso naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.
Steve Chifunyise anoonekwa achiremekedzawo vanyori magamba mundima yekunyora aya. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.
Memory Chirere naMashingaidze Gomo vanobatana vavamwe vari mundima yamabhuku kuremekedza magamba ekunyora. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.
Vamwe vane chekuita nekunyorwa, kutsikiswa, kushambadzwa, kutengeswa nekuverengwa kwemabhuku  vachirangarira magamba ekunyora aya. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.

SISTAX OPEN MIC kudzoka

Musi weMugovera ndakahwa shoko rokuhi SISTAZ open mic yadzoka ndikatomboseka zvangu ndichiti vairevesa here? Ndakati chiregai ndindoona ndimene kwete kuita zvenezve, asi zvemeso. Ndakasvikavo zvekanguva ndokunonga mifananidzo iri pasi apo. Ndakashaya zviso zvizhinji nemazwi mazhinji aisiwanikwa paSISTAZ ichifaya zvokufaya zviya. Ndakazongoti zvichida kamwana kachangomuka muhope regai tikape mukana wekunyatsobengenuka. Kana vanhu vachidzoka kumutsiridza dongo zvinotora mwoyo murefu kumutsa matenga anga adyiwa nemujuru nehuswa hwakapfurunyurwa nemombe mumakore ezhara varidzi vasipo.

Iyi ndiyo mifanikiso yandakaona apo vanakomana navanasikana vainge vachibatsirana kutsvaira chivanze kuti SISTAZ imukezve kubva muhope dzayo dzemwedzi yakati kuti.
Tendai Maduwa achikwezvwa nenduri. Mufananidzo naTinashe Muchuri.
Red Rough Ryder achitengesa zvake madhikauzi ake pamutambo weSISTAZ OPEN MIC. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.

Vechidiki vaiva vauya kuSISTAZ OPEN MIC kuti vazotorawo zvavanogona kuenda nazvo kunguva inouya vatana muhudavadi vazorora. Mufananidzo naTinashe Muchuri paPamberi Trust muHarare, 2015. 
Paul Makonese aka Wamambo vachinakigwa zvavo nenduri pamutambo weSISTAZ OPEN MIC. Mufananidzo naTinashe Muchuri paPamberi Trust muHarare, 2015.

Marlon Mancebo Achizipigwa nenduri. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 2015
,


Monday, 14 September 2015

Kukurukurwa kwa Some Kind Of Childhood na Prof Robert Muponde

Musi weChina 9 Gunyana, 2015 Muzvinadzidzo Robert Muponde vakatura bhuku ravo rembongororo yeuvaranomwe hwemuzimbabwe iro rinodaidzwa kunzi Some Kinds of Childhood: Images of history and resistance in Zimbabwe  literature rinova rakatsikiswa neWeaver Press muZimbabwe. Vanyori nembongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzakaungana kuzonzwa munyori achitaura nezvebhuku rake uyewo dzimwe mbongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzinoti Muzvinadzidzo Rosemary Moyana naTanaka Chidora vachikurukura nezvavakaona pambongororo yeuvaranomwe kuchishandiswa vana vadiki.

Musi wa11 Gunyana vhiki rimwero kuUniversity yeZimbabwe kwakatura boka ravana vanofarira zvokunyowra rinodadzwa kuti UZ Department of English Creative/Press Club. Pasina nguva boka iri rakabva ragona kukwezva Muzvinadzidzo Muponde kuti vataure nezvekumongorora uvaranomwe izvo vakaita vachiverenga kubva mubhuku ravo. 

Zviri pasi ndiyo mifananidzo yacho kubva kumutambo wakaitirwa kuUZ.
Spiwe Harper-Mahachi apo agere nomudzidzi wepaUZ Ruby Magosvongwe ari nechekumuchete kurudyi vachitwerera Muzvinadzidzo Muponde vachiverenga kubva mubhuku ravo. Mufanannidzo naTinashe Muchuri.


Pazasi:Tanaka Chidora achiterera Muzvinadzidzo Muponde vachiverenga kubva mubhuku ravo pamutambo weUZ Department of English Creative/Press Club:Mufananidzo naTinashe Muchuri.
Tuesday, 1 September 2015

Runondivaka


Runondivaka

 
Rudo runonditambudza

runondipa kunyanya kudzamisa pfungwa

zviya zvokudzisiya dzanyura semazino echikwekwe

chinoti kana chodzurwa chinodzipura nenyama.

 
Rudo runondibata

ruchindisvitsa kune imwe nzvimbo yandisina kumbosvika

kundifundisa vanhu vandisina kuona mungwavaira

ruchindisiya ndakarindira kupona nekupora kwavo.

 
Rudo runondisutsa

ruchindiita kuti ndive nyanduri, munyori, sarungano mudavadi chaiye

zvinoita ndiite kunge ndagarwa nomweya munaku

kusvikira paya ndodurura mazwi masvinu.

 
Ndirwo rudo ndirwo

ndirwo rwunondsutsa

ndirwo rwunonditusa

ndirwo rwunondivaka kuvaka.

 


© 2015Tinashe Muchuri

Kunaka kwayo Zimbabwe

Mufanananidzo naTinashe Muchuri:Mumhurwi Mountain. Richionekwa kubva nechekwaMurape kwaMurewa.

Gomo rinenge mambo vane ndebvu mepepe varere zvavo
Vamwe ndokuriti Lion’s Head kureva musoro weshumba
Ini ndakaona mambo varere zvavo vachirota zveramangwana.

Thursday, 27 August 2015

Ndaenda

Wanyanya kutaura, kureva nhema ndisipo.
ndahwa mashoko ako amire mihwa namasoso
handidi kumirira kubaiwa pakunyahwaira ndichibuda
usandibvunza kwandinoenda seune hany'a
iwe uchitoti zvandibvira nepi, Nyareza wakombora...
rega ndireve ndichine ndinotora mazwi neumhizha
kwako kureva kunosunamisa mwoyo uchikanda zvadyiwa kuzhe
Handina kuziva nguva iripo
ndingadai ndakakukanda kudurunhuru iwo musi uya
wawauya une misodzi yekuda kuhwirwa tsitsi
zvino ndakaiposha ndikakuhwira tsitsi
izvo ndorera mbwa nomukaka nhasi yandichenamira
kuburitsa meno anokachika neuturu hwechimbwamupengo
chirega ndibude usanditarira
usatevera hwema hwangu iwe usine hany'a
Ndaenda.


Thursday, 6 August 2015

Chikwambo kana gona chii?Vazhinji tinoziva rumbo rwaMacheso rwaanonga achichema-chema kuti musha wapera apo anoti “Kana akaromba chikwambo ngachidzorerwe kumwene wacho.”kunr rumwe ru,bo zvakare runova nderwekukereke runoimbwa ruchinzi “vedzinza vane chikwambo chinondisveta ropa, baba pandimire pakaoma.” Nziyo mbiri idzi dzinoratidza kuti chikwambo chinhu chakaipa nokuti chinoparadza. Murumbo rwaMacheso tinoratidzwa kuti chikwambo chinotorwa kubva kun’anga. Ndingati anoti chinorombewa. Asi kana charombewa choparadza rudzi. Ukuwo kurumbo rwepiri tinoona kuti chikwambo chonosveta munhu ropa achifamba zvinopa kuti ari kusvetwa arware kusvika pakufa. Murumbo umu anosvetwa uyu ari kunamata kuna Musiki kuti abatsirwe kutsipika chikwambo chisamusveta ropa. Chikwambo munziyo mbiri idzi dzinoratidza kuti chinenge chiri chehama, kana kuti chinorombewa ne hama.

Icho chikwambo chii?

Chikwambo chikonzi. Basa rechikonzi kugaiwa panguva iyo munhu anenge achida kuripwa pfuma yake kana chimwe chinhu chakakosha chapambwa neumwe munhu zvine chismba neukuriri. Chikonzi hachina basa mazuva ose. Chikonzi chinodiwa musi uyo munhu anenge atadzirwa. Uyu ndiwo musi munhu anoda kuenda kudare kuti andopiwa chikonzi chitevere pfuma yake.

Chikwambo chinoshandiswawo nenzira imwe nechikonzi, kutevera pfuma yakatorwa nemumwe munhu. Chikwambo chinogona kuva gudo, shiri, tsuro kana ipi zvayo mhuka inosvika pamusha pouya akapara mhosva kana kuti uya akarozva pfuma yemuridzi ari kuitevera achiudza ichiudza uya akaparamura kuti adzorere zvaakatora kumuridzi. Akaparamura anobva apa mhuka iya mari kuti iyendese pfuma. Zvino kana pfuma yadzoswa, chikwambo chinobva chadzokera kwachakabva. Hachigari nemunhu achohaya. Chinodzokera kwachakabva sokudzokera kunoita chikonzi kana chapedza basa rachatumwa.

Zvino vanhu vanopesanisa gona nechikwambo. iro gona rinombova chii?

Gona ndiro riya raiva naMachingura uyo akazoimbirwa karumbo kaya kanoimbwa kachiti, “Gona raMachingura rapedza hama hoyere, Gandanhamo.” Gona ndiro rinopedza hama. Gona rinouraya hama. Ndiko saka hama dzaMachingura dzava kuchema kuti gona rake rapedza hama. Asizve mukupedza hama kwarinoita ndimo mukuunza nhamo mumusha. Izvi ndizvo zvinodurwa neizwi ‘gandanhamo’. Nokudaro gona hariunzi mufaro mumhuri. Rinounza kusuwa nokurwadziwa kukuru. Gona rinounza kuchema mumhuri. 

Gona rinogona kuuya iri nyanga, chitende chizere ropa, chikari chizere ropa, chifura izvo zvinova ndizvo zvinoshandiswa kukuvadza munhu. Gona rinounza kupesana mumhuri, asi chikwambo hachina hacho dambudziko nehama. Chikwambo chinovinga iye akapara ndava yake. Nokudaro chikwambo hachiunzi kushushukina kumburi kana kufa mumhuri.
Kudzidza kunouya chero wakwegura nokuti kudzidza hakuperi.

Tuesday, 21 July 2015

ZImbabwe International Book Fair Zvinotarisirwa 2015Zimbabwe International Book Fair(ZIBF) ichange ichitanga musi wa 27 July kusvika musi wa1 August, 2015 ichiitirwa kuHarare Gardens. Mazuva maviri anoti 27 na28 kunenge kune Indaba iyo inova nguva iyo vose vane chekuita nebasa rezvemabhuku vanenge vachiita hurukuro dzokuti vangasimudzira sei mabasa ezvemabhuku.

2013 ZIBF Indaba iri pakati pekuitwa.
Musi wa29 July ipapo panenge poita Children’s Indaba apo vana vanenge vachikumikidzwa muzviitiko zvine chekuita nemabhuku. Musi uyu vana vechikoro vanenge vachikumikidzwa kumhando dzokunyora nekuverengwa kwemabhuku uyewo nemhando dzakasiyanasiyana. Vana vanoda kubatwa vachiri vadiki kuti ramangwana renyika risashaya vanyori navaverengi. Musi mumwecheteyo ndiwo unenge makambani achirongedza shavo dzawo dzokuzoratidza kuvaverengi navatengi pamwe navavoni.

Zimbabwe Women Writers ichiratidzira mabhuku ayakatsikisa mugore ra2014. Ayo ose aiva akadomwa pamutambo weNAMA wegore ra2015.
Musi wa30 July basa rinenge ratanga vaverengi, vatengi navavoni vanenge vachipinda muhuratidzwa hwamabhuku uhu. Nguva zhinji zvinofadza apo vana vechikoro vanenge vachishuvira kusangana navanyori vavanenge vachiverenga kuzvikoro. Nguva iyi yakanaka chaizvo. Zvinofadza kuti kunyange neimwe nguva hurongwa hwekusangana kwevanyori navaverengi kusina kurongedzwa kana zvaitika vana navarairidzi vanofara chose. Kufara kuti vaona munyori wavo wavanofarira kuverenga uye wavanodzidza kuzvikoro. 
Munyori ane mukurumbira, Thompson Kumbirai Tsodzo ane vana nemudzidzisi vekuSally Mugabe Memorial School paZIBF ya2014.

Kuvengera vaverengi vakaterera imwe zvakare nyaya inofarirwa navaverengi. Ini inozosiya vadiki kunze sezvo vanenge vasisakwanisi kufamba vusiku. Vanhu vakuru ndivo vanozoona. Kunozongoti vamwe vana vane vabereki vavo vanofarira zvemabhuku ndivo vangaenda kumutambo weliterary evening.
Mai mutungadura vachiverenga kubva mubhuku pamutambo weLitarary Evening paBook Cafe muna 2014.

Kunyange zvakadaro hazvo, vana vadiki vanenge vachitandadzwa navanasarungano panzvimbo yekutandara kwavana vari paChildren’s Reading Tent uko vanasarungano vanenge vachitaurira vana ngano dzazuro nanhasi. Apa ndipo panowanikwa vanhu vakaita saanaIgnatius Mabasa naanaThulani Moyo vachipakurira vana ngano nekuvaverengera nyaya dzinonakidza.
Sarungano uye munyori Ignatius Mabasa achiitira vana ngano kuChildren's Reading Tent pamutambo weZIBF 2014.

Vanavo vane mukana wekuti varatidze izvo vanogona pamutambo weLive Literature Centre apo vanenge vachiita madhirama, kudzana, kudetemba pamwe nekuimba. Inenge iri uya uone ugodzokera. Kazhinji hangu handiwanzi kuda kusaririra pakadai. Gwendo guno takateyavo nzeve kuti tihwe kuti zvakamira sei.
Vana vekuHopley Tariro Primary School vachitandadza vaoni pamutambo weZIBF wa2014.

Zuva rekupedzisira rinova zuva remusi wa1August mugore rino ndiwo unonge uri wekusangana kwavanyori vachivandudzana. Musi iwoyu kazhinji vanyori vanosangana navamwe vanobatidza mundima yamabhuku vakaita sevatsikisi vamabhuku, vatengesi vamabhuku uyewo vekumaraibhurari.
Avo vanotungamirira sangano reZIMCOPY VaGreenfield Chilongo vaina munyori Shimmer Chinodya vachitungamirira hurukuro dzevanyori idzo dzakaitirwa pamuzinda weNational Gallery of Zimbabwe muHarare pamutambo weZIBF 2013.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...