Posts

Showing posts from November, 2012

ZWA goes to Masvingo

The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is having an outreach meeting on Saturday 1 December 2012 in Masvingo at the CHARLES AUSTIN THEARTRE'S DOUG HILL ROOM (Masvingo Civic Centre) at 9am to 1pm. Writers around Masvingo and the outlying areas are all invited. Our outreach would take the shape of introductions of associations and individual writers, followed by an open exchange of problems, challenges, ideas etc as the basis of consultation. On our part, we shall introduce the idea of ZWA and its constitution to Masvingo and what we have managed to achieve so far and how beneficial it has been to writers. In other words, it is really an open ended occasion. We shall discuss the ZWA constitution and how those interested may join.
Our contact persons are Dr Shumirai Nyota 0772529014 and Dr. Jacob Mapara:0772387981. Membership fee is only $10. We bring along a guest; writer Mashingaidze Gomo, whose NAMA-winning novel, A Fine Madness is currently on the Advanced level syllabus. G…

Ten Bush/Mumasango Gumi kuTheatre in the Park

Handina kunyarara

Rakauya shoko kubva kuna dombo
hezvo huya tikurukure
ini ndiko kudya kwaMutumwapavika
padare padombo godi nenguvana ndainge ndagara
miti ichiti nesuwo hatisari
huswa huripo huchitiitira kamuridzo kanenge kazevezeve
nyaya dzichitsva
shiri apo neapo dzichiita maungira
wanei nyaya kutapira hadzichabviri
saka hamawe musati ndakanyarara
ndirimuhurukuro nadombo
kana tapedza ndichauya nekudya
ndinoziva ukama igasva kunozadziswa nokudya sokuudzwa kwangu navakare
musazopotsa nzira muchirova matama ayo magungwa
kana kuwira muzvikanga zvenyama zvegore riya