Monday, 30 March 2015

Kurira kwegandira mumambakwedza ezuva


During poetry and Dub session at the Book Cafe. Photo by Barbra Breeze Anderson


Vakarariro dzana machomani gandira richidandauka
Ini ndirimo mudumbu ndakavaremera kana kumbohwa
Kuchiedza ndakaona kunakidza kwengoma ndikati ndodawo kundoidzana
Iyo yainge yarara ichidaurwa yegandira
Nekuimba idzo dzemachomani dzainge dzarariro imbwa
Mhiri kwamusavezi baba nana Dabula nyunyuyeza chikomba chandizonda
Vakamanywa navo pachipatara kuchiedza
Handina kuvanetsa, nokuti zvandaive ndarara ndichiona ndaiva ndazvishuvira
Ndakamhanya zvakashamisa kana naivo Mbuya Nyamukuta
Vakandifarira, baba vakamhanya kuchovha runainai vakananga kumba kundounza nhumbi tsva
Mbuya nyamukuta pavakati zvakambopfekwa navana vavo muzukuru apfeke
Mai vakati chava kuramba, wangu haapfeki zvakambopfekwa neumwe mwana
Ndiyezve iye wega mwanakomana mumachekanhembe mapfumbamwe
Mufaro wakazara, kana nambuya nyamukuta vakadzokera kuchitoro kundotenga zvipfeko zvitsva
Baba vakazouya zvavo vowana ini ndatocheneswa nambuya nyamukuta pachipatara
Nhasi ndicharariro imba dzimbo dzinondinakidza ndichitamba ndichiridza muromo
Ndicho chipo chandakapiwa naIshe Musiki
Ndiriko Vamanzou mwanakomana wenyu muridzi wenduri ndigere
Kana mufaro ndinawo ndikafunga gandira, ndaisaziva ndichariridza nemuromo
Nduri dzichiyerera seRuyerera rwapfachukira kubva kugomo Marema

Tuesday, 24 March 2015

Mazwi matsva

Ndange ndichimhemhaira ndokusangana nemazwi aya mamwe acho agara anotoshandiswa asi mamwe azobudawo nemundangariro dzangu. Zvichida tiri vazhinji tingade kuti tisaite usimbe nekuunza mazwi matsva nekuti vekare vakatipa mazwi aienderana nezvitsva zvenguva yavo. Mazwi akaita sekuti mugwagwa vachireva road; muponoro vachireva pole; nduwe vachireva pant; komichi vachireva cup, gumbeze vachireva blanket.

Ari pazasi aya akafungwa navamwe. Mamwe acho naivo vekare vaiva vasina usimbe. Mashoma ndiwo azongovawo matsva uye mamwe kuitira kuti ekare acho vanhu vasazonetseka kutsvaka rechiShona rinoenderana naro.
Flyover –                                 dasviko
Light bulb-                              dendemwenje
Twitter-                                  katwati/twati
Whatsapp-                              ndeipi
Internet-                                 dandiranyika
Website-                                 dandemutande
Email-                                     tsambagetsi
Money gram-                          getsimari
Telegram-                               nharemari
Condom-                                gamambeu/dzivasiki
Attachment-                           chinamira
Attached-                               zvakanamirwa
Wetland-                                dapfanya/defe/dete
Waterlogging-                        ndove

Baba VaShero naMadzibaba Nicholas Zacharia, nguva ndiyoyiMusi wa13Kurume 2015 hope hadzina kubata, kwete nekuti ndaive nehope dzine madzikirira kana makaru-karu. Nyaya yaive yekuti Madzibaba Nicholas Zacharia (senior Lecturer) naAlick Macheso aka Baba VaShero vaive vachiitandadza vatsigiri vavo panzvimbo yePamuzinda.

Kuimba kwavo vari pamwe kwakadzora ndangariro dzangu kumusi wa23 Zvita wa1988 tiri mubhawa reRambanai panzvimbo yeJerera Growth Point kuZaka. Chikwata cheKhiama Boys chainge chauya kuzotitandadza takamirira kupinda muKisimusi yegore iri. Panguva iyi vaviri ava vaive vasati vava nemazita avhundutsa hana kana nzeve dzikahwa achidaidzwa. Vaive vasati vava nemazita akazvimirira ega sezvo vaive vachiridza vari pasi pechikwata cheshasha dzekuimba ichi Khiama Boys. Muchikwata ichi maiva nevaimbi vaiti, Nicholasa Zacharia, Alick Macheso, nevashakabvu vanoti Tineyi Chikupo, System Tazvida, naCephas Karushanga. Chikwata ichochi chaive nevasikana vainyera zvaimwisa mvura.Maggie Gweshe aivewo umwe wechikwata ichi. Musi uyu haubvi mundangariro dzangu nekuti waive musi wangu wekutanga kupinda mairidzwa mumhanzi kubva zvandainge ndatakurwa nababamunini vangu kundoona Thomas Mapfumo achiridza kuLow Veld kumakore ekupera kwema1970. Musi iwoyu ndaive ndaisiiwa ndakachengeta kumba kwehanzvadzi yangu iyo ichienda kunodya Kisimusi kumusha nevamwe. Ndakasarudza kusara zvangu paGrowth Point nekuti ndainge ndaona zita raTineyi Chikupo uyo andaifarira kaimbire kake apo mimhanzi yake yairidzwa munhepfenyuro yeZBC Radio 2 nemushamarari Joe Panganayi Mukaronda. 

Musi iwoyu ndiwo wandakahwa kambo kaya kembiri keKhiama Boys kainzi Mabauwa. Kambo aka ndakakada kunyangwe zvangu ndainge ndisati ndakanzwa kachiridzwa panhepfenyuro. Kaive kekutanga kukahwa. Ndakafarira chikwata cheKhiama Boys nekuti chainge chaita kuti ndiwane zororo rakanaka reKisimusi semunhu aive akamirira bvunzo dzake dzeZJC. Khiama Boys yaive naMadyamoto uyo aitamba nemoto. Madyamoto uyu kunyangwe zvake aive shasha yekutamba nemoto musi uyu akaita hwachidyamatovo akadzipwa neganda remhuru. Ndakaona kuti asvaurwa nemoto waaitamba nawo. Mugore ra1989 takapakurirwa Kubva Kure. Takatamba nayo Kisimusi. Takadzidziswa kusashorana, pamwe nekuitirana rudo. 

Chakauya ndechakauya chikwata ndokutsemuka. Yakava waziva kwake waziva kwake. Mushakabvu Chikupo akasiya asi haana kuzoita nguva refu asati ashaya. Cephas Karushanga akandotanga chakwe chikwata Mabhauwa Express icho Chakamupa mukurumbira nerumbo rwuye rwekuti John wekuMabvuku asingachengete. Uyu System Tazvida Wezhira Irombe akavambawo chakwe chikwata cheChazezesa Challengers achiimba musambo weMuseve waaidaidza kuti Smoko. Maggie Gweshe akazoenda hake ondogara kumba savadzimai vaMadzibaba Nicholas Zhakaria. Khiama Boys yakasara yava yaNicholas Zacharia ari pagitare renhungamiro (lead), Alick Macheso ari Padzovero, (bass) uyuwo Zacharia Zacharia ari pa mutinhimira (Rythm). Vakadai, vakazobatanawo navamwe kusimbisa chikwata cheKhiama.

Mumwedzi wazvita, mugore ra1997 ndaive ndave murume wechidiki. Ndaive zvino ndave kushanda kukambani inotakurwa midziyo yeWheels of Africa. Mumwedzi iwoyu taiva nemutambo weKisimusi watakaitirwa sevashandi. Mutambo uyu wakauya Khiama Boys kuzoridza. Zvino yaive yave klushevedzwa ichinzi Nicholas Zacharia and Khiama Boys. Madzibaba ndivo vainge zvino vave kutungamira chikwata. Waive musi weChishanu tichangobva pakudya kwamasikati apo takatandadzwa nechikwata ichi. Musi uyu takanakirwa chose. Hatina kuziva kuti waizove musi wekupedzesera kuti Khiama Boys iridze mimhanzi iri pamwe chete sezvayainge iri musi uyu. Kana kune mimwe mitambo yavainge vakaronga kupera kwevhiki iyoyo zvichida ndiko kwakava kekupedzesera. Musi weMuvhuro pakauya Madzibaba kuzotora muripo wavo webasa vakabva vapinda basa rekuchaira gonyeti. Vakabva vava muchairi wegonyeti. 

Pakazobuda nyaya zhinji dzekuti madzibaba vaive vaitira vadiki vavo hutsinye nekuvanyima zvekuridzisa. Asizve kune imwe nyaya isina kutaurwa maererano nenyaya iyoyi. Mazuva ayo Madzibaba vaiuya kubasa vaiperekedzwa nemunin’ina wavo Zacharia Zacharia nemotokari yavo yerudzi rwePiyuzha. Kazhinji kacho vaiuya zvavo vari vatatu nemudzimai wavo. Nyaya isina kutaurwa ndeyekuti chikwata chainzi, Nicholas Zacharia and Khiama Boys. Zvino vadiki ava pavaida kuridza vaigona kubvunzwa kuti ko, iye mutungamiri wechikwata aripi? Izvi zvaigona kumutsa bongozozo apo vatsigiri vechikwata vainge vave kuona kuramba kwavakomana vachishandisa maposita akanzi Nicholas Zacharia and Khiama Boys sekuvabira mari yavo. Zvinogona kuva zvakazopa kuti vadiki ava vavambe chavo chikwata chakazonzi Orchestra Mberikwazvo icho chakavamba nedambarefu raive nekambo kainzi Pakutema Munda ako vazhinji vakagutsikana kuti kaiimbirwa Madzibaba neshungurudzo yavaive vapa vadiki vavo.
Panosiyana vanhu, vanhu vane zvizhinji zvekutaura. Kazhinji kacho marehwa-rehwa aya anenge ari manyepo. Vadiki ava vakavamba chikwata chitsva kuitira kuti vasanyepere vatsigiri vavo kuti chikwata chichiri kufamba naMadzibaba ivo vaive vasarudza kufamba negonyeti vachidambura  miganhu yedzinyika.

Pandakavanzwa vaviri ava vachiridza nekuimba vese paPamuzinda ndakabva ndati nguva ndiyoyi yekuti vaimbi vaviri ava kuti vabure dambarefu idzva vakabatana kuti vadzore ndangariro dzavatsigiri vavo vavakabva navo kumavambo. Nguva ndiyoyi yekutandadza vatsigiri vavo, kwete avo vachawana mukana wekuenda kumitambo mizhinji yavachaita pamwe chete asiwo neavo vanenge vari kudzimba kubirikidza nekuburitsa dambarefu idzva. Nguva ndiyoyi nekuti kushandirapamwe kwevadavadi inzira inosimudzira pamusorosoro kutandadza vanhu mune zvemimhanzi. Nguva ndiyoyi yekuti Madziba naBaba Shero vasimudzire mureza wesungura pachinhano chepamusoro. Nguva ndiyoyi isingadi kuraswa. Nguva ndiyoyi Baba VaShero naMadzibaba yekuti mubatane kubura dambarefu rimwe chete rekudzora ndangariro dzavatsigiri venyu vakabva nemi kure kuya pana Kubva Kure.

Zibf 2015 Indaba call for papers

ZIBF yodaidzira zvinyorwa zvehurukuro dzichaitwa panguva yeguwerere remabhuku kupera kaChikunguru tichipinda muna Nyamavhuvhu wa2015.


 

THE ZIMBABWE INTERNATIONAL BOOK FAIR 2015 Indaba call for papers

THEME: GROWING THE KNOWLEDGE ECONOMY THROUGH RESEARCH, WRITING, PUBLISHING AND READING

INDABA CONFERENCE: 27 JULY – 28 JULY

CALL FOR ABSTRACTS

On behalf of the Executive Board of The Zimbabwe International Book Fair Association, I wish to advise that the approved Theme for 2015 is – Growing the Knowledge Economy through Research, Writing, Publishing and Reading. We are, therefore, pleased to announce that the dates for The Zimbabwe International Book Fair have been set for 27 July – 1 August 2015 while The Indaba Conference is slated for 27 and 28 July.

In arriving at this Theme, the Executive Board took into account the many diverse recommendations made by participants at the conclusion of the 2014 Indaba and extracted the general spirit of those recommendations in order to determine this Theme.

 

The subject of Creative Industries and the Knowledge Economy is a vast contemporary phenomenon that cuts across all forms of creativity, storytelling, writing, publishing, architecture, graphics, dancing, technology, theatre, the film industry, motivational speaking, advertising etc.  Our view is that it is time we engaged this illuminating contemporary subject which would more than adequately address the interests of a vast majority of our stakeholders and bolster the impact of the arts and humanities research in the creative economy, at large where the new digital revolutions beckon ceaselessly for those eager to exploit the opportunities they offer.

 

We live in an age where it is easy to lose sight of the interconnectedness of human activities where the quest for knowledge, its application and propagation is not always linked; where the arts appear disparate from discipline to discipline and are encouraged to remain scattered entities uninformed by a common spirit; where creative writing and research are not accorded their complimentary nature and where literary skills are only seen as the raw materials of publishing industries rather than complimentary activities in the advancement of knowledge; where the Internet and social networks have yet to be appreciated as not just platforms for the communication of fellow feelings among groups but as fora for exchange and dissemination of knowledge and even publication of creative products; and even more critically, where the potential for marketing and selling of individual productions for economic benefit have yet to be fully appreciated.

 

SUBMISSION OF ABSTRACTS

Abstracts of not more than 500 words and inquiries shall be received at the following email addresses: zibfa@yahoo.com copy events@zibfa.org.zw up to 15 April 2015 for reviewing by the ZIBF Indaba organizers and will be reviewed anonymously. Please note that the topics provided below are meant as guidelines and so presenters are at liberty to submit Abstracts that best fit the spirit of the given Theme.  Selected participants shall be notified by 30 April 2015 for development of their full conference papers. The final Papers should be submitted to the above e-mail addresses by 30 June 2015.

 

A. RESEARCH, WRITING AND THE CREATIVE INDUSTRIES

                1.  What do We Need to Know About the Creative Economy?

2.   Non Fiction Writing

                3.  Adding Value to Creative Writing in the Age of Digital Revolutions and Social Media

                4.   Who needs Academic Writing?

                5.   Research, Writing and the Creative Industries

 

B. MARKETING AND DISTRIBUTION OF BOOKS

                1.   Place of the Book Value Chain in the Book Industry

                2.   Book Marketing Across Africa: What Went Wrong?

                3.   Incentivizing Reading, Publishing, Sale and Distribution for African Books

                4.   Channel Structure, Management and Design Issues

                5.   Black and Grey Markets

                6.   Ethical Practices

                7.   Roles of MOPSE as Customer Regulator

 

C. BOOK POLICY

1.       Book Selection, Procurement and Distribution

2.       Language Policy and Democratization of Creativity and Knowledge

3.       Literacy Without Reading – an African Curse

4.       Mediating Between Creativity and Censorship

5.       Towards a Reading Culture

 

D. INTELLECTUAL PROPERTY, COPYRIGHT AND HERITAGE KNOWLEDGE

1.       The Importance of IP Law in Safeguarding the Knowledge Economy

2.       Models of Success in Fighting Piracy/in the Anti-Piracy Fight

3.       IP in the Digital Space

4.       Free Access to and Exchange of Knowledge versus the Demands of Copyright

 

E. LIBRARIES AS TEMPLES OF KNOWLEDGE

                1.   Libraries in the Promotion of Development

                2.   The Virtual Library of Knowledge Systems

                3.   Archiving in the Digital Era

                4.   Promoting Literate Environments

 

F. PUBLISHING IN THE DIGITAL REVOLUTION

                1.   The Changing Face of Publishing in Africa

                2.   Writing and Publishing for the Challenged

                3.   Digitization of African Knowledge, Science and Medicine

                4.   Research on Patterns of Writing, Publishing and Reading in Zimbabwe and Africa

                5.   Digital Publishing

               
Musaemura B Zimunya

Chair, Executive Board, Zimbabwe International Book Fair Association

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...