Friday, 29 July 2016

Miss Deaf Zimbabwe onokwikwidza kuMiss Deaf Africa 2013 kuSouth Africa.


                                    Miss Deaf : Runako harusariri

Nguva dzatinopiwa panyika dzinotipa mikana yakasiyana-siyana.Ko pane akasikwa akashata here panyika? Zvinonzi runako ruri mumeso aiye nyakutisika.

Kuda Mapeture. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare
Ndaive ndatopedza mazuva akati kuti ndichidawo kuona iye mwanasikana anonzi akapedzera vamwe kuurungudwa apo musiki aisika mhando yevanasikana vane dambudziko rekunzwa nenzeve. Izvi hazvirevi kuti vanasikana ava havanzwi uye kuti havatauri. Vanonzwa kwete nenzeve asi kuti vanonzwa nemeso avo zvakare vanonzwa nemaungira ekuzungunuswa kwepasi anoitwa nemitinhimira yemimhanzi.
Kuda Mapeture. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare

Zuva rakazosvika uri musi weChishanu zuva rinonzi nderemafaro. Musi uyu Kuda Mapeture uyo anova akapiwa nyembe dzerunako mumakwikwi erunako Miss Deaf Zimbabwe akaitwa mugore ra2012 aigadzirira kuenda kundokwikwidza kumakwikwi erunako eMiss Deaf Afrika 2016 awo achaitirwa kuCape Town kuSouth Africa musvondo rino.
Zuva randazomuona aive nemusangano wepagore panzvimbo inogara vanoshanya yeHoliday Inn muHarare.Ndakasvikapo ndokugara zvangu ndakamirira nguva yekouna Kuda.Semunhu asati agona kutaura neSign Language ndaitoda kuwana munhu angandiponesa paurema hwangu hwekusava ndakakwanira kukurukura navarunako Kuda.
Kuda Mapeture mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare
Sekugona kuronga kwaMwari, Onai Hara uyo anova muturikiri weSign Langauge uye achiturikira Kuda achitaura, akandivimbisa kuti ndisavhunduka sezvo aizoita kuti hurukuro pangu naKuda ifambire mberi zvakanaka pasina chinoidimbura. Ndakambozvituka ipapa kuti seiwo ndisina kudzidzira kutaura nerurimi rweSign Languge.Kudai ndaigona ndaidai ndaigona kuva ndichitaura naKuda pasina muturikiri. Zvino apa zvaiti ini ndikabvunza mubvunzo Onai aifanira kunge akateresesa kuti anyatse kuturikira kuti Kuda agozogona kupindura mubvunzo zvaizoita kuti Onai anyatsewo zvakare kuturikira kwandiri nerurimi rwandinonzwa. Saka Zviya zvokuti kana uchitaura unge wakatarisana newaunotaura naye zvinodzidziswa kuzvidzidzo zvekufambiswa kwamashoko mukutautirirana zvainge zvisipo. Ini ndaiva ndakatarirana naOnai, Onai achiti kana ndiri ndinotaura otarira kwandiri kana ava Kuda ari kutaura otarira kwaari. Kudzidzira rurimi rweSign Langauge tinogona kukutorera pasi as ndakaona kukosha kwawo ipapa.Zvinooma kana ukashaya anoturikira kana uchida kuita basa nemunhu anotaura neSign Language.

Ndakagara panochingurirwa vashanyi ndakamirira kuti Onai auye andizivise kuti taizoita hurukuro yedu tiri pai.Ndati garei garei Onai akazouya neshoko rekuti nguva yainge isiri kutiiitira zvakanaka sezvo musangano wavainge vachiita munzvimbo iyi wainge wava kunonoka kupera apa ivo vaida kundowana zvipfeko zvekuti Kuda azopfeka kumakwikwi eMiss Deaf Africa 2016 zvavainge vapiwa nevaridzi veDesigner Closet avo vanova vagadziri vembatya dzemucheno wepamichato, pamagungano, pamitambo yekudya kwamanheru, masikati kana mangwanani. Ava vaiwanikwa panzvimbo yezvitoro zvepaTravel Plaza kuBelgravia.
Nguva dzangu dzenhatu dzainge dzaringana asi musangano uchinonoka kupera. Uku veDesigner Closet vaivhara nenguva dzeshanu. Kukurukurirana naKuda paHoliday Inn kwakabva kwakona nekuti nguva dzaikwikwidzana naye. Zuro wacho taive tatadza kukurukura sekuronga kwatainga taita nekuti ainge adaidzwa kuzvidzidzo zvekupoda kuwedzera runako nePoda by Chipo inowanikwa paKensington Shopping Centre kuMilton Park uye ainge atoonana naCraig Lashes avo vanoita basa rekugadzirisa tsiye dzerunako. Yose iri gadziriro yekuti varunako vedu Kuda vagone kundokwikwidza zvakanaka navamwe kuMiss Deaf Afrika 2016.

Kuda Mapeture. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare
Pandakazoti nditaure naye nguva yainge yadyana. Kuda akabva ati hazvichaita kuti tionane manheru iwayo nekuti kwaive kwasviba anotya kufamba husiku nekuti husiku huzere zvinohwandira zvakawanda zvinokuvadza .Ndaona rutyo rwake rwekufamba usiku ndakabva ndati kumirira hakuurayi.Ndakamirira kuedza kwaro zuva.

Pakazobuda Kuda naOnai ndaive nguva dzainge dzatodarika pana ina. Pandakaona kuda, ndakaona humhizha hwaMusiki huchitapanyika panyika.Ndiyani angambofunga kuti Kuda akadaro.Kana anyerere zvake unongoti akafanana nanamujakati vemiromo isingamharwi nenhunzi.Nyemwerero yacho inodzinga rima ichipinza chiedza.Ane chiso chinofara zvekuti chinoita kuti kwanga kuchitonhora kudziye.Chero usina kuudzwa kuti ndivo varunako vaya unongoona nekufamba kwake kwakapimwa kusiri kwekuvhundutsira pasi.
Hatina kupedza nguva sezvo nguva yainge yatipingira mberi.Takapinda mutaxi tonanga kuDesigner Closet.Ipa taiva namuchairi aifarira kutaura zvake. Aitaurawo nyaya yekunetsa kwemari munyika, achiti mari yatainge tamupa kutitakura ndiyo yaive yekutanga yezuva.
Takasvika kuDesigner Closet ndokutambirwa naFiona Mambo musikana akasununguka zvaimwisa mvura. Akatipa nyemwerera yavhura denga rikasvimha misodzi inonyorovetsa nyika.

Paakaudza chifambirwa chaKuda naOnai akabva avazivisa kuti ainge achichiziva.Basa rekusarudza rokwe rerunako rakabva ratotanga. Marokwe ese aipfekwa naKuda aimudema zvokuti waimedzera mate. Fiona aigona kutaura naKuda kunyange pasina muturikiri.Onai akada kuziva kuti ainge aizvidzidzira kupi akaudzwa naFiona kuti akazvidzidzira kuchikoro uko vaikurudzirwa kutaura nezviratidzo.Kuda akazoti haazotora marokwe achienda nawo sezvo aimbodawo kuwana nguva yekufunga kuti ndeapi chaiwo anonyatsoita.

Zvekusarudza marokwe zvapera, ndakabva ndawanawo mukana wehurukuro.Kwainge kondovira zvokuti ndaive ndava kutotyawo kuti kuda anogona kuzoti hazvichaita nekuti ndinotya kufamba husiku.Ndakafara paakati tikurukure zvedu sezvo kwainge kusati kwanyanya kusviba zvekuti angatye kufamba. Takazosarudza kanzvimbo kari pedyo neDesigner Closet. Takamirapo zvedu tichikurukura.

Kuda uyo anoshanda semudzidzi weSign Language kuDeaf Zimbabwe Trust anoti iye paakasarudzwa kuva Miss Deaf Zimbabwe muna 2012 pakazosarudzwa umwe muna 2013. Kubva muna 2013 kusvika parizvino, hakuna kuzoitwa makwikwi aya. Tsvarakadenga yakasarudzwa 2013 ari kuSouth Africa pari zvino izvo zvakaita kuti asaenda kunokwikwidza kuMiss Deaf Africa 2016.

Kuda akatomboendawo akanokwikwidza kuMiss Deaf World uko akavawo nemukana wekuva nemukana wekuva patsvarakadenga gumi (10) dzakanakisa patsvaradenga dzaisvika makumi mana nena (44).

“Handina kunyanya kusununguka nekuva mukati metsvarakadenga gumi nekuti ndakapotsa napadiki kuvavo pane vatatu vekupedzesera.,” akadaro Kuda.
Semudzidzisi anoti anobatsira kudzidzisa vana vadiki vanotaura nezviratidzo kuti vagone kutaura nekuti zvakakosha zvikuru kuti mwana adzidze kutaura Sign Language achiri mudiki kuti agone kutaurirana navamwe pane apo akura.

“Ndakatanga kudzidzisa vana vanotaura neSign Language nekuti zvakakosha kuti mwana mudiki adzidzire kutaura neSign Language senzira yekukurukurirana pane kuzozviita munhu akura.Ndinoshanda semudzidzisi kuDeaf Zimbabwe Trust uko ndinodzidzisa vana mitambo yakaita samadhirama, nehudavadi hwakasiyana nehumhizha hwekugadzira mhete,” akadaro Kuda.
Kuda akaenderera mberi achiti, “Tinoda zvakare kutisgira Sign Language muzvikoro.Tinozviziva kuti zvakaona kudzidza kwevanhu vanotaura nezviratidzo.Asi tiri kukurudzira Sign Language kuti iitwe muzvikoro nekuti zvakakosha.”

Kuda aktivo iye neumwe waanoshanda naye kuDeaf Zimbabwe Trust, Precious Janga vanodzidzisa Sign Language kuvashandi vanosvika makumi mana (40) vepaMSF hospital vanosanganisira vana Chiremba, vakotinevanachipangamazano. 

“Tinovadzidzsa pachena.Zvakakosha kuti munhu agone kutaura neSign Language.Ko, kana murwere anotaura neSign Language akauya pachipatara ungata naye sei?”Akawedzera achidaro.
Kuda anoti anoda kubatsira vamwe vanhu vakuru vasingagoni kushandisa Sign Language kuti vave nemutauro wavanogona kuita hurukuro nawo navamwe.
“Vanhu vasina mutauro vanonetseka kuti vangawana ruzivo sei kana musina mutauro uye kauti vamwe vavo havana kumboona kana musiwo wechikoro.Kuchikoro kwacho kune vadzidzisi vasingagoni kutaura neSign Language uye vanhu vanogona kunge vasingazivi tsika namagariro eboka revanhu vanotaura Sign Language. Vanhu vasina mutauro ava vanonetseka kuunganidza ruzivo rwezvehutano hunoenderana zvinoenderana neHIV neAIDS uyewo zvimwe zvirwere zvakaita semalaria negomarara,” anodaro Kuda.

Kuda anowedzerawo achiti kurudziro yaanowana kubva kune vamwe vechidiki vanomuona paterevhizheni achiita zvemodheren’i, hama dzake pamwe neavo vaanoshanda navo zvinopa nyemwe rekuti ade kuenderera mberi nebasa rake.
Kuda anoshuviravo kuti kudai zvaibvira makwikwi eMiss Deaf Zimbabwe atsigirwe zvakafanana sezvinongoitwawo mamwe makwikwi erunako akaita saana Miss Zimbawe uye Miss Tourism Zimbabwe.

“Ndinoshuvira kuti Miss Deaf Zimbabwe, Miss Tourism neMiss Zimbabwe vagoverane pamwe nekushandidzana pamwe chete,” akadaro Kuda.
Anoenderera mberi achiti anoda kuti kudai zvaibvirawo vanotaura neSign Language vapihwa mukana wekuti vapinde mumakwikwi akaita saana Miss Zimbabwe nana Miss Tourism Zimbabwe.

“Ndinoshuvira kuti pandinodzoka ndinenge ndawana hushing hwakakura kubva mune zvandichaona uye  kugoverana kwandichaita navamwe vakwikwidzi hwekuti ndigone kuenderera mberi nebasa rekubatsira avo vanofanira kutaura neSign Language. Ndinodawo zvakare kuti kana ndadzoka ndibatane nevamwe vanhu kuti titange ‘Mr and Miss Deaf Zimbabwe Contest,” anodaro Kuda.

Anoti anoshivirawo kuti vechidiki vese vanotaura Sign Langauge vadise kudzidza uye kuendera mberi nekuwana ruzivo rwehupenya.Anokurudzirawo vanasikana vese kuti zvakakosha kupinda nekuumba vvechidiki ane ruzivo nekuti zvinoita kuti vave vane samba rekuzvimiririra pachavo.

Nekune rimwe divi Kuda akati vabereki ngavaburitse vana vanotaura Sign Langauge kuti vawane kudzidza upenyu.

Kuda anoshuvirawo zvakare kuti aenderere mberi nedzidzo achiita zvidzidzo zvekupanga pamwe nekubatsira veruzhinji mune zvemagariro avanhu.

“Ndinoda kubatsira vanotaura Sign Language kuti ndigone kubatsira vanenge vane matambudziko avo kumba. Iye zvino ndinoona zvakaomera vanhu ava ekuti matambudziko avo anongona kusanyatsozivikanwa navamwe vanhu vava nenge vachitaura navo nekuti vanenge vachitaura mitauro yakasiyana,” Kuda anodaro.

Sign Language imwe yemimwe mitauro inoremekedzwa muZimbabwe iri pakati pemitauro gumi nemitanhatu inowanikwa iri muBumbiro remitemo reZimbabwe rakagadziriswa (No:20) 2013. 

Kuda anotarisirawo kukunda uye kudzoka nemukombe weMiss Deaf Africa kuZimbabwe.

Tuesday, 26 July 2016

Guwerere reZIBF 2016

Zimbabwe international Book Fair yakavamba zuro iri kuenderera mberi apo Indaba ichapera nhasi tosumudzira mangwana nezuva revatengesi vemabhuku apo vanenge vachitengeserana kodzero dzekutsikisa mabhuku mune dzimwe ndimi, mamwe matunhu nenyika. Zuva rechina rinenge rava rejikerere, munhu wese anokokwa kuzosangana navanyori uye kuzosangana nabhuku matsva. Mabhuku akakosha. Nyaya zhinji dzichange dzichitevera.

Simbarashe Clever Kavenga, Felix Mafumhe Mutasa, naBeaven Tapureta panguva yedurabefu musi wekutanga kweZimbabwe International Book Fair Indaba paCrowne Plaza Monomotapa, Harare, 2016. Mufananidzo naTinashe Muchuri.

Kubva kuruboshwe: Muturi wemashoko akakosha pakuvhurwa kweZimbabwe International Book Fair Indaba 2016; Brian Wafawarova agere pamwe nnavanyori Memory Chirere naMashingaidze Gomo, Crowne Plaza Monomotapa, Harare, Zimbabwe 2016. Mufananidzo naTinashe MuchuriThursday, 14 July 2016

Guwerere reZIBF 2016 rauya nezvitsva

Director weCurriculum Development achitaura neumwe wevanyori vaive vakaungana pamusangano wekuratidzana mikana iri pakugadzurudzwa patsva pehurongwa hwedzidzo yekupuramairi nesekondari waikotsverwa neMinistry of Primary and Secondary Education yakabatana neZIBF mukukanga kwegore ra2016. Mufananidzo naTinashe Muchri 2016
Akafanobata chigaro chebhodhi resangano reZIBFA, Blazio Tafira iro rinorongedza huronongwa hweguwerere reZIBF anoti guwerere iri rauya nezvitsva muchikamu charo cha2016.

Achitaura pamusangano wekutura hurongwa hweZIBF 2016 wakaitirwa pamahofisi eZIBF munguva pfupi yadarika uhwo huchange huchimanya nedingindira rinoti, ‘Kusumudzira Chidokwadokwa Mukuverengera Budiriro Isingagumi’ (Igniting Interest in Reading for Sustainable Development’ kana zvichipindurwa kuShona, Tafireyi akati ZIBF yegore rino ine zvimwe zvati wedzerwei kupfuura pane zvagara zvichizivikanwa navatsigiri veguwerere iri.

“Makwikwi ezviperengo eJunior Achievers Competition echiperengo “B” akatanga gore radarika achange achienderera kuitwa gore rino, kuchange kune kanzvimbo kemitauro yemunyika ako kachatanga kuitwa gore rino kachidaidzwa kuti, Indigenous Languages Corner uye kuti kuchange kuchitengeswa mabhuku akaderedzeswa mitengo munguva yeguwerere rezviratidzwa zvemabhuku izvi,” akadaro Tafireyi.

Akawedzerawo achiti gadziriro yacho yava padanho repamusorosoro.

“Gadziriro yava padanho repamberimberi sezvo tiri mukati mukutambira mhiko kubva kuvatauri uye varatidziri vemabhuku nevanyori kubva kunyika dzemhiri kwemakungwa, mudunhu pamwe nevemunyika muno,” akadaro Tafireyi.

Zvakadaro hazvo, Tafireyi akati kubva zvino zvichienda mberi, ZIBFA inofanira kunangana zvakanyanya nekurongedza nzira dzinoiita kuti ugone kuwana mari yekufambisa basa kunze kweavo vagara vachivapa mari nerutsigiro kuitira kuti guwerere rezviratidzwa nehurukuro dzemabhuku rigonewo kuita sezvinoitwa nemamwe maguwerere akafanana naro akaita seFrankfurt Book Fair neThe Guadalajara Book Fair.

Tafireyi akatora mukana mumwewo kutenda masangano anotsigira ZIBFA nemari akaita seCulture Fund of Zimbabwe ichitsigirwa neSwedish International Development Cooperation Agency (SIDA) pamwe neDanish International Development Agency (DANIDA), Norcode/Kopinor uyewo Zimbabwe Book Publishers Association (ZBPA).


Zimbabwe International Book Fair musika unosanganira vanofarira mabhuku nekuverengwa kwavo vanosanganira vanyori, vatsikisi vemabhuku, vatengesi vemabhuku uye vaverengi vemabhuku. Ndipowo pamusika panotengeseswa kodzero dzokutsikisa mabhuku akatsikiswa munyika kuti agone kutsikiswa kune dzimwe nyika uyewo ndipo panosangana vanyori vachiita hurukuro dzine chekuita nekubasa nehupfumi hwavo.

Wednesday, 13 July 2016

Chii chinoitika?

Kushaya hanya kwavakuru kusiya gomba risina kufushirwa.
zvino ko mwana akada kutsauka munzira akaruma rundebvu
ko, kana iwo mucho ukada hawo kubuda munzira matsamwa?
ko, hazvo kunze kukada kuita rima vamwe vari parwendo?
kuzoti tsoka ikapotsa nzira ipapa apa apa?
ipo pasina chenjedzo yenjodzi?
pasina kana izwi reyambiro?
pasina kana tambo yemavara matsvuku nemachena?
kuzoti gomba rakadai rikamera pamoyo?
kana kuti zvaro rikamera midzi mupfungwa
Chii chinoitika

Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Samora Machel Ave, Harare

Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Samora Machel Avenue, Harare

Pabindu remurimi anoziva kupingira mwaka

Pabindu remurimi anoziva kupingira mwaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
1.       Zhara inoda kurobwa nemushamhu nekurima mbeu yeshanga duku. Varimi vanokurudzirwa kuti varime mbeu iyi asi nekuda kwechijairira chavava nacho chakudya sadza rechibage vava kutambudzwa nezhara kunyange nemakore asingafaniri kuwana vanhu nezhara. Gore rino kunohi gore reElnino rakakonza zhara asi zvichionekwa avo vakarima mbeu dzetsanga duku vakakohwa zvokuti vanongoita yokuhwa pavamwe zhara yacho

Banda. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
2.       Banda kana kuti bwanyanza ndicho chigadzirwa chaishandiswa makare kare vanhu vasati vava kuvigwa mumabhokisi emapuranga. Banda rinorukwa namatanda achisunganidzwa nemakavi akasimba kuti munhu asadonha. Banda zviya kana munhu adzikiswa mugomba rinotemwa temwa zvidimbu zvinokwana muguva. Vamwe vanorishandisa kutakura murwere asisisiri kugona kufamba ega.

Garingizha/Musingwi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
3.       Garingizha mwena unowanikwa kazhinji pachuru. Garingizha mwena unowanzogadzirwa namajuru. Panguva zhinji mwena uyu unogona kudaidzwa navamwe kuti musingwi. Mumusingwi munorasirwa zvakawanda. Vamwe vaishandisa kurasha svodzwa, nhenjana uye kurasirira huhwere hwakasiyana-siyana.

4.       Zvisaki vamwe vanozviti matendere anogadzirwa neshiri kuti dzigowana kukandirira nekuchochonyera mazai kana achinge asvitsa nguva yekuti mapwipwi kana kuti manyana achibuda kubva muzai.


Zvisaki/matendere emachesa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
5.       Kana yarira tsuri kune vanosimuka vachitamba kurerutsa ndima inorema. Kana zviya wazorora unodawo vanokutambira. Shasha idzi dzeZion retambo dzaidzana pamwe pamusha dzichimanya nebani rese kunge vatambi vengoma yeMuchongoyo yekuChipinge. Kune vanoda kuziva nezvekudzana muZimbabwe nemuafrica vanofanira kutsvakurudza kuti kudzana kwekumakereke kwakambotanga nekupi zvokwadikwadi.

Kuzina kwamaZion paJerera kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016 Ngoma nehosho nehwamanda zvabatwa namaZion wanei vanhu vasiya kuiridza pamikwerera nepamabiko vachirova ngoma yavaiti ndeyavo vachinda kunoirova yava mumakereke kuti ichirega kuburutsa midzimu asi kusvikisa nekuzadza vaporofita nemweya unoyera.
Ngoma yeZion paJerera kuZaka, Masvingo Muzimbabwe. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...