Posts

Showing posts from July, 2013

Zimbabwe Writers Association (ZWA) mourn Chiwoniso Maraire

Image
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) board, the entire membership and all our friends and colleagues in the writing fraternity of Zimbabwe and abroad are deeply saddened by the sad loss of Chiwoniso Maraire; singer, songwriter, and exponent of Zimbabwean mbira music. We pass our condolences to her family, the arts fraternity and fans. In our view, Chiwoniso was a fellow storyteller and intellectual who demonstrated rare talent, vision and wit. We shall miss her friendship and her rare ability to promote enduring Zimbabwean cultural traditions through her music. People like Chiwoniso do not die! Tinashe Muchuri Secreatary General, Zimbabwe Writers Association, 27 July 2013 +263733843455/ zimbabwewriters@gmail.com

Ndafunga Dembo

Image

Munamato webenzi

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina nhubu
Nyika isina mbavha
Nyika isina nyangadzi
Nyka isina uwori

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika ine mutungamiriro wakanaka
Nyika ine murongero wakanaka
Nyika ine maitiro wakanaka
Nyika ine mubatiro wakanaka

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina mhondi
Nyika isina vadzvanyiriri
Nyika isina vasuwisi
Nyika isina vasaruri

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika izere nomufaro
Nyika izere norugare
Nyika izere nokuguta
Nyika izere noupfumi hwakarongeka

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina mabhinya
Nyika isina nhunzvatunzva
Nyika isina nhundiramumatsime
Nyika isina voutsinye

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika ine kubatana
Nyika ine kuwirirana
Nyika ine mapanganwa
Nyika ine mushandirapamwe

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isna nhamo
Nyika isina zhara
Nyika isina umbimbindoga
Nyika isina dongawatonga.

Mabasa emuromo

Taivepo pavaitaura nezvemabasa emaoko
vachiapembedza saiwo asumudzirisa upfumi hwenyika
isu chedu kwaingova kuterera vachireva
kuvati ko isu vamabasa emiromo matikanganwasu
ivo ziro vakadaro
isu ndokuti remuromo harivhikwi
mubvunzo ndokuramba tosusukidza
ivo rambei vanongoreva mabasa amaoko
isu ndokuti zvamunoaita mabasa amaoko
nzeve munenge makaisa kupi?
zvikanzi tinenge tichiterera zvedu mimhanzi navashamarari
isu ndokuti zvino seiwo musingarevi mabasa emuromo
nhepfenyuro ingamira here kana asipo?
kana iyo nyika ingararama murunyararo here kana asipo?
kuzoti iwo mabiko nemisangano kungabuda zvisvinu here kana asipo?
ndivo tuau vakadaro neremuromo vasina
ndipowo pavakazofunga kuti kana hurombe hapana
chiripo upfumi hwakapfuma uchenjeri
kana mandiona ndimire mudariro ndichiita zvapachikuva
pamunopururudza zviya ndatema matama ehuchenjeri
omberai muchiziva muri kupembedza mabasa emuromo
ndiwoka mabasa em uromo akapa Dembo mukurumbira pasi rose
ndiwaya mabasa emuromo atenderedza Albert …