Saturday, 27 July 2013

Zimbabwe Writers Association (ZWA) mourn Chiwoniso MaraireThe Zimbabwe Writers Association (ZWA) board, the entire membership and all our friends and colleagues in the writing fraternity of Zimbabwe and abroad are deeply saddened by the sad loss of Chiwoniso Maraire; singer, songwriter, and exponent of Zimbabwean mbira music. We pass our condolences to her family, the arts fraternity and fans. In our view, Chiwoniso was a fellow storyteller and intellectual who demonstrated rare talent, vision and wit. We shall miss her friendship and her rare ability to promote enduring Zimbabwean cultural traditions through her music. People like Chiwoniso do not die!
Tinashe Muchuri
Secreatary General, Zimbabwe Writers Association, 27 July 2013
+263733843455/ zimbabwewriters@gmail.com

Tuesday, 23 July 2013

Ndafunga Dembo


Pane nguva muupenyu yaunorangarira mashoko mamwe anokupa kufungisisa nezveupenyu. Mashoko okuti kana wqapedza kufunga nezvawo unobva wazvibvunza mibvunzo mizhinji imwe yacho isina mhinduro. Nhasi ndafunga mupebvu Leonard Musorowenyoka Dembo, baba vaMorgan. Pane mashoko akadzama avakaimba parumbo rwavo apo vaiti, “zvinonetsa zveupenyu izvi  hama. Hapana anogona nokugadzirira nguva iripo. Zvimwe unotosiya zvakadaro.”
Ndipo paya ndagaya zvangu munhu uchitoita godo neumwe nenyaya yekuti iye abudirirei, dai uriwe wakabudirira. Pamwe kutoseka murombo wenhehwe chena uchiti uchiti anozviitisa kuva murombo. Nyangwe paya paunogara pasi zuva richitanga, mwedzi uchitanga kana gore richitanga uchironga zvaunoda kuzadzisa mukati megore. Nguva zhinji wozvituka kuti ko chii chandaita. Kudai ndakadai ndikazodai indadai zvakadai. Vouchenjeri vozokuudza kuti dai kufunga kwebenzi. Asi mukoma Dembo vokuudza kuti, “Zvinonetsa zveupenyu izvi hama. Hapana anogona nokugadzirira nguva iripo. Zvimwe unotosiya zvakadaro.”
Zvingani zvandinoronga pazuva zvikabuda sokuda kwangu? Zvimwe zvacho handina simba rokuzvizadzisa kuti zviitike. Miripo mingani yebasa rawakaita hama yangu rawakamirira kuti uwane asi isingauyi? Imhosva ngani dzawakapara dzisati dzaripwa? Imhosva ngani dzawakaparirwa dzawakamirira kuripwa? Vangani vawakapa moyo norutendo dzokono havo nemoyo wako muninzwa, rukato namamvondwe kunde? Zvino moyo wako zvawadaro kuva namaburi namadhaka anoda kugezwa, imwe nguva unosiya nyika ino usina kupedza madaka. Sarai zvatobatirira kurudzi runosara. Imwe nguva unosiya mhosva dzisina kuripwa, sarai vapenyu vodya zvavo. Imwe nguva unosiya miripo yako isati yauya, sarei vapenyu vorarama ndiyo.
Mukoma Dembo vabata moyo wangu. Zvinonetsa zveupenyu izvi. Imwe nguva unosiya vana vako vasingazivi dzinza ravo, kana rombo rakanaka rikavawkira votozosvika pamusha pako musi wenhamo yako. Imwe nguva unotosiya vasingazivi zvachose uchiti unoda kupfidzisa mai vakatumbura kana baba vavo vakakukandira murufuse. Iye uya wawaisatsikira pamba ndiye hoyo wopinda newe mubwiro. Iye uya waisada kutaura nahye ndiye hoyo wopiwa svutu yako iya yokutengwa nemwana ari mhiri kwamakungwa. Iwe kuti uchiti aiwa nhingi musamupa svutu iyo hazvichaita. Zvinonetsa zvoupenyu hama.
Muimbi uyu aigona kuimba zvekubatanidza mhuri zvokuti munhu anodzamisa pfungwa anobva aita munhu. Ndamboda kunyarara asi panhamo apa ndipo pandaona kuti haisarure chokwadi. Chete kune vamwe inosvika zvirinani asi ndiwo mararamire edu. Kudai paive pane munhu asina nhamo panyika pano munhu wese angadai asingashande. Chinotipa kushanda ndiyoka nhamo yatinoda kupfuudza mukurarama kwedu. Ndipowo pandinobva ndabatwa namashoko amukoma Dembo apo vanoti, “Nhamo upenyu hwedu vatema nevachena nhamo haisarure.” 
Nguva zhinji vamwene nemuroora vanonzi vanogara vasingaonani. Asiwo mukoma wangu Dembo akandipa mashoko anoti ndikaarangarira ndobva ndaona unyanzvi hwechipo chaiva pavari. Vanoimba zvavo vachiti, “Vamwene nemuroora ndapota, endai mese vhuserere. Mugochengeta mhuri zvakanaka, engai mese vhuserere.”
Zvino kana watadzirwa nemumwe munhu unofanira kuita sei? Mukore uno unoona kana vakaroorana vatadzirana vachifunga zvokutosvika pakupondana nekuponda vana vasina mhosva. Mukoma wangu Dembo ndipo pavanouya vachiti, “Mutadzi ngaaregererwe.” Vanganiwo vawakati akutadzira womuregerera? Mwari vanoda vanhu vanoregererana. Nhasi ndafunga mukoma wangu Dembo namazwi avo anoudzamu.
AVo vari pamabasa havana kukanganikwa. Muimbi uyu aida kuti vanhu vagare murunyararo. Vashandi vashande murunyararo. Kana navadzidzi vadzidze murunyararo. Ndikowozve akazoimba achiti, “zvaunotuka ticha varivo vanokupa ruzivo, ko payunivhesiti unozopasvika Seiko? Zvaunotuka manager varipo vanokupa mari, ko mhuri unozoichengeta neiko?” Chokwadi murume aive nemazwi ane udzamu. Mazwi akanaka. Mazwi okuvaka mhuri. Mazwi okuvaka nyika. Mazvei azere neuchenjeri. 

Thursday, 11 July 2013

Munamato webenzi

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina nhubu
Nyika isina mbavha
Nyika isina nyangadzi
Nyka isina uwori

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika ine mutungamiriro wakanaka
Nyika ine murongero wakanaka
Nyika ine maitiro wakanaka
Nyika ine mubatiro wakanaka

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina mhondi
Nyika isina vadzvanyiriri
Nyika isina vasuwisi
Nyika isina vasaruri

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika izere nomufaro
Nyika izere norugare
Nyika izere nokuguta
Nyika izere noupfumi hwakarongeka

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina mabhinya
Nyika isina nhunzvatunzva
Nyika isina nhundiramumatsime
Nyika isina voutsinye

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika ine kubatana
Nyika ine kuwirirana
Nyika ine mapanganwa
Nyika ine mushandirapamwe

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isna nhamo
Nyika isina zhara
Nyika isina umbimbindoga
Nyika isina dongawatonga.

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika yakasununguka
Nyika ine rusununguko kuvagari vayo
Nyika ine kuzvitongo kuzere
Nyika ino remekedza vagari vayo.

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina mhirizhonga
Nyika isina chidzvikidzviki
Nyika isina kutyisidzirana
Nyika isina kupondana

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakana.

Nyika ine matare anotonga zvakaenzana
Nyika ine kufamba kwamashoko kwakaringana
Nyika ine kufambidzana kwavanhu kwakanaka
Nyika ine kufamba kwavagari kwakasununguka

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina makakatanwa
Nyika isina zvimbwasungata
Nyika isina kutya
Nyika isina kutsutsumwa

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika ine hutano hwakanaka
Nyika ine kudzidza kwapamusoro
Nyika ine tsika nohunhu zvakanaka
Nyika inosumudzira tsika nohunhu hwakanaka

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika isina mharadza upfumi
Nyika isina mhambi
Nyika isina vabvuti vezvavamwe
Nyika isina mhondavaranda

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Nyika ine vagari vakaenzana pamutemo
Nyika inoremekedza vakaremara, vana, madzimai navakwegura
Nyika ine mugariro unoyemurika
Nyika inoremekedza mhuri

Nyika yakanaka
Ndinokumbira Mwari
Nyika yakanaka.

Monday, 8 July 2013

Mabasa emuromo

Taivepo pavaitaura nezvemabasa emaoko
vachiapembedza saiwo asumudzirisa upfumi hwenyika
isu chedu kwaingova kuterera vachireva
kuvati ko isu vamabasa emiromo matikanganwasu
ivo ziro vakadaro
isu ndokuti remuromo harivhikwi
mubvunzo ndokuramba tosusukidza
ivo rambei vanongoreva mabasa amaoko
isu ndokuti zvamunoaita mabasa amaoko
nzeve munenge makaisa kupi?
zvikanzi tinenge tichiterera zvedu mimhanzi navashamarari
isu ndokuti zvino seiwo musingarevi mabasa emuromo
nhepfenyuro ingamira here kana asipo?
kana iyo nyika ingararama murunyararo here kana asipo?
kuzoti iwo mabiko nemisangano kungabuda zvisvinu here kana asipo?
ndivo tuau vakadaro neremuromo vasina
ndipowo pavakazofunga kuti kana hurombe hapana
chiripo upfumi hwakapfuma uchenjeri
kana mandiona ndimire mudariro ndichiita zvapachikuva
pamunopururudza zviya ndatema matama ehuchenjeri
omberai muchiziva muri kupembedza mabasa emuromo
ndiwoka mabasa em uromo akapa Dembo mukurumbira pasi rose
ndiwaya mabasa emuromo atenderedza Albert Nyathi kusvika nekokoko
rovai maoko iwayo amunoti ndiwo ane basa kupembedza mabasa emuromo
kana aitwa namakumbo anodzana pasi kusvika ratuguka guruva kupedza mabasa emuromo
muromo unoitsenhura mheterwa nemhururu kupedzawo mabasa amaoko neemakumbo
zvose wova mubatanidzwa wekugona basa
saka musazoti hamuzivi mabasa emuromo
handikudya, kutuka, kuseka, kushora, kumhura, kuzvidza,
mabasa emuromo kuvaka mufaro nekutesva utosvo
kurumbidza nokutsiura
kufadza nekuvaraidza
kuveza mashoko ehuchenjeri nekuvaka ukama

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...