Friday, 23 August 2013

HIFA yodayidzira kuvadavadi vanoda kudavadika pamutambo weHIFA 2014

http://www.3-mob.com/wp-content/uploads/2013/08/hifa_logo.jpgVarirpo vaya vanoda kuzovhunza nezveHIFA mugore rinouya hurongwa hwayo hwasvika kwamvurayachekamakumbo. Iye zvino ndiyo nguva yacho yokuti vanhu vaendese kune izvo vzavanoti ndizvo zvavanogona. Daidziro yokupira unhizha kwako hwaunoziva uho unoda kuzoratidzira mugore ra2014 inogumma musi wezuva rekupedzisira romwedzi waMbudzi wegore rezviuru zviviri nemakore gumi namatatu(30 November 2014) kuti muhwe zvizhinji endayi padandemutande reHIFA (www.hifa.co.zw).

Tuesday, 20 August 2013

Zimbabwe Writers Association congradulates Charles Mungoshi

The Zimbabwe Writers Association (ZWA) would like to congratulate Charles Mungoshi and family on the final publication of his long awaited novel, Branching Streams Flow in the Dark. Find below and at http://www.memorychirere.blogspot.com/2013/08/the-return-of-charles-mungoshi.html a preview by Memory Chirere and details on how you can get a copy for yourself.
Best wishes
Tinashe Muchuri, Secretary General
Branching Streams Flow in the Dark By Charles Mungoshi, published in 2013 by Mungoshi Press, Harare, 165 pages, ISBN: 978 079 7444911, prize$18, phone: +263 774054341
(Previewed By Memory Chirere)
This transcendental novel; Branching Streams Flow in the Dark, published by his family, marks the long awaited 'return' of leading Zimbabwean author, Charles Muzuva Mungoshi.
The prize winning author of Coming of The Dry Season, Waiting For The Rain and Kunyarara Hakusi Kutaura? who had been ‘silent’ ever since his major single publication, Walking Still in 1997, has chosen a special way of returning. As his wife, the acclaimed actress Jesesi Mungoshi states in the dedicatory note, ‘it took Charles over 20 years to write this book and he was still perusing through it when he fell into a coma on the 30th of April, 2010’.
He has thankfully recovered in time to see it in print.
It is therefore befitting that this book is about living beyond malady. During her darkest and loneliest moment, when her baby dies of AIDS and her husband runs out of the house and her mother is virtually unkind, Serina Maseko sees through herself and others, as if she were beyond pain and reproach. She is floating because during this period, before the advent of Anti Retro Viral Therapy use in the management of the Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS), being diagnosed as having the infection is an automatic death sentence.
Serina begins to write a very long and winding letter to a long - forgotten school mate, Fungisai Bare. In that letter, Serina forages through her turbulent life and that of people around her, confessing her sins and confronting all the ghosts in her life, searching for certain key moments to hold on to…
“That laugh! That echoing percussion laugh of his! It made me a little sad and excited and extremely nostalgic for something I-didn’t-know-I-ever-had-but-which-I-suddenly-missed all together at the same time, as if it were something half-remembered from a very distant and dusk-hued place, where you could see as in a dream hardly-formed stick-figures in sunlit-dust-motes silhouette and before you could touch them, they would all dissolve and disappear before you – except for a lingering where-am-I sensation left in you…That laugh! You don’t know how much I rode on it and it took me where I fantasized that you never happened and he was all alone with me on this trip – but – BUT – you would suddenly appear! You put the fear of thunder and lightning in me. I don’t forget how you shredded Ketina Zvapano to tear-soaked shame-drenched rags when you lit upon her after you had heard that she’d been walking – or showing? – your Leo the secret ancient bush toe-path up to the sacred never-dry-up spring in the old hills!”

 And then Serina comes across one Saidi on a city bus. It is just by chance! As you read on, you want Serina and Saidi to fall in love. You tell your foolish self that this is love at first sight! It is because Serina and Saidi are forlorn because they have AIDS. But Serina soon learns that Saidi is and has been much closer to her than she has ever known. Saidi leads Serina to her long lost father – the evergreen Samuel Maseko. Saidi leads Serina to her runaway husband, the brilliant coward - Michael Gwemende. Saidi leads Serina to his own mother, Samuel Maseko’s first wife - the indefatigable Stella Mkandhla Dube! Finally, Saidi leads Serina to a path into herself.

All these ‘streams’ begin to branch into what was threatening to remain unknown. Here, as in the novels of Jose Saramago, especially Blindness, seeing can be both disease and recuperation:

“… If you were looking at Mother looking at Father, then Father appeared to be dirty, uncouth, uncivilised (Mother’s favourite word), backward – and you found yourself lost in seeing him like that… you would convince yourself that this was your original observation of him... on the other hand, if you were looking at Father looking at Mother, you saw shame and falseness right through everything, starting first and foremost, with the highly out - of – key voice shrilling for attention so that it jarred on the nerves like a child running a razor blade through velvet skin… Mother would not hear Father. She would simply see her poor husband, Samuel Maseko, as an also-ran, second-hand sort of lost soul…”

You come away from this novel with a feeling that the river of life stretches from the familiar, and branches into the far away and subterranean streams of eternity.
Get your copy, for $18 by phoning: +263 774054341

Saturday, 10 August 2013

Wakaenda pauGandangaMunhu anoronga ega zvaanoda kuzova musi werufu rwake. Hazvina basa kuti wairarama sei uye vanhu havana kubvira vanyatsoziva kana kutendeseka kuti ndizvo  zvauri, musi werufu rwako zvose zvinojekera vanhu. Izvi hapana ane nharo nazvo.
Mazuva erufu rwaChiwoniso akandisvunudza kumeso. Ndiyani asingazivi kuti musikana uyu ainge aberekerwa kuAmerica. Nembiri yekunaka kwemararamire ekuAmerica iye ndokuti ndagutsikana nokundogara kumusha kune rukuvhute rweropa rake sezvo rukuvhute runowonekwa kwakadambukira America pada ndokukandwa muchimbuzi ndokuyeredwa nemvura yetsvina. Kana hazvo mafambire etsina yekuAmerica akafanana neekuno ekuti mvura dzetsvina dzinobva muzvimbuzi dzinowana nzira youkusvika kunzizi zvichida rwakayeredzwa rukasvika kurupande rwegungwa rekuno kuAfrica.
Zvakadaro hazvo akabva asarudza kuva gandanga ndiye uyo zveAmerica ndaramba. Ndiye pamwe chete nababa vake manemane mitundu yavo vodzoka kumusha kuzoridza mbira. Vakauya ndokugara zvavo iye ndokuenderera mberi nokuridza mbira yake. Mbira yake ndiyo yakamuvakira zita. Mumusha maitarisirwa kuti vanakomana ndivo varidzi vembira nengoma iye akava umwe wevashoma vanasikana vakaona zvakakodzera kukwenya mbira. Haana kusarudza nhare inova ndiyo yaiva nembiri yekuva mbira yavadzimu. Haana zvakare kusarudza mbira dzavaNdau. Akati anoda iyoyo yeNyunganyunga inova ndiyo yaainge atambidzwa nababa vake kuva kurudzi rwavaNyungo vekumugano neMozambique. Ndiye akati ndiri pano mwanasikana kushambadzira, kushandisa, kudzidzisa mbira iyi. Nhasi pasi rose rakamuziva mwanasikana wekuZimbabwe ane midzi inobva kuChimanimani werudzi rweShumba Chihwa apo paChakohwa apo. Igandanga remwanasikana.
Akati zvakadaro kana mumimhanzi yake achazvireva. Haana kuda kuti zviitwe zveguhwa. Ndokuribura dambarefu raakapa zita rokuti Rebel Woman. Raiva gandanga redi Chiwoniso. Kana Mukanya vakaimba paya kuti hapana asingadi kuenda kuAmerica, iye akati ndakabarirwako, ndikaramba ndiriyo ndinosiya zvemidzi yekwangu. Akadzoka ndokubata pake. Hezvo aiti kana achiimba waifunga kuti pada akasvikirwa. Kana nembvudzi raimira. Mimhanzi yake yaisvitsa mutereri kure uko vaitaura nevavo vakaenda kare. Kana wainzwa iya yokuti ‘Mai Fambai Zvakanaka’ kana mai vayenda newe waibva wabatanidzwa mumazwi ake mwanasikana. Ndiko kwaiva kugona kwake mwanasikana.
Chiwoniso aiva mambokadzi wemumhanzi wembira. Musikana airova mbira zvinodadisa. Akashanda navaimbi vemimwe misambo yemimhanzi yakasiyanasiyana. Musikana uyu akaita kuti mbira isangane neimwewo mimhanzi yepasi rino. Mbira yakapinda mukereke zvokuti mashavi ayaimbosidyidzaniswa nawo haana kuzoonekwa pambira. Heyo yaakungowonekwawo seimwe midziyo yemimhanzi yakaita segitare. Mwanasikana akashanda basa rake zvakanaka ndokupiwa humambokadzi hwekugona kuridza mbira.
‘Mazirudo,’ ndiko kutaura kwake kune avo vaifara navo. Ndizvo zvaaida kuva nerudo nekuitira rudo. Aida kuva pakati pavanhu, kuva navanhu, aiva wavanhu, vanhu vari vake. Kana nemazuva maviri ekupedzisira ari pano panyika yevenyama, Chiwoniso akati achava navanhu kusvika apo aizoenda ega kuimba yake yepasi pevhu. Akava neshamwari dzake navatsigiri vake munguva yekudya kwamasikati kuimba yemhuri kuBluff Hill. Vanhu vakadya kudya kwamasikati anavo. Hapana akaramwa sadza nokuti aiona Chiwoniso agree zvake pakati pavanhu. Kunyange vamwe vaidzungudza musoro vachiti izvi hazvisati zvamboitika kumunhu wavanhu, pakashaya akavataurira kuti mauya kuzoviga gandanga. Gandanga rakasiya nyika yamunofarira kuenda kundogara mairi achiuya kumusha. Gandanga hariiti zvakatangwa navamwe asi rinomuitiro waro rega. Magandanga ndiwozveka anozoita magamba. Kuva gamba hunge wabata pako zvisati zvamboitwa navamwe. Naizvozvo iye aivaka gamba.
Chiwoniso aiva munhu wekutandara navamwe vari kunze nemusha. Nguva yake zhinji yaiva yekutandara navamwe. Nguva yokuva navamwe vachironga mimhanzi. Nokudaro zvairevei kuti apinde mumba. Kana uko kwaChakohwa kwacho akati zvemumba hazviiti. Kana mutumbi wake waipinda mumba, vaimbi vaya vaimuimbira kekupedzesera vaizomuimbira vari pai. Mumba munowanzopinda madzimai chete. Varume vanenge vari pamoto vachidziya moto zvavo. Mumba imomo ndimo munenge muchiimbwa kazhinji nziyo dzekukereke. Asika Chiwoniso raive gandanga. Pane akatadza kuwona izvozvo. Iye ndokuti ndinoda kuti ndirambe ndiri pakati pavanhu. Vanhu vanofanira kundiwona vachindiimbira kekupwe. Kwete vachindiimbira dzekukereke chete, asi vachindiimbira, jaka, muchongooyo, mhande, jiti nedzimwe dzakawanda nziyo dzeZimbabwe.
Ndekupiwo ikoko pachikare kwaiti kana kwafa mambo aiwonekwa neruzhinji? Kana mwanasikana uyu aiva mambokadzi wembira sekureva kwepasi rose, zvakanga zvakakodzera kuti mazuva okuchemewa kwake ave mazhinji kwete maviri chete kana rimwe chete sezvinoitwa kana pashaika munhu asina chiremerera. Mambokadzi vanowonekwa nokuvigwa chiso chavo kurudhende rwenyika. Naizvozvowo mambokadzi vembira vakavigwa pahumambo. Ndizvo zvaakabvira kuAmerica mwanasikana achiuya kuzosumudzira musambo wembira. Chiwoniso, Mai Fambai Zvakanaka. Makaenda pahumambo. Mukatambirwa kekupedzisira segandanga muri pakati pavamwe vaya vamaidisa. Tichazokuonai

Rungano rusina musoro


Ndiri kukuona izvozvi Freedom. Uri kutarira bako rangu nokutya kukuru. Unotya ndinozviziva. Unotya kuti bako rangu ringangokuwira ukatevera vabereki vangu nyikadzimu.
Ndinoziva kwawabva. Ndinopa mhosva kwawabva. Wange wajaira hupenyu hwapamusorosoro muguta reMosi handiti? Paya zviya richiri guta rine kumeso. Kwete iye nhasi uno wave kuno kudai. Chete kungoti iwe hauna hako kumboravira zvakanaka  zveguta reMosi. Zvakadaro hazvo iwe nevabereki vako maive nani pane dzimwe mhuka dzemuguta. Ndinodaro nokuti nhasi hausisiri kwawaifanira kuve uri. Wange wajaira imba inofefetera pefuyumuka? Zvakare uchirara pamubhedha wako wega uyo wawairara pasina umwe aikutadzisa kurara nokushanyarika kana kuridza ngonono. Uri zvako kure nemagwiriri avabereki vako. Zvose izvi zvaguma chisikana. Kubvira zvino watova mugari werino bako irori rauri kutya iri. Rino bako rausina kubvira wamborota kuti uchasiya hope mariri. Ndiyo yava imba yako iyi.
Ndakutambira pano. Chirega kutya zvako. Nyatsotambarara. Iro rino bako ndiro roga imba yakanaka chete parabu rino rose. Tambira hupoteri hwandakupa mubako rino. Hakunazve imwe nzvimbo yauchawana inopfachukira rudo, runyararo pamwe nerusununguko serino bako. Ndiro rino bako regarega pano zvako ufunge chisikana.
Ihwa hako, ndoda kuti uzive kuti sei muno mubako mune rufaro rusingaperi. Imba ino haina umwe akaisa dikita rakwe kuzhe kwangu. Ndinoda imba ino kudarika midhuri yose yemuturikidzaniswa inowanikwa pasi pezuva. Ndini ndakaivaka. Ndinoida. Midhuri mirefu haisi yangu. Dzimba dzomuguta hadzisi dzangu. Dzimwe zvadzo dzose hadzisi dzangu. Handina kutakura kana shanga imwe zvayo yejecha rakavakisa midhuri yemuguta reMosi. Ndakavaka bako rino namaoko angu iwawa akakubata awa chisikana. Hapana zvapo anogona kundidzinga pano. Ndiri rara ini.
‘Chisikana, pano pane madziya erunyararo. Rara zvako unyatsopedzesa hope dzako wakanyatsodekara. Usambotya iwe. Zorora huipi hweguta reMosi pano. Mosi inoratidzika setsvene kune uyo asingazivi nezvehuipi hwayo. Asi marara ari mairi anomindura mwoyo. Unotozoavona kana uchinge wave mukati mayo.
Gara zviya wakazoenda usina kundioneka Freedom? Zve ndisina kukuudza nezvamai vangu nengano dzavo. Mai vangu vaiva mucherechedzo wamai chaivo. Vaiva mai vakakwana. Mai vazere kwete vekunyepera, vaya vekumahumbwe. Vaiva vasiri venhando kani. Vaigarondiitira ngano. Ngano dzinonakidza. Ngano pamusoro pevanhu, mhuka, zvinhu, ivhu, shiri, Musikavanhu nezvisikwa zvose zvedenga.
Vaindiudza kuti sei ngano dzichiitwa kuvana vaduku. Vaiti ngano dzinovaka hunhu muvana vadukwana. Dzinoumba hukama pakati pamai nomwana wavo kana akura. Dzinoveza njere dzomwana kuti akure ano uchenjeri. Mai vako vakambokuudza zvose izvi here? Vakambokutaurira kana ngano imwe zvayo here? Havana!
‘Paivapo nezvinhu zvitatu zvaiti, mukadzi, shumba nedziva. Zvitatu izvi zvaiwirirana zvikuru. Zvaidanana chose. Zvose zvaishandira kuti nharaunda yazvo ive tsvene. Umwe musi mukadzi akangofuma akakwidibira sokuzhe kune makore. Akavamba kushandisa chisimba noukuriri. Akatanga kusvibisa mvura yomudziva. Aigezera tsvina dzakwe dzose mudziva asina kana nehanya yose. Tsvina yomukadzi yakava muchetura kuzvisikwa zvose zvaigara mudziva. Ukuwo shumba sahwira wedziva aimwa mvura kubva mudziva. Imo mudziva makare maive mava kusvibiswa neimwe shamwari yavo, mukadzi. Izvi zvakabara ruvengo pakati pomukadzi neshamwari dzakwe. Padikipadiki dziva rakavamba kuvenga mukadzi airisvibisa. Nekukuwo shumba akagumbukira mukadzi nedziva. Shumba akatsamwira dziva kuti rairega mukadzi achirisvibisa risingapopoti kana kuzvidzivirira. Uye akatsamwirawo mukadzi kuti aisvibisa dziva asina hanya nezvisikwa zvaizoshandisa mvura iyi. Dziva rakaudza mukadzi nezvechigumbiu charo. ‘Iwe mukadzi, ukaramba uchindisvibisa, uchauraisa  zvisikwa zvaMusiki zviri mandiri zvisina mhaka, ndichashatirwa zvokuzadza nzizi dzichifashukira zvokuputira nokuyeredza musha wako chikamwe. Newe handikusiyi uchifema,’ Dziva rakaudza mukadzi kudaro.
Zvakadaro hazvo mukadzi haana kumbotirimuka. Vhunduso yedziva haina kuwana nzvimbo muhana yomukadzi. Akatowedzera kusvibisa dziva kudarika apo aive asati atsiurwa. Dziva rakawedzwera kushatirwa. Rakaoma nokushatirwa. Mukadzi ndokuti, kunyaoma zvako dziva, hanya nani chidhoma chababa. Kuoma kwako hakundishayisi hope. Kana hanya newe zvangu. Ndichagadzira angu madziva akawanda usvode. Mukadzi ndipowo paakavamba kuchera matsime nemadziva makuru. Nenguva isipi matsime akavamba kunyukira mvura uku madziva makuru achichengetawo mvura. Zvisikwa zvose zviya zvaive zvaomeserwa nokuoma kwedziva zvakabva zvawana kwokuhwanda nhamo yokutsva nezuva neyenyota. Izvi zvakapamhidzira hasha dzedziva. Dziva rakabva rafashukira zvokuti nzizi dzaisayambukika. Mukadzi ndokuti dziva rota zvako kana uchiti wandigona. Zano ndini ndinaro. Akabva avamba kuvaka mazambuko aichirika nepamusoro pedziva. Dziva zvakarishatirisa zvakare. Zvisikwa zviya zvaive zvawana kwokufarira mumatsime namadzivamakuru okucherwa nomukadzi zvakavamba kupururudza, kuridza mheterwa, pamwe nokuimba nziyo dzokurumbidza nokupembedza mukadzi. Dziva rakanyanya kushatirwa. Rakatsamwira mukadzi nezvisikwa zvose zvaimurumbidza. Asi hazvina kuunza shanduko. Mukadzi akaenderera nedonzvo rakwe rokusvibisa dziva. Akabva awedzera nokusvibisa matsime namadzivamakuru acho aaive achera nokuvakira zvisikwa zvose zvomumvura nezvekusango paya pazvaiva zvaomerwa dziva raoma neshungu. Kunyangwe zvazvo zvisikwa zvomumvura zvaimbopota zvichipopota apo neapo zvaidzokazve zvorumbidza mukadzi nokuti, aive ambozvigadzirira pekuzendama paya pazvaive zvaomeserwa nedziva rapwa neshungu. Shumba ndiyo yakazoti kudziva, “Dziva uri zirema iwe. Sei uchisiya mukadzi achiita zvaanoda newe? Vona izvozvi ndave kumwa tsvina pamusaka pako usingambotirimukiwo mukadzi achikusvibisa. Zvino kana ukaramba wakadaro uchisiya mukadzi achienderera mberi nokukusvibisa ndichamedza mvura yose iri mauri usare uchipiswa nezuva.”
Dziva harina charakaiita. Mukadzi akaramba achiita ufende mudziva, matsime namadziva makuru. Shumba yakashatirwa nazvo. Yakaenda kudziva ndokuti, “Waregera mukadzi achiita tsvina mauri naizvozvo ndave kumwa mvura yose iri mauri usare upiswe nezuva sechitarafu chokusazvidzivirira.” Shumba yakabva yatanga kukasva mvura yomudziva. Mvura yakakachidza shumba. Shumba ikazvimbirwa nemvura. Yakabukura mvura zhinji iyo yayaive yakasva mudziva zvakare. Shumba yakasara ine mvura shomanana iyo yaisakwanira dumbu rayo. Dziva ndokusara rizere zvaro kunge shumba yaive isina kumbomwa mvura mariri. Zvakadaro hazvo pane zvimwewo zvisikwa zviduku zvakapinda mudumbu rashumba asi hazvina kuvhundusa dziva. Iye nhasi uno zvisikwa zvomudziva nezvekumatsime hazvitsikirani zhira. Pose apo zvomudziva zvinosangana nezvekumatsime zvinokandirana mavi nemauya. Imwe nguva zvokutorumana zvokusvika pakukuvadzana kana kutourayana chaiko. Imwe nguva kutomanikidzwa kuimba nziyo dzokurumbidza mukadzi kana iro dziva.
Shumba yatadza kupedza mvura mudziva yakati regai ndindoparadza mukadzi. Yakati ichiti regai ndivhune mukadzi mutsipa, wanei iye amire. Mukadzi akaregedzera uta paziso reshumba. Shumba yakadududza yasara neziso rimwe.Yakatizira musango. Mukadzi ndokuti handisati ndapedza newe. Ndichakutevera kusvika ndaona kuti ndanyatsokukugadzirisa zvokuti newewo shumba uchaimba nziyo dzokundirumbidza. Mukadzi akaronda shumba ndokuibata. Akaipingudza ndokuisa muchizarira. Shumba yakabva yaota. Nhasi uno yapfava. Haisisina hasha dziye dzayaiva nadzo pakuvamba. Kwava kusiya mukadzi achiita zvakwe madiro. Ndiani aive achagona kumudzivisa. Shumba nedziva zvaingonyunyuta zvisina batsiro. Ndiwo akava magumo arwo rungano runo.”
Mai vaitaura rungano runo namadanha. Waihwa voti, “Rungano runo haruna nhambo. Rungano rwazuro. Rungano rwanhasi. Rungano rwamangwana. Rungano rwenhambo dzose.”  Vapedza kudaro vaibva vaseka. Kuseka kurefurefu. Handizivi hangu kuti vaisekei. Kuti vaiseka shumba yakaiswa muchizarira? Kuti vaiseka dziva rakatadza kuparadza mukadzi zvachose kusvika rotambira kuimbirwa nziyo dzokurumbidzwa somukadzi nezvipuka zvaive mariri? Handizivi. Naiye nhasi uno handizivi kuti vaisekei amai. Asi vaitoseka sovasvikirwa. Kuseka sovopenga. Chimende ndicho chokuti, vakaenda vasina kundiudza zvaireva rungano runo. Havana kurududzira. Pamwe iwe hako Freedom unogona kududzira rungano runo zvikatibatsira.

(kubva muna Chibarabada)

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...