Posts

Showing posts from May, 2016

Chibarabada chave kuwanikwa kuNational Gallery of Zimbabwe

Image
Kune vaverengi vanoda kuverenga Chibarabada, chave kuwanikwa kuNational Gallery of Zimbabwe muHarare muguta pamwe naipekutengesera pavo panowanikwa paHarare International Airport. Wanai mukana wekuzvitengera, nekuzviverengera nyaya yenyu Chibarabada.

blurb:  Dai uri mumwe, dai waverenga zvako bhuku rino. Chibarabada chaTinashe Muchuri chinoendesa mberi-mberi chaizvo novhero reZimbabwe. Chinotangira panoperera mamwe manovhero eZimbabwe atinoziva. Chinodzika chaizvo nenyaya yaShingi neyaFreedom neyako neyangu. Chibarabada chauri kubvunza, chinwiwa chinobikwa muchivande chozongobudiswa panguva yokunwa. Chibarabada chinoona zuva musi wekupedzisira. Unoona vanhu vopukuta miromo nekunze kweruoko vachitaura kunge vange vaina tateguru nezuro manheru. Nyaya yavari kutaura ndeyokuti tiri kungotenderera. Tiri kutenderera nekufashaira mudumbu rechibarabada nokuti kwatakabva kune nyaya. Kana kwatinoenda kune nyaya zvakare! Saka tinoramba tichitenderera nokuti nyangwe kuzorora kunotityisa. Unozorora…