Tuesday, 25 February 2014

Calling for poets

Musazoti hatina kuzvihwa. Imwe nguva zvigoita sezvinonzi zvaiva zvetsvete izvo zvakangotaurwa mose muchinhwa. Kunodiwa vadetembi vehumhizha hwemberi.

Calling all Poets!

Poetry International (Zimbabwe) in collaboration with Magamba Network and Shoko Festival are inviting performance poets to enter no more than two poems for a competition. The winning ten poems will be published in the Poetry International (Zimbabwe) issue in September 2014. The poems will be accompanied by live performance.

The poems will be judged on their freshness, wit, insight, imagery, alliteration, assonance, rhyme, rhythm, simile and metaphor as well as their performance.

The shortlisted poets will be expected to perform their poems at the Word Garden event at the Book Café on Thursday 20th March 2014

The selected poets will also be asked to record their poems at a date to be announced.

Published poets will receive US$50 for their poem. The poet of the overall winning poem/performance will receive a prize of US$150.

Please email your submissions to: <info@magambanetwork.com> and <weaver@mango.zw>
by Thursday 6th March 2014


< http://zimbabwe.poetryinternational.org>
< www.magambanetwork.com/>
Homepage of poetryinternationalweb.net
poetryinternationalweb.net

Friday, 14 February 2014

Rwendo rweupenyuChete handina kuziva kuti ndizvo zvinoitwa
Kuti kana rasvika iri zuva ndinofanira kupfekawo zvitsvuku nezvichena
Ini pfopfopfo hanzu tema sendinoenda kuDzimbahwe kundopira madzitateguru
Ko ndinongoti ndezvezuva nezuvazve zvedu zviya
Choziva izuva rinoda kuti ndipindewo mugwara ravazhinji
Ndingoita sechitevera vasunzi kunge kwangu kune nzara
Zvanzi ndikudzewo iro dungwe revanoshambadzira zvavasiri kunge vatengesi veshawo
Zvino ini handiteveri vazhinji
Handiteveri vazhinji handitomboiti zvachose
Kutevera vanachindoindawo kwakainda vamwe ndisina rangu zano
Ivo vekwangu vakandiudza kuti zano pangwa une rako
Zvakare usafananidza nguwo nedzaTarubva
Endai mega neuwandu hwenyu
Handina zuva rerudo murudo rwangu
Mhemberero dzerudo hadzikwani muzuva rimwe
Kwedu mhemberero dzerudo rwendo rweupenyu
Kuguma kwadzo ndirwo rufu

Thursday, 6 February 2014

Ingandure chaiyo1    mbuya iyi yakagona kubvuwira mupeta wayo wena
mabikiro aya ndeamai Solomon chete!
ayiwa, ndimayi nhingirikiri ava!
vapi?
mukadzi waDicksonzve uyu,
kana kuti mbuya VaChero.
ho-o, aiwa yakagona kunyika mumera wayo.
ingandure chaiyo!

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...