Posts

Showing posts from September, 2015

Vateveri vangu/My fans

Image
Zvakaipei hazvo kuti kana une vateveri vako womboinda zvako mumugwagwa uchivaona kuti uone kuti wava navateveri vakawanda zvakadii uye kuti ivo vanofungei nezvako? Imwe nguva unogona kusara uchifunga kuti wakapenga ivo vaimbokutevera vava kuti unopenga. Kuverengera vateveri vako kana riri bhuku zvinoita here mumugwagwa, pasi pomuti kana mupaki zvamo? Kungofungawo ndichifamba zvangu muguta.

Chibarabada

Image
Nguva yoda kutsvukira. Richivete zvaro asi roda kupepuka. Munguva pfupi iri kutevera rinenge rofamba ronga panyika richisvika nekusina kusvika tsoka dzangu, kwakasvika nzeve dzoga.

Zviratidzwa zvePosternipulation Art naTinashe Muchuri

Image
Ndatanga chimwe chirongwa chekuratidza zviratidzwa zvemifananidzo yakasiyana-siyana. kune vanofarira mifananidzo yenzvimbo nezviitiko zvakasiyana-siyana. Nhasi uno ndatanga nezviratidzwa zvinodaidzwa kuti posternipulation. Hokuno kudya kwameso.

Kuremekedza Magamba

Image
Mumwedzi waNyamavhuvhu muZimbabwe ndiwo mwedzi watinenge tichirangarira magamba akarwira rusununguko rwenyika arere kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira avo vakavigwa panzvimbo dzinovigwa magamba, vakanyangarika, vakadyiwa namakava namagora uye vakaradzikwa muzvikuvasingwi.

Mumwedzi waNyamavhuvhu musi wa27 gore rino vose vane chekuita nezvemabhuku vaiva mukusuwa muZimbabwe mushure mekushaikirwa nemhizha dzamazwi mbiri idzo dzakati imwe ichishaika svondo yadarika imwe ichibva yashayawo svondo yaitevera uri musi weSvondo mumwedzi waChikunguru.

Senzira yekurangarira hama mbiri idzi, vose vaiva vaungana kuzokurura nezvemabhuku muimba yeGreat Indaba pamusha unogashira vaenzi weCrowne Plaza Monomutapa vakaremekedza vaviri ava nekuvapa maminitsi maviri erunyararo. Mumaminitsi maviri aya vanhu vakamira ndokunyarara vachiremekedza basa rakaitwa navanyori vaviri ava.

Chenjerai hove aizivikanwa nekunyora mumapepanhau akapararira nenyika uyewo kunyora mabhuku akaita saBones, Ancestors, Shad…

SISTAX OPEN MIC kudzoka

Image
Musi weMugovera ndakahwa shoko rokuhi SISTAZ open mic yadzoka ndikatomboseka zvangu ndichiti vairevesa here? Ndakati chiregai ndindoona ndimene kwete kuita zvenezve, asi zvemeso. Ndakasvikavo zvekanguva ndokunonga mifananidzo iri pasi apo. Ndakashaya zviso zvizhinji nemazwi mazhinji aisiwanikwa paSISTAZ ichifaya zvokufaya zviya. Ndakazongoti zvichida kamwana kachangomuka muhope regai tikape mukana wekunyatsobengenuka. Kana vanhu vachidzoka kumutsiridza dongo zvinotora mwoyo murefu kumutsa matenga anga adyiwa nemujuru nehuswa hwakapfurunyurwa nemombe mumakore ezhara varidzi vasipo.

Iyi ndiyo mifanikiso yandakaona apo vanakomana navanasikana vainge vachibatsirana kutsvaira chivanze kuti SISTAZ imukezve kubva muhope dzayo dzemwedzi yakati kuti.


,

Kukurukurwa kwa Some Kind Of Childhood na Prof Robert Muponde

Image
Musi weChina 9 Gunyana, 2015 Muzvinadzidzo Robert Muponde vakatura bhuku ravo rembongororo yeuvaranomwe hwemuzimbabwe iro rinodaidzwa kunzi Some Kinds of Childhood: Images of history and resistance in Zimbabwe  literature rinova rakatsikiswa neWeaver Press muZimbabwe. Vanyori nembongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzakaungana kuzonzwa munyori achitaura nezvebhuku rake uyewo dzimwe mbongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzinoti Muzvinadzidzo Rosemary Moyana naTanaka Chidora vachikurukura nezvavakaona pambongororo yeuvaranomwe kuchishandiswa vana vadiki.

Musi wa11 Gunyana vhiki rimwero kuUniversity yeZimbabwe kwakatura boka ravana vanofarira zvokunyowra rinodadzwa kuti UZ Department of English Creative/Press Club. Pasina nguva boka iri rakabva ragona kukwezva Muzvinadzidzo Muponde kuti vataure nezvekumongorora uvaranomwe izvo vakaita vachiverenga kubva mubhuku ravo. 

Zviri pasi ndiyo mifananidzo yacho kubva kumutambo wakaitirwa kuUZ.


Runondivaka

Runondivaka
Rudo runonditambudza

runondipa kunyanya kudzamisa pfungwa
zviya zvokudzisiya dzanyura semazino echikwekwe
chinoti kana chodzurwa chinodzipura nenyama.
Rudo runondibata
ruchindisvitsa kune imwe nzvimbo yandisina kumbosvika
kundifundisa vanhu vandisina kuona mungwavaira
ruchindisiya ndakarindira kupona nekupora kwavo.
Rudo runondisutsa
ruchindiita kuti ndive nyanduri, munyori, sarungano mudavadi chaiye
zvinoita ndiite kunge ndagarwa nomweya munaku
kusvikira paya ndodurura mazwi masvinu.
Ndirwo rudo ndirwo

ndirwo rwunondsutsa
ndirwo rwunonditusa
ndirwo rwunondivaka kuvaka.


© 2015Tinashe Muchuri

Kunaka kwayo Zimbabwe

Image
Gomo rinenge mambo vane ndebvu mepepe varere zvavo Vamwe ndokuriti Lion’s Head kureva musoro weshumba
Ini ndakaona mambo varere zvavo vachirota zveramangwana.