Thursday, 24 September 2015

Vateveri vangu/My fans


Zvakaipei hazvo kuti kana une vateveri vako womboinda zvako mumugwagwa uchivaona kuti uone kuti wava navateveri vakawanda zvakadii uye kuti ivo vanofungei nezvako? Imwe nguva unogona kusara uchifunga kuti wakapenga ivo vaimbokutevera vava kuti unopenga. Kuverengera vateveri vako kana riri bhuku zvinoita here mumugwagwa, pasi pomuti kana mupaki zvamo? Kungofungawo ndichifamba zvangu muguta.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.

Wednesday, 23 September 2015

Chibarabada

Nguva yoda kutsvukira. Richivete zvaro asi roda kupepuka. Munguva pfupi iri kutevera rinenge rofamba ronga panyika richisvika nekusina kusvika tsoka dzangu, kwakasvika nzeve dzoga.

Wednesday, 16 September 2015

Zviratidzwa zvePosternipulation Art naTinashe Muchuri

Ndatanga chimwe chirongwa chekuratidza zviratidzwa zvemifananidzo yakasiyana-siyana. kune vanofarira mifananidzo yenzvimbo nezviitiko zvakasiyana-siyana. Nhasi uno ndatanga nezviratidzwa zvinodaidzwa kuti posternipulation. Hokuno kudya kwameso.
Posternipulation Art 1
Posternipulation Art 2
Posternipulation Art 3
Posternipulation Art 4

Tuesday, 15 September 2015

Kuremekedza Magamba

Mumwedzi waNyamavhuvhu muZimbabwe ndiwo mwedzi watinenge tichirangarira magamba akarwira rusununguko rwenyika arere kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira avo vakavigwa panzvimbo dzinovigwa magamba, vakanyangarika, vakadyiwa namakava namagora uye vakaradzikwa muzvikuvasingwi.

Mumwedzi waNyamavhuvhu musi wa27 gore rino vose vane chekuita nezvemabhuku vaiva mukusuwa muZimbabwe mushure mekushaikirwa nemhizha dzamazwi mbiri idzo dzakati imwe ichishaika svondo yadarika imwe ichibva yashayawo svondo yaitevera uri musi weSvondo mumwedzi waChikunguru.

Senzira yekurangarira hama mbiri idzi, vose vaiva vaungana kuzokurura nezvemabhuku muimba yeGreat Indaba pamusha unogashira vaenzi weCrowne Plaza Monomutapa vakaremekedza vaviri ava nekuvapa maminitsi maviri erunyararo. Mumaminitsi maviri aya vanhu vakamira ndokunyarara vachiremekedza basa rakaitwa navanyori vaviri ava.

Chenjerai hove aizivikanwa nekunyora mumapepanhau akapararira nenyika uyewo kunyora mabhuku akaita saBones, Ancestors, Shadows, Red Hills of Home nemamwe mazhinji. Uyu Freedom Nyamubaya anozivikanwawo nenduri dzake mumabhuku anori, On the Road Again naDusk of Dawn.

Vaviri ava vakandishamisa nyaya yekutisiya musi weSvondo uye vose ndaiva ndapedzesera kuvaona vachidavadika panzvimbo yeBook Cafe. Hove ndaiva ndapedzesra kumuona ari sarungano paOld Book Cafe ichiri pamusoro paOK Car Park pazvitoro zveFife Street achiita runyaya ruya rwetsoko yaikwira mudenge umo yakazopedzesera yava mudenga-denga yava kuonekwa navanhu vakawanda-wanda. Musiyo magetsi akadzima tikazopedzesera kunzwa ngano iyi muchiedza chamakenduru. Raiva gore ra2001. Uyuwo Nyamubaya ndainde ndapedzesera kumuona paNew Book Cafe yava kuwanikwa panosangana migwagwa Samora Machel Ave naSixth Street pa139 Samora Machel. Musi wa27 March achindura nduri dzake pamutambo wekurangarira nduri pasi rose.

Svondo, Book Cafe, vose ndokurangarirwa zuva rimwe paZimbabwe International Book Fair musi mumwe.

Vamwe vaiva muGreat Indaba. Mufanikiso naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.
Steve Chifunyise anoonekwa achiremekedzawo vanyori magamba mundima yekunyora aya. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.
Memory Chirere naMashingaidze Gomo vanobatana vavamwe vari mundima yamabhuku kuremekedza magamba ekunyora. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.
Vamwe vane chekuita nekunyorwa, kutsikiswa, kushambadzwa, kutengeswa nekuverengwa kwemabhuku  vachirangarira magamba ekunyora aya. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.

SISTAX OPEN MIC kudzoka

Musi weMugovera ndakahwa shoko rokuhi SISTAZ open mic yadzoka ndikatomboseka zvangu ndichiti vairevesa here? Ndakati chiregai ndindoona ndimene kwete kuita zvenezve, asi zvemeso. Ndakasvikavo zvekanguva ndokunonga mifananidzo iri pasi apo. Ndakashaya zviso zvizhinji nemazwi mazhinji aisiwanikwa paSISTAZ ichifaya zvokufaya zviya. Ndakazongoti zvichida kamwana kachangomuka muhope regai tikape mukana wekunyatsobengenuka. Kana vanhu vachidzoka kumutsiridza dongo zvinotora mwoyo murefu kumutsa matenga anga adyiwa nemujuru nehuswa hwakapfurunyurwa nemombe mumakore ezhara varidzi vasipo.

Iyi ndiyo mifanikiso yandakaona apo vanakomana navanasikana vainge vachibatsirana kutsvaira chivanze kuti SISTAZ imukezve kubva muhope dzayo dzemwedzi yakati kuti.
Tendai Maduwa achikwezvwa nenduri. Mufananidzo naTinashe Muchuri.
Red Rough Ryder achitengesa zvake madhikauzi ake pamutambo weSISTAZ OPEN MIC. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare, 2015.

Vechidiki vaiva vauya kuSISTAZ OPEN MIC kuti vazotorawo zvavanogona kuenda nazvo kunguva inouya vatana muhudavadi vazorora. Mufananidzo naTinashe Muchuri paPamberi Trust muHarare, 2015. 
Paul Makonese aka Wamambo vachinakigwa zvavo nenduri pamutambo weSISTAZ OPEN MIC. Mufananidzo naTinashe Muchuri paPamberi Trust muHarare, 2015.

Marlon Mancebo Achizipigwa nenduri. Mufananidzo naTinashe Muchuri, 2015
,


Monday, 14 September 2015

Kukurukurwa kwa Some Kind Of Childhood na Prof Robert Muponde

Musi weChina 9 Gunyana, 2015 Muzvinadzidzo Robert Muponde vakatura bhuku ravo rembongororo yeuvaranomwe hwemuzimbabwe iro rinodaidzwa kunzi Some Kinds of Childhood: Images of history and resistance in Zimbabwe  literature rinova rakatsikiswa neWeaver Press muZimbabwe. Vanyori nembongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzakaungana kuzonzwa munyori achitaura nezvebhuku rake uyewo dzimwe mbongorori dzeuvaranomwe muZimbabwe dzinoti Muzvinadzidzo Rosemary Moyana naTanaka Chidora vachikurukura nezvavakaona pambongororo yeuvaranomwe kuchishandiswa vana vadiki.

Musi wa11 Gunyana vhiki rimwero kuUniversity yeZimbabwe kwakatura boka ravana vanofarira zvokunyowra rinodadzwa kuti UZ Department of English Creative/Press Club. Pasina nguva boka iri rakabva ragona kukwezva Muzvinadzidzo Muponde kuti vataure nezvekumongorora uvaranomwe izvo vakaita vachiverenga kubva mubhuku ravo. 

Zviri pasi ndiyo mifananidzo yacho kubva kumutambo wakaitirwa kuUZ.
Spiwe Harper-Mahachi apo agere nomudzidzi wepaUZ Ruby Magosvongwe ari nechekumuchete kurudyi vachitwerera Muzvinadzidzo Muponde vachiverenga kubva mubhuku ravo. Mufanannidzo naTinashe Muchuri.


Pazasi:Tanaka Chidora achiterera Muzvinadzidzo Muponde vachiverenga kubva mubhuku ravo pamutambo weUZ Department of English Creative/Press Club:Mufananidzo naTinashe Muchuri.
Tuesday, 1 September 2015

Runondivaka


Runondivaka

 
Rudo runonditambudza

runondipa kunyanya kudzamisa pfungwa

zviya zvokudzisiya dzanyura semazino echikwekwe

chinoti kana chodzurwa chinodzipura nenyama.

 
Rudo runondibata

ruchindisvitsa kune imwe nzvimbo yandisina kumbosvika

kundifundisa vanhu vandisina kuona mungwavaira

ruchindisiya ndakarindira kupona nekupora kwavo.

 
Rudo runondisutsa

ruchindiita kuti ndive nyanduri, munyori, sarungano mudavadi chaiye

zvinoita ndiite kunge ndagarwa nomweya munaku

kusvikira paya ndodurura mazwi masvinu.

 
Ndirwo rudo ndirwo

ndirwo rwunondsutsa

ndirwo rwunonditusa

ndirwo rwunondivaka kuvaka.

 


© 2015Tinashe Muchuri

Kunaka kwayo Zimbabwe

Mufanananidzo naTinashe Muchuri:Mumhurwi Mountain. Richionekwa kubva nechekwaMurape kwaMurewa.

Gomo rinenge mambo vane ndebvu mepepe varere zvavo
Vamwe ndokuriti Lion’s Head kureva musoro weshumba
Ini ndakaona mambo varere zvavo vachirota zveramangwana.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...