Posts

Showing posts from June, 2015

Nhetembo dzaAli Simbi

Image
Masahwira anoshanyira sahwira kuti vatambidzane mazano sezvo iwo mazano ari maranganwa. Zano ndega ndiye uya wekuzosiya jira mumasesezve. Kuti hona icho hunge muri vaviri. Saka pano tatsikwa nasahwira Ali Simbi anova mudetembi pamwe nemunyori wenyaya fupi pamwe nemanovero. Inzwaiwo nhorwa yataunzirwa nasahwira wangu Simbi.


UTURU HWENYOKA HUNOWIRA MUVHU

Image

Watova mukadzi mukuru mwanangu