Monday, 25 August 2014

Nguva naSarungano

Ignatius Mabasa achitaurira vana ngano avo vaive vari paChildren's Reading Tent muHarare Gardens nguva ye Zimbabwe International Book Fair muna Nyamavhuvhu wegore ra2014

Kwete kuzosaririra. Zivai yemusarira ndiyo yemhina, kana kuti yeshure ndiyo yemaponda. Ngano dzinonakidza kana dzichitaurwa nemunhu ane chido nadzo uye ane chido nekudzitamabanudzira kune avo vasati vanzwa kutapira kwadzo. Ignatius Mabasa anove sarungano wemandiri achange achipakura ngano. Ngano dzinoti kusetsa, kunakidza, kuvaraidza, kudzidzisa uye kupa manyukunyuku ekuda kuvawo wemberi kwete weshure saVaBveni. Imo mukestsa imomo ndimo mukuvidza zuva uchiva nehope dzeramangwana.

Thursday, 7 August 2014

Zvasakiswa nekutadza kutauriranaIyo tsaona yamaona paya
Ipo paya patsakatika upenyu nemidziyo
Zvasakiswa nekutadza kutaurirana.

Motokari zvaine meso anoona zviri mberi nezviri shure wani!
Igoita muromo unotaura nevari mberi nevari shure zve
Chavapinza mutsaona vachairi vatadza kukurukurirana chete.

Kana yavapo tsaona sezvamaona mhosva yopiwa motokari
Hezvo yanga isina zvimiso, chigazvo chazooma zvokutadza kuifambisa
Kwani, izvo kutadza kutaurirana nyamba sepasina muromo nemeso.

Chokwadi chokwadi vanhu vopera kutsakatika naiko kusada kutaurirana?
Meso tongovhomora zviya kana paita njodzi vanhu vaparara
Zvichisakiswa naiko kusada kutaurirana nhaimi vachairi?

Nguva yezororo ndiyo iya meso anotsvuka netsvotsvomesa misodzi
Vadikani vedu vatisiya naidzo tsaona
Zvichibva imo mukutadza kukurukurirana.

Tauriranai mumigwagwa muwane rudekaro
Mazororo titambe takafara tichiseka
Kwete kuteura mvura yatakanwa.

Vasingafungi vanodya zvavanofunga

makore bha,
vanofunga vachifunga
vasingafungi vachidya zvavo
izvo zvaivo vanofunga.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...