Posts

Showing posts from August, 2014

Nguva naSarungano

Image
Kwete kuzosaririra. Zivai yemusarira ndiyo yemhina, kana kuti yeshure ndiyo yemaponda. Ngano dzinonakidza kana dzichitaurwa nemunhu ane chido nadzo uye ane chido nekudzitamabanudzira kune avo vasati vanzwa kutapira kwadzo. Ignatius Mabasa anove sarungano wemandiri achange achipakura ngano. Ngano dzinoti kusetsa, kunakidza, kuvaraidza, kudzidzisa uye kupa manyukunyuku ekuda kuvawo wemberi kwete weshure saVaBveni. Imo mukestsa imomo ndimo mukuvidza zuva uchiva nehope dzeramangwana.

Zvasakiswa nekutadza kutaurirana

Vasingafungi vanodya zvavanofunga

makore bha,
vanofunga vachifunga
vasingafungi vachidya zvavo
izvo zvaivo vanofunga.