Posts

Showing posts from January, 2015

Vakadomwa kuti vatambire NAMA AWARDS dza2015

Vadomwavese ava vane mikana yakaenzana yekusumudza mubairo weruremekedzo rwekuva musarudzwanavanhu (Peoples Chice).Kazhinji ruremekedzo urwu rwunonyanya kuyenda kuvaimbi sekuti ndivo vanonyanya kunzwika.Izvi zvinogona kureva kuti vanyori venhau, vanyori vemabhuku nevamwe vose vadavadi havana vatsigiri vakawanda sevatsigiri vevaimbi kana kuti hudavadi hunonyanyozivikanwa navanhu ndehwemimhanzi, kana kutipanoshambadzirwa kuti vanhu vasarudze musarudzwanavanhu havanyatsoziviswa kuti vose vakadomwa vane mukana wakafanana wekusumudza ruremekedzo urwu.Imwe nyaya ndeyekuti zvinogona kunge zviri zvokuti vamwewo vadomwa havana ukama nemikana inowanikwa padandemutande zvokuti havagoni kuzvishambadza kuti vawane hama kana shamwari dzingavasarudzawo.Gwendo gwuno tati vanosarudza vazive kuti vadomwa vese vane mikana yakafanana. Kune vanoda kusarudza hama neshamwari dzenyu dzakadomwa kuti dzitambire ruremekedzo rwemusarudzwanavanhu.Kune avo vanotsigira ini chenyu kungodai izvi,
Together we can win …

Matamba

Image

Zvakaita mukati medzimba dzokubikira dzekumaruwa

Image
Ndizvo zvakaita muakti medzimba zhinji dzekubikira kumusha. Uko pedyo nekune ndiro upo ndiko kukabati. Apo pane mapoto ndipo pachikuva. Ipapa ndipo panopirirwa midzimu yavanhu. Pachoto ndipo panobikwa zvinodyiwa nemhuri yose. Zvose zvinodyiwa kuti mhuri ive nehutano zvabva muminda zvikaiswa mumatura, mupfimbi uyewo zvabva kumasango. imba yekubikira ndiyo imba izere neutano hwevanhu ndiyowo imba inomwirwa hwahwa hwebira. Muimba iyoyi ndimo munoradzikwa vafi vedu zviya vasati vaenda kunochengetwa kuhwiro hwavo. Hakuna asingapindi mumba iyi. Makare mumba iyi maigarwa navanhukadzi uye ndimo maidzidzisirwa vanasikana kubika zvinonaka. Nekuuya kwakaita kusanduka kwehupenyu nekuda kwekuuya kwavatorwa imba iyi yavawo nenzvimbo inodaidzwa ichinzi chigaravakwati kana kuti rubhenji kune dzimwe nzvimbo apo pava kugarwa navanhurume uyewo namadzimai. Musadherere imba iyi nokuti ndiyo inokunamata kose kwemunhu wechitema. Kunyange mazuva ano vanhu zvavava kunamata nenzira yechiKristu, vanonamatirawo…

Maguwerere ehudavadi akandibaya mwoyo mugore ra2014

Image

Vanyori venyaya pfupi vanodiwa neBhabhu Books