Friday, 30 December 2016

Mamwe emabhuku akatsikiswa mugore ra2016

Aya ndiwo mamwe emabhuku a2016. Mamwe emabhuku andakawana mukana wekuverengawo mumwaka uyu uyo wandinovimba kuti waiva mwaka wezvinyorwa zvenyaya fupi kunyange kune manovhero akabudawo nguva imwechete iyi.
Kune chirevo chinoti kuva Munyori kuverenga zvinyorwa zvavamwe uye iyo simbi inorodzwa neimwe simbi. Vachenjeri vekare vakareva kudaro. Kazhinji unonzwa zvichinzi vanyori vari kutangisa rwendo rwekuva vanyori havadi kuverenga zvinyorwa zvavamwe asi ivo vachida kuva vanyori.
Vachenjeri vakare voti kugara nhaka huona dzavamwe. Zvino kana ukasaona kuti vamwe vanonyora sei ungakwanisa kuvamba nzira yakowo here? Zvandifungisa tichiri kukura apo taisvika panguva yekugocha chibage kana kuti zviya kana chibage chaibva. Wainzwa zvichinzi semwana mudiki haugoni kuzvigadzirira nzira yekuenda kwasekuru vako saka munhu mukuru wava muzivi wenzira iyi aibva akuvambira nzira yekuenda kwasekuru vako.
Ini semunyori ndinotoravawo zvavamwe zvinyorwa kuti ndiwane pekutsika rwangu rutsoka pasina kutsikwa kana kuti ndipedzise rwendo rwakasiiwa panzira nevakatanga kurufamba kana kuti ndipamhamise nzira yakavambwa navamwe kana kuti ndipfumbidze nzira yakavambwa navamwe vamwe vanotevera vangozowana mafambire pasina kutya zvitsiga.
Ini ndakatanga kuverenga kare zvikuru nanhasi handisiyi kuverenga nekuti kunondipa manyukunyuku zvekuti ndinozadzwa nesimba rekuramba ndichiturunura zvanguvo zvinyorwa kuti zvigoverengwa navamwe vachauya nevaripo.
Tingava chii kana tikasasiya mwazha wekuti vamwe vafambe nawo uye kana tikasatevera mwazha wakafambwa navamwe tichiona pavakawa kuti tiwane kusosera ruzhowa kuitira kuti tisawira pakawira vekutanga uye kuti tisumudzire pakasiirwa nevekutanga.
Pamabhuku matanhatu aya maviri akasangana neziso rangu semupepeti rimwe rikasangana neruoko rwangu semunyori uye mamwe matatu ndeevamwe andakaverenga kekutanga.
Maonero angu anoratidza kuti nyaya fupi dzichamisa mureza parururemekedzo rweNAMA mugore ra2017. Chekutanga ndechekuti pachikamu cheruremekedzo rwevanyori vatsikisa bhuku rekutanga rweOutstanding First Creative Published Works pachatatsuranwa zvakasimba asi iro gore rinotevera iri bhuku raFarai Mungoshi rinova renyaya fupi rinokaroshupa ipapa uye ndinoona chikamu ichi chichipinda vanhurume avo vainge vachipotsana nacho kwemakore maviri adarika apo paiwanikwa pane vanhukadzi. Mugore ra2015 paiva nevanyori vaiti, Cynthia Marangwanda, Ropofadzo Mupunga na………., Cynthia Marangwanda akatakura ruremekedzo urwu uye mugore ra2016 kwaiva naShumirai Nhanhanga, Samantha Chihuri naTshengina Ndlovu apa Samantha Chihuri akatakura ruremekedzo rwacho.
Pachikamu chebhuku reuvaranomwe rakazunguza kudarika mamwe panenge pachapisana nyaya fupi nenduri mabhuku akaita anoti, Hodzeko rakapepetwa naMunyaradzi Gunduza, Makore asina Mvura rakapepetwa naIgnatius Mabasa, Rotten Row rakanyorwa naPetina Gappah, Later Rain rakanyorwa naPhillip Chidavaenzi, naTales from the Kombi  rakanyorwa naSpiwe Mahachi-Harper. Apa panenge pachadzokorora vamwe vanyori vaviri vaive vari pane avo vaive vaiswa pachidanho chepamusoro chekuwaniswa ruremekedzo muchikamu chino vanoti Petina Gappah naPhillip Chidavaenzi. Pachikamu ichochi ndipowo panogona kushamisa vazhinji Stanely Mushava neSurvivors CafĂ©.
Tombomira pano. Muchinyorwa chinotevera tinenge tonangana nebhuku rimwe nerimwe nemasimba aro semuravi akava nenguva yakanaka.

© Tinashe Muchuri 2016

Thursday, 22 December 2016

Zuva ranhasi, Unity Day

Zuva ranhasi randifungisa kupera kwemakefiyu kumusha kwedu. Zve randifungisa nguva yakanaka yataiva tichiita apo taipoya kefiyu idzi tichienda kumugidhi kundotamba mutovo kubva richivira pakara kuedze kuti hwe-e. Randifungisazve kuti ndiro gore randakavamba Fomu hwani yangu paDekeza Secondary School apo paingove nemablock evadzidzi vaibvira paFomu yechipiri kusvika kune yechina. Isu tichidzidzira pasi paive pasina zvigaro pamwe nematafura. Taigara pamatanda akapataswa pazvipanda zvemamwe matanda. Chidziro chainyorerwa nevadzidzi chaive chakavakwa namabwe chiri pasi pemuchakata. hazvo takazopedzavo hedu gore topinda mumakirasi.
Ndiro gorewo randakabva pachikoro apa kwava kutiza ndichienda kwaRudhanda mushure mekunge ndapesana nemudzidzisi waindidzidzisa Accounts uyo akaronga nemumwe musikana kuti agotaura kuti ndaive ndichikovonera apo taive tichinyora vhunzo dzekotoro yechipiri. Ndakaita hasha zvokutukana nemudzidzisi uyu kusvika tapikirana kuti iye neni hataizova pachikoro ichi kana umwe aripo. Ndakabva ndaona kuti nekudai hazvaizoita kuti dzidzidze zvakanaka. Ndakabva ndabvapo.
Asi ndipo pakava nehwaro hweupenyu hwandava nahwo nhasi uno. Paiva nemumwe musikana ainzi Susan Baradze musikana aigona kuverenga Akafuratidzwa Moyo zvaibata moyo zvekuti waiti dai waramba uchiverenga, uchingoverenga uchiverenga kusvika zuva ravira nyeredzi dzabuda jenaguru rati jeeeeee vhenekerasvimborume yachenesa nzira dzesvimborume pamwe, kusvika naro gwararakurumbi rati jee apo dzimwe nyeredzi dzinopota dzichiti pazu tasa mviii pwati kuputika dzichinyangarika tichinyeperana kuti kune mambo vashaya, achingoverenga kusvika hweva yotungamira kubuda kwezuva kunze kuchichenanazve. Zvokwadi kunyange nanhasi ndinorizwa izwi rake achiverenga Akafuratidzwa Moyo. Apa mudzidzisi wedu weShona aiva nechifo chekukweva dzihwa.
Nhasi ndinodada nekuti kana muzendereka ndavawomo nemazwi eShona ano andiri kunyora aya. Zve kana ndikafamba handichatyi kuti dzinogona kuputika. Kana dzikaputika dziri munzira kuenda kuchipatara kana hama yatemwa nemhakure ugodii.
Ngazvibve mupepa zvipinde muvanhu zvekubatana izvi

Monday, 17 October 2016

Musasa nepfumvudzaMu

Musasa uyu ndiwo mumvuri uye mupedzanzara kubva kunzara yemomge uye kuva mumvuri wevanhu pamwe nezvipfuyo. Uyu muti unoyevedza kuona uye makavi acho achishandiswa kuvaka pose panoda kusungwa kunyenge zvawo asina kusimba kunge emutondo neemuunze nemupfuti.

Friday, 26 August 2016

Idya zvodyavo vamwe

wakaita mambunga nechikara kushva neshungu yekukudza buri
meno acho akanyura mumunyepfu kunge emhungu anyudurukiramo
sarei wanyechuka mavanga mukati ropa rovhinza
mukore uno wasiyana newekare weguchu
wanhasi kuasimha mapiritsi amarudzi nekuakabira
idyawo zvodya vamwe
zvokugumigwa pazhira gwendo gwevupenyu dzava ngano
zvokutambidza vapwere pakuzvara zvakapfuvura
kana zvokuparadzira pakusangana hakuchina
idngodya zvodyavo vamwe
kwete kuti uputike wega wega
idyavo zvodya vamwe!

Saturday, 20 August 2016

Kunenge kureva nhema

Ndave kutya kureva nhema
Kupupura pamberi pevazhinji ndimire
Ndisina kana nyadzi ndichitaura kuti
waenda uyu waenda nenguva
kana kuti ndiko kuita kwaMwari
kwava kusimbisa vasara ndichiti
ndiyo nzira yedu tose kana nesu tichaenda
honguzve tinoti murawu
asi hazvina kumbonzi chiregai kuzvichengetedza
hazvina kumbonzi murege kuzvidzivirira
kana kurega kuzviisa pakanaka
kwete! kwete! handizvo
kana kunyepera iye satan
kumiti akauya kuba nekuparadza
ko ane zuva raakati regedza kuzvidzivirira here
dzimwe mhosva kupomera kunenge kureva nhema
kutovenga neasingakuvengi
kupomera neasina mhosva

Copright: Tinashe Muchuri 2016

Kumambure: bhuku ririmubikiro

Ndaiva padare nasekuru apo vaitaura nezvekusvika kwezuva remambure ayo vainge vandivimbisa kuti ndaizoenda kundosvayawo mhuku kekutanga mukuva kwangu mugari wenyika.
Sekuru Kubvovora vaizivikanwa nevunyanzvi bwavo bwokurinda pamatumba kumambure.  Mbiri yavo yainge Kumambure hakudi kupusa muzukuru. Kune miko inofanirwa kuitwa uye kuteverwa usati waenda uye uye waveyo. Mauro anoteverwa nezuva rokuenda kumambure hakuna munhu anobvumirwa kuita bonde, kudya sadza negusha. Vaibudira kumambure vaisabvumirwa kutakura mbuva kuenda kusango isiri maputi kana mutetenerwa. Kana vaveyo vaisabvumirwa kuita bonde. Vamwe vanhu vaitora kuenda kumambure senzira yekuwana kwekusasanira. Izvi vaizviita sekuti vabatwa nechabwibwi ivo vachiziva havo kuti vanoda kundoita bonde kure nevanhu. Miko iyi yainhwi ikacharikwa kwaisabuda chakanaka kumambure. Zvaigona kusakisa kuti vanhu vadzoke vakabata maoko, kana kuti vamwe vevanhu vaizokuvadzwa varwiswa nemhuka musango.
Chiguri naDarambwe vakazviedza kutamba zvebonde vakawanikwa vasasikwa paruware vari mushwi. Vakazotirimuka kuziva kuti varipi vadirwa mushwapuro wemuchakata. Zvaishamisa kumambure. Zvaizoti vanhu vasvika kumambure, mimbure yaibva yabatanidzwa ichiumba chinenge chidimbu chedenderedzwa chepakati nepakati. Mimbure yamiswa kwaizovakwa matumba emiti ayo aizoshandiswa kuitira kuti mhuka dzisatya kupinda mumambure. Mumatumba ndimo maizovanda varume veumhare vaiva vakapakatira pfumo, nduni, nebakatwa. Pfumo raiva rekubaya mhuka inotyisa kana yamonerwa nembure. Idzi ndidzo mhuka dzakaita senhoro kana dzapinda mumumbure. Asi mhuka diki dzinenge mhembwe, mhene, nengururu dzaingosvitwa nduni misoro yotozhekezheka pamwepo nekupfaunha. Kana yapfaunha murindi wedumba aibva asvikodimbura huro kuti ropa ribude kuitira dzimwe hama dzisingadyi nyama yakavhundirwa.

Vamwe tese taizoinda nechekure tichirongwa pandima ingaita zvinhanho makumi maviri kubva pane umwe musvayi. Ipapo taibva tanzi rume rakasvika apo, musikana apo, rume rakasimba apo, mukomana akatsonga apo, zvichingodaro kusvika pane wekupedzesera. Ini ndakava wekupedzesera kuronganiswa. Ndaiva zvinhambwe zvishoma kubva paiva paine rumha rwekutanga paiva patangwazve kusimwa mambure.


Chidimbu kubva muna Kumambure. Copyright Tinashe Muchuri 2016

Thursday, 18 August 2016

Mufananidzo wamatarenda wakandibata

Zvimwe zvinhu zvinoshamisa mafambirane azvinoita. Handina ruzivo nemari asi ndakasangana nenyaya yematarenda mubhaibheri ikandibata. Zvinonzi kune umwe munhurume akapinda murwendo ndokusiya apa vashandi vake matarenda. Umwe akapiwa mashanu, umwe maviri wekupedzisira ndokupiwa rimwe. Akapiwa mashanu anonzi akandoshandisa matarenda mashanu akadzoka ava nemamwe mashanu pamusoro. Wemavirivo akanoshanda ndokudzoka ava nemana. Uyu wekupiwa rimwe akafushira pasi ndokubva rarega zvaro kubara rimwe tarenda.

Munhurume wekupinda parwendo adzoka akati kuvashandi vake huyai nezvamakashanda. Mumwe nemumwe akauya nezvaakashanda. Vamwe vakashanda vakauya nezvavakashanda vakapiwa mibairo. Uya wekusashanda akatorerwa raakanga akacherera pasi ndokunzi ibva pano haubatsiri. 

Apa ndipo pakazouya nyaya yemabhangi ekuvharwa muZimbabwe. Ipapo vanhu vakatora mari yavo ndokuiisa mubhangi. Bhangi riya chiona zvarakaita. Kugarira mari yavanhu. Kufutsira mari yavanhu kwakutokanganwa nezvazvo. Vanhu nechigumbu ndokuuya ndokutora mari yavo, sarei bhangi harisisina mari. Mufananidzo uyu wakandibata. Zvakangonakawo kuverenga mabhuku nekuti zvinosimudza kubata basa muupenyu. 

Sunday, 7 August 2016

Wawacha

Pane nyaya inonetsa mumusha medu ndeyekuti wawacha uye kwakabva chirevo chekuti wawacha kana kuwachiswa. Nyaya yakauya nekuti varume vekare vaisawacha hanzu dzevana. Kana murume akawanikwa achiwacha hanzu dzevana aibva anzi wakafuratidzwa moyo kana kuti wakadyiwa. Nyaya iyoyo yaibva yakura zvokusvika pakusekwa navamwe varume nehama. Imwe nguva kutosvika pakunzi unofanirwa kurutsiswa kun'anga kana kuenda kuenda kuvaporofita apo vakazenge vauyawo. Nyaya iyoyi iri kunetsa kana nanhasi uno.

Pane chisingazivi varume chandakadurirwa nevamwe mbuya vandakagara pasi navo tichiseka. Kuseka kwacho ndakaita navo ndisati ndaziva kuti zvinotisvitsa kupi. Ndaitovawo zvangu chikomana chisati chave nemhuri. Ipapo mbuya vaya vakanditi ivo vanoda kuti ndizive chakakoshera kuwacha hanzu dzemwana dzinosanganisisa manapukeni ake.

Ndakarohwa nehana chose. Ndaisarohwa nehana sei ini ndakakudzwa nasekuru ndichiudzwa kuti murume haapfekedzi mwanasikana hanzu kana kumugeza chaiko. Kana mwana akaita tsvina mai vavo vasipo baba vaitomirira kuti mai vacho vauye kubva kwavaenda kuti vazogwadisa mwana. Chikonzero chiri chekuti hazvaiita kuti vamubvise hanzu. Zvino apa mbuya ndipo pavaiti ndinofanira kubvisa migwada yemwana.

Mbuya vakati izvi zvinoumba ukama hwakanaka nemwana. Kana usina kuzviita vana vanofarira mai vavo kudarika iwe. Kuwacha nekudaro kunounza ukama. Asi kuchikonzera kune vaya vasati vaziva kuti kuumba ukama kutaraukira kure newe. Kwanhasi tombomira pano, tozosimudzira mune ramangwana.

Thursday, 4 August 2016

Tandarai nezvakatitandadzawo

Mugore rapfuura nemamwe adarika ndakasangana nezvakati wandei zvandakatora ndokuisa mumifananidzo iri pasi iyo senzira yekuchengetedza zviitiko izvi kuitira rudzi runouya rusapotsana nazvo. Tandarai nezvakatitandadza mugore iro.

Friday, 29 July 2016

Miss Deaf Zimbabwe onokwikwidza kuMiss Deaf Africa 2013 kuSouth Africa.


                                    Miss Deaf : Runako harusariri

Nguva dzatinopiwa panyika dzinotipa mikana yakasiyana-siyana.Ko pane akasikwa akashata here panyika? Zvinonzi runako ruri mumeso aiye nyakutisika.

Kuda Mapeture. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare
Ndaive ndatopedza mazuva akati kuti ndichidawo kuona iye mwanasikana anonzi akapedzera vamwe kuurungudwa apo musiki aisika mhando yevanasikana vane dambudziko rekunzwa nenzeve. Izvi hazvirevi kuti vanasikana ava havanzwi uye kuti havatauri. Vanonzwa kwete nenzeve asi kuti vanonzwa nemeso avo zvakare vanonzwa nemaungira ekuzungunuswa kwepasi anoitwa nemitinhimira yemimhanzi.
Kuda Mapeture. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare

Zuva rakazosvika uri musi weChishanu zuva rinonzi nderemafaro. Musi uyu Kuda Mapeture uyo anova akapiwa nyembe dzerunako mumakwikwi erunako Miss Deaf Zimbabwe akaitwa mugore ra2012 aigadzirira kuenda kundokwikwidza kumakwikwi erunako eMiss Deaf Afrika 2016 awo achaitirwa kuCape Town kuSouth Africa musvondo rino.
Zuva randazomuona aive nemusangano wepagore panzvimbo inogara vanoshanya yeHoliday Inn muHarare.Ndakasvikapo ndokugara zvangu ndakamirira nguva yekouna Kuda.Semunhu asati agona kutaura neSign Language ndaitoda kuwana munhu angandiponesa paurema hwangu hwekusava ndakakwanira kukurukura navarunako Kuda.
Kuda Mapeture mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare
Sekugona kuronga kwaMwari, Onai Hara uyo anova muturikiri weSign Langauge uye achiturikira Kuda achitaura, akandivimbisa kuti ndisavhunduka sezvo aizoita kuti hurukuro pangu naKuda ifambire mberi zvakanaka pasina chinoidimbura. Ndakambozvituka ipapa kuti seiwo ndisina kudzidzira kutaura nerurimi rweSign Languge.Kudai ndaigona ndaidai ndaigona kuva ndichitaura naKuda pasina muturikiri. Zvino apa zvaiti ini ndikabvunza mubvunzo Onai aifanira kunge akateresesa kuti anyatse kuturikira kuti Kuda agozogona kupindura mubvunzo zvaizoita kuti Onai anyatsewo zvakare kuturikira kwandiri nerurimi rwandinonzwa. Saka Zviya zvokuti kana uchitaura unge wakatarisana newaunotaura naye zvinodzidziswa kuzvidzidzo zvekufambiswa kwamashoko mukutautirirana zvainge zvisipo. Ini ndaiva ndakatarirana naOnai, Onai achiti kana ndiri ndinotaura otarira kwandiri kana ava Kuda ari kutaura otarira kwaari. Kudzidzira rurimi rweSign Langauge tinogona kukutorera pasi as ndakaona kukosha kwawo ipapa.Zvinooma kana ukashaya anoturikira kana uchida kuita basa nemunhu anotaura neSign Language.

Ndakagara panochingurirwa vashanyi ndakamirira kuti Onai auye andizivise kuti taizoita hurukuro yedu tiri pai.Ndati garei garei Onai akazouya neshoko rekuti nguva yainge isiri kutiiitira zvakanaka sezvo musangano wavainge vachiita munzvimbo iyi wainge wava kunonoka kupera apa ivo vaida kundowana zvipfeko zvekuti Kuda azopfeka kumakwikwi eMiss Deaf Africa 2016 zvavainge vapiwa nevaridzi veDesigner Closet avo vanova vagadziri vembatya dzemucheno wepamichato, pamagungano, pamitambo yekudya kwamanheru, masikati kana mangwanani. Ava vaiwanikwa panzvimbo yezvitoro zvepaTravel Plaza kuBelgravia.
Nguva dzangu dzenhatu dzainge dzaringana asi musangano uchinonoka kupera. Uku veDesigner Closet vaivhara nenguva dzeshanu. Kukurukurirana naKuda paHoliday Inn kwakabva kwakona nekuti nguva dzaikwikwidzana naye. Zuro wacho taive tatadza kukurukura sekuronga kwatainga taita nekuti ainge adaidzwa kuzvidzidzo zvekupoda kuwedzera runako nePoda by Chipo inowanikwa paKensington Shopping Centre kuMilton Park uye ainge atoonana naCraig Lashes avo vanoita basa rekugadzirisa tsiye dzerunako. Yose iri gadziriro yekuti varunako vedu Kuda vagone kundokwikwidza zvakanaka navamwe kuMiss Deaf Afrika 2016.

Kuda Mapeture. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Harare
Pandakazoti nditaure naye nguva yainge yadyana. Kuda akabva ati hazvichaita kuti tionane manheru iwayo nekuti kwaive kwasviba anotya kufamba husiku nekuti husiku huzere zvinohwandira zvakawanda zvinokuvadza .Ndaona rutyo rwake rwekufamba usiku ndakabva ndati kumirira hakuurayi.Ndakamirira kuedza kwaro zuva.

Pakazobuda Kuda naOnai ndaive nguva dzainge dzatodarika pana ina. Pandakaona kuda, ndakaona humhizha hwaMusiki huchitapanyika panyika.Ndiyani angambofunga kuti Kuda akadaro.Kana anyerere zvake unongoti akafanana nanamujakati vemiromo isingamharwi nenhunzi.Nyemwerero yacho inodzinga rima ichipinza chiedza.Ane chiso chinofara zvekuti chinoita kuti kwanga kuchitonhora kudziye.Chero usina kuudzwa kuti ndivo varunako vaya unongoona nekufamba kwake kwakapimwa kusiri kwekuvhundutsira pasi.
Hatina kupedza nguva sezvo nguva yainge yatipingira mberi.Takapinda mutaxi tonanga kuDesigner Closet.Ipa taiva namuchairi aifarira kutaura zvake. Aitaurawo nyaya yekunetsa kwemari munyika, achiti mari yatainge tamupa kutitakura ndiyo yaive yekutanga yezuva.
Takasvika kuDesigner Closet ndokutambirwa naFiona Mambo musikana akasununguka zvaimwisa mvura. Akatipa nyemwerera yavhura denga rikasvimha misodzi inonyorovetsa nyika.

Paakaudza chifambirwa chaKuda naOnai akabva avazivisa kuti ainge achichiziva.Basa rekusarudza rokwe rerunako rakabva ratotanga. Marokwe ese aipfekwa naKuda aimudema zvokuti waimedzera mate. Fiona aigona kutaura naKuda kunyange pasina muturikiri.Onai akada kuziva kuti ainge aizvidzidzira kupi akaudzwa naFiona kuti akazvidzidzira kuchikoro uko vaikurudzirwa kutaura nezviratidzo.Kuda akazoti haazotora marokwe achienda nawo sezvo aimbodawo kuwana nguva yekufunga kuti ndeapi chaiwo anonyatsoita.

Zvekusarudza marokwe zvapera, ndakabva ndawanawo mukana wehurukuro.Kwainge kondovira zvokuti ndaive ndava kutotyawo kuti kuda anogona kuzoti hazvichaita nekuti ndinotya kufamba husiku.Ndakafara paakati tikurukure zvedu sezvo kwainge kusati kwanyanya kusviba zvekuti angatye kufamba. Takazosarudza kanzvimbo kari pedyo neDesigner Closet. Takamirapo zvedu tichikurukura.

Kuda uyo anoshanda semudzidzi weSign Language kuDeaf Zimbabwe Trust anoti iye paakasarudzwa kuva Miss Deaf Zimbabwe muna 2012 pakazosarudzwa umwe muna 2013. Kubva muna 2013 kusvika parizvino, hakuna kuzoitwa makwikwi aya. Tsvarakadenga yakasarudzwa 2013 ari kuSouth Africa pari zvino izvo zvakaita kuti asaenda kunokwikwidza kuMiss Deaf Africa 2016.

Kuda akatomboendawo akanokwikwidza kuMiss Deaf World uko akavawo nemukana wekuva nemukana wekuva patsvarakadenga gumi (10) dzakanakisa patsvaradenga dzaisvika makumi mana nena (44).

“Handina kunyanya kusununguka nekuva mukati metsvarakadenga gumi nekuti ndakapotsa napadiki kuvavo pane vatatu vekupedzesera.,” akadaro Kuda.
Semudzidzisi anoti anobatsira kudzidzisa vana vadiki vanotaura nezviratidzo kuti vagone kutaura nekuti zvakakosha zvikuru kuti mwana adzidze kutaura Sign Language achiri mudiki kuti agone kutaurirana navamwe pane apo akura.

“Ndakatanga kudzidzisa vana vanotaura neSign Language nekuti zvakakosha kuti mwana mudiki adzidzire kutaura neSign Language senzira yekukurukurirana pane kuzozviita munhu akura.Ndinoshanda semudzidzisi kuDeaf Zimbabwe Trust uko ndinodzidzisa vana mitambo yakaita samadhirama, nehudavadi hwakasiyana nehumhizha hwekugadzira mhete,” akadaro Kuda.
Kuda akaenderera mberi achiti, “Tinoda zvakare kutisgira Sign Language muzvikoro.Tinozviziva kuti zvakaona kudzidza kwevanhu vanotaura nezviratidzo.Asi tiri kukurudzira Sign Language kuti iitwe muzvikoro nekuti zvakakosha.”

Kuda aktivo iye neumwe waanoshanda naye kuDeaf Zimbabwe Trust, Precious Janga vanodzidzisa Sign Language kuvashandi vanosvika makumi mana (40) vepaMSF hospital vanosanganisira vana Chiremba, vakotinevanachipangamazano. 

“Tinovadzidzsa pachena.Zvakakosha kuti munhu agone kutaura neSign Language.Ko, kana murwere anotaura neSign Language akauya pachipatara ungata naye sei?”Akawedzera achidaro.
Kuda anoti anoda kubatsira vamwe vanhu vakuru vasingagoni kushandisa Sign Language kuti vave nemutauro wavanogona kuita hurukuro nawo navamwe.
“Vanhu vasina mutauro vanonetseka kuti vangawana ruzivo sei kana musina mutauro uye kauti vamwe vavo havana kumboona kana musiwo wechikoro.Kuchikoro kwacho kune vadzidzisi vasingagoni kutaura neSign Language uye vanhu vanogona kunge vasingazivi tsika namagariro eboka revanhu vanotaura Sign Language. Vanhu vasina mutauro ava vanonetseka kuunganidza ruzivo rwezvehutano hunoenderana zvinoenderana neHIV neAIDS uyewo zvimwe zvirwere zvakaita semalaria negomarara,” anodaro Kuda.

Kuda anowedzerawo achiti kurudziro yaanowana kubva kune vamwe vechidiki vanomuona paterevhizheni achiita zvemodheren’i, hama dzake pamwe neavo vaanoshanda navo zvinopa nyemwe rekuti ade kuenderera mberi nebasa rake.
Kuda anoshuviravo kuti kudai zvaibvira makwikwi eMiss Deaf Zimbabwe atsigirwe zvakafanana sezvinongoitwawo mamwe makwikwi erunako akaita saana Miss Zimbawe uye Miss Tourism Zimbabwe.

“Ndinoshuvira kuti Miss Deaf Zimbabwe, Miss Tourism neMiss Zimbabwe vagoverane pamwe nekushandidzana pamwe chete,” akadaro Kuda.
Anoenderera mberi achiti anoda kuti kudai zvaibvirawo vanotaura neSign Language vapihwa mukana wekuti vapinde mumakwikwi akaita saana Miss Zimbabwe nana Miss Tourism Zimbabwe.

“Ndinoshuvira kuti pandinodzoka ndinenge ndawana hushing hwakakura kubva mune zvandichaona uye  kugoverana kwandichaita navamwe vakwikwidzi hwekuti ndigone kuenderera mberi nebasa rekubatsira avo vanofanira kutaura neSign Language. Ndinodawo zvakare kuti kana ndadzoka ndibatane nevamwe vanhu kuti titange ‘Mr and Miss Deaf Zimbabwe Contest,” anodaro Kuda.

Anoti anoshivirawo kuti vechidiki vese vanotaura Sign Langauge vadise kudzidza uye kuendera mberi nekuwana ruzivo rwehupenya.Anokurudzirawo vanasikana vese kuti zvakakosha kupinda nekuumba vvechidiki ane ruzivo nekuti zvinoita kuti vave vane samba rekuzvimiririra pachavo.

Nekune rimwe divi Kuda akati vabereki ngavaburitse vana vanotaura Sign Langauge kuti vawane kudzidza upenyu.

Kuda anoshuvirawo zvakare kuti aenderere mberi nedzidzo achiita zvidzidzo zvekupanga pamwe nekubatsira veruzhinji mune zvemagariro avanhu.

“Ndinoda kubatsira vanotaura Sign Language kuti ndigone kubatsira vanenge vane matambudziko avo kumba. Iye zvino ndinoona zvakaomera vanhu ava ekuti matambudziko avo anongona kusanyatsozivikanwa navamwe vanhu vava nenge vachitaura navo nekuti vanenge vachitaura mitauro yakasiyana,” Kuda anodaro.

Sign Language imwe yemimwe mitauro inoremekedzwa muZimbabwe iri pakati pemitauro gumi nemitanhatu inowanikwa iri muBumbiro remitemo reZimbabwe rakagadziriswa (No:20) 2013. 

Kuda anotarisirawo kukunda uye kudzoka nemukombe weMiss Deaf Africa kuZimbabwe.

Tuesday, 26 July 2016

Guwerere reZIBF 2016

Zimbabwe international Book Fair yakavamba zuro iri kuenderera mberi apo Indaba ichapera nhasi tosumudzira mangwana nezuva revatengesi vemabhuku apo vanenge vachitengeserana kodzero dzekutsikisa mabhuku mune dzimwe ndimi, mamwe matunhu nenyika. Zuva rechina rinenge rava rejikerere, munhu wese anokokwa kuzosangana navanyori uye kuzosangana nabhuku matsva. Mabhuku akakosha. Nyaya zhinji dzichange dzichitevera.

Simbarashe Clever Kavenga, Felix Mafumhe Mutasa, naBeaven Tapureta panguva yedurabefu musi wekutanga kweZimbabwe International Book Fair Indaba paCrowne Plaza Monomotapa, Harare, 2016. Mufananidzo naTinashe Muchuri.

Kubva kuruboshwe: Muturi wemashoko akakosha pakuvhurwa kweZimbabwe International Book Fair Indaba 2016; Brian Wafawarova agere pamwe nnavanyori Memory Chirere naMashingaidze Gomo, Crowne Plaza Monomotapa, Harare, Zimbabwe 2016. Mufananidzo naTinashe MuchuriThursday, 14 July 2016

Guwerere reZIBF 2016 rauya nezvitsva

Director weCurriculum Development achitaura neumwe wevanyori vaive vakaungana pamusangano wekuratidzana mikana iri pakugadzurudzwa patsva pehurongwa hwedzidzo yekupuramairi nesekondari waikotsverwa neMinistry of Primary and Secondary Education yakabatana neZIBF mukukanga kwegore ra2016. Mufananidzo naTinashe Muchri 2016
Akafanobata chigaro chebhodhi resangano reZIBFA, Blazio Tafira iro rinorongedza huronongwa hweguwerere reZIBF anoti guwerere iri rauya nezvitsva muchikamu charo cha2016.

Achitaura pamusangano wekutura hurongwa hweZIBF 2016 wakaitirwa pamahofisi eZIBF munguva pfupi yadarika uhwo huchange huchimanya nedingindira rinoti, ‘Kusumudzira Chidokwadokwa Mukuverengera Budiriro Isingagumi’ (Igniting Interest in Reading for Sustainable Development’ kana zvichipindurwa kuShona, Tafireyi akati ZIBF yegore rino ine zvimwe zvati wedzerwei kupfuura pane zvagara zvichizivikanwa navatsigiri veguwerere iri.

“Makwikwi ezviperengo eJunior Achievers Competition echiperengo “B” akatanga gore radarika achange achienderera kuitwa gore rino, kuchange kune kanzvimbo kemitauro yemunyika ako kachatanga kuitwa gore rino kachidaidzwa kuti, Indigenous Languages Corner uye kuti kuchange kuchitengeswa mabhuku akaderedzeswa mitengo munguva yeguwerere rezviratidzwa zvemabhuku izvi,” akadaro Tafireyi.

Akawedzerawo achiti gadziriro yacho yava padanho repamusorosoro.

“Gadziriro yava padanho repamberimberi sezvo tiri mukati mukutambira mhiko kubva kuvatauri uye varatidziri vemabhuku nevanyori kubva kunyika dzemhiri kwemakungwa, mudunhu pamwe nevemunyika muno,” akadaro Tafireyi.

Zvakadaro hazvo, Tafireyi akati kubva zvino zvichienda mberi, ZIBFA inofanira kunangana zvakanyanya nekurongedza nzira dzinoiita kuti ugone kuwana mari yekufambisa basa kunze kweavo vagara vachivapa mari nerutsigiro kuitira kuti guwerere rezviratidzwa nehurukuro dzemabhuku rigonewo kuita sezvinoitwa nemamwe maguwerere akafanana naro akaita seFrankfurt Book Fair neThe Guadalajara Book Fair.

Tafireyi akatora mukana mumwewo kutenda masangano anotsigira ZIBFA nemari akaita seCulture Fund of Zimbabwe ichitsigirwa neSwedish International Development Cooperation Agency (SIDA) pamwe neDanish International Development Agency (DANIDA), Norcode/Kopinor uyewo Zimbabwe Book Publishers Association (ZBPA).


Zimbabwe International Book Fair musika unosanganira vanofarira mabhuku nekuverengwa kwavo vanosanganira vanyori, vatsikisi vemabhuku, vatengesi vemabhuku uye vaverengi vemabhuku. Ndipowo pamusika panotengeseswa kodzero dzokutsikisa mabhuku akatsikiswa munyika kuti agone kutsikiswa kune dzimwe nyika uyewo ndipo panosangana vanyori vachiita hurukuro dzine chekuita nekubasa nehupfumi hwavo.

Wednesday, 13 July 2016

Chii chinoitika?

Kushaya hanya kwavakuru kusiya gomba risina kufushirwa.
zvino ko mwana akada kutsauka munzira akaruma rundebvu
ko, kana iwo mucho ukada hawo kubuda munzira matsamwa?
ko, hazvo kunze kukada kuita rima vamwe vari parwendo?
kuzoti tsoka ikapotsa nzira ipapa apa apa?
ipo pasina chenjedzo yenjodzi?
pasina kana izwi reyambiro?
pasina kana tambo yemavara matsvuku nemachena?
kuzoti gomba rakadai rikamera pamoyo?
kana kuti zvaro rikamera midzi mupfungwa
Chii chinoitika

Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Samora Machel Ave, Harare

Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016, Samora Machel Avenue, Harare

Pabindu remurimi anoziva kupingira mwaka

Pabindu remurimi anoziva kupingira mwaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
1.       Zhara inoda kurobwa nemushamhu nekurima mbeu yeshanga duku. Varimi vanokurudzirwa kuti varime mbeu iyi asi nekuda kwechijairira chavava nacho chakudya sadza rechibage vava kutambudzwa nezhara kunyange nemakore asingafaniri kuwana vanhu nezhara. Gore rino kunohi gore reElnino rakakonza zhara asi zvichionekwa avo vakarima mbeu dzetsanga duku vakakohwa zvokuti vanongoita yokuhwa pavamwe zhara yacho

Banda. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
2.       Banda kana kuti bwanyanza ndicho chigadzirwa chaishandiswa makare kare vanhu vasati vava kuvigwa mumabhokisi emapuranga. Banda rinorukwa namatanda achisunganidzwa nemakavi akasimba kuti munhu asadonha. Banda zviya kana munhu adzikiswa mugomba rinotemwa temwa zvidimbu zvinokwana muguva. Vamwe vanorishandisa kutakura murwere asisisiri kugona kufamba ega.

Garingizha/Musingwi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
3.       Garingizha mwena unowanikwa kazhinji pachuru. Garingizha mwena unowanzogadzirwa namajuru. Panguva zhinji mwena uyu unogona kudaidzwa navamwe kuti musingwi. Mumusingwi munorasirwa zvakawanda. Vamwe vaishandisa kurasha svodzwa, nhenjana uye kurasirira huhwere hwakasiyana-siyana.

4.       Zvisaki vamwe vanozviti matendere anogadzirwa neshiri kuti dzigowana kukandirira nekuchochonyera mazai kana achinge asvitsa nguva yekuti mapwipwi kana kuti manyana achibuda kubva muzai.


Zvisaki/matendere emachesa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016
5.       Kana yarira tsuri kune vanosimuka vachitamba kurerutsa ndima inorema. Kana zviya wazorora unodawo vanokutambira. Shasha idzi dzeZion retambo dzaidzana pamwe pamusha dzichimanya nebani rese kunge vatambi vengoma yeMuchongoyo yekuChipinge. Kune vanoda kuziva nezvekudzana muZimbabwe nemuafrica vanofanira kutsvakurudza kuti kudzana kwekumakereke kwakambotanga nekupi zvokwadikwadi.

Kuzina kwamaZion paJerera kuZaka. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016 Ngoma nehosho nehwamanda zvabatwa namaZion wanei vanhu vasiya kuiridza pamikwerera nepamabiko vachirova ngoma yavaiti ndeyavo vachinda kunoirova yava mumakereke kuti ichirega kuburutsa midzimu asi kusvikisa nekuzadza vaporofita nemweya unoyera.
Ngoma yeZion paJerera kuZaka, Masvingo Muzimbabwe. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2016.

Monday, 27 June 2016

Vatambi vachiratidza matambudziko avanoda kurwisana nawo pamwe nekudzivirirwa kwaari.
Who is a child? Ndeupi anganzi mwana?
Chipawo girl power project
Mukokori: Chipo Bhasopo

Vhenyenguro:Tinashe Muchuri

Mumwedzi waChikumi nyika zhinji dzemuafurika dzinorangarira zuva remwana wemuAfrika iro rinodaidzwa kunzi International Day of an African Child rakauya mushure mekurangarira avo vakasimudzira nekuratidzira kupokana nehutungamiri hweapartheid kuSouth Africa mugore ra1976 uko kunodaidzwa nekuti Soweto Uprising.

Vana kunzvimbo dzakatsaukana vanoungana vachitaura nezvematambudziko anosangana navana munyika ayo anenge achirwisana nekodzero dzavo pamwe nekurarama kwavo kwakaringana.
Senzira yekurangarira zuva iri, sangano reChipawo iro rinova rinoshanda nevana pamwe nevechidiki mundima yehudavadi vakaita mutambo wavo waidaidzwa kuti Who is a Child? Ndeupi anganzi mwana? Kana zvichipindurwa kuchiShona, uyo wavakatambira paTheatre in the Park musi weMugovera wadarika.

Mutambo uyu uyo waisanganisira kudzana, kuimba, kutaura nemuviri zvisina mazwi pamwe nemashoko anobata moyo, wakavaraidza pamwe nekutokonyo pfungwa dzevaoni. Mutambo uyu wakagona kuratidza matambudziko anosangana nevanasikana pamwe nemadzimai mukururarama. Mabasa mazhinji, ayo anosangana nemwanasikana kumaruwa, akaita sekufamba mitunhu mirefu achienda kuchikoro uko kwaanogona kusangana netsaona yekubhinywa kana kutopondwa chaiko namatuburamoyo, kurambidzwa kuenda kuchikoro vachinzi vape mikana kuhanzvadzi dzavo, kuroorwa vachiri vadiki ndeamwe emadingindira akaburitswa nemutambo uyu.

Mutambo uyu unonzi wakambotambwa kuBotswana mugore radarika kuguwerere rezvemutambo rainge rarongwako, mutambo unosiya vaoni vakabata shaya vachifunga nzira dzokuti vangagadzirisa sei nhamo dzakanangana nemwanasikana pakurarama.
Vatambi muchikamu chemutambo Who is a Child? mufanananidzo naTinashe Muchuri

Mutambo uyo unotambwa navanasikana vanosvika gumi navatanhatu unotanga vanasikana ava vachikurukura kuti inyaya dzipi dzavanganotaurira vatungamiri vedzinyika uko vainge vakokwa kuti vavaraidze uye kuratidzira matarenda avo kumusangano wavatungamiri ava. Panobuda nyaya dzinosanganisira dzezvirwere nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira dzevamwe vana vari kurera vanin’ina nehanzvadzi dzavo uyewo vamwe vari kurera vakweguru vavo pamwe nevarwere kumisha yavanobva. Zvinova zvinozadzisa mubvunzo wevana wekuti Ndweupi anganzi mwana, kana vanonzi vana vari kuita mabasa anofanirwa kunge achiitwa nevabereki vavo?

Mutambo uyu unobatawo nyaya yekudzidzisa mwanasikana, iyo vamwe vanhu vasati vaikoshesa munyika. Kunewo nyaya dzakaita sedzekuendeswa kunodzidziswa zvekuva munhukadzi izvo mamwe matunhu anoti mwanasikana wabva uku haachafaniri kunosangana nevamwe vana vasina kudzidziswa naizvozvo akafanira kuti achiroorwa. Hakuna nyaya inosara mumutambo uyu kukurukurwa kusanganisira nyaya yevana vanokurira mumigwagwa vanozopedzesera vatangawo madzinza mumigwagwa.

Vanasikana vanochemera mikana yekurarama kwakanaka vachizvishandisira maoko avo pamwe nenjere dzavo kuita mhindu dzokuunganidzira mhuri upfumi.
Chakanakira vana ndechekkuti vanonyatsoisa samba ravo rese pamutambo wavo vonyura mauri zvokuti zvinonakidza uye kubata vaoni.

Ndakanzwa mumwe muoni aiva agree pedyo nepandaiva ndigere uyo anova mutunganiriri weNdau Arts Festival, Phillip Kusasa achiti, “Zvakanakisisa izvi. Kudai zvakadai zvichisikewo kweduyo, anhu aizoone kuti tichiri kumushure pane zvimitambo izvi.”

Nekudaro zvakakosha kuti mutambo wakaita saiwoyu usvikewo kune dzimwe nzvimbo dzinogona kunge dzakasarira kumashure kuti undoningura pfungwa dzavamwe vachiri muhusiku hwekupitirwa nezarima rekuti chemwanasikana kuroorwa cheteche.

Zvisirizvo zvega, vanasikana veChipawo ava vairatidza kuti vainge vatora nguva yavo mukuwenenzvera mutambo wavo izvo zvakaonekwa nekuurungana sehari yetsvedzereswa muviri nehurungudo kwawainge wakaita.

Pasi rose rirkurwisana nekuroodzwa kana kuroora kwevana vasati vayaruka. Nzira yemitambo iyi ndeimwe yenzira dzekuvhura vachakapwitirwa meso kuti vaonewo kuchena kwaita kunze nenzira yekudzidzisa mwanasikana.


Sunday, 5 June 2016

Anohwa

Zvatinobwereketerana pano
pane akamisa zheve kutapa
tinozviziva wakatumwa
kutumwa kuzohwa isu,
pamwe uchitanga uriwe
isuwo hedu tichitevera
zvino chihwa hama
iyewezve mutereri
uriwezve musvitsi kwavari
tanyara nekutevera nhema
tamboshivirira asi haiwa zvava kusvodesa izvi
ukahwavo nezvana zvopazhamuka pachena
zvoshura hope dzamambo
usasiya kana shoko
urevese sekureva kwedu nemo nemo, tanyara!
vavudze zvose zvatakareva neiyi nhamo yokushaya shavo
kungokuvudzavo zvedu
kuti zvitsva here?

(c) 05/06/2016 Tinashe Muchuri

Wednesday, 11 May 2016

Chibarabada chave kuwanikwa kuNational Gallery of Zimbabwe

Kune vaverengi vanoda kuverenga Chibarabada, chave kuwanikwa kuNational Gallery of Zimbabwe muHarare muguta pamwe naipekutengesera pavo panowanikwa paHarare International Airport. Wanai mukana wekuzvitengera, nekuzviverengera nyaya yenyu Chibarabada.

blurb:  Dai uri mumwe, dai waverenga zvako bhuku rino. Chibarabada chaTinashe Muchuri chinoendesa mberi-mberi chaizvo novhero reZimbabwe. Chinotangira panoperera mamwe manovhero eZimbabwe atinoziva. Chinodzika chaizvo nenyaya yaShingi neyaFreedom neyako neyangu. Chibarabada chauri kubvunza, chinwiwa chinobikwa muchivande chozongobudiswa panguva yokunwa. Chibarabada chinoona zuva musi wekupedzisira. Unoona vanhu vopukuta miromo nekunze kweruoko vachitaura kunge vange vaina tateguru nezuro manheru. Nyaya yavari kutaura ndeyokuti tiri kungotenderera. Tiri kutenderera nekufashaira mudumbu rechibarabada nokuti kwatakabva kune nyaya. Kana kwatinoenda kune nyaya zvakare! Saka tinoramba tichitenderera nokuti nyangwe kuzorora kunotityisa. Unozorora sei usati wawana mhinduro nedonhodzo? Ngatirambe tichitenderera nokuti pamwe tingaone nzira yokubuda nayo mubotso ratiri kutamba kudai. Dambudziko redu ndere nhafu, kuba nekungoramba kunzwa mirairo yakanaka yepasi rino. 
Chibarabada chaTinashe Muchuri itambo inoradanuka pabhobhiri. Pamwe – rungano rwatsuro nagudo. Pamwe-rwiyo rwepasichigare. Pamwe-kakova kaunonzwa kachirira murima kachirovera pamatombo kachifashuka kachidzika kugungwa isu tichisara tine nyota. Pamwe-ibembera rinoita kuti umbocheuka kuti: hapana here andiona ndichiverenga Chibarabada? Verenga chete nokuti ndiro basa rasara… Verenga! Usacheme!

Vanoda makopi vanogona kubata munyori, Tinashe Muchuri pa:
                                                                               Mobile: +263 78 288 3203 kana +263 73 3384 3455
                                                                               email: rwaamai@gmail.com
                                                                               facebook: Tinashe Muchuri

Thursday, 21 January 2016

CHIBARABADA nehurukuro dzacho

Izvo zvinorebwa pamusoro pechibaraba.

Mumwe muverengi weChibarabada mushure mekuverenga Chibarabada anoti:

!!!
I ENJOYED THE POETIC LANGUAGE OF THE STORY, THE VARIED POINT OF VIEWS EMPLOYED IN THE NOVEL WHICH BROUGHT THE COMPLEXITY OF REAL LIFE SITUATIONS, THE FREE USE OF LANGUAGE, WHICH ACCOMMODATES STRICT LANGUAGE USERS AND LIBERAL LANGUAGE USERS, THE UNPREDICTABLE TITLE( YOUCAN'T TELL THE CONTENTS OF THE NOVEL BY LOOKING AT THE TITLE), THE ARRESTING UNFOLDING NATURE OF THE CONFLICTS ....
SUCH IS A TYPE OF WRITING WHICH I SAY WRITING...

Umwewo anoti:


Umwe muverengi arizve mupenenguri wemabhuku anovhenyengura Chibarabada achiti: http://www.herald.co.zw/masters-and-disruptive-innovators/ Tigere pasi tichikurukura paChibarabada chichiti:


http://www.herald.co.zw/wait-is-over-for-muchuri/


PaKwaChirere zvichinzi:

http://memorychirere.blogspot.com/2015/12/tinashe-muchuris-debut-novel-chibarabada.html
Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...