Posts

Showing posts from 2016

Mamwe emabhuku akatsikiswa mugore ra2016

Image
Aya ndiwo mamwe emabhuku a2016. Mamwe emabhuku andakawana mukana wekuverengawo mumwaka uyu uyo wandinovimba kuti waiva mwaka wezvinyorwa zvenyaya fupi kunyange kune manovhero akabudawo nguva imwechete iyi. Kune chirevo chinoti kuva Munyori kuverenga zvinyorwa zvavamwe uye iyo simbi inorodzwa neimwe simbi. Vachenjeri vekare vakareva kudaro. Kazhinji unonzwa zvichinzi vanyori vari kutangisa rwendo rwekuva vanyori havadi kuverenga zvinyorwa zvavamwe asi ivo vachida kuva vanyori. Vachenjeri vakare voti kugara nhaka huona dzavamwe. Zvino kana ukasaona kuti vamwe vanonyora sei ungakwanisa kuvamba nzira yakowo here? Zvandifungisa tichiri kukura apo taisvika panguva yekugocha chibage kana kuti zviya kana chibage chaibva. Wainzwa zvichinzi semwana mudiki haugoni kuzvigadzirira nzira yekuenda kwasekuru vako saka munhu mukuru wava muzivi wenzira iyi aibva akuvambira nzira yekuenda kwasekuru vako. Ini semunyori ndinotoravawo zvavamwe zvinyorwa kuti ndiwane pekutsika rwangu rutsoka pasina kutsikwa k…

Zuva ranhasi, Unity Day

Zuva ranhasi randifungisa kupera kwemakefiyu kumusha kwedu. Zve randifungisa nguva yakanaka yataiva tichiita apo taipoya kefiyu idzi tichienda kumugidhi kundotamba mutovo kubva richivira pakara kuedze kuti hwe-e. Randifungisazve kuti ndiro gore randakavamba Fomu hwani yangu paDekeza Secondary School apo paingove nemablock evadzidzi vaibvira paFomu yechipiri kusvika kune yechina. Isu tichidzidzira pasi paive pasina zvigaro pamwe nematafura. Taigara pamatanda akapataswa pazvipanda zvemamwe matanda. Chidziro chainyorerwa nevadzidzi chaive chakavakwa namabwe chiri pasi pemuchakata. hazvo takazopedzavo hedu gore topinda mumakirasi. Ndiro gorewo randakabva pachikoro apa kwava kutiza ndichienda kwaRudhanda mushure mekunge ndapesana nemudzidzisi waindidzidzisa Accounts uyo akaronga nemumwe musikana kuti agotaura kuti ndaive ndichikovonera apo taive tichinyora vhunzo dzekotoro yechipiri. Ndakaita hasha zvokutukana nemudzidzisi uyu kusvika tapikirana kuti iye neni hataizova pachikoro ichi kana…

Musasa nepfumvudzaMu

Image

Idya zvodyavo vamwe

wakaita mambunga nechikara kushva neshungu yekukudza buri
meno acho akanyura mumunyepfu kunge emhungu anyudurukiramo
sarei wanyechuka mavanga mukati ropa rovhinza
mukore uno wasiyana newekare weguchu
wanhasi kuasimha mapiritsi amarudzi nekuakabira
idyawo zvodya vamwe
zvokugumigwa pazhira gwendo gwevupenyu dzava ngano
zvokutambidza vapwere pakuzvara zvakapfuvura
kana zvokuparadzira pakusangana hakuchina
idngodya zvodyavo vamwe
kwete kuti uputike wega wega
idyavo zvodya vamwe!

Kunenge kureva nhema

Ndave kutya kureva nhema
Kupupura pamberi pevazhinji ndimire
Ndisina kana nyadzi ndichitaura kuti
waenda uyu waenda nenguva
kana kuti ndiko kuita kwaMwari
kwava kusimbisa vasara ndichiti
ndiyo nzira yedu tose kana nesu tichaenda
honguzve tinoti murawu
asi hazvina kumbonzi chiregai kuzvichengetedza
hazvina kumbonzi murege kuzvidzivirira
kana kurega kuzviisa pakanaka
kwete! kwete! handizvo
kana kunyepera iye satan
kumiti akauya kuba nekuparadza
ko ane zuva raakati regedza kuzvidzivirira here
dzimwe mhosva kupomera kunenge kureva nhema
kutovenga neasingakuvengi
kupomera neasina mhosva

Copright: Tinashe Muchuri 2016

Kumambure: bhuku ririmubikiro

Ndaiva padare nasekuru apo vaitaura nezvekusvika kwezuva remambure ayo vainge vandivimbisa kuti ndaizoenda kundosvayawo mhuku kekutanga mukuva kwangu mugari wenyika. Sekuru Kubvovora vaizivikanwa nevunyanzvi bwavo bwokurinda pamatumba kumambure.  Mbiri yavo yainge Kumambure hakudi kupusa muzukuru. Kune miko inofanirwa kuitwa uye kuteverwa usati waenda uye uye waveyo. Mauro anoteverwa nezuva rokuenda kumambure hakuna munhu anobvumirwa kuita bonde, kudya sadza negusha. Vaibudira kumambure vaisabvumirwa kutakura mbuva kuenda kusango isiri maputi kana mutetenerwa. Kana vaveyo vaisabvumirwa kuita bonde. Vamwe vanhu vaitora kuenda kumambure senzira yekuwana kwekusasanira. Izvi vaizviita sekuti vabatwa nechabwibwi ivo vachiziva havo kuti vanoda kundoita bonde kure nevanhu. Miko iyi yainhwi ikacharikwa kwaisabuda chakanaka kumambure. Zvaigona kusakisa kuti vanhu vadzoke vakabata maoko, kana kuti vamwe vevanhu vaizokuvadzwa varwiswa nemhuka musango. Chiguri naDarambwe vakazviedza kutamba zvebon…

Mufananidzo wamatarenda wakandibata

Zvimwe zvinhu zvinoshamisa mafambirane azvinoita. Handina ruzivo nemari asi ndakasangana nenyaya yematarenda mubhaibheri ikandibata. Zvinonzi kune umwe munhurume akapinda murwendo ndokusiya apa vashandi vake matarenda. Umwe akapiwa mashanu, umwe maviri wekupedzisira ndokupiwa rimwe. Akapiwa mashanu anonzi akandoshandisa matarenda mashanu akadzoka ava nemamwe mashanu pamusoro. Wemavirivo akanoshanda ndokudzoka ava nemana. Uyu wekupiwa rimwe akafushira pasi ndokubva rarega zvaro kubara rimwe tarenda.

Munhurume wekupinda parwendo adzoka akati kuvashandi vake huyai nezvamakashanda. Mumwe nemumwe akauya nezvaakashanda. Vamwe vakashanda vakauya nezvavakashanda vakapiwa mibairo. Uya wekusashanda akatorerwa raakanga akacherera pasi ndokunzi ibva pano haubatsiri. 

Apa ndipo pakazouya nyaya yemabhangi ekuvharwa muZimbabwe. Ipapo vanhu vakatora mari yavo ndokuiisa mubhangi. Bhangi riya chiona zvarakaita. Kugarira mari yavanhu. Kufutsira mari yavanhu kwakutokanganwa nezvazvo. Vanhu nechigumbu ndoku…

Wawacha

Pane nyaya inonetsa mumusha medu ndeyekuti wawacha uye kwakabva chirevo chekuti wawacha kana kuwachiswa. Nyaya yakauya nekuti varume vekare vaisawacha hanzu dzevana. Kana murume akawanikwa achiwacha hanzu dzevana aibva anzi wakafuratidzwa moyo kana kuti wakadyiwa. Nyaya iyoyo yaibva yakura zvokusvika pakusekwa navamwe varume nehama. Imwe nguva kutosvika pakunzi unofanirwa kurutsiswa kun'anga kana kuenda kuenda kuvaporofita apo vakazenge vauyawo. Nyaya iyoyi iri kunetsa kana nanhasi uno.

Pane chisingazivi varume chandakadurirwa nevamwe mbuya vandakagara pasi navo tichiseka. Kuseka kwacho ndakaita navo ndisati ndaziva kuti zvinotisvitsa kupi. Ndaitovawo zvangu chikomana chisati chave nemhuri. Ipapo mbuya vaya vakanditi ivo vanoda kuti ndizive chakakoshera kuwacha hanzu dzemwana dzinosanganisisa manapukeni ake.

Ndakarohwa nehana chose. Ndaisarohwa nehana sei ini ndakakudzwa nasekuru ndichiudzwa kuti murume haapfekedzi mwanasikana hanzu kana kumugeza chaiko. Kana mwana akaita tsvina m…

Tandarai nezvakatitandadzawo

Image
Mugore rapfuura nemamwe adarika ndakasangana nezvakati wandei zvandakatora ndokuisa mumifananidzo iri pasi iyo senzira yekuchengetedza zviitiko izvi kuitira rudzi runouya rusapotsana nazvo. Tandarai nezvakatitandadza mugore iro.

Miss Deaf Zimbabwe onokwikwidza kuMiss Deaf Africa 2013 kuSouth Africa.

Image

Guwerere reZIBF 2016

Image
Zimbabwe international Book Fair yakavamba zuro iri kuenderera mberi apo Indaba ichapera nhasi tosumudzira mangwana nezuva revatengesi vemabhuku apo vanenge vachitengeserana kodzero dzekutsikisa mabhuku mune dzimwe ndimi, mamwe matunhu nenyika. Zuva rechina rinenge rava rejikerere, munhu wese anokokwa kuzosangana navanyori uye kuzosangana nabhuku matsva. Mabhuku akakosha. Nyaya zhinji dzichange dzichitevera.

Guwerere reZIBF 2016 rauya nezvitsva

Image
Akafanobata chigaro chebhodhi resangano reZIBFA, Blazio Tafira iro rinorongedza huronongwa hweguwerere reZIBF anoti guwerere iri rauya nezvitsva muchikamu charo cha2016.
Achitaura pamusangano wekutura hurongwa hweZIBF 2016 wakaitirwa pamahofisi eZIBF munguva pfupi yadarika uhwo huchange huchimanya nedingindira rinoti, ‘Kusumudzira Chidokwadokwa Mukuverengera Budiriro Isingagumi’ (Igniting Interest in Reading for Sustainable Development’ kana zvichipindurwa kuShona, Tafireyi akati ZIBF yegore rino ine zvimwe zvati wedzerwei kupfuura pane zvagara zvichizivikanwa navatsigiri veguwerere iri.
“Makwikwi ezviperengo eJunior Achievers Competition echiperengo “B” akatanga gore radarika achange achienderera kuitwa gore rino, kuchange kune kanzvimbo kemitauro yemunyika ako kachatanga kuitwa gore rino kachidaidzwa kuti, Indigenous Languages Corner uye kuti kuchange kuchitengeswa mabhuku akaderedzeswa mitengo munguva yeguwerere rezviratidzwa zvemabhuku izvi,” akadaro Tafireyi.
Akawedzerawo achiti…

Chii chinoitika?

Image

Pabindu remurimi anoziva kupingira mwaka

Image
1.Zhara inoda kurobwa nemushamhu nekurima mbeu yeshanga duku. Varimi vanokurudzirwa kuti varime mbeu iyi asi nekuda kwechijairira chavava nacho chakudya sadza rechibage vava kutambudzwa nezhara kunyange nemakore asingafaniri kuwana vanhu nezhara. Gore rino kunohi gore reElnino rakakonza zhara asi zvichionekwa avo vakarima mbeu dzetsanga duku vakakohwa zvokuti vanongoita yokuhwa pavamwe zhara yacho
2.Banda kana kuti bwanyanza ndicho chigadzirwa chaishandiswa makare kare vanhu vasati vava kuvigwa mumabhokisi emapuranga. Banda rinorukwa namatanda achisunganidzwa nemakavi akasimba kuti munhu asadonha. Banda zviya kana munhu adzikiswa mugomba rinotemwa temwa zvidimbu zvinokwana muguva. Vamwe vanorishandisa kutakura murwere asisisiri kugona kufamba ega.
3.Garingizha mwena unowanikwa kazhinji pachuru. Garingizha mwena unowanzogadzirwa namajuru. Panguva zhinji mwena uyu unogona kudaidzwa navamwe kuti musingwi. Mumusingwi munorasirwa zvakawanda. Vamwe vaishandisa kurasha svodzwa, nhenjana uye k…
Image
Who is a child? Ndeupi anganzi mwana? Chipawo girl power project Mukokori: Chipo Bhasopo
Vhenyenguro:Tinashe Muchuri
Mumwedzi waChikumi nyika zhinji dzemuafurika dzinorangarira zuva remwana wemuAfrika iro rinodaidzwa kunzi InternationalDay of an African Child rakauya mushure mekurangarira avo vakasimudzira nekuratidzira kupokana nehutungamiri hweapartheid kuSouth Africamugore ra1976 uko kunodaidzwa nekuti Soweto Uprising.
Vana kunzvimbo dzakatsaukana vanoungana vachitaura nezvematambudziko anosangana navana munyika ayo anenge achirwisana nekodzero dzavo pamwe nekurarama kwavo kwakaringana. Senzira yekurangarira zuva iri, sangano reChipawo iro rinova rinoshanda nevana pamwe nevechidiki mundima yehudavadi vakaita mutambo wavo waidaidzwa kuti Who is a Child? Ndeupi anganzi mwana? Kana zvichipindurwa kuchiShona, uyo wavakatambira paTheatre in the Park musi weMugovera wadarika.
Mutambo uyu uyo waisanganisira kudzana, kuimba, kutaura nemuviri zvisina mazwi pamwe nemashoko anobata moyo, wakavaraid…

Anohwa

Zvatinobwereketerana pano
pane akamisa zheve kutapa
tinozviziva wakatumwa
kutumwa kuzohwa isu,
pamwe uchitanga uriwe
isuwo hedu tichitevera
zvino chihwa hama
iyewezve mutereri
uriwezve musvitsi kwavari
tanyara nekutevera nhema
tamboshivirira asi haiwa zvava kusvodesa izvi
ukahwavo nezvana zvopazhamuka pachena
zvoshura hope dzamambo
usasiya kana shoko
urevese sekureva kwedu nemo nemo, tanyara!
vavudze zvose zvatakareva neiyi nhamo yokushaya shavo
kungokuvudzavo zvedu
kuti zvitsva here?

(c) 05/06/2016 Tinashe Muchuri

Chibarabada chave kuwanikwa kuNational Gallery of Zimbabwe

Image
Kune vaverengi vanoda kuverenga Chibarabada, chave kuwanikwa kuNational Gallery of Zimbabwe muHarare muguta pamwe naipekutengesera pavo panowanikwa paHarare International Airport. Wanai mukana wekuzvitengera, nekuzviverengera nyaya yenyu Chibarabada.

blurb:  Dai uri mumwe, dai waverenga zvako bhuku rino. Chibarabada chaTinashe Muchuri chinoendesa mberi-mberi chaizvo novhero reZimbabwe. Chinotangira panoperera mamwe manovhero eZimbabwe atinoziva. Chinodzika chaizvo nenyaya yaShingi neyaFreedom neyako neyangu. Chibarabada chauri kubvunza, chinwiwa chinobikwa muchivande chozongobudiswa panguva yokunwa. Chibarabada chinoona zuva musi wekupedzisira. Unoona vanhu vopukuta miromo nekunze kweruoko vachitaura kunge vange vaina tateguru nezuro manheru. Nyaya yavari kutaura ndeyokuti tiri kungotenderera. Tiri kutenderera nekufashaira mudumbu rechibarabada nokuti kwatakabva kune nyaya. Kana kwatinoenda kune nyaya zvakare! Saka tinoramba tichitenderera nokuti nyangwe kuzorora kunotityisa. Unozorora…

CHIBARABADA nehurukuro dzacho

Izvo zvinorebwa pamusoro pechibaraba.

Mumwe muverengi weChibarabada mushure mekuverenga Chibarabada anoti:

!!!
I ENJOYED THE POETIC LANGUAGE OF THE STORY, THE VARIED POINT OF VIEWS EMPLOYED IN THE NOVEL WHICH BROUGHT THE COMPLEXITY OF REAL LIFE SITUATIONS, THE FREE USE OF LANGUAGE, WHICH ACCOMMODATES STRICT LANGUAGE USERS AND LIBERAL LANGUAGE USERS, THE UNPREDICTABLE TITLE( YOUCAN'T TELL THE CONTENTS OF THE NOVEL BY LOOKING AT THE TITLE), THE ARRESTING UNFOLDING NATURE OF THE CONFLICTS ....
SUCH IS A TYPE OF WRITING WHICH I SAY WRITING...

Umwewo anoti:


Umwe muverengi arizve mupenenguri wemabhuku anovhenyengura Chibarabada achiti: http://www.herald.co.zw/masters-and-disruptive-innovators/ Tigere pasi tichikurukura paChibarabada chichiti:


http://www.herald.co.zw/wait-is-over-for-muchuri/


PaKwaChirere zvichinzi:

http://memorychirere.blogspot.com/2015/12/tinashe-muchuris-debut-novel-chibarabada.html