Posts

Showing posts from June, 2013

unochemei?

kana ane muromo ataura, unochemei? kuti angava magaramoyo kana mavi aakanda kwauri here? ko chinokunetsa chii iye atozvitaura? kuzvidzwa kungakusiyisa rwendo rwako here iwo moyo wako wati mberi ndiko kwandiri kuda kuenda? hameno zvako zvaunochema nhema dzisina basa.
zuro waifara wani nhaiwe, uchizviti ndiwe muridzi wezvese? ko nhasi zvaendepi zviya zvako zvawaiva nazvo? ko zvawaimira uchiti une simba kudarika vamwe vose, rako asi riri pamuromo nhaiwe?
Hapana chamunoziva varevi venhema. Makandibvira kare ini ndinyerere zvangu, zvino nhasi handinyarari. handinyarari zvachose. Toona kuyakuya. Toonana kuyakuya. todawoka kutamba tsiva ine muridzi wenyere. Ndigoona mukazondiseka.

hapana akati hwava!

Handina nharo nevanoti nyarara. Ndakaramba kutaura nezuro ndanzi taura zvatakudza. Ini ndokuti ko zvamune miromo madii mataura zvamunoda kuti zvizivikanwe. Umwe nokufarisa kwakutonditi ungwarire kuti tinokusvitsa bonda, ini ndokutoseka zvangu sendisina kumunzwa. Iye kwakutozvimbirwa kuti ndinosekei. Ndakazomuudza kuti bonda handiro rinoita kuti nditaure. Kana iri yerufu iyi ndinoziva zvainoreva. Kufa hakutsvakwi asizve kana kwouya hakuna basa nokuti uri ani? Zvino ini ndingava aniwo zvangu ndinotya kufa kana kwouya? Daizve kwaitizwa nokutaura mashoko handiti vose vakatsamira nyika vasina kufamba urwu rwendo?
Ndakaona hasha dzake dzanyanyisa kuwanda ini ndokutowedzera kuseka. Ndokupika ndichiti zvamareva izvi ini handizvirevi. Ini ndine zvandinobvuma kwazviri zvandichataura nemutowo wangu. Hapana akarambidza vanhu kutaura zvavanoda. choda kuti mutume ini mashoko enyu chii? Ndakaona vangoti kanha nazvo. Umwe wavo ndokuuya achiti tinoziva mabasa awakaita asina maturo asati azivikanwa nen…

mai pachinyakare

Mai ndivo vaiziva kuchengeta musha. Mai ndivo muridzi wemusha. Ndiko saka zvichinzizve musha mukadzi. Ndiko saka zvichiti kana baba vakatanga kuita misaikunzwa vanobva vabva pamusha vachisiya muridzi wemusha aripo ivo vachndogara kumwe. Ndzozve zvaiita kuti vanababa vakumbire varidzi vemisha kuti vavatendere kujunza umwe mudzimai pamusha. ndizvozve zvaiita kuti sezvo musha uri mukadzi uyewo mai varivo muridzi wemusha, mai vanenge vatanga kusvika pamusha uyu avo vanodaidzwa nokuti vahosi vagova ivo mukuru wemamwe madzimai ose. Zvaidaro nokuti ndivo vainzi nyakutanga kusvika. Makoreyo ndivozve vainzi vanenge vabvisa murume wavo mugota kana kuti vanenge vamubvisa muujaya vachimupa chiremera chekunzi baba. Mai vaikosha zvikuru. Kune mamwe madzinza mudzimai iyeyu aisarambwa kunze kwekunge aita zvinhu zvaityisa chose zvakaita seufeve.
Mai ndivo muridzi wababa. Mai ndivo muridzi wezvinoshandwa nababa zvose. Ndivo vanochengeta dura uye ndivo vanoziva kuti zviri mudura zviboshandiswa sei. Baba…