Monday, 17 October 2016

Musasa nepfumvudzaMu

Musasa uyu ndiwo mumvuri uye mupedzanzara kubva kunzara yemomge uye kuva mumvuri wevanhu pamwe nezvipfuyo. Uyu muti unoyevedza kuona uye makavi acho achishandiswa kuvaka pose panoda kusungwa kunyenge zvawo asina kusimba kunge emutondo neemuunze nemupfuti.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...