Friday, 24 March 2017

ZUJ yokurudzira vatapi venhau kuvamba mabhurogu

Vamwe vevatori venhau vaiva pazvidzidzo apa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists (ZUJ), Foster Dongozi anokurudzira vatapi venhau kuti vavambe mabhurogu vari mumapoka kana vakazvimirira sedungamunhu senzira yekuti vazvigadzirire mabasa sezvo mabasa ava mashoma mundima iyi.

 Achitaura muhurukuto yavakaira nePaZimbabwe pazvidzidzo zvekuvamba mabhurogu zvaikotsverwa neZUJ izvo zvakaitirwa pamuzinda weNEC FOOD muHarare mukutanga kwesvondo rino akati zvichitevera kusiyiswa mabasa kwevatapi venhau vazhinji mumakambani ezvekufambiswa kwamashoko muZimbabwe, zvakanaka kuti vatapi venhau vazvivambire mabhurogu avo kuti vagone kuzvishandira pachavo.

“Chikonzero chekuti tiite zvidzidzo izvi, takahoona kuti mabasa akupera, vashandirwi vanongotiita madiro aJojina, nhasi wadzingwa mangwana madzingwa mese. Kana vekumatara vakatiti ivo vakadzingwa nenyaya dzanaZUVA idzi hapana kana sendi rimwe ravachawana remudyandigere, takaona kuti a-a zvakakosha kuti isu sevatori venhau tionewo nzira dzatingashandisa kuti tizvishandire kwete kuti titsvake vashandigwi,” akadaro Dondozi.

 Dongozi anoti kana vatori venhau vavamba mabhurogu aya vanenge vave masangano enhau nekuti vanenge vave kunyora pamwe nekutepfenyura nhau dzavo vega vakazvimirira pachavo nekuti ndizvo zvega zvavanogona uye zvichavapa mukana wekuti vachitanga kutengesa nhau dzavo.

 “Zvazvoreva ndezvekuti vava vashomazve vanonga vachiita mabasa iwawo. Ndosaka takaona kuti vari kutishungurudza nekuku isu tikati nekweduvo tichaona kuti tingabuda neripi zano rekuti tingabatsirana sei sevanhu vanoona nezvekufambiswa kwamashoko. Ndokaindijinaizesheni iri kutaurwa nehurumende,” Dongozi akadaro.

Dongozi anotivo zvakare iro sangano reZUJ richaumbaduraguru iro richava ndiro rinenge richiunganira nyaya dzichange dzichinyorwa navatori venhau vakasiyana-siyana avo vachange vaumba mabhurogu avo hurongwa hwaakati hunotsigira zvirongwa zvenyika zvakaita secheIndiginisation neZimmasset.

“Takaona kuti tikaita portal (dura) vanhu vonyora nezvavanoziva kuitira kuti vanhu vanyatsoziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mudura umu vanhu vobva vawana zvinoitika muno munyika. Vari muno munyika nevari kuzhe kwenyika. Uyevo ukatarira neimwe nyika ndiwoka mafungiro ari kuita hurumende yenyika inoti zvigadzirirei mabasa mozviitira indijinaizesheni yenyu, murege kuva vashandi asi muve vashandigwi,” akadaro Dongozi.

 Zvichakadaro John Mokwetsi uyo aitungamirira zvidzidzo zvekuvambwa kwamabhurogu nevatori venhau akatsirawo achitimaonero ake kwave kuenda mishando yevatori venhau zvakakodzera kuti vatori venhau vashandise mikana inowanikwa paindaneti.

Muenzaniso wedandemutande reNewsday waipiwa kuvatori venhau pazvidzidzo zvekuvamba mabhurogu kuti vaone simba ravanaro pakubatanidza rhedhiyo, terevhizheni nebepanhau panguva imwe apo vanenge vava kuzvitepfenurira nhau pamabhurohu avo. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
“Tichitarisa kushanduka kwaita zvinhu, uyezve tichitarira nzvimbo dzatava kunyorera nyaya, vanhu vachikwanisa kudziwana. Ndinoreva nzvimbo dzakaita semaindaneti vatori venhau vave kufanirwa kuti vange vachitarira kuti nzvimbo idzi ndidzo dziri kudiwa navanhu here kuti vadzitevere vakasidzitevera ivo vanova kure navanhu. Saka uyu mukana wekuti tinge tichikwanisa kutaura navanhu ivava tichibatsira kuti tinge tichivaunganidza vakawanda. Mukana zvakare wekuita bhizinesi, Saka zvinhu zvakakosha kuti vatori venhau vange vachitora zvidzidzo izvi kuzvishandisa nekuti zvinhu izvi hazvisisiri pamapapernhau, muradio, kana muterevhizheni asi zvakuwanikwavo kuindaneti,” akatsinhira achidar Mokwetsi.

 Mokwetsi akawedzerawo achiti uyu mukana wekuti vatori venhau vanyore nedzimwe ndimi idzo dzisingawanikwi mumapepa nhau emunyika yeZimbabwe dzakaita seNdau, Tonga, Nambya, Venda, Xangani, sezvo mapepanhau anongoshandisa ndimi nhatu dzinoti Chirungu, isiNdebele neShona pandimi dzinosvika gumi nenhanhatu.

Nguva yekubata basa racho rokugadzira mabhurogu.
 “Kutanga makambani enhau kunodhura asi izvi zvinhu zvakati rerukei kana uchinge kutanga kuwanawo nzvimbo yekuti unonyorera usingaburitse mari yakawanda. Ini ndinoona uyu uri mukana wekuti tinge tichiumba uye nekukurudzira mitauro yedu tichikwanisa kutaurawo nyaya kuitirawo vamwe vasina kubvira vambodzidza mutaurowo weChirungu kana avo vanofarira ndimi dzavo,” akadaro Mokwetsi.

Mokwetsi achibatsirana naBethel Goka vakapa zvidzidzo zvekugadzira mabhurogu kuvatori venhau vaidarika makumi matatu vazhinji vavo vanotora nhau vakazvimiririra vachizonodzitengesa kumapepanhu pamwe nekudzinhepfenyuro dzemunyika nekunze.


© Tinashe Muchuri 2017

Tuesday, 21 March 2017

ZIBF yodeedzera zvinyogwa zvekuumba nhaurwa dzeIndaba

Guwerere remabhuku rinodaidzira hwaro hwezvinyogwa zvichaumba nhaurwa dzezvemabhuku neupfumi izvo zvichaitwa kupera kwaChikunguru zvichipinda mukutanga kwaNyamavhuvhu. Zvinyorwa zvinotarisirwa kunge zviri zvinechekuita nekuti mabhuku aiitise vakaanyora, vanoatsikisa, nevanoatengesa mari inoraramisa mhuri nekuunganidza upfumi. Misoro yenyayadzichange dzichikurukurwa munhaurwa dzichiturwa paIndaba yegore rino inosanganisira zvinotevera pazasi apo mutsamba yakabva kunasachigaro weBhodhi yeZimbabwe International Book Fair Association (ZIBFA)rinova sangano rinofambisa hurongwa hweguwerere remabhuku muZimbabwe. Dear Stakeholder We would appreciate the circulation of this Call for Abstracts to your colleagues. ZIBF INDABA 2017 CALL FOR ABSTRACTS On behalf of the Executive Board of The Zimbabwe International Book Fair Association, I wish to advise that the approved Theme for 2017 is – “Making the Book Pay!”. We are, therefore, pleased to announce that the dates for The Zimbabwe International Book Fair have been set for 31 July – 5 August 2017 while The Indaba Conference is slated for 31 July and 1 August. This Theme was selected from several possibilities that were recommended by participants through the 2016 Indaba Evaluation Forms. The ZIBFA Executive leadership concurred with the suggested theme, “Making the Book Pay” as it is topical and adequately speaks to today’s national, regional and international development agendas listed below: · Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation (Zim Asset): Towards an Empowered Society and a Growing Economy; · Africa Agenda 2063: The Africa We Want; and · The UN 2030 SDGs: Transforming Our World. The ‘PAY’ in wealth creation connotes eradication of poverty through reading. It also enables the following: · Inculcating the reading habit and sustaining reading skill in young people, hence it PAYS to Read so that we maintain high literacy levels; · Reading enables people to realize their aspirations and successes through education and to advance themselves; · Increasing food security and nutrition; · Eradicating diseases i.e. HIV and Aids and other communicable diseases; · Improving child immortality; · Increasing revenue inflows for the Book Industry players thereby creating or generating wealth from, author/publisher/bookseller perspective; · Alleviating poverty; · Contributing towards employment creation; · Providing equitable access to information for all; and · Reading and access to information addresses the development agendas. Making the Book Pay! was therefore deliberately made broad and/or not confined to any particular sector so that it allows varying viewpoints from many presenters on the above-listed possibilities. Contributors to the 2017 Indaba are therefore urged to come up with ideas that will benefit all participants in the book value chain. The creative economy includes, among other players, the book industry that has in its book value chain: authors who are the creators of the works; publishers whose activities are to exploit intellectual property; the illustrators and designers; photographers; advertisers; booksellers or distributors; librarians who gather, process and provide wide access to reading and information materials; and the users who include school children, academics, adults, researchers, educational and training institutions, religious institutions, private and public business enterprises, universities, colleges, research institutions, and government and non-government institutions. The book industry provides income to all participants in the book value chain and earns revenue to the government in the form of taxes. SUBMISSION OF ABSTRACTS Abstracts of not more than 500 words word-processed in Times New Roman script with 1.15 line spacing should be submitted by 10 April 2017 by email to events@zibfa.org.zw with a copy to zibfa@yahoo.com. The abstracts will be reviewed by experts and authors of selected abstracts will be notified by 30 April 2017. Presenters should submit the full papers and power-point presentations of the full paper by 31 May 2017. Power-point presentations must summarise the full paper in bullet form and should enable presenters to speak to the paper within the allotted time. Please note that the topics provided below are meant to be guidelines for research areas although they may be used as research topics. Presenters are encouraged to submit their own innovative topics that address the suggested areas and which speak to the given Theme and sub-themes. ZIBF 2017 THEME: MAKING THE BOOK PAY! (1) Creating the Africa we want through reading (Africa Agenda 2063) a) Teaching children to read at an early age – catch them young b) The role of the parents in reading c) Stimulating and inculcating the reading habit d) Narrowing the gap: new perspective in reading e) Pros and cons of remedial reading (2) Information Literacy Skills for the Digital Age a) Reading, Writing and Publishing for Survival – a Global Perspective b) Balancing e-reading and physical reading for sustainable development c) Assimilating social media technologies d) Technology enhancing pillars of sustainable development e) Challenges and Opportunities for Libraries in the Digital Era (3) Economics of the Book a) Making academic research, writing and publishing pay b) Innovation in book development, marketing and distribution c) Inclusivity in research, writing, publishing and reading for vulnerable and marginalised groups d) The author, publisher and reader dynamics e) Making the book affordable f) Writing for Communicable diseases and life threatening conditions (4) The Book and Cultural Preservation, Conservation and Transmission a) STEMitising reading for socio-economic development b) Making the Book relevant to urban and rural children c) Promoting Culture in the digital age d) Challenges and opportunities of writing and publishing books in indigenous languages e) Cultural dynamism and change f) Culture as a foundation for building peace and social cohesion g) Unpacking Zimbabwe’s New Education Reform (5) Intellectual Property and Copyright a) Exploiting Copyright as an economic resource b) Public lending rights c) Copyright exceptions and limitations d) Licensing of photocopying works in Zimbabwe e) Intellectual Property rights and relationship of publishers and libraries f) Anti-Book piracy – other country experiences and how that can be adopted by Zimbabwe Kind regards Mr Blazio Tafireyi Chair, Executive Board, Zimbabwe International Book Fair Association General Council: Ruby Magosvongwe (Chair), Musaemura Zimunya (Deputy Chair) Executive Board: Blazio Tafireyi (Chair), Jasper Maenzanise (Deputy Chair) Tawona Mtshiya, Memory Chirere, Winfilda Dangarembizi, Natsai Gurupira, Peace Muwani Honorary Members: Pathisa Nyathi, Mary Robinson, Ambassador Jaroslav Jnr Website: www.zibfa.org.zw ZIBF 2017 Theme: “Making the Book Pay!” Telephone: +263 4 702104, 702108, 705729, 707352 Tel/Fax: +263 4 702129

Friday, 17 March 2017

Ticha Muzavazi vanotura bhuku rezvidzidzo zvekuridza mbira Kana

Memory Chirere aivepo achiratidza kutevera zviitiko pamutambo wekuturwa kwebhuku raTicha


Mukokwa anoremekedza Albert Chimedza achisainirwa bhuku rake mushure mekutura bhuku rezvidzidzo zvekuridza mbira


Vadzidzi vepaMurehwa High vachikwenya mbira pakuturwa kwebhuku rezvidzidzo zvekuridza mbira

Kana njiva yakauyawo kuzovapo pakuturwa kwebhuku rezvidzdzo zvekuridza nyunga nyunga mbira.

Mukomana ane chipo chekuridza madhiramu, Tanyaradzwa Gondo achiatinhidza pamutambo wekuturwa kwebhuku rezvidzidzo zvekuridza mbira.  Gondo mukomana asingaoni asi anoridza madhiramu zvinomukurumbira.  Simba kuna Tanyaradzwa Gondo, chinozokona chii paupenyu hwake kuenderera mberi achiridzira varidzi vemimhanzi achizviwanira cheuviri.

Kana vabereki vemunyori vakauyawo kuzotsigira basa remwanakomana wavo.

Mudzidzi wekuridza mbira akabuda nemumaoko akaTicha Muzavazi ari chizvarwa chekuJapan aivepowo achikwenya mbira. 
Kana navadzidzisi vaTicha vaivepowo. Tsitsi Chataika mudzidzisi waTicha Muzavazi pazvidzo zvavaiita kuUniversity yeZimbabwe achisainirwa rakewo bhuku.
Mbira chiridzwa chakasimba munyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfurika. Zvakadaro hazvo, chiridzwa ichi hachina zvidzidzo zvekuchiridza zvakanyorwa zvikatsikiswa zvekuti munhu anogona kudzidza ari ega aine mbira yake. Chinyorwa chezvidzidzo chaiva chaDumi Maraire. Maraire akaitisa mbira yeNyunga Nyunga mbiri pasi rino apo aipota achidaidzwa kunze kwenyika kunodzidzisa kuridzwa kwembira nenhoroondo yayo.

Bhuku rekutanga richienda zvaro nemuripo wemadhora makumi mashanu
Ticha Muzavazi zvino vauyawo nezvidzidzo zvekuridza mbira izvo zvakanyorekera kune vazhinji. Ticha Muzavazi vanoti vakasundwa kuburitsa bhuku iri pamwe nekurinyoira nekuda kwekuti vana vavaidzidzisa mbira vekuchikoro chest Giles vaiva vadoko uye vari vakaremara. Izvi zvakaita kuti vake kutsvaka nzira inoita kuti mudzidzi adzidze zviri nyore kuridza mbira. Vakazotsauka pahurongwa hwaMaraire hwekunyora zvitinywa zvembira kubva pa1 kusvika 15 vachizvitsiva ne1 kusvika 4 kubva kuruboshwe pamwe nekurudzyi.
Alexio Kawara naTafanyaradzwa Gondo vachiridzira chaunga mangoma

Senzira yekunyoresa kudzidzwa kwadzo mbira, Muzavazi akaita kuti mudzidzi anakirwe nekushandisa mazwi aakajaira akaita sekuti pamusha (home), muvakidzani (neighbour). Aya ndiwo mazwi agara vanhu vanojairira kutaura mumagariro avo ezuva nezuva izvo zvinopa kudzidza mbira kuti kubve kwaita nyore nekuti kwava kwezuva nezuva zvakare.


Vadzidzi vekuJairos Jiri School vachiridza mbira pamutambo waTicha
Zvakaitika pakuturwa kwebhuku iri paAlliance Francoise muguta reHarare mugovera wadarika. Vamwe vakabva kwaMurewa, kuChegutu, nemuHarare makare maiitirwa mutambo uyu.

Baba namai VaTicha vachikurudzira mwanakomana wavo.

Thursday, 9 March 2017

Chamira sanduko-- pamabasa/ Be Bold for Change- in the Work Place

Mhemberero dzezuva revanhukadzi oasi rose rakaitirwa paNational Gallery of Zimbabwe muHarare. Paiva navanhu vakawanda chose vakauya kuzonzwa nhaurwa navanachamangwiza mundima dzakasiyana-siyana dzinosanganisira zvekurima, zvemutemo nezvekufambiswa kwemabasa. Vanhukadzi navanhurume kubva kumishando yakasiyana-siyana vakaungana apa kuri vaite zvenzeve nemeso kwete kuzoita zvemuromo nekuti vaisada kuita kutautirwa hunyimwa.Zviratidzwa zvemabasa amadzimai airatidzwa nekutengeswa pachiitiko ichi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Vanhu vachishorera shavo dzevanhukadzi dzairatidzirwa pamwe nekushaviswa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Vagadziri veuchi vac hiratidzira huchi hwavo nekupa zvidzidzo pamusoro pekurima uchi. Mufananidzo naTinashe Muchuri
  2017
Vamwe vaive vauya kuzoona mabasa pamwe nekuva pamutambo wemhemberero dzemadzimai idzi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Hope Masike achiratidzira mimhanzi yake pachiitiko ichi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Vamwe vevakaungana apa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Vachiona zvaiva zvanyorwa pabhakana navamwe vaiva pamutamo uyu. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Sokostina aka Tendai Garwe achitungamira basa samuShamarari pazuva iri. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Vamwe vekakuya

shuviro dzeruzhinji

Sekai Nzenza achitura nhaurwa yake. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017

Bishow na Shingi Munyeza pazuva iri. Mufananidzo naTinashe Muchuri. 2017

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...