Thursday, 21 January 2016

CHIBARABADA nehurukuro dzacho

Izvo zvinorebwa pamusoro pechibaraba.

Mumwe muverengi weChibarabada mushure mekuverenga Chibarabada anoti:

!!!
I ENJOYED THE POETIC LANGUAGE OF THE STORY, THE VARIED POINT OF VIEWS EMPLOYED IN THE NOVEL WHICH BROUGHT THE COMPLEXITY OF REAL LIFE SITUATIONS, THE FREE USE OF LANGUAGE, WHICH ACCOMMODATES STRICT LANGUAGE USERS AND LIBERAL LANGUAGE USERS, THE UNPREDICTABLE TITLE( YOUCAN'T TELL THE CONTENTS OF THE NOVEL BY LOOKING AT THE TITLE), THE ARRESTING UNFOLDING NATURE OF THE CONFLICTS ....
SUCH IS A TYPE OF WRITING WHICH I SAY WRITING...

Umwewo anoti:


Umwe muverengi arizve mupenenguri wemabhuku anovhenyengura Chibarabada achiti: http://www.herald.co.zw/masters-and-disruptive-innovators/ Tigere pasi tichikurukura paChibarabada chichiti:


http://www.herald.co.zw/wait-is-over-for-muchuri/


PaKwaChirere zvichinzi:

http://memorychirere.blogspot.com/2015/12/tinashe-muchuris-debut-novel-chibarabada.html
Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...