Posts

Showing posts from May, 2013

Baba pachikare

National Gallery of Zimbabwe haisi National Art Gallery

Kana ukasiya vara rinoti i pavara rinoti itsvo, unenge watauta uchiti tsvo iro risingazorevi zvinoreva itsvo. Zvichidaro hazvoka izvi zvinoreva kuti wakanganisa. Zvino zvimwe chete nezvandinosangana nazvo mukushanda navanhu vanoita zvemitamba netsika uye uvaranomwe. Nguva zhinji apo vanenge vachishambadzira mitambo yavo inenge ichizoitotika paNational Gallery of Zimbabwe unoona vachiti mutambo unenge uchiitikira paNational Art Gallery. Zvino ndangoti tizivisane kuti National Gallery haisi National Art Gallery.

Uchatya mupepeti wemabhuku kusvika rinhi nhai munyori mutsva?

Panosangana vanyori vatsva nyaya inonyanya kutsviriridza ndeyekuti zvinyorwa zvavo zvakadziviririka zvakadii. Vamwe ndivo vanonyatsobuda pachena kuti havagoni kupa vanyori vakabudirira muzvinyorwa zvavo kare nokuti vanozovabira. Vamwewo ndivo vanenge vachishora zvinyorwa zvavakaverenga navanyori vazvo vachiti ivo ndivo vane yese (kutaura kwamazuvano). zvino mubvunzo wangu ndewekuti, uchatya mupepeti wemabhuku kusvika rinni?
Ndakatohwawo vamwe vachiti handingapi vanyori vakabudirira kare zvinyorwa zvangu kuti vaoongorore nokuti ndikadaro ndinenge ndasakisa kubirwa pfungwa dzangu. vapepeti nevaongorori vezvinyorwa zvenhetembo, nyaya pfupi nenganonyorwa vanogara vakapomerwa mhosva yekuti vanobira avo vanyori vaysva pfungwa dzavo. Pane vamwe vakatombodomwa namazita asi chinozoshamisa hacho ndechekuti vapomedzeri vemhosva ava havana kana zuva rimwe ravakamira mudare remhosva vachinanga avo vavanopera mhosva yekuvabira pfungwa dzavo. Kana chiri chokwadi vanoregerei kuenda navo kudare?
Chimw…

Moyo wake mwanasikana

mateya amunoreva handioni
kana mahobi amunonan'anidza
ndiri kuona moyo wake mwanasikana
wakagukuchira rudo
mwoyo wake mwanasikana
uzere mutsa
mwoyo wake mwanasika
wakatakura unyoro
mwoyo wake mwanasikana
wakaguta noushingi
mwoyo wake mwanasikana
ndiwo wandinoona
kwete utema hwake hwamunotsoropodza
kana matindindi amunonongedza pachake chipfuva
ndinoona mwoyo wake mwanasikana
usingatakuri tsono guhwa kana mbengo
mwoyo wake mwanasikana
usingafundiri wamutadzira
mwoyo wake mwanasikana
usina daka nanhingi
mwoyo wake mwanasikana
usingakwkwidzani neuyo asi unoshingirira pakuita zvakanaka
ndiwo wandinoda mwoyo wake
mwoyo wake mwanasikana
ndiwo wandinoda

(c) Tinashe Muchuri 2013

Iwe ndiniwe

ukagoigovodera mipimbirayo
netsvimbo izere neukomba
uchindishonyomora namavi
vavakidzani vakateya nzeve nemeso
zvichiita kunge wagarwa neshave
izvo kusaziva kwako ini ndiniwe
pawaisumudza ikati pandiri gadza
nepauri mashoko evavakidzaniwo gadza
kana zviya zvawati nhaura pamutsipa tibvu
navowo mavi pauri tika
ini ndiwezve nhaiwe
zvatakatsidza wakanganwasu nhai
zvawakati iwe ndiniwe
ini ndikadaira zviya ndichiti iwe ndiniwe
zvino tsvimboyo yowondigovodera uripondora aniko
chimira zvachangova marengenya mumana
nepwere hedzo dzokunongedza pawadarika
hero hero hero dzoshevedzera iwe uchifamba
kunge zviya unotanda otso izvo ndihwo ufuza
kupata kurasha shoko roukumba iwe ndiniwe
hazvisandurwi nebonda mwachewe
zvinongoda iwo mashoko
ini ndaramba kuvawe
ini ndidairewo neniwo ndaramba kuvawe
zvose zvigova muchechetere pakuparadzana
nekwaunoenda vagokutambira namaviri mukugona

Zimbabwe Writers Association (ZWA) mourns Achebe

Image
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) board, the entire membership and all our friends and colleagues in the writing fraternity of Zimbabwe are deeply saddened by the sad loss of brother and writer, Chinua Achebe, who is best known for his first novel, Things Fall Apart; which is the most widely read and pioneering book in modern African literature. We also remember Arrow of God, No Longer at Ease, Anthills of The Savannah and A Man of The People. We agree with many across the globe that he is indeed ‘the father of African literature.’ As a storyteller and intellectual, he demonstrated rare talent, vision and wit. His desire to see Africa tell her story from an African point of view in a language most African in its imagery and rhythms will continue to inspire us all. People like Achebe do not die!
-Tinashe Muchuri- 
Secretary General, Zimbabwe Writers Association, 22 March 2013
+263733 843 455/zimbabwewriters@gmail.com

Zimbabwe Writers Association Gweru Meeting: 11 May 2013

Image
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its Gweru writers get together meeting to be held in GWERU at the Methodist Church in Zimbabwe (Cnr 8th and L. Takawira Street) on Saturday May 11, 2013 from 10:00am to 14:00pm.

This is a moment to reflect, read to one another and find a way forward for ZWA. The major part of the programme will include; presentations by Prof Willie Chigidi and Mrs K. Muringanizaentitled ‘How I Create.’ Tinashe Mushakavanhu will talk about ‘What growing up in Gweru means to me as young writer and critic.’ A substantive agenda will be sent to you very soon.

Writers are reminded to bring $10 as membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions.

Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers’ organi…