Wednesday, 29 May 2013

Baba pachikareNdivo musoro wemba, asi havasivo musha nokuti musha mukadzi. Baba ndivo vaienda musango kundoshava. Kana vashava vaidzoka nezviwanikwa kumba kumhuri. Mhuri yaifara. Mai vaionekwa vachipembedza baba nokuridza mupururu nokudetemba mutupo wemurume wavo. Vaizviita zvichibva pasi pomoyo wavo uzere nomufaro. Vaiti vadai kana baivo baba vaibva vapiwa manyawi okudzokerazve musango kundoshavira mhuri.
Baba vaiti zviya kana vabata mhuka musango kana chipi zvacho chiwanikwa, vaisachiviga munhava yavo. Vaitambidza zvose zvaiwana kuna mai. Mai ndivo vaizovazhira vana pamwe naivo baba vakazvishava. Hapana chaigara muhomwe yababa. Baba vaisava nedura ravo.  Zvose zvavaiwana zvaipiwa kumudzimai wavo aiva ndiye muchengeti wedura.
Baba pachikare vaiva vazere nerudo. Kana vari baba vanogona kuvhima chaizvo vaisaita kuti mudzimai wavo apinde mumunda nokuti zuva raizomuchembedza vakasazoona runako rwake. Basa rababa raiva rokutsvaka vashandi vaizovashandira mumunda. Vashandi ava ndivo vairima, kukavira, kusakura nokukohwa. Hazvirevi hazvo kuti mudzimai aisazopinda mumunda zvachose, asi aisapindira zvokuti musana uvhunike nebasa. Basa ramai raiva rokupa baba rudo pamwe nekukudza rudzi nekuitira murume wavo vana.
Hapanawo apo waizonzwa zvichinzi baba vaviga nyama kuti mai vasaone. Mai vaitoziva nemirandu yaifanirwa kurandurwa kuhama neshamwari. Saka baba chavo chaiva kushanda vachishandira mhuri. Vanhu vaiuya vainzi vaone mai. Baba vaitaurirana namai pane zvose zvinenge zvavawira. Vaisaita mazvake mazvake. Vaikanya varangana. Mheremhere yaisazonyanya kuvako nokuti baba vaisaita mafunga mafunga.
Baba pachakare vaiva mudiwa wemhuri. Vaisava gudo rinoshwaturira vana mhamhe. Vaiti vakada mudzimai wavo vomuudza kuti vamuda zvechokwadi. Mwoyo wavo waibva wamera pamwoyo wake. Baba pachikare vaidzivirira mhuri yavo kubva kuzvikara. Vaiti vakaona zviya zvikara zvauya vaibva vazvirwisa. Vaipikira kufa ivo pane kuti mudzimai nevana vavo vadyiwe nezvikara ivo vachisara. Vairwisa kunyange muvengi kusvika vabuda ura. Ndikoka saka kwakkazova nechirevo chinoti, ‘Kufa kwemurume hubuda ura.’
Baba pachikare vaidadisa kunyange kuvana vavo. Wainzwa vana vachiti, ‘ndondokurevera kuna baba vangu.’ Kureva kuti hakuna mwana aishora baba vake. Babavo pachikare vaisashoresa. Vaiita kuti vana vavade nokuti vaiva muriritiri wechokwadi. Vaivakira mhuri yavo musha unoyevedza. Vaigara nemhuri yavo. Vaisagara nguva zhinji vasipo. Vaifara nemhuri yavo panguva yavanenge vari pamwe nemhuri. Vaigara vachidzidzisa mhuri nezvemadzinza pamwe nokuipanga mazano ohupenyu.
Baba pachikare vaichengetedza vanasikana vavo zvakanyanya nokuti ndivo vaizoita kuti vazadze matanga nepfuma. Mwanasikana yaiva ndarama yababa vake. Izvi ndizvo zviita kuti baba vasarega ndarama yavo ichitambiswa nezvikwereveshe zvavakomana. Vaichengera mwanasikana wavo kuti awane murume akamufanira asingazomushushi kana kumuuraya nenzara. Vaifara chose kana mwanasikana wavo akaroorwa nomurume anonzwisisa. Izvi zvaivapa manyawi namanyukunyuku. Hazvaiita kuti baba vabhinye vanasikana vavo. Aiva makunakuna aisakisa kudzingwa mudunhu uye kushaisa kudomwa kuva mutungamiri wedunhu kana humambo. Hakuna aisada kuva mutungamiriri wedzinza rekwake kana chinhanho chake chasvika. Izvi zvaipa kuti vanababa varemekedza vanasikana vavo zvikuru.

Wednesday, 22 May 2013

National Gallery of Zimbabwe haisi National Art Gallery

Kana ukasiya vara rinoti i pavara rinoti itsvo, unenge watauta uchiti tsvo iro risingazorevi zvinoreva itsvo. Zvichidaro hazvoka izvi zvinoreva kuti wakanganisa. Zvino zvimwe chete nezvandinosangana nazvo mukushanda navanhu vanoita zvemitamba netsika uye uvaranomwe. Nguva zhinji apo vanenge vachishambadzira mitambo yavo inenge ichizoitotika paNational Gallery of Zimbabwe unoona vachiti mutambo unenge uchiitikira paNational Art Gallery. Zvino ndangoti tizivisane kuti National Gallery haisi National Art Gallery.

Thursday, 16 May 2013

Uchatya mupepeti wemabhuku kusvika rinhi nhai munyori mutsva?

Panosangana vanyori vatsva nyaya inonyanya kutsviriridza ndeyekuti zvinyorwa zvavo zvakadziviririka zvakadii. Vamwe ndivo vanonyatsobuda pachena kuti havagoni kupa vanyori vakabudirira muzvinyorwa zvavo kare nokuti vanozovabira. Vamwewo ndivo vanenge vachishora zvinyorwa zvavakaverenga navanyori vazvo vachiti ivo ndivo vane yese (kutaura kwamazuvano). zvino mubvunzo wangu ndewekuti, uchatya mupepeti wemabhuku kusvika rinni?
Ndakatohwawo vamwe vachiti handingapi vanyori vakabudirira kare zvinyorwa zvangu kuti vaoongorore nokuti ndikadaro ndinenge ndasakisa kubirwa pfungwa dzangu. vapepeti nevaongorori vezvinyorwa zvenhetembo, nyaya pfupi nenganonyorwa vanogara vakapomerwa mhosva yekuti vanobira avo vanyori vaysva pfungwa dzavo. Pane vamwe vakatombodomwa namazita asi chinozoshamisa hacho ndechekuti vapomedzeri vemhosva ava havana kana zuva rimwe ravakamira mudare remhosva vachinanga avo vavanopera mhosva yekuvabira pfungwa dzavo. Kana chiri chokwadi vanoregerei kuenda navo kudare?
Chimwe chinoshamisa ndechekuti izvozvo vanyori vatsva ava vachipomera vanyori vakaburira kare mhosva yekuba, chipo chavo chekunyora vanenge vachichiviga pasi pemubhedha. Hanzi ndikazvibudisa zvichabiwa. Vamwe ndivo vanoti kana kuendesa kune avo vanodhindisa mabhuku nokuti vanozotora pfungwa dzacho vakadzipa kune vanyori vane mukurumbira kare kuti vadzishandise. chikonzero chinonzi zvinonetsa kutengesa munyori mutsva.
Ini pano handisi kudzivirira vanyori vakabudirira kare kana vadhindisi vamabhuku. Ini ndiri kushungurudzwa neavo vanogarira zvipo zvavo nokutya kubirwa. Takabvako kumhunga hakuna ipwa. Taimboderowo asi takazoona kuti inga chipo chototsvuka chin'ai chirimo kusina kwachinosvika. Mashoko andinawo zvootochembera asati asvika kuvanhu vandakanangazve! Ndiko kutozopembenuka, kwakutanga kumwaya mashoko kuvabuditsi vamabhuku. Dzokutanga dzakatambirwa dzakabva dzapinda mumuunganidzwa webhuku rakabva rasarudzwa kudzidzwa navana vanoita zvidzidzo zveA' level. Dzimwe dzakapinda mune rimwezve rakasarudzwazve kuva bhuku rinoshandiswa nevadzidzi vezvidzidzo zvimwechetezvo. Zvimwe ndikazvimwaya pasi rose mumagwaronhau zvichibudiswa ikoko mhiri kwemakungwa. Nhasi uno, zvinyorwa zvangu zvava kuzivikanwa ndava kutozivikanwa nokuti ndakazoziva kuti kuchengeta zvinyorwa pasi pomutsago hakuna rubatsiro. Ndiko kunonzi kunyima nyika mashoko ebudiriro.
Vanobudirira ndivo vaya vane chivindi. Ukatya hauna kwaunosvika nechipo chako. Munyori mutsva, chengeta hako zvinyorwa zvako asi ndiko kutopera kwako ikoko. Munyori akakwangwara ndiye anotsvaka munyori mumwe chete kana vaviri zvavo vakabudirira kare avo vaanopota achipangwa mazano navo. ko dzinonanzvana dzakanunuzve nhai mwachewe. Ukatamba navamwe vanyori zvako zvinofamba. Kune masangano avanyori akati bayai vanhu. Kune Zimbabwe Writers Association, Zimbabwe Writers Union, Zimbabwe WomenWriters, Writers International Network Zimbabwe neZimbabwe Academic, Non-Fiction Writers Association nemamwewo. Ukava nhengo yerimwe kana mamwe emapoka iwaya uchaona kuti hauna kutambisa nguva yako munyori munyori mutsva. Izvo zvose zvaunotya uchaona kuti hazvotyisi. Kana chivindi chokuti mashoko ako asvike kuvanhu chinobva chavandudzwa. Usaviga chipo pasi pomutsago. Chisvitse kuvaridzi vacho. Varidzi vacho ndivo vaverengi. Usatambisa chipo nokutya. Buda mumatemhe akakukomberedza vanhu vakuzive. 

Wednesday, 15 May 2013

Moyo wake mwanasikana

mateya amunoreva handioni
kana mahobi amunonan'anidza
ndiri kuona moyo wake mwanasikana
wakagukuchira rudo
mwoyo wake mwanasikana
uzere mutsa
mwoyo wake mwanasika
wakatakura unyoro
mwoyo wake mwanasikana
wakaguta noushingi
mwoyo wake mwanasikana
ndiwo wandinoona
kwete utema hwake hwamunotsoropodza
kana matindindi amunonongedza pachake chipfuva
ndinoona mwoyo wake mwanasikana
usingatakuri tsono guhwa kana mbengo
mwoyo wake mwanasikana
usingafundiri wamutadzira
mwoyo wake mwanasikana
usina daka nanhingi
mwoyo wake mwanasikana
usingakwkwidzani neuyo asi unoshingirira pakuita zvakanaka
ndiwo wandinoda mwoyo wake
mwoyo wake mwanasikana
ndiwo wandinoda

(c) Tinashe Muchuri 2013

Monday, 6 May 2013

Iwe ndiniwe

ukagoigovodera mipimbirayo
netsvimbo izere neukomba
uchindishonyomora namavi
vavakidzani vakateya nzeve nemeso
zvichiita kunge wagarwa neshave
izvo kusaziva kwako ini ndiniwe
pawaisumudza ikati pandiri gadza
nepauri mashoko evavakidzaniwo gadza
kana zviya zvawati nhaura pamutsipa tibvu
navowo mavi pauri tika
ini ndiwezve nhaiwe
zvatakatsidza wakanganwasu nhai
zvawakati iwe ndiniwe
ini ndikadaira zviya ndichiti iwe ndiniwe
zvino tsvimboyo yowondigovodera uripondora aniko
chimira zvachangova marengenya mumana
nepwere hedzo dzokunongedza pawadarika
hero hero hero dzoshevedzera iwe uchifamba
kunge zviya unotanda otso izvo ndihwo ufuza
kupata kurasha shoko roukumba iwe ndiniwe
hazvisandurwi nebonda mwachewe
zvinongoda iwo mashoko
ini ndaramba kuvawe
ini ndidairewo neniwo ndaramba kuvawe
zvose zvigova muchechetere pakuparadzana
nekwaunoenda vagokutambira namaviri mukugona

Zimbabwe Writers Association (ZWA) mourns AchebeThe Zimbabwe Writers Association (ZWA) board, the entire membership and all our friends and colleagues in the writing fraternity of Zimbabwe are deeply saddened by the sad loss of brother and writer, Chinua Achebe, who is best known for his first novel, Things Fall Apart; which is the most widely read and pioneering book in modern African literature. We also remember Arrow of God, No Longer at Ease, Anthills of The Savannah and A Man of The People. We agree with many across the globe that he is indeed ‘the father of African literature.’ As a storyteller and intellectual, he demonstrated rare talent, vision and wit. His desire to see Africa tell her story from an African point of view in a language most African in its imagery and rhythms will continue to inspire us all. People like Achebe do not die!

-Tinashe Muchuri- 
Secretary General, Zimbabwe Writers Association, 22 March 2013 
+263733 843 455/zimbabwewriters@gmail.com

Zimbabwe Writers Association Gweru Meeting: 11 May 2013


The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its Gweru writers get together meeting to be held in GWERU at the Methodist Church in Zimbabwe (Cnr 8th and L. Takawira Street) on Saturday May 11, 2013 from 10:00am to 14:00pm.

This is a moment to reflect, read to one another and find a way forward for ZWA. The major part of the programme will include; presentations by Prof Willie Chigidi and Mrs K. Muringaniza entitled ‘How I Create.’ Tinashe Mushakavanhu will talk about ‘What growing up in Gweru means to me as young writer and critic.’ A substantive agenda will be sent to you very soon.

Writers are reminded to bring $10 as membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions.

Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers’ organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. It was fully registered with the National Arts Council of Zimbabwe in January 2011.
++Inserted by Mr. Tinashe Muchuri, ZWA Secretary
ZWA’s By-line: A WHOLE WORLD IN A WORD
Contacts: 0733 843 455/zimbabwewriters@gmail.com

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...