Thursday, 19 December 2013

Boxing DayParakasvika kwedu shoko rinenge rakapotsa zvirevo
Rakauya richiti musi iwoyu ndiwo wezvimbokoma
Kana vanhu vapemberera kisimusi zviya fume mangwana zvava zvimbokoma
Kwakutotarirana mugano
Vemhiri kwerwizi kuno kwedu musasvika
Kana nemi vemhiri kwemugwagwa kwedu kuno kanganwai
Makashaya zvitoro siyai tinwe nokutamba yedu mimhanzi tega
Wadambura mugwagwa ndiyo tsvimbo mugotsi kindi
Wayambuka rwizi ndiye chibakera pamatsenganzungu ndee
Kuzobuda kwezuva remakumi maviri nemanomwe aZvita muromo chonge churu
Zvichida kana meno akasarapo pataundishipi agwazwa nechibhakera
Imwe nguva mweya kutobuda kusiya hama nekuti iBoxing Day

Zvino vamwe zvakazotijekera zviya zvataiita handizvo
Uyu musi wekuavhura mabhokisi atakapiwa nehama neshamwari
Zviya vachipembedza kuzvarwa komugoveri weupenyu nazvose zvakanaka
Mukufara tichirangarirana kuti honai vekwedu vatiitira zvakanaka
Chokwadi here ndiyo zvutu yandatengerwa nedangwe rangu iyi
Apawo honai mudzipanyota wacho kuyevedza kani
Kwetezvo  zvokukunga zvibhakera kunge taundishipi yava ringi yemutambo wetsiva
Ridzai mimhanzi tipemberere kuyeukwa kwataitwa nehama neshamwari
Mumwaka wekupembera kuzvarwa kwegota

Wednesday, 18 December 2013

Yakaendepi Kisimusi?Ava makore mazhinji ndichishaya kisumusi yandaitamba kare
Hameno akatora mufaro uya wakaiva nawo zviya kumafuro
Musi wekisimusi zviya tichitemana nemafete kwataipfudza mombe
Pasina kana umwe aiti muri kutambisa kudya
Nhasi mwana kudoinhedza fete rimwe kunge riripo ziso dvuku naye dzvoko
Zvoita kunge apisa dura rudo nemufaro kutama kunge mabearer cheque
Kana zviya zvataiita zvokuti misha yemana tinopotedza tichidya zvabikwa
Nhasi kuonekwa mumisha yemana zvonzi unokwata
Kukwata musi wekisimusi here chokwadi
Uya mweya wekugoverana zvatinazvo musi wekisimusi kwawakatamira ndashaya
Tangova rumwe-rumwe semakudo sehuku dzapandatswa negondo
Uyo nepapo kungotenderera aripo kutya kuudzwa kukwata
Kwakaendepi kufarira kisimusi kwataiita kuya zviya tichipwere
Kanawo navakuru vachitenderera nemwana kunwa nekudya zvisina mubvunzo
Chete pada chinonzi kisimusi ndicho chakatama
Kare rwaiva rudo, kugoverana nekufara pamwechete
Nhasi kwava kunyima, ruvengo neundoga
Kana mandiona ndasvika kwenyu musandikandira mavi
Handis kukwata asi kuronda kisimusi yandaiziva zuro
Kufungawo kuti pada ndichawana paruzere rudo
Irwo runozadzisa nekudya namafaro
Mana redu rigotekeshera nekuyanana saiho chido
Chaiye ane zuva ratinopemberera tichidya nekunwa.

Monday, 16 December 2013

Nyika dziri pazvinhanho gumi kuverenga mudara

EntryPageviews
United States
5710
Zimbabwe
4109
Russia
797
United Kingdom
 692
South Africa
597
Germany
322
Indonesia
174
Ukraine
174
Poland
France
138
94

Kubatana sembizi

Photo by Tinashe MuchuriChii chinganzi chakabatana
Amai vakabatana
Sisi vakabatana
Basa rakabatana
Upenyu hwakabatana
Kudarika mbizi?

Ndatendrera kutsvaka kuurungana
Kana irwo runako rwemavara
Ndashayayo mhuka inenge iyo
Ine mutumbi unoyevedza kuona
Kunyange nevashanyi
Isingasvotesi kunyange vagara vachiiona
Kunze kwaiyo mbizi
Kubva nhasi ngatisheedzere pamwepo tichiti
Kubatana sembizi

Thursday, 12 December 2013

NdinomuwanepiNdiri kumutsvaka siku nesikati
Ndakamboenda kwamadzibaba yeyo zvikanzi naivo anzwa kureva kwangu asvika kudenga
Hama neshamwari ndakapesaniswa nadzo zvaporofitwa kuti ndivo vaitadzisa budiriro kwandiri
Ndikaenda kwamuvhangeri yekera kwandkasvikonzi minana uchaita yokuramwa
Chose chawabata chichava chako
Zvose zvawataura nemuzita ramwari wangu unochigashira
Mazuva akava svondo svondo dzikava mwedzi mwedzi ikava gore gore ndokuva makore
Maziso ndakasvunura ndakaringa kugarira guyo sembwa chokwadi
Ivo vachingotora zvedu varombo zvatainzi mukawedzera kupira zvinodzoka zvawanda
Ndakazoti ndagara pasi ndiye kunun’unu kufunga, ndomuwanepi Mwari wangu?
Asiri mwari wamuporofita nhingi kana wamuvhangeri yekera asi Mwari wangu
Ndomuwanepi Mwari wangu asingagari mukereke yanhingi asi anogara mumoyo mangu?
Ndakanzwa zvichinzi, mumoyo mako ndimo ari, mumoyo mako ndimo ari
Kana nengoma ndakanzwa yorira ichiti, mumoyo mako ndimo ari, mumoyo mako ndimo ari
Kana nehosho ndakanzwa dzichichekecha dzichiti, mumoyo mako ndimo ari, mumoyo mako ndimo ari
Kana hwamanda yakadairirawo ichiti, mumoyo mako ndimo ari, mumoyo mako ndimo ari
Ndakanzwa neni ndoimba ndichiti, mumoyo mangu ndimo ari, mumoyo mangu ndimo ari
Newewo dai waiziva kuti, mumoyo mako ndimo ari, mumoyo mako ndimo maari
Waitoimbawo uchiti mumoyo manyu ndimo ari, mumoyo mangu ndimo ari
Ukasiya zvokutenderera uchitsvaka Mwari ari mauri

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...