Posts

Showing posts from April, 2014

ADAPTATION WORKSHOP CALL

Musahoti hamuna kuzvihwa kuti kwaita hoka yevanyori vanoda kusandura zvinyorwa zvavo zveuvaranomwe vachizviisa mumafirimu. Mumakore mazhinji adarika vanyori nevaongorori veuvaranomwe vaikurukura nechichemo chekuti muZimbabwe hamunavo vanhu vanogona kusandura mabhuku atakakura tichitapirirwa nawo kuaisa mumafirimu sezvinoitwa kune dzimwe nyika dzakaita sana America, Britain, France uko nyaya ichigona kurarama pachikuva iro rinonzi dandaro vatambi vachiedzesera vanhu vachiona, igopinda kuva bhuku rinoverengwa igopedzesera yava firimu rinoonekwa navanhu vagere zvavo vachitandara semhuri kana namadzisahwira.

Mukana uyu wekuti vanyori vazvidzidzire vega kusandura zvinyorwa zvavo uye zvevamwe waunzwa zvino. Yava sarudzo yemunyori kufuka kana kuwaridza.

HIFA yatanga kugadzirira.

Image

Kuvanyori vemitambo yekuyedzesera

Dandaro idzva reTheatre in the Park

Image