Friday, 29 June 2012

Harare ZWA July 2012 Writers MeetingThe Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its next bi- monthly meeting to be held in Harare at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia (opposite the South African Embassy) on Saturday July 7, 2012 from 12:30pm to 4:30pm

This time Shimmer Chinodya is talking about how he has been able to do fictional work alongside text book writing while Chiedza Musengezi will be dealing with how she has been able to double up as prolific editor and writer. This will also be an opportunity to interact and discuss other issues in our literature today and strategise before the forthcoming book fair. A substantive agenda will be sent to you very soon.

Those writers who were not at the previous meetings are reminded to bring $10 as membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions.

Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers’ Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. It was fully registered with the National Arts Council of Zimbabwe in January 2011.

++Inserted by Mr. Tinashe Muchuri, ZWA Secretary
ZWA’s By-line: A WHOLE WORLD IN A WORD
Contacts: 0733 843 455/zimbabwewriters@gmail.com

Kana uchiti wandigona!

kunditi hauchandida
tuta twako udzokere kwawakabva
kunonhuwa nhamo neurombo
kana uchiti wandigona
kanganwa hako
nokuti ndabudamo
mukushungurudzwa newe
misi yose kufundumwarirwa
muromo wakaredzva sewemudhenge
sekunonzi ndakakumanikidza kuti ndide
kana ndakakutsvakira monya
izvo ndiwe wakati newako moyo ndinokuda
ini ndokuti wauya masikati ati ndionekwe
kwete kuita hweusiku kuvanza urema nemhindo
zvino nhasi kana uchiti wandigona
kuti tuta twako udzokere kwako
kanganwa hako
ndiri mbeva yapotswa neriva
ndiri mhembwe yapotswa neshato
kwauri handina chandichayemura
zvandaiyemura hazvipo
urirema remarema
munhu asingazivi kuti rudo kutaurirana
magudza kubvumirana
kutamba mutambo kuonera pamwe
kwete kuti zvandati ndati ndati
kukuudza matambire ako anorwadza
iwe muromo senguruve mumhino pfo-o
aiwaka iwe
kana uchiti wandigona
kanganwa hako
ndava shiri yapotswa neurimbo
ndiri tsuro yapotswa nedhibu
nokuti pauri chandingapembedza hapana
mabvi angu anga avakutosvuuka nokupfugama
ndichiti pada ungasanduka
ukavawo munhu wekutamba naye
mumba medu mukava nemufaro
mazino ako ndikaonawo achisekerera
kwete kuaona achiita kunge embwa pakuchenama
zvino zvawati ndiende
aiwa chokutendeukira kwauri hapachina
ndawana mufaro misodzi handichina
anochema ndewarasikirwa nemufaro
apererwa namarwadzo anopemberera

kune vose vanondinzwira tsitsi
dai vaikuziva hako
ingadai vasingarasi tsitsi dzavo
kuchema ini ndasununguka
ndabva mumukanwa mamupere mandanga ndakapaikwa
zvino kana uchiti wandigona
kanganwa hako
iwe ndiwe warasikirwa nepekupedzera utsinye hwako
zvino uchamuwanepi anotemwa nedemo achimira semuti?
ndaenda usare ugare!

Thursday, 28 June 2012

Mumwe nomumwe sabhuku sango rake remichero nemipuranga.Masabhuku vatungamiri vemitunhu iri pasi pedunhu rasadunhu. Masabhuku ane vanhu vari pasi pawo. Masabhuku ndiwo anopa minda kuvanhu vari pasi pawo. Ndiwo anoganhura mitunhu yawo achiisa kuti kumwe ndiko kune hufuro, kumwe ndiko kunogarwa, kumwe kuri iko kunorimwa. Masabhuku ndiwo anopa vanhu pokuita man'adhi emubatanidzwa kana ayo emunhu wegawega.
Masabhuku, aya anohurongwa hwemitunhu yawo yekuti miti isangotemwatemwa. Vanokurudzira kuti vanhu vasatema miti. Nyaya yacho ndeyekuti vanoisa mitemo yekuti awanikwa achitema muti anosungwa nomutemo uyo unozomupa kuti aripe kwasabhuku. Kazhinji abatwa nemhosva anonzi abike mupeta unomwiwa noruzhinji pamwe nembudzi yeusavi inogochwa musi unobuda doro.
Dambudziko riripo nderekuti masabhuku anosimbirira iyi yokukurudzira vagari vemumitunhu yawo kuti vasatema miti, asi havavakurudziri kuti vasime miti. Mumatunhu mazhinji kunowanikwa kuti miti mishoma. Pamisha mizhinji hapana kana muti wemuchero. Pamisha mizhinji hapana kana muti wemapuranga. Matenga mazhinji ndeemiti yemisango. Matanga mazhinji ndeemiti yemusango.  Zvitinha zvekumatunhu aya zvinopiswa nehuni dzemiti yemusango. Miti yacho yavawo mishoma nokuti haikuri nokukurumidza.
Masabhuku anofanira kuva nehurongwa hwekuti misha mizhinji isimwe miti. Kana musha unenge wawanikwa usina muti unofanira kuripiswa sekuripiswa kunoitwa avo vanotema miti. Kana zvadai, vanhu vese vekumatunhu vachasima miti. Miti iyi inozopa maguta kumatunhu ose ayo mamwe acho anonzi anowana mvura shoma. Kana zvadai zvinobva zvareva kuti miti yava hupenyu kumhuri yose.
Pamusoro peizvi panofanirawo kuva nechirongwa chinonzi ndechasabhuku chokusima miti. Sabhuku nemutunhu wake anofanira kusima miti iyo inozoita kuti mumusha make musazongotemwa miti zvisina maturo. Miti iyi inozoshandiswa kuti masango adzinire miti. Izvi zvinozoita kuti nyika ive yakashongedzeka. Rudadiso rwayo rugounza mufaro kuvagari vayo. Vana nyanduri nanagwenyambira vagowana zvokurumbidza.

Wednesday, 27 June 2012

I am fake

I have never made a decision of my own
every time I thought of making a decision
when I say now it is time
to make my own decision
mother comes with her own decision
and I implement her decision
instead of mine
sometimes father comes with his
and instead of mine
I implement his
other times it is my sister
or my brother
then my uncle
or my aunt
they all come with their decisions
for me to implement
not mine
even my grandparents and friends
they too come with their decisions
for me to implement
I am not my self
I don't know my self
I know them and their decisions I implement
forgive me
I am not original
I am a fake
a duplicate of them
mother
father
sister
brother
uncle
aunt
grandparents
and friends.

Tuesday, 26 June 2012

Ndiye here?

Ndiye here?
Wawaiti haurare uchimufunga
wowodai kudanzuradanzura nezvibhakera seunotamba tsiva
Ndiye here?
Wawaiti haudye ukaswera usina kumuona
wowodai kutema nedemo sounotema mombe yapamagadziro
Ndiye here?
Wawaiti kana usina kumuona haunzwe zvakanaka
wowodai kuzvambaradza nebonda seunorova nyoka
Ndiye here?
husiri hupenzi hwako
kana ihwo hutera hwako
kutsvaga mbiri yekurova asingadzoreri.

Saturday, 23 June 2012

Shangu Dzasekuru

Ndakadzipfeka vanhu vose vanonditendeka neminwe
ini ndoshaya kuziva zvavanoreva
ndongoita mafunga mafunga mumwoyo
kuti vanoti dzakakurisa kwandiri here?
kuti vanoti handisi kugona kudzichengetedza sasekuru vangu here?
kuti vanoti ini ndinenge ndinodzigona kudarika sekuru vangu?
kuti vanoti dzakademana neni kudarika zvadzaiva kuna sekuru vangu?
zvino vanoti chii?
kushayawo umwe zvake anondiruma nzeve
kuti ndizive kuti vanhu vari kutii?
Kushayawo zvako anoda kundipawo damba
kuti ndizive kuti ndiri mugwara here?
vanhu vose zvavakangomira vachitendeka minwe kwandiri
chete havazivi havo kuti ini handisi sekuru vangu
dzasekuru vangu ndakadzipfekawo zvangu kuti ndidzinge chando
ndakadzipfekera kudzivirira mihwa
ini ndichiunganidza makobiri ekutenga dzangu
dzangu dzandichati kana ndoridza vose vanonyemwerera
kana kusuwa futi
nokuti dzinenge dzava dzangu
kwete dzasekuru vangu dzamunoti kana ndadzipfeka
vose vonditendeka neminwe
kunge vanoti handiwo maitiro aitwa nasekuru vako aya!

Naked thoughts!

In the beginning human beings walked naked but could not think about their nakedness. They became aware of their nakedness after they accepted the snake's advice and sinned against God. Here they discovered how shameful it was for them to remain naked. They covered their shame with tree leaves. For a while they did not see how improperly covered they were. After continuing lusting for the fruit they ate at the instruction of the snake, they saw how half naked they were in their tree leaves. They thought of covering their half naked bodies in animal skin. But human beings never stopped drifting from their God. They continue seeing themselves more naked and covered their further shame in cloth. They wrapped their entire bodies in cloth leaving only their faces hands and feet. But sin did not leave them. They continued living in the shame of their fathers, and discovered it is not covering their bodies that matters. It is actually living in Jesus Christ that matters. They turned to God through Jesus. The snake found itself losing more and more followers and hatched a plan. He mad human beings think it is now good to be naked before man and to pretend to be a follower of God through Jesus Christ. He instructed human beings instead to empty their hearts to God, to parade naked before each other hiding in the sense that when we came to earth we were naked so there is nothing about the nakedness of the body, but the nakedness of your soul and spirit. And now, even mother parade their naked bodies before their sons. Daughters too parade their naked bodies before their fathers and brothers. Sons have also joined in the nakedness. In the past, a mere glimpse of a woman's naval was obscene but today its no longer so. It is in fact regarded as nectar is regarded by bees. What of the issue of seeing your brothers, sisters, mothers and any other person's pent, sacred as it was in the past, today it is no longer the same. Human beings are now used in their nakedness. And nakedness is now the cloth. Human beings no longer feel their bodies naked. Their nakedness is their cloth. Maybe they wait for another call from God, 'Where are you my people,' so they could begin to cloth themselves again.

Friday, 22 June 2012

Toitei nehumbowo hwakakosha kudai?

Mugore ra1979 zvinonzi pataundishipi yepaRupiri pakaita hondo pakati panamukoma vaitungamirirwa namukoma James Takawira nemauto eRhodesia. Hondo iyi yaiitika, zvinonzi ivo mukoma James Takawira neboka ravo vakafira pachiitiko ichi. Vamwewo vanhu vaviri vanonzi vakabatanidzirwa pachiitiko ichi zvakare. Hondo iyi inonzi yakatora nguva refu zvikuru izvo zvakaita kuti mauto eRhodesia ashandise mauto emuchadenga pamwechete neepasi. Ndipowo patakaonera vanhu vemunharaunda iyi ndege dzechiuto. Zvinonzi vanamukoma vakagona kuuraya mauto eRhodesia aisvika makumi matatu namatanhatu. Uku kutaura kwavanhu vemunharaunda yepaRupiri taundishipi. Zvinonzi mushure mekunge vanamukoma vaurayiwa, zvinonzi mauto akabata vamwe vanhu vemunharaunda iyi kuti vandoona vanamukoma vachipiswa kuitira kuti vasazodazve kubikira vana mukoma. Zvino zvadaro, zvinonzi pakapiswa mutungamiri wana mukoma ava uyo ainzi James Takawira, zvinonzi mauto eRhodesia haana kuziva kuti mukoma ava vainge vakasonera mbumburu mumipendero yehanzu dzavo idzo dzinonzi pavakaiswa mumoto dzakaputika ndokukuvadza vamwe vanhu zvakare.
Iyo hondo iyi yakasakisa kuti pataundishipi parupiri patamwe. Mufananidzo uyo uri pamusoro ndewechigayo chainge chiri panzvimbo iyi icho chaimenya nzungu, nyimo nokugaya hupfu. Zvitoro zvenzvimbo iyi zvaifambiswa nezita rekuti Harmony. Paivawo nebhawa nechitoro chekutengesa zvekushandisa mumba. Asi zvose izvi hazvina kuzoshanda kubva musi waitika hondo iyi. Vanhu vainge vofamba nzendo kuenda kunogaisa kwaChpfunde kuchigayo, kwaChivamba kana kwaMakambe. Midhuri yose yainge yakavakwa apa hapachina nekuti vamwe vanhu vakazotanga kuvaka zvitoro zvavo apa vakatora zvidhina zvainge zvasara pamatangwaza okusiiwa muhondo aya vachivakisa zvitoro zvavo. Nhasi uno simbi idzi ndiwo chete mucherechedzo wekuti paRupiri painge pane chigaro uye chitoro nebhawa. Imwe nzvimbo yose yaiva apa yatovawo minda yavanhu vanogara nokufambisa mabhizimisi panzvimbo iyi. 
Zvakadaro hazvo, toita sei nenhoroondo yakakosha kudai? Zvakare pane zvimwe zvinhu zvisingataurwi navanhu asi zvakakosha? Vana vanokura nhasi uno havambozivi kuti simbi idzi mucherechedzo wei? Ndianiwo angakwanisa kuchengetedza nhoroondo yakakosha kudai achiita kuti vamwe vanhu vanozokura vachiziva zvakaitika mumusha mavo?
 

Nayo nayo yemhirizhonga dzemudzimba


Muchidimbu chadarika ndakadonongora nyaya yemhirizhonga inosanganisira kurovana nokunyimana bonde. Muchikamu chiono ndinoda kutaura nenyaya yekushungurudzana kwemurume nomudzimai nemhando yekubviswa kwemudzimai nemurume wake paruvato rwamazuva ose apo anenge achida kushandisa ruvato rwacho nemumwe mudzimai. Iyi imhirizhonga yakaiipisisa nekuti hakuna kwainotenderwa kubvira nekubvira patsika dzedu savanhu.

Ruvato rwemurume nomudzimai wake runoera. Pavata murume nomudzimai wake hapabvumirwi kuti pazorara murume wake nemumwe mudzimai zvakare. Paruvato apa hapabvumirwi kana kugara chaiko. Kunyange mumadhorobha makadai kumanikidzana vanhu zvokuti mhuri inenge ichishandisa kamuri rimwe chete, ruvato rwemurume nomudzimai runoera. Kana vanhu vashanya vanotofanira kugara pasi kunyange pasina zvekugara.

Iyi nyaya yekuti murume anoti kumudzimai wake buda panze ndimbosasana neshamwari yangu pamubhedha yaisaveyo kare. Chaikonzera kudaro ndechekuti varume vairemekedza madzimai avo. Vaikura vachidzidziswa kuti kurara nemumwewo mudzimai paruvato rwavo nemadzimai avo zvaive zvinhu zvisina hunhu. Izvi zvaikonzera kuti pave nezvirwere zvakaita sekurwadziwa nemusana kwemudzimai kusingaperi kana kutevera kwemudzimai kusina magumo. Izvi zvaigona kukonzera kurwara zvekufa kwemudzimai nekuda kwekuti kunobva madzimai kwakasiyanasiyana uye zvavanodzidziswa kwavanobva nenyaya dzebonde zvakasiyanasiyana. Vamwe vane mishonga yavanoshandisa yekuti bonde ravashandisas harifaniri kushandiswa noumwe mudzimai. Kana rikashandiswa uya arishandisa anobva arwara kana imwe nguva kutofa.

Saka senzira yekudzivirira nhau iyi kare, hakuna mudzimai airara pauruvato rweumwe mudzimai. Vamwe mungashamisika kuti inga varume vaiita madzimai mazhinji wani? Hongu, zvaiva saizvozvo, asi hakuna mudzimai aivata paruvato rweumwe mudzimai. Mudzimai wegawega aifanira kuva neruvato rwake. Izvi zvaireva kuti mumwe nemumwe mudzimai pabarika kana paguru aiva nemba yake apo aizova neruvato rwake. Murume ndiye aipota achienda mumba yamudzimai mumwe nemumwe. izvi zvaireva kuti hakuna mhirizhonga yekudzinga mudzimai paruvato murume achida kuita bonde nemumwe mudzimai wenguva diki uya angangonzi pfambi mazuva ano. Zviya zvandakataura muchikamu chekutanga zvekuti mudzimai aikosha zvekuti murume aisagona kuwana umwe mudzimai iye asina kuziviswa zvaishanda kugadzirisa mhirizhonga iyi zvakare. Nhasi uno nekuda kwekuti takatakura ugaro nemaitiro emadhuna tava kungoita zvinhu zvisina mwero mutsika dzedu. Chakaipa chii kana tikambodzokera shure kwatakabva tikanononga tsika dzedu dzaiva nemwero kwawo tikadzishandisa kupedza nhamo yatava kuchema nayo iyi nhasi.

Mhirizhonga yapadonde yerudzi irwu iyi inofanira kudzokera paya pairemekedzwa madzimai. Zvaiti kana vanhu vakarambana, mudzimai aitakura ruvaro nezvose zvapachoto chake. Izvi zvinoreva izvo kuti mudzimai mumwe nemumwe aifanira kutanga pake ega. Kana dzimba chaidzo, hapana aizoda kugara mumba memumwe mudzimai akarambwa kana afa chaiye. Izvi zvinoratidza kuti, mudzimai aiva akakosha. Mudzimai raisava rara rinotsvairirwa kumarara mazuva ano. Zvakakosha izvozvo kuti savanhu tidzokere kwatakabva. Ndobva ndafunga kambo kaOliver Mutukudzi kekuti Dande/Dzoka Uyamwe. Ko tikadzoka kundoyamwa patakasiyira hunhu hwedu zvakadini? Tsika dzedu dzakamboipa zvakadini zvekuti tinodzituka zuva nezuva? Zvatinoita ndidzo tsika dzedu here kana kuti ndedzevauyi? Kana dziri dzevauyi, ko dzedu dziripi? Kana tinadzo achadzishandisa ndiyani? Ngatikurukure nezvenyaya yemhirizhonga iyi kuti tiwane kuidzikisa. Usanyarara, taura nezvenyaya yemhirizhonga iyi. Ukanyarara, tanyura. Ukataura, takunda. Asi ngatiregei kupomera tsika dzedu zvemanyepo isu tichiita tsika dzavamwe vanhu.  Kana mushoko raMwari tsamba kuVahebheru 13vs 4 inoti iyo, 'wanano inofanira kuremekedzwa navose, uye ruvato rwewanano harufaniri kusvibiswa nokuti Mwari vacharanga pfambi nemhombwe.'

Thursday, 21 June 2012

My Country

I love my country
I love my people
I love my leaders
This is the reason
I speak out about
their ills and goodness!

Mhirizhonga yemumba............!

Nyaya yemhirizhonga mudzimba yavikira chose munyika yeZimbabwe. Nguva zhinji mhirizhonga dzemudzimba dzinoguma dzaba upenyu hwavanhu. Mhirizhonga idzi dzinonyanya kudya vanamai navana. Vana vasina chavakatadza vanomedzwa nemhirizhonga yavasina kuvamba. Mhirizhonga iyoyi zvakare inobatanidzira zvipfuyo nemidziyo yepamba. Zvose zvinodzimba nayo. Hapana chinosiiwa pamarwadzo emhirizhonga yemudzimba. Zvikonero zvemhirizhonga yemudzimba zvakawanda zvikuru, asi handisi kuda kumhanya naizvozvo nokuti ini ndinoda kuti nditaure nokuti mhirizhonga iyi yaigadziriswa sei munguva yekumashugre uko vanhu tisati tatanga kugara rumwe rumwe kure nevemadzinza edu.

Kare zvaiti kana mhirizhonga ichinge yaiitika mumusha. Musha waigara dare nanyakuita mhirizhonga uyu. Kazhinji vaiva varume avo vairova madzimai avo. Zvino zvaiti kana zvadai, musha waigara dare rekutonga murume arova mudzimai. Pose pairobwa mudzimai nomurume wake, murume airipiswa. Aiti kana akarova mudzimai zvokumubvisa zino,aibvisiswa mombe. Dzimwe mhirizhonga dzakafanana nokunyimana bonde dzairipiswawo mbudzi zvichidaro. Madzimai pane misha iya ina varume vane ruoko rwegudo vaipedzisira vava ndivo varidzi vedanga, murume dzake dzapera nokuripa.Mudzimai aive asingafaniri kurobwa. Mudzimai ndimambokadzi, uyo anouya mumusha kuzokudza dzinza rekwaaroorwa. Mudzimai akakosha zvikuru mumusha maaroorwa, ndiko saka varume vaiva vasina pfuma vaishingirira kutema ugariri kwemakore manomwe pasina kana mombe imwe yavaizoenda nayo kumusha kwavo, asi kuri kutsvaka munhu akakosha muupenyu hwavo uyu. Vamwe vaitondopfudzira mombe pamisha yavangu apo vaipiwa mombe pagore kusvika dzakwana dzokundopa danga kuvakarabwa. Izvi zvaireva kukosha kwemudzimai.

Saka nokudaro mudzimai aiva munhu akakosha. Kana kuri kuridzi rwekwedu, mudzimai aichengetedzwa zvokuti aisafanira kupinda mumunda kundotsva nezuva nokuti aizopera runako. Zvino kana runako rwapera murume ozoita mafungafunga zvinozopa kundotsvaka mumwe mudzimai. Zvakadaro hazvo hakuna mudzimai wechipiri aiuya mumusha mudzimai wekutanga asina kunge aziviswa uye atenderana nazvo. kunyange murume aida kuroora umwe mudzimai, haaibvumidzwa kungoerekana auya nomudzimai wacho mudzimai mukuru asingazivi. Izvi kana zvaiitika, murume airipiswa mombe, kutsiva kukanganisira kwaanenge aita mudzimai wake. zvazvaita ndezvekuti murume kana oda mudzimai wepiri aitotuma hanzvadzi dzake kuti dzitaure nomudzimai wake kuti abvume kuti atore mumwe mudzimai. Zvakare mudzimai ndiye aiudza murume mudzimai wekutora. Izvi zvinoreva kuti mudzimai aiva nesimba rokusarudzira murume wake mudzimai wechipiri wakamunakira. Zvakare mudzimai wechipiri wainzi anotumwa semwana nomudzimai mukuru. Iye ndiye akatanga kusvika pamusha sakani ainzi aterere kubva kuna vahosi. hurungwa uhu hwaikonzera kuti kusava nemhirizhonga yakanyanya seyavako mazuva ano inosakiswa namabarika aya.

Zvaitiwo kana madzimai akarwa kana kupumhana huroyi, dare remusha raiti dzakadai dzoda vabereki vemadzimai varipo avo avizotaurira vanasikana vavo kuti varipane. Kana zvanzi mudzimai aripe mhosva yaakapara, aisatora pfuma yemurume wake, asi kutoti aishandisa pfuma yake yaakaita nokuruka seme, kuumba hari, mbuya nyamukuta, kubva mutengesa mbeu dzemutseu yake kana kutoinda kundotora kwaakabarwa kana iye pachake asina pfuma. Izvi zvaiitirwa kuti kana akabhadharirwa muripo nemurume wake haaizoona kurwadza kwazvo, nokudaro aizoenderera mberi achiita mabasa asina maturo mhirizhonga igoramba ichingoitika mumusha umu. Zvino kana vabereki vakavawo munyaya iyi vaizobatsirana nokwakaroorwa kudzora hasha idzo dzinopinza munhu mumhirizhonga.

Mhirizhonga kana yakurisa zvokuti mumhuri yakundikanwa kugadziriswa, yaiendeswa kwasabhuku. Sabhuku kana vakundikana vaiikanda kwasadunhu. Zvino sadunhu vaitadza vaiiendesa kwamambo. Mambo ndivo vaiva vekupedzesera kutonga nyaya dzakadai. Asi kana mwana atadzwa kutongwa mumusha kare vaiva netsika yekuramba munhu. kana mubereki akasvika pakuramba mwana wake zvinoreva kuti kana pamba pako anenge asingatsiki, chero kumba kwako anenga asingatsiki. Izvi zvinhu zvaisadiwa navanhu vakawanda zvokuti vaiedza napose pavanogona kuti  vasarambwa navabereki vavo. Zvakare kana munhu aizoramba achingoita mhirizhonga aizodzingwa mumusha masabhuku izvo zviita kuti andogara kunzvimbo dzavatorwa. Kwenyu maigadzirisa mhirizhonga sei? Zvakafanana here? Kana zvakasiyana, takasiyana papi? Chiiwo chaunofunga kuti chinofanira kuitwa parizvino kuti mhirizhonga yemudzimba idzikire? 

Tuesday, 19 June 2012

Zita ramai vangu raidaidzwa nderekutii?


   Madhuna asati auya, mai vaidaidzwa nezita rani? Mai vachipinda mumusha mavaizova muroora, vaitanga nekudaidzwa nezita remutupo wavo. Kana vachiera moyo vainzi MaMoyo. Kana vachiera mhofu vainzi VaChehera. Kana vachiera shumba, vainzi MaShumba kana kuti MaSibanda. Kana vachiera mbizi vainzi MaDhuve. Aya ose mazita okwavakabva. Kune dzimwe nzvimbo vaipiwa zita romunin'ina wemurume wavo kana zita rehanzvadzi yemurume wavo. Kana zita remuramu wavo riri Zvidzai, vaibva vadaidzwa kuti Mai Zvidzai, kana tete vachinzi Rumbidzai vaibva vanzi, Mai Rumbidzai. Apa ndipowo zvapo pavaizopiwa mazita ekwavakaroorwa. Zvakare vaizotora zita romwana wavo nemurume wavo mushure mokunge vaita mwana wekutanga. Kune dzimwe nzvimbo vaigona kuzoramba vachidaidzwa namazita iwayo nokuti mwana wacho aigona kuzopiwa zita rababamunini kana ratete.
Zvino vaiti  kana vakura, vaidaidzwa zvakare nemazita ekwavakabva. Kana kwavo kwainzi kwaShummba ivo vaibva vanzi Shumba. Vaitodaidzwa sezvinonzi mwanakomana wekumusha kwavo. Izvi zvaireva hazvo kuti taiva tisina dambudziko rekudaidza madzimai edu kuti chii, inova ndiyo nhamo yatava nayo nhasi uno mushure mekuuya kwavadhuna ndokutiudza kuti mudzimai anofanira kutora zita remurume wake achisiya rekwaakazvarwa. Izvi zvinova ndizvo zvava kutipa nhamo yokuti madzimai anhasi ati tava kuda kuti tisadonhedza mazita ekwatakabva. Zvakadaro izvo zvava kutorwa nhasi sekuti mudzimai atora zita rekumurume wake ambunyikidzwa nekuti abviswa mazikanirwe akwe ekubva pakuzvarwa. Asizve dambudziko ravapo nderekuti kana zvotaurwa zvinonzi zvakabva patsika dzedu. Tsika dzotukwa sekuti ndizvo zvataiva kare. Kana ndotarira ndoona kuti imwe nguva vamwe vanhu vanotukwa nenyaya dzisi dzavo.
sei vanhu vachipa vamwe vanhu tsika dzisi dzavo vachiti ndedzavo. Inyaya yekusada kutsvaka chokwadi here inokonzera kuti tizvituke nezvinhu zvatisina kutanga? Ko tinodii kutaura patakatangira kuresva mafambiro? Iyi ndiyo nyaya inondinetsa nekuti kwandakazvarwa vekwedu havambodaidzwa nemazita ekwavakaroorwa kunze kwekuti vachidaidzwa nemazita evana vavo. Kunyange varungu vakauya vakasandura mazita avanambuya vangu kuti rokuberekwa kwavo rigova rababa vasekuru vangu, asi vaidaidzwa nemazita ekumusha kwavo. Mbuya vakuru vainzi VaMukangare nokuti kumusha kwavo kwaiva kwaMukangare. Mbuya vadiki vainzi VaMabika nokuti vaiva vedzinza rekwaMabikasheche kuBikita. Izvi zvinondiita kuti ndisanetseka kana ndikahwa zvangu mudzimai achiti handidi kudaidzwa nezita rekwandakaroorwa asi kwandakabarwa. Hazvindinetsi uye hazvindishungurudzi nokuti kwedu haisi nyaya. Tsika yekwedu haipesanisi murora nezita rekwaakabva. Madhuna ndiwo zvawo akauya atiputsira hurungwa hwedu hwemazita hwakanaka. Zvino kana wazviziva, hazvifaniri kunetsa munhu kana madzimai nhasi achiti anoda kushandisa zita rekwaakazvarwa pamwechete nerekwaakaroorwa aya anonzi double barrel pachirumbi. Mai vangu vanoshandisa zita ravo pasina anopikisana nazvo. Iwe unofunga sei? Ichokwadi here? Kana dziri nhema ndpapi paunopikisana napo?Ngatikurukure tiwane chokwadi. Itsika yedu here kana kuti itsika yamadhuna?

Monday, 18 June 2012

Muromo imhandara…!


Chii chapinda vanhu vekwangu? Ini ndinochishaya. Musi uno ndichifamba nambuhya vangu tichienda zvedu kundochera mbambaira kumunda kwavo ndakashamiswa kunzwa umwe murume achiti kuna mbuya vangu, ‘chembere muchirikudei mudhorobha, endai munogara kumusha!’ Mbuya vangu vakamira ndokutarira murume uya iye achitoseka zvake kunge ainge ataura zvinhu zvakanaka. Achiseka kudaro vakati kwaari, ‘nhai muzukuru ndakutadzisa kuitei mudhorobha?’ murume uya nokunyara haana kupindura.  Akabva atanga kufamba achienda.

Ini ndakazvishaira pazvo. Ko chii change chatadzwa nambuya vangu? Kukwegura here kwavainge vatadza? Kugara mudhorobha ivo vakwegura here kwavainge vatadza? Chii? Dhorobha nderevadiki here kana kuti kana kuti nderemunhu wese? Hapana akandipindura mibvunzo yose iyi. Uyu murume dai asina kuzokasira kungobva achienda asina kutaura neni ingadai ndakamubvunza mibvunzo yose iyi. Pamwe ndiye aizondiudza zera rakakodzera kugara mudhorobha.

Zvino ndasara nambuya vangu avo ndinofarira kuva navo nguva zhinji nokuda kwezvidzidzo zveupenyu zvakawanda zvavanonditambidza ndakavabvunza kuti murume uyu airevei chaizvo kwavari? Ivo ndokunnditi, ‘muzukuru, muromo imhandara unoda kushandirwa.’ Ndakashaya kuti mbuya vaita sei kufananidza muromo nemhandara. Asi pava paya ndichifamba ndakabva ndaona kuti zvechokwadi muromo imhandara unotoda kushandirwa kuti zviite zvakanaka. Mhandara sokuziva kwangu dzinodawoka tunonaka. Kana usina kutengera musikana zvinonaka mazuva ano, haugari nemusikana. Unoramba uchingova murume wekupfimba nekurambwa. Nokudaro kuti musikana arambe achifambidzana newe unofanira kumuitira tuya tunhu tunoita kuti arambe aripedyo newe. Ukasamutengera nguva yekutaura panhare, kumugadzirisa bvudzi, kumutsvagira mafuta erunako, nezvimwe zvinoenderana naikoko kugara anewe kashoma. Nokudaro kuti zvose izvi zvizadzisike, unofanira kutoshanda nesimba kuti agare akafara. Ukasazviita iwe anopedzesera atsvaga umwe anozadzisa pausingagoni iwe. Ndakabva ndaseka zvangu ndichifamba ndichienda nambuya vangu kunochera mbambaira kumunda.

Zvakadaro nyaya yekunzi chembere dziende kumusha haina kubva mundangariro dzangu. Chii chatinotadziswa nechembere kana dziri pakati pedu? Chii chadzinotirambidza kuita chinoita kuti tipedzesere toti isu havafaniri kugara muguta? Ko kana chembere iyoyo yatinoti idzokere kumusha ine zvinhu zvayo mudhorobha tinoda kuti izvisiire ani? Hazvisizvo here zvinoita kuti vamwe vedu vaite basa rokumirira hwashu dzomunhu akafa? Chinotadzisa kuti isu tirarame zvedu pamwe nechembere idzi tichiwana ruzivo rwekuvaka nyika yedu kubva kwadziri chii?

Kuramba chembere kuramba nhoroondo. Kuramba nhorondo kuuraya ramangwana rakanaka. Asina nhoroondo haana ramangwana. Musha usina chembere hauna chimiro. Chembere ndidzo durazivo remusha. Kudzidzinga tichidziisa kumusha kwatinoreva kumaruwa uko, ndiani anozondodziona kana dzavayo? Handiti kusada kubatsira chembere idzi nomufaro unoita kuti dzirambe dzichida kutifadza nokutipa mazano oupenyu? Kana yako chembere usingaidi, chirega kufurira vamwe kuti varase vakwegura vavo. Kune vamwe vanhu vanoda vakwegura vavo. Variko vanoremekedza vakwegura vavo. Iwe regera varemekedze vakwegura vavo. Kana vachida kuti vagare mudhorobha kusvika Nyadenga vavati chiuyai kumusha, vasiye vakadaro. Ini ndinodzida chembere nokuti ndidzo dzinopa gwara rakanaka roupenyu. Ngano ndinogoka kwadziri murudekaro. Hadzikendenge mukutaura, dzinoti bodyo ipapo chaipo patinotya kureva isu vadiki. Dzinoreva zvinhu namazita. Hadzinzvengi. Hamenowo iwe? Unodzida here kana kuti unoti dai zvachifa kunyange dzisingadyi kumba kwako.   

Wednesday, 13 June 2012

Mutumwapavi anotadziswa hope namakoronyera!
Hameno kuti muupenyu zvinhu zvinodarireiso! Ndini ndapedza basa zvakanakanaka kwakuenda kumba kuti ndindoitawo baba vakanaka kuwana mwana namai vakasvinura.  Koka kuti mwana amhanye achisheedzera kuti, ‘dady, dady, dady,’ achiuya kuzonditambira. Ini ndigomuti sumudzei nemaoko maviri kumuunza kuchipfuva iye achisheedzera kuti,’mauya-a!’
Zvino ndisati ndati nokugarisika kose ndipo pandakanzwa nharepandiri yarira. Payakarira ndokuitora muhomwe mayaive. Ndakaidaira. ‘Maswera sei tezvara?’ ndakadaro apo ndainge ndaona kuti munhu ainge andichaira panharepandiri yangu aive tezvara wangu uyo aivaka imba yemukoma wangu aive diaspora. ‘Ndaswera zvakanaka Mbizi,’ vakadaro tezvara vangu. ‘Ndatenga zvidhina zvemukoma wenyu zvekuvakisa imba. Zvino kambani yezvidhina haitakuri zvidhinha zvachoaswera zvakanaka Mbizi,’ vakadaro tezvara vangu. ‘Ndatenga zvidhina zvemukoma wenyu zvekuvakisa imba. Zvino kambani yezvidhina haitakuriri munhu atenga zvidhinha zvake. Zvino ndazonzi ndione umwe mukomana kuno anotakura ane motokari inotakura zvidhinha. Mukomana uyu ndataura naye ndokuti pazvidhinha zvangu zviuru gumi aizenge achida madhora mazana maviri ($200, 00) yemota neyekubhadhara vachazokwidza nekuburutsa zvidhinha zvacho. Ikoko ndamupa zana ramadhora sechibhatiso chekuti andiitire basa iri. Vasvika pamba ndamupa rimwe zana. Zvino iye ayenda ndipo panosara vanga vachiburutsa zvidhinha nomuchairi voti havana kunge vapiwa mari yavo. Zvino vanoti pamari yavo yasara vanoda kutakura zviuru zviviri zvezvidhinha (2000) kuenda nazvo somuripo wavo.  Topaita sei, Mbizi?’ Vakadaro tezvara wangu achiratidza kukahadzika.
‘Regai ndiuyeko sekuru. Ngavasabva ipapo ndisati ndasvika,’ ndakavadaro ndichipinda munzira kuenda uko vainge vari kuGlaudina. Ndakazonzwa kuti ndainge ndabuda ndisina kutakura jazi apo chando change chondibvunza kuti mutupo wenyu unonzi ani changamire. Ipapo ndainge ndatova zvangu kusvika kuGlaudina kubva kunoperera makombi muKuwadzana Extension. Ndakangoti kuchando rova hako, tichinopedzerana nesvutugadzike ndadzokera kumba.

Ndakasvikowana muchairi navakomana vatatu vaaifamba navo vari mubioshi kudzorera zvidhinha mugonyeti ravo. Ndakaseka zvangu, kunge ndaive ndisina kusungwa ndare mundangariro dzangu. Handina kuda kuita hasha navo zvangu. Ndakangoti kumuchairi, ndiudzewo nyaya yako. Iye ndokuti, ‘umwe wenyu ndiye akanganisa. Haafanira kupa munu waapa mari isu tisati tapedza kuburutsa zvidhinha. Ini handina kupiwa mari yemotokari yekutakura kwandaita zvidhinha zvenyu. Avawo vakomana vanga vachiburutsa zvidhinha Havana kunge varipwa dikita ravo. Saka isu hapana chatinogona kuita sezvo mukomana ataura nesu atiza, tava kutora zvidhinha  zvcenyu semuripo wemari yatanga tichifanira kuwana.’
Ndakamubvunza ndoti, ‘nhai muchairi, munhu akudaidza unomuziva?’
‘Hongu,’ akadaro.
‘Pawasumuka hauna kumbopiwa mari here?’
‘Ndapiwa madhora makumi maviri nemana emafuta egonyeti, ndikanzi imwe ndichapiwa kana ndasvitsa zvidhinha zvenyu.’
‘Ko zvidhinha zvangu zvawavakutora ndini ndakupinza basa here?’
‘Kwete, asi kuti ndiyo nzira chete yandinogona kuwana muripo wangu nayo.’
‘Zvisinei, kana wati unoda kutora zvidhinha zvangu handei kukamba tindopedzerana ikoko. Mutsa motokari yako tiende,’ Ndakamudaro.
Iye ndokuramba achiti hazvaiita kuti aende nemotokari yake kukamba yamapurisa. Ndakamuti zvino kana usingadi siya zvidhinha zvangu nokuti iwe unozivana nomunhu akupa basa, iye ndokuti tana kuramba. Ndakaenda kukamba kepaKuwadzana Extension ndichiti nditorane nemapurisa wanei hapana kana umwe aripo. Pamwe vainge vapinda mumisha kundotora vasungwa. Ndakaramba ndonetsana naye kusvika ati ava kuchaira nhare kumukuru wake. Mukuru wake ndokubava ati aida kuti motokari yake isasvika kumapurisa. Asi aida kutora zvidhinha zvangu. Ndakaramba ndichiramba kutaura kwake kusvika aona kuti zvinhu hazvichina kumira zvakanaka. 
Pataikakavadzana nguva dzaidyana. Painge patova pakati peusiku apo muchairi akazoti akusiya motokari pamba pomukoma wangu. Akabva akumbira kuchengeterwa mabhatiri ake. Aenda ndipo pandakazoona kuti motokari iyi yaive isin mutero zvakare yainge isina kunyoreswa patsva nokuti yainge isina numeri dzamazuvano kanapo idzo dzakare. Ndakaseka, ndokuona kuti aya aiva makoronyera ainge ajaira kubira vanhu zvidhinha zvavo. Pane kuti vsiye zvidhinha zvinosvika chiuru vanototi vabe zvidhinha mazana maviri kuitira kuti vagozotengesera mumugwagwa. Zvino vakawana pane vanhu vakangwara ndokuti zano nderipi, regai tiite kunge tamarana. Asi hazvo hazvina kuzoita sekuda kwavo. Mangwanani asvika ndakazongoon shasha dzodzikisa zvidhinha ndisina chandabvisa.
Pandabvunza muchairi anditi, ‘ndaona kuti, motokari ndeyebasa saka haingaregi kuita basa. Tichaonana namunhu wekutiza nemari nekuti tiri mubasa rimwe chete.’    

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...