Posts

Showing posts from June, 2012

Harare ZWA July 2012 Writers Meeting

Image

Kana uchiti wandigona!

kunditi hauchandida
tuta twako udzokere kwawakabva
kunonhuwa nhamo neurombo
kana uchiti wandigona
kanganwa hako
nokuti ndabudamo
mukushungurudzwa newe
misi yose kufundumwarirwa
muromo wakaredzva sewemudhenge
sekunonzi ndakakumanikidza kuti ndide
kana ndakakutsvakira monya
izvo ndiwe wakati newako moyo ndinokuda
ini ndokuti wauya masikati ati ndionekwe
kwete kuita hweusiku kuvanza urema nemhindo
zvino nhasi kana uchiti wandigona
kuti tuta twako udzokere kwako
kanganwa hako
ndiri mbeva yapotswa neriva
ndiri mhembwe yapotswa neshato
kwauri handina chandichayemura
zvandaiyemura hazvipo
urirema remarema
munhu asingazivi kuti rudo kutaurirana
magudza kubvumirana
kutamba mutambo kuonera pamwe
kwete kuti zvandati ndati ndati
kukuudza matambire ako anorwadza
iwe muromo senguruve mumhino pfo-o
aiwaka iwe
kana uchiti wandigona
kanganwa hako
ndava shiri yapotswa neurimbo
ndiri tsuro yapotswa nedhibu
nokuti pauri chandingapembedza hapana
mabvi angu anga avakutosvuuka nokupfugama
ndichiti pada ung…

Mumwe nomumwe sabhuku sango rake remichero nemipuranga.

I am fake

I have never made a decision of my own
every time I thought of making a decision
when I say now it is time
to make my own decision
mother comes with her own decision
and I implement her decision
instead of mine
sometimes father comes with his
and instead of mine
I implement his
other times it is my sister
or my brother
then my uncle
or my aunt
they all come with their decisions
for me to implement
not mine
even my grandparents and friends
they too come with their decisions
for me to implement
I am not my self
I don't know my self
I know them and their decisions I implement
forgive me
I am not original
I am a fake
a duplicate of them
mother
father
sister
brother
uncle
aunt
grandparents
and friends.

Ndiye here?

Ndiye here?
Wawaiti haurare uchimufunga
wowodai kudanzuradanzura nezvibhakera seunotamba tsiva
Ndiye here?
Wawaiti haudye ukaswera usina kumuona
wowodai kutema nedemo sounotema mombe yapamagadziro
Ndiye here?
Wawaiti kana usina kumuona haunzwe zvakanaka
wowodai kuzvambaradza nebonda seunorova nyoka
Ndiye here?
husiri hupenzi hwako
kana ihwo hutera hwako
kutsvaga mbiri yekurova asingadzoreri.

Shangu Dzasekuru

Ndakadzipfeka vanhu vose vanonditendeka neminwe
ini ndoshaya kuziva zvavanoreva
ndongoita mafunga mafunga mumwoyo
kuti vanoti dzakakurisa kwandiri here?
kuti vanoti handisi kugona kudzichengetedza sasekuru vangu here?
kuti vanoti ini ndinenge ndinodzigona kudarika sekuru vangu?
kuti vanoti dzakademana neni kudarika zvadzaiva kuna sekuru vangu?
zvino vanoti chii?
kushayawo umwe zvake anondiruma nzeve
kuti ndizive kuti vanhu vari kutii?
Kushayawo zvako anoda kundipawo damba
kuti ndizive kuti ndiri mugwara here?
vanhu vose zvavakangomira vachitendeka minwe kwandiri
chete havazivi havo kuti ini handisi sekuru vangu
dzasekuru vangu ndakadzipfekawo zvangu kuti ndidzinge chando
ndakadzipfekera kudzivirira mihwa
ini ndichiunganidza makobiri ekutenga dzangu
dzangu dzandichati kana ndoridza vose vanonyemwerera
kana kusuwa futi
nokuti dzinenge dzava dzangu
kwete dzasekuru vangu dzamunoti kana ndadzipfeka
vose vonditendeka neminwe
kunge vanoti handiwo maitiro aitwa nasekuru vako aya!

Naked thoughts!

In the beginning human beings walked naked but could not think about their nakedness. They became aware of their nakedness after they accepted the snake's advice and sinned against God. Here they discovered how shameful it was for them to remain naked. They covered their shame with tree leaves. For a while they did not see how improperly covered they were. After continuing lusting for the fruit they ate at the instruction of the snake, they saw how half naked they were in their tree leaves. They thought of covering their half naked bodies in animal skin. But human beings never stopped drifting from their God. They continue seeing themselves more naked and covered their further shame in cloth. They wrapped their entire bodies in cloth leaving only their faces hands and feet. But sin did not leave them. They continued living in the shame of their fathers, and discovered it is not covering their bodies that matters. It is actually living in Jesus Christ that matters. They turned to G…

Toitei nehumbowo hwakakosha kudai?

Image
Mugore ra1979 zvinonzi pataundishipi yepaRupiri pakaita hondo pakati panamukoma vaitungamirirwa namukoma James Takawira nemauto eRhodesia. Hondo iyi yaiitika, zvinonzi ivo mukoma James Takawira neboka ravo vakafira pachiitiko ichi. Vamwewo vanhu vaviri vanonzi vakabatanidzirwa pachiitiko ichi zvakare. Hondo iyi inonzi yakatora nguva refu zvikuru izvo zvakaita kuti mauto eRhodesia ashandise mauto emuchadenga pamwechete neepasi. Ndipowo patakaonera vanhu vemunharaunda iyi ndege dzechiuto. Zvinonzi vanamukoma vakagona kuuraya mauto eRhodesia aisvika makumi matatu namatanhatu. Uku kutaura kwavanhu vemunharaunda yepaRupiri taundishipi. Zvinonzi mushure mekunge vanamukoma vaurayiwa, zvinonzi mauto akabata vamwe vanhu vemunharaunda iyi kuti vandoona vanamukoma vachipiswa kuitira kuti vasazodazve kubikira vana mukoma. Zvino zvadaro, zvinonzi pakapiswa mutungamiri wana mukoma ava uyo ainzi James Takawira, zvinonzi mauto eRhodesia haana kuziva kuti mukoma ava vainge vakasonera mbumburu mumipen…

Nayo nayo yemhirizhonga dzemudzimba

Image
Muchidimbu chadarika ndakadonongora nyaya yemhirizhonga inosanganisira kurovana nokunyimana bonde. Muchikamu chiono ndinoda kutaura nenyaya yekushungurudzana kwemurume nomudzimai nemhando yekubviswa kwemudzimai nemurume wake paruvato rwamazuva ose apo anenge achida kushandisa ruvato rwacho nemumwe mudzimai. Iyi imhirizhonga yakaiipisisa nekuti hakuna kwainotenderwa kubvira nekubvira patsika dzedu savanhu.

Ruvato rwemurume nomudzimai wake runoera. Pavata murume nomudzimai wake hapabvumirwi kuti pazorara murume wake nemumwe mudzimai zvakare. Paruvato apa hapabvumirwi kana kugara chaiko. Kunyange mumadhorobha makadai kumanikidzana vanhu zvokuti mhuri inenge ichishandisa kamuri rimwe chete, ruvato rwemurume nomudzimai runoera. Kana vanhu vashanya vanotofanira kugara pasi kunyange pasina zvekugara.

Iyi nyaya yekuti murume anoti kumudzimai wake buda panze ndimbosasana neshamwari yangu pamubhedha yaisaveyo kare. Chaikonzera kudaro ndechekuti varume vairemekedza madzimai avo. Vaikura vachidz…

My Country

I love my country
I love my people
I love my leaders
This is the reason
I speak out about
their ills and goodness!

Mhirizhonga yemumba............!

Nyaya yemhirizhonga mudzimba yavikira chose munyika yeZimbabwe. Nguva zhinji mhirizhonga dzemudzimba dzinoguma dzaba upenyu hwavanhu. Mhirizhonga idzi dzinonyanya kudya vanamai navana. Vana vasina chavakatadza vanomedzwa nemhirizhonga yavasina kuvamba. Mhirizhonga iyoyi zvakare inobatanidzira zvipfuyo nemidziyo yepamba. Zvose zvinodzimba nayo. Hapana chinosiiwa pamarwadzo emhirizhonga yemudzimba. Zvikonero zvemhirizhonga yemudzimba zvakawanda zvikuru, asi handisi kuda kumhanya naizvozvo nokuti ini ndinoda kuti nditaure nokuti mhirizhonga iyi yaigadziriswa sei munguva yekumashugre uko vanhu tisati tatanga kugara rumwe rumwe kure nevemadzinza edu.

Kare zvaiti kana mhirizhonga ichinge yaiitika mumusha. Musha waigara dare nanyakuita mhirizhonga uyu. Kazhinji vaiva varume avo vairova madzimai avo. Zvino zvaiti kana zvadai, musha waigara dare rekutonga murume arova mudzimai. Pose pairobwa mudzimai nomurume wake, murume airipiswa. Aiti kana akarova mudzimai zvokumubvisa zino,aibvisiswa mombe…

Zita ramai vangu raidaidzwa nderekutii?

Madhuna asati auya, mai vaidaidzwa nezita rani? Mai vachipinda mumusha mavaizova muroora, vaitanga nekudaidzwa nezita remutupo wavo. Kana vachiera moyo vainzi MaMoyo. Kana vachiera mhofu vainzi VaChehera. Kana vachiera shumba, vainzi MaShumba kana kuti MaSibanda. Kana vachiera mbizi vainzi MaDhuve. Aya ose mazita okwavakabva. Kune dzimwe nzvimbo vaipiwa zita romunin'ina wemurume wavo kana zita rehanzvadzi yemurume wavo. Kana zita remuramu wavo riri Zvidzai, vaibva vadaidzwa kuti Mai Zvidzai, kana tete vachinzi Rumbidzai vaibva vanzi, Mai Rumbidzai. Apa ndipowo zvapo pavaizopiwa mazita ekwavakaroorwa. Zvakare vaizotora zita romwana wavo nemurume wavo mushure mokunge vaita mwana wekutanga. Kune dzimwe nzvimbo vaigona kuzoramba vachidaidzwa namazita iwayo nokuti mwana wacho aigona kuzopiwa zita rababamunini kana ratete.
Zvino vaiti  kana vakura, vaidaidzwa zvakare nemazita ekwavakabva. Kana kwavo kwainzi kwaShummba ivo vaibva vanzi Shumba. Vaitodaidzwa sezvinonzi mwanakomana weku…

Muromo imhandara…!

Mutumwapavi anotadziswa hope namakoronyera!