Thursday, 26 February 2015

Zvipfuyo nevana vazvo
Kushandisa ruzivo rwatakapiwa pakubarwa tichirutambidzawo kune rudzi runouya. Kwaingova kusada kunzi takaita usimbe. Hezvo, izvo. Yava nguva yenyu vaverengi kutandara neruzivo urwu.


Saturday, 21 February 2015

Ndina Samanyanga kumutambo wevana wekumhanyaZvimwe zvinhu zvinoshamisa chose mukurarama umu. Savanhu vanga varonga kuti tisangane ndigashidzwe bhuku remumwe munyori andinoda kukurukura nezvinyorwa zvake, tainge taronga kuti ini naSamanyanga tisangane munguva dzamangwanani. Pandasvika mudhorobha ndafonera Samanyanga sekurangana kwedu, vakandiudza kuti vari kuchikoro chemwana uko vange vachiona mwanasikana wavo uyo vainge vasingazivi kuti achange achiitei pamutambo wekumhanya uyu sezvo iye achinzi anofarira zvekuimba. Iyewo mwana waSamanyanga ainge audza vabereki kuti aidiwa kuchikoro asi haana kunge avaudza kuti anomhanya.

Tabva tawirirana kuti ndisvikeyo ndionewo zvange zvichiitika pachikoro apa. Tasvika pachikoro tashamisika hedu kuona kuti vana vange vari mumaHouse ane mazita echiRungu emhuka dzimwe dzinowanikwa munyika ino dzakaita sanaLeopard, Tiger, neCheetah uyewo Jaguar iyo isingawanikwi muno. Izvi hazvo hazvina nyaya sezvo ruzivo ruri moto unogokwa. Pfungwa dzinozongouyawo dzoti ko, dai dzimba dzacho dzangopiwa mazita anoti, Mbada, Dindingwe, zvichienda zvakadaro zvaizodii kana kuzosanganisawo? Asizve unozoona kuti dzimwe dzimba dzine mazita akaita sana Mbada dzaisazofarirwa navana pamwe nevamwe vadzidzisi.

Mwana waSamanyanga anga ari muLeopard House. Tamirira kuti iye anomhanya mujaho upi. Nenguva isipi taona vana vorongwa kuti vamhanye mutambo uya wekutambidzana zvimiti mushure mekunge mumwe nemumwe wavo amhanya mamita ake zana. Mwana waSamanyanga anga ari pachidanho chechipiri. Mujaho watanga uyo ange ari pekutanga ndokumhanya pake. Asviko tambidza chimuti kumwana waSamanyanga uyo amhanya zvadadisa zvokuti anga ari iye anga akatungamirira. Uyo waasvika achipa atatarika zvokuti atopindirwa neuyo ange ari wechipiri kubva kumwana waSamanyanga. Chazoitika ndechekuti wasvika achipiwa chimuti neuyo atatarika mushure mekupiwa chimuti nemwana waSamanyanga azomhanya zvakanyanya kuti aite kuti imba yake ye Leopard ikunde.

Ndadzidza kuti kana ukasiira munhu asinganyatsi kugona kufambisa ndima yawasakura mberi, imba yenyu inokundikana. Asizve uya asinganyatsikufambisa ndima zvakanaka akapa chimuti kumumhanyi anogona imba yenyu inokunda. Imba inoda kunyatsorongwa. Zvikachinzi naSamanyanga, kune vadzidzisi mukuronga vana vachiiswa mudzimba dzakasiyana-siyana vanototora vana vavanoziva kuti vanomhanya zvakakwana vachiiswa muimba iyo inenge iri yevadzidzisi ava. Hanzi vamwe vanototi musi wekupa vana nzvimbo vobvunza kuti vanogona kumhanya here kana kwete. Shasha dzose dzichirongedzwa muimba imwe. Chikiribidi chaicho. Kukuruka dzimwe dzimba kuti dzigoita sekuti hadzigoni kudzidzisa vana vadzo kumhanya. Kukurukana kunobva kure.

Ndaseka apo tange tava kutaurirana kuti iyesu zvedu taiti kana tava kukwikwidzana taitoona sekuti tiri muhondo. Paiimbwa ipapo tichikuza vamwe vedu vanenge vane zvipo zvekumhanya. Kuimba tichisvotesana zvokusvotesana zviya. Kana wedu ari mberi taibva tatanga kuombera maoko tichimukuza kuti arambe achiwedzera kumhanya. Kumhanya achienda mberi-mberi chaiko. Taifara chose. Kufara zvokukanganwa kuti panyika pane kumba kuna vabereki kana mombe dzataizonotsvaka kuti dzipinde mumatanga. Kwaiva kufara. Asiwo nhasi hatina kuona mufaro wakadzama kudaro. Vabereki vange vakangogara zvavo sekunonzi hapana chiri kuitika. Kana zviya vana vapedza mujaho vozomupembedza kuti waita zvakanaka. Ndafara zvakadaro kuti vabereki ava vanotoenda kundoona vana vavo vachimhanya musi weMugovera zuva rekusonananidza twakasiayana-siyana. Zvinokudzwa.

Wednesday, 18 February 2015

Bhabhu Books yawedzera mazuva eMakore asina mvura

Musazoti hamuna hurihwa shoko, kwenyu harina kusvika neko. Bhabhu Books inoti yawedzera nguva yekutumira nyaya doko kwavari kuti dzigopinzwa mumuunganidzwa wenyaya doko uyu nesvondo rese kusvika musi wa27 Kukadzi wa2015. Hoyo mukova wavhugwa uyo!

Dear Writer,

Bhabhu Books specializes in publishing Shona books and promoting a reading culture. Since inception some 4 years ago, Bhabhu Books has been receiving countless number of manuscripts and inquiries from Shona writers wanting to get published.

While we are passionate about the development, growth and promotion of Shona books, the reality on the ground is that we are unable to publish all the manuscripts we receive. Also, the dynamics in the book industry are making it difficult to invest in sustainable book publishing. Yet, we feel duty bound to make sure the Shona language is preserved and promoted.

This has led us to source funds to publish a Shona short story anthology. We hope that this anthology will offer talented Shona writers the opportunity to be published, get known and grow the Shona language.

I am therefore inviting you to submit a short story to be considered for publication in our forthcoming Shona short story anthology titled Makore asina mvura. We hope your stories will focus on the metaphorical and even real aspects of this phrase.
Only 10-15 stories will be selected.

A story should be no shorter than 1500 words, and no longer than 5000 words. No fees, honorarium or royalties will be paid on publication. Each contributing author will receive 10 free copies of the anthology and if they need more copies will be able to buy at the wholesale price from Bhabhu Books. Thereafter if Bhabhu Books sells permissions on your story, you will be entitled to 60 per cent of any fee charged, and Bhabhu 40 per cent, 20 per cent of which will go to admin costs.

The final date of submission is Friday, 27th February, 2015.

Send your stories to ignatiusmabasa@gmail.com marked Makore asina mvura and stating your name, age, gender and contact details.
Best wishes,
Yours,
Ignatius Mabasa
--------------------------------------
Ignatius Mabasa
Publisher
Bhabhu Books
0772 278 171
www.bhabhubooks.com

Tuesday, 17 February 2015

Zvaifanira kuva saizvozvo zvikava saizvozvoNational Arts Council Director giving a speech at the NAMA cocktail party.
Makorokoto kune vese vakawana ruremekedzo rukuru rweNAMA rwechikamu chegumi nena mugore ra2015. Vari pasi avo ndivo vakatakura mikombe muzvikamu zvavaiva vakadomwa. Kune vamwewo vakapiwa ruremekedzo vainge vasina kudomwa asi nekuti vakachivirika zvikurusa mundima yekukurudzira budiriro mundima yehudavadi.


DANCE AWARDS

Outstanding Male Dancer
 McIntosh Jerahuni of Tumbuka Dance Company
Outstanding Female Dancer
Cheryl Mabaya of IYASA
Outstanding Choreographer
 Ketan Nagar in The Caterpillar Dance by Kinkini – The Voice of Dance
Outstanding Dance Group
Dance Trust of Zimbabwe
NAMA nominees having fun at the cocktail party.

FILM AND TELEVISION AWARDS

Outstanding Actor
 Partwell Nazvo in Prophets of Doom
Outstanding Actress
Bianca Magwenzi in Tariro
Outstanding Screen Production – Full length film
Dust & Fortunes by Justice Chapwanya
Outstanding Screen Production – Short Film
 My Dream by Sheunesu Moyo
Outstanding Screen Production (Television)
 Mr Perfect by Gugulethu Ndlovu
Outstanding Music Video
Gudo Guru by Munyaradzi Nota ft. Changamire

LITERARY AWARDS

Outstanding First Creative Published Work
Shards written by Cynthia Marangwanda Published by Ko.Maseko Publishers
Outstanding Children’s Book
Around the Fire – Folktales from Zimbabwe edited by Raisedon Baya and Christopher Mlalazi Published by Multimedia Box
Outstanding Fiction Book
Bhuku Risina Basa Nokuti Rakanyorwa Masikati written by Memory Chirere Published By Bhabhu Books

MEDIA AWARDS

Outstanding Journalist Print
Garikai Mazara -  Sunday Mail
Outstanding Journalist TV
Josephine Mugiyo – ZBC
Outstanding Journalist Radio
 Tendai Chakanyuka – Power FM
Outstanding Online Media
 Writers International Network (WIN) Zimbabwe

MUSIC AWARDS

Outstanding Female musician
Cynthia Mare
Outstanding Male musician
Sulumani Chimbetu aka Sulu
Outstanding Song
Mhai from Mhai by Tocky Vibes
Outstanding Album
Mhai Singles Collection by Tocky Vibes

SPOKEN WORD AWARDS

Outstanding Comedian
Clive Chigubhu
Outstanding Poet
Likhwa Ncube

THEATRE AWARDS

Outstanding Actress
Bathabile Dlamini in Umbiko KaMadlenya
Outstanding Actor
Memory Kumbota in Umbiko KaMadlenya
Outstanding Director
Nelson Mapako for Umbiko KaMadlenya
Outstanding Theatrical Production
Umbiko KaMadlenya by Intwasa Arts Festival koBulawayo

VISUAL ARTS AWARDS

Outstanding 2 Dimensional Work
Undressing to Redress by Wallen Mapondera
Outstanding 3 Dimensional Work
Mwana Wedangwe by Rufaro Murenza
Outstanding Mix Media
Disappearing Faces by Rizimu Chiwawa
Outstanding Exhibition
Crossing the Bridge by Clifford Zulu and Israel Israel

OTHER AWARDS

Outstanding Promoter
X-MO Squad
People’s Choice Award
Mike Matimba aka Uncle Ritchie
Arts Personality  Award
Carl Joshua Ncube
Arts Service Award
Dr. Angeline S. Kamba
Life Achievement  Award
Oliver Mtukudzi
 

Thursday, 12 February 2015

Bond coin wandidzora kundopemberera mwengaNdafunga zvangu kare-kare ndichiri kukura zviya kana murume wemumusha kana wemumana aching aroora mwenga auya kuperekwa navanatete vake vachichingamidzwa navazukuru uye tete vemurume. Muroora aisauya masikati pamusha. Aiuya munguva dzehusiku kazhinji kacho pakati pehusiku. Zvainge zvaiyera kuti mwenga asvike mumusha zuva rakacheka nyika nyika. Vavakidzani vaigara vaudzwa kuti kwedu kuri kuuya mwaenga. Vanhu vaiuya pamusha panouya mwenga kuzopemmberera mwenga.
Zvaiti kana mwenga ave pedyo nekusvika mumusha wainzwa vaya vauya naye vave kuimba vachi,

Muroora
Tauya naye
Muroora
Tauya naye namagumbezi

Mumwe nemumwe ainge ari pagungano rekupemberera mwenga aibva agadzirira zvino kuti aone muroora wacho auya. Apa umwe neumwe anenge ave kuswedera pedyo nechipo chake kuti chisatorwa nemumwe.
Paiuya mwenga makare aya aiuya akafukidzwa nemucheka muchena wainzwi kwiriti. Hazvaiita kuti mwenga abvise kwiriti iyi asina kushonongorwa. Wose aida kuona mwenga aifanira kutanga amushonongora. Kana usina kushonongora mwenga unobva waisagona kumuona kusvikira zuva ramangwana ava kuonekwa nemunhu wese. Zvakadaro waisagona kumumhoresa kana usina kumushonongora. Izvi zvaireva kuti waigona kugara nemuroora mumusha usina kumumhoresa kusvika wamushonongora.
Mwenga aisangouya mumusha nguva dzose-dzose. Aiwanzouya mumwaka wechirimo mombe dzomberereka namashanga. Iyi ndiyo nguva yaiuya mwenga mumusha. Zvino zvaiti kana vaya vane zvipo vapedza, vaimbi wainzwa vokoka vaya vasina zvipo kuti vashonongore mwenga nezvibatiso izvo vaizogona kudzikunura kana vashanda.
Nenyaya yekuti nguva iyi yaiva yechirimo wainzwa voimba vachiti;

Vasina mari
Torai majanga mupemberere
Vasina mari
Torai majanga mupemberere

Waiona dungwe revasina zvipo zvino uyo ane janga rechibage, umwe rebvunde, umwewo remhunga kana rerukweza kuti ape mwenga chibatiso chaaizodzikunura kana awana chokupa mwenga. Mwenga aizochengeta zvibatiso izvi kusvika varidzi vazvo vazvidzikunura. Ndipowo pandafunga iwe Bond coin.

Monday, 9 February 2015

Nhoroondo yakapotsa yadzokorereka kuNAMAMugore rakavamba ruremekedzo rwevadetembi kuhurongwa hweNAMA paiva nevadomwa vatatu vaiti Tatenda Chinoda aka Dhege, Sthandazile Dube aka Sta naRobson Shoes aka Shuzlambada. Rino gore rakamira rakadai izvi;
SPOKEN WORD AWARDS
Outstanding Poet
1. Tatenda “Dhege” Chinoda
2. Likhwa Ncube
3. Sithandazile Dube
Dhege ndiyo akambotora mugore ratanga ruremekedzo urwu zvino adzokazve. Ndiyani achatora ruremekedzo urwu.
Kumabhuku matsva kune vanamai vatatu avo vari kukweshana. Pavatatu ava umwe ndiye akanyora nerurumi rwaamai rweShona vamwe vaviri vakanyora nechiRungu. Vamwe vaviri vakatsikisirwa mabhuku avo nesangano revanyori reZimbabwe Women Writers.
LITERARY AWARDS
Outstanding First Creative Published Work
1. Shards written by Cynthia Marangwanda Published by Ko.Maseko Publishers
2. Revai written by Ropofadzo Mupunga Published by Zimbabwe Women Writers
3. A Struggle Alike written by Debra Vakira Published by Zimbabwe Women Writers
Izvi zvinoratidza kusumukira nekuwedzera kweuwandu hwemadzimai ari kutaura nyaya nenzira yekunyora kwete yekutaura nemuromo sekuzivikanwa kwavaiita kare kuti vanasarungano vaiva vanhukadzi.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...