Posts

Showing posts from February, 2015

Zvipfuyo nevana vazvo

Image
Kushandisa ruzivo rwatakapiwa pakubarwa tichirutambidzawo kune rudzi runouya. Kwaingova kusada kunzi takaita usimbe. Hezvo, izvo. Yava nguva yenyu vaverengi kutandara neruzivo urwu.

Ndina Samanyanga kumutambo wevana wekumhanya

Bhabhu Books yawedzera mazuva eMakore asina mvura

Musazoti hamuna hurihwa shoko, kwenyu harina kusvika neko. Bhabhu Books inoti yawedzera nguva yekutumira nyaya doko kwavari kuti dzigopinzwa mumuunganidzwa wenyaya doko uyu nesvondo rese kusvika musi wa27 Kukadzi wa2015. Hoyo mukova wavhugwa uyo!

Dear Writer,

Bhabhu Books specializes in publishing Shona books and promoting a reading culture. Since inception some 4 years ago, Bhabhu Books has been receiving countless number of manuscripts and inquiries from Shona writers wanting to get published.

While we are passionate about the development, growth and promotion of Shona books, the reality on the ground is that we are unable to publish all the manuscripts we receive. Also, the dynamics in the book industry are making it difficult to invest in sustainable book publishing. Yet, we feel duty bound to make sure the Shona language is preserved and promoted.

This has led us to source funds to publish a Shona short story anthology. We hope that this anthology will offer talented…

Zvaifanira kuva saizvozvo zvikava saizvozvo

Image
Makorokoto kune vese vakawana ruremekedzo rukuru rweNAMA rwechikamu chegumi nena mugore ra2015. Vari pasi avo ndivo vakatakura mikombe muzvikamu zvavaiva vakadomwa. Kune vamwewo vakapiwa ruremekedzo vainge vasina kudomwa asi nekuti vakachivirika zvikurusa mundima yekukurudzira budiriro mundima yehudavadi.


DANCE AWARDS
Outstanding Male Dancer McIntosh Jerahuni of Tumbuka Dance Company Outstanding Female Dancer Cheryl Mabaya of IYASA Outstanding Choreographer Ketan Nagar in The Caterpillar Dance by Kinkini – The Voice of Dance Outstanding Dance Group Dance Trust of Zimbabwe
FILM AND TELEVISION AWARDS
Outstanding Actor Partwell Nazvo in Prophets of Doom Outstanding Actress Bianca Magwenzi in Tariro Outstanding Screen Production – Full length film Dust & Fortunes by Justice Chapwanya Outstanding Screen Production – Short Film My Dream by Sheunesu Moyo Outstanding Screen Production (Television) Mr Perfect by Gugulethu Ndlovu Outstanding Music Video Gudo Guru by Munyaradzi Nota ft. Changamire
LITERARY AWARDS
O…

Bond coin wandidzora kundopemberera mwenga

Image

Nhoroondo yakapotsa yadzokorereka kuNAMA