Friday, 26 August 2016

Idya zvodyavo vamwe

wakaita mambunga nechikara kushva neshungu yekukudza buri
meno acho akanyura mumunyepfu kunge emhungu anyudurukiramo
sarei wanyechuka mavanga mukati ropa rovhinza
mukore uno wasiyana newekare weguchu
wanhasi kuasimha mapiritsi amarudzi nekuakabira
idyawo zvodya vamwe
zvokugumigwa pazhira gwendo gwevupenyu dzava ngano
zvokutambidza vapwere pakuzvara zvakapfuvura
kana zvokuparadzira pakusangana hakuchina
idngodya zvodyavo vamwe
kwete kuti uputike wega wega
idyavo zvodya vamwe!

Saturday, 20 August 2016

Kunenge kureva nhema

Ndave kutya kureva nhema
Kupupura pamberi pevazhinji ndimire
Ndisina kana nyadzi ndichitaura kuti
waenda uyu waenda nenguva
kana kuti ndiko kuita kwaMwari
kwava kusimbisa vasara ndichiti
ndiyo nzira yedu tose kana nesu tichaenda
honguzve tinoti murawu
asi hazvina kumbonzi chiregai kuzvichengetedza
hazvina kumbonzi murege kuzvidzivirira
kana kurega kuzviisa pakanaka
kwete! kwete! handizvo
kana kunyepera iye satan
kumiti akauya kuba nekuparadza
ko ane zuva raakati regedza kuzvidzivirira here
dzimwe mhosva kupomera kunenge kureva nhema
kutovenga neasingakuvengi
kupomera neasina mhosva

Copright: Tinashe Muchuri 2016

Kumambure: bhuku ririmubikiro

Ndaiva padare nasekuru apo vaitaura nezvekusvika kwezuva remambure ayo vainge vandivimbisa kuti ndaizoenda kundosvayawo mhuku kekutanga mukuva kwangu mugari wenyika.
Sekuru Kubvovora vaizivikanwa nevunyanzvi bwavo bwokurinda pamatumba kumambure.  Mbiri yavo yainge Kumambure hakudi kupusa muzukuru. Kune miko inofanirwa kuitwa uye kuteverwa usati waenda uye uye waveyo. Mauro anoteverwa nezuva rokuenda kumambure hakuna munhu anobvumirwa kuita bonde, kudya sadza negusha. Vaibudira kumambure vaisabvumirwa kutakura mbuva kuenda kusango isiri maputi kana mutetenerwa. Kana vaveyo vaisabvumirwa kuita bonde. Vamwe vanhu vaitora kuenda kumambure senzira yekuwana kwekusasanira. Izvi vaizviita sekuti vabatwa nechabwibwi ivo vachiziva havo kuti vanoda kundoita bonde kure nevanhu. Miko iyi yainhwi ikacharikwa kwaisabuda chakanaka kumambure. Zvaigona kusakisa kuti vanhu vadzoke vakabata maoko, kana kuti vamwe vevanhu vaizokuvadzwa varwiswa nemhuka musango.
Chiguri naDarambwe vakazviedza kutamba zvebonde vakawanikwa vasasikwa paruware vari mushwi. Vakazotirimuka kuziva kuti varipi vadirwa mushwapuro wemuchakata. Zvaishamisa kumambure. Zvaizoti vanhu vasvika kumambure, mimbure yaibva yabatanidzwa ichiumba chinenge chidimbu chedenderedzwa chepakati nepakati. Mimbure yamiswa kwaizovakwa matumba emiti ayo aizoshandiswa kuitira kuti mhuka dzisatya kupinda mumambure. Mumatumba ndimo maizovanda varume veumhare vaiva vakapakatira pfumo, nduni, nebakatwa. Pfumo raiva rekubaya mhuka inotyisa kana yamonerwa nembure. Idzi ndidzo mhuka dzakaita senhoro kana dzapinda mumumbure. Asi mhuka diki dzinenge mhembwe, mhene, nengururu dzaingosvitwa nduni misoro yotozhekezheka pamwepo nekupfaunha. Kana yapfaunha murindi wedumba aibva asvikodimbura huro kuti ropa ribude kuitira dzimwe hama dzisingadyi nyama yakavhundirwa.

Vamwe tese taizoinda nechekure tichirongwa pandima ingaita zvinhanho makumi maviri kubva pane umwe musvayi. Ipapo taibva tanzi rume rakasvika apo, musikana apo, rume rakasimba apo, mukomana akatsonga apo, zvichingodaro kusvika pane wekupedzesera. Ini ndakava wekupedzesera kuronganiswa. Ndaiva zvinhambwe zvishoma kubva paiva paine rumha rwekutanga paiva patangwazve kusimwa mambure.


Chidimbu kubva muna Kumambure. Copyright Tinashe Muchuri 2016

Thursday, 18 August 2016

Mufananidzo wamatarenda wakandibata

Zvimwe zvinhu zvinoshamisa mafambirane azvinoita. Handina ruzivo nemari asi ndakasangana nenyaya yematarenda mubhaibheri ikandibata. Zvinonzi kune umwe munhurume akapinda murwendo ndokusiya apa vashandi vake matarenda. Umwe akapiwa mashanu, umwe maviri wekupedzisira ndokupiwa rimwe. Akapiwa mashanu anonzi akandoshandisa matarenda mashanu akadzoka ava nemamwe mashanu pamusoro. Wemavirivo akanoshanda ndokudzoka ava nemana. Uyu wekupiwa rimwe akafushira pasi ndokubva rarega zvaro kubara rimwe tarenda.

Munhurume wekupinda parwendo adzoka akati kuvashandi vake huyai nezvamakashanda. Mumwe nemumwe akauya nezvaakashanda. Vamwe vakashanda vakauya nezvavakashanda vakapiwa mibairo. Uya wekusashanda akatorerwa raakanga akacherera pasi ndokunzi ibva pano haubatsiri. 

Apa ndipo pakazouya nyaya yemabhangi ekuvharwa muZimbabwe. Ipapo vanhu vakatora mari yavo ndokuiisa mubhangi. Bhangi riya chiona zvarakaita. Kugarira mari yavanhu. Kufutsira mari yavanhu kwakutokanganwa nezvazvo. Vanhu nechigumbu ndokuuya ndokutora mari yavo, sarei bhangi harisisina mari. Mufananidzo uyu wakandibata. Zvakangonakawo kuverenga mabhuku nekuti zvinosimudza kubata basa muupenyu. 

Sunday, 7 August 2016

Wawacha

Pane nyaya inonetsa mumusha medu ndeyekuti wawacha uye kwakabva chirevo chekuti wawacha kana kuwachiswa. Nyaya yakauya nekuti varume vekare vaisawacha hanzu dzevana. Kana murume akawanikwa achiwacha hanzu dzevana aibva anzi wakafuratidzwa moyo kana kuti wakadyiwa. Nyaya iyoyo yaibva yakura zvokusvika pakusekwa navamwe varume nehama. Imwe nguva kutosvika pakunzi unofanirwa kurutsiswa kun'anga kana kuenda kuenda kuvaporofita apo vakazenge vauyawo. Nyaya iyoyi iri kunetsa kana nanhasi uno.

Pane chisingazivi varume chandakadurirwa nevamwe mbuya vandakagara pasi navo tichiseka. Kuseka kwacho ndakaita navo ndisati ndaziva kuti zvinotisvitsa kupi. Ndaitovawo zvangu chikomana chisati chave nemhuri. Ipapo mbuya vaya vakanditi ivo vanoda kuti ndizive chakakoshera kuwacha hanzu dzemwana dzinosanganisisa manapukeni ake.

Ndakarohwa nehana chose. Ndaisarohwa nehana sei ini ndakakudzwa nasekuru ndichiudzwa kuti murume haapfekedzi mwanasikana hanzu kana kumugeza chaiko. Kana mwana akaita tsvina mai vavo vasipo baba vaitomirira kuti mai vacho vauye kubva kwavaenda kuti vazogwadisa mwana. Chikonzero chiri chekuti hazvaiita kuti vamubvise hanzu. Zvino apa mbuya ndipo pavaiti ndinofanira kubvisa migwada yemwana.

Mbuya vakati izvi zvinoumba ukama hwakanaka nemwana. Kana usina kuzviita vana vanofarira mai vavo kudarika iwe. Kuwacha nekudaro kunounza ukama. Asi kuchikonzera kune vaya vasati vaziva kuti kuumba ukama kutaraukira kure newe. Kwanhasi tombomira pano, tozosimudzira mune ramangwana.

Thursday, 4 August 2016

Tandarai nezvakatitandadzawo

Mugore rapfuura nemamwe adarika ndakasangana nezvakati wandei zvandakatora ndokuisa mumifananidzo iri pasi iyo senzira yekuchengetedza zviitiko izvi kuitira rudzi runouya rusapotsana nazvo. Tandarai nezvakatitandadza mugore iro.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...