Saturday, 28 July 2012

Performing Artists: Opportunity to Showcase Talent


  
 If you are a musician, a poet, a dancer, a theatre practitioner, a chorister, here is an opportunity for you. Zimbabwe International Book Fair has space for you to showcase your talent. Live Literature Centre is a space for performers to show their skills to book fair audiences that varies from corporate oragisations, schools, and universities. Both emerging and established performers are all welcome. To be part of this space that will be happening from August 2-4 from 1200noon to 5pm, visit the Zimbabwe International Book Fair offices with  the show of work that you would like to do during the three days at their Harare Gardens from today to close of business on Monday 30 July 2012.You can also call the book fair offices on (04) 702104/8,704 122, 707352, or 705729.

Usabvuma kusara. Pindawo pari kupinda vamwe, usekesewo wako. Huya uvaraidze vanhu vagozosara vachikutevera kuti nhai tete kana kuti mukoma garazviya mati zita renyu munonzi ani? Ndaidisa chose kuti musetse vanhu pamuchato wangu, kana kuti pabhavhadhe rangu.

Wednesday, 25 July 2012

Tudikidiki Chii?


 
 Mukuona bhuku raMemory Chirere rinonzi Tudikidiki zvakandipa mubvunzo wekuti tudikidiki chii? Zvakare izvi zvakandipa have yokuda kuziva chacho chinonzi tudikidiki.Mushure mekunge ndazoverenga bhuku iri, ndakazoona kuti tudikidiki twuri mubhuku iri twuri pakawanda. Chokutanga ndechekuti Tudikidiki ibhuku retunyaya tudiki. Chechipiri ndechekuti tunyaya turikutaurwa nevana vadiki. Chetatu ndechekuti tunyaya turi kutaura nezvezvinhu zvatisingawaniri nguva yokunyatsotarisa mazuva ose. Zvinhu zviya zvatinoti kana tikazviona hatina hanya nazvo asi izvo zviri izvo zvinoumba zvatiri. Izvo zvidikidiki izvozvi ndizvo zvine hanya nevana vari kutaura nyaya mubhuku raChirere, Tudikidiki.Zvinhu zvatinoti savakuru hazvina basa ndizvo zvinebasa kuvana varikutaura nezvazvo ava.
Ingava nyaya here kuti munhu anyore nezvemwana ari kuba zvake nyama mumba mavabereki vake? Asi ukaverenga kanyaya kanonzi 'Mwana' kanova ndiko kanoparura bhuku iri unozoona kuti haisi nyaya yokutamba. Unotanga uchiita kunge nyaya yekuita zvakaipa yakanaka pedzezvo heyo newe mumoto pedzesere watotiza pamusha uchipinda musango kuita ngarara.Wadaro unozoita hwemwana akati, "Akati panze svaku, ndokutizira muchisango. Kutiza, kuita kunge asina kumbenge aedza kugocha nyama masikati pamba pasina vanhu!"
Ndiyanizve angafungawo kuti Pembani munyaya inonzi Pembani Pembani, aivawo mwana akangoita sevamwe vana zvakare aidawo kuwana mukana wekudzidza, kudya kwakanaka nezvipfeko zvakanaka? Ndiyani anogona kugara pasi nemwana kana achitanga kuratidza kuti ane chipo chehudavadi? Musi wakanzi vana vemukirasi yaPembani Pembani vatare mifananidzo, mudzidzisi haana kufara nomufananidzo wakatarwa naPembani zvakaita kuti amurove achiona sekuti irema. Asi paakarohwarohwa pabendekete naMiss Zuva, Pembani akanyemwerera. Kanhu kadiki ikaka kanogona kuparadza chipo chaPembani chehudavadi. Izvozvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasabudirira vozopedzesera voita zvinhu zvavasingati kuita nemwoyo yavo. Zviya zvokuti unoona munhu achiita basa iro asingafariri.
Ko iyo nyaya yamudhara Mandiziva avo vaipota vachikwata zvokudya nekanzira kavo kekusvika pamba pavanhu vachivabvunza kuti, 'Mandiziva?' Kanyaya kekuti unogona kufunga kuti hapana zvenyaya asi pekupedzesera wozoona kuti itori nyaya hombe. Musha wose unogona kurasiswa nemunhu anongosvikoti, 'Mandiziva?' Zvingada here kuti chokwadi vanhu mungobikira munhu nokuti akubvunzai kuti, 'Mandiziva?' zvokutosvika pakumuurayira huku? Hunyanzvi hwaChirere huri pakugona kusiya munhu achiri kuda kuona kuti chiiko chakazoitika pamberi? Mandiziva, chirahwe chacho chinotozodudzirwa nemwana anoona mudhara Mandiziva dzichiita chidobi chadzo chekudya zvavanhu nokubvunza kuti, 'Mandiziva?' Unobva watanga kufunga vanhu vanoita basa rokukumbira mari yokufambisa muguta, vachiti vanoda kuti vawane kubuda muguta vachienda kurukisheni kwavanogara. Sekuita kweruzhinji runorarama nokunyepa unogona kukumbirwazve mari nemunhu mumwechete iyeye achida kuishandisa kuenda kwaambokuudza kuti ari kuda kuenda. MApaonaka, ziso remunyori uyu rine chipo chekugona kumirira vana vachiita zvose zvinonzi hazvina maturo.
Chirere ano hunyanzvi hwekunyora nyaya diki zvokuti bhuku rakaita saTudikidiki rive rimwe remabhuku ari mururimi rweChishona ari kuvavarira kubatana nemanyorerwe ari kuitwa nyaya pfupi mune dzimwe ndimi dzinenge Chirungu. Manyorere aChirere anoratidza munhu anoverenga zvikuru uye munhu anoongorora manyorero arikuitwa nyaya navamwe vanyori vedzimwe ndimi. Tudikidiki raifanira kudai riri rimwe remabhuku anodzidzwa muzvikoro nokuti rinopa vana vechikoro mukana wekutapirirwa nemanyorero pamwe chete nokudzidza kuti chii chinonzi nyaya pfupi?Nyaya pfupi dzinonyorwa sei? Zvii zvinodiwa nemunyori kuti azonzi munyori?
Tudikidiki harisiri bhuku rokuti unogotarira woti regai rakadaro. Butiro racho ndiro rimwe rinotanga kukukokwezva mwoyo apo unoona nhanga, majombo pamwe neboniboni akanzi apo mwa-a. Munhu akasarudza mufanikiso wapabutiro anoratidza zvakare kuti ane ziso roudavadi nokuti tunhu turi pamufanikiso uyu tudikidiki asi nditwo tunoita kuti tionekwe hunhu hwedu, tsika dzedu pamwe namagariro edu. Hunyanzvi hwakadai hunofanira kuremekedzwa pamwe nekupembedzwa.
Dzimwe nyaya dziri mubhuku iri dzinokuita kuti uti inga munyori uyu akapindana nedzandakambopindana nadzo wani! Kanyaya kakaita sa'Ndikakurega Handizokuoni', kanokuita kuti uone kukosha kwerudo runonzi rudo. Mumukore uno wekuti kuti uwane musikana unofanira kuva nemari, motokari, imba, nezvimwe zvakadaro, ko vasina zvose izvi vanozopona nei? Kakomana kekushaya kanogona chete kuponesa musikana musi wenjodzi ndiko kanozonzi, handikusiyi. Vangani vakambosanga nenyaya yakadai?
Chinhu chidiki chiripabhuku chisina kuita zvakanaka chiripakubatanidzwa kwaro uko kusina kunyanya kusimba nokuti kunoita kuti rikasire kusakara. Rinoda kubatwa zvakanaka. Pamwe ndongoti zvangu nokuti zvakanaka zvinofanirwa kubatwa zvakanaka ndiko saka rakadarwo. Kubvira musi wandatanga kuverenga bhuku iri ndinongoona zvitsva. Nyaya yekuti tunyaya utwu twurikutaura nezvezvinhu zvidikidiki ndakatoiona mwedzi wapera apo ndaiverenga tunyaya utwu zvakare.

 

Tuesday, 24 July 2012

Another Chance/Mumwe mukana!

Ndakatora nguva yangu kuterera kuCD neDVD reDevine Touch apo vakomana ava vakaita basa guru rokuimba. Basa iri rakabva randiitazve kuti ndisangane nechirongwa chirikuitwa neZimbabwe Prisons, icho chiri kubuda pachivhitivhiti cheZTV. Mushure mokuona chirongwa ichi ndakabva ndafunga zviitiko zvakaitika muupenyu hwangu mugore ra2008 nera2010.
 Musi wa28 Chikumi 2008, ndakarohwa navarume vatatu vandisingazivi. Vakanditorera mari yekusiyabasa kwandainge ndaita apo kambani yedu yainge yaparara. Vakatorazve nhare yangu, bhutsu pamwe nembatya dzangu. Vakandirova chose ndokundisiya ndakarara pasi asi havana kundikuvadza zvokubuda ropa. Havana kubatwa varume ava. hwaiva husiku ini handina kuvaona kuti ndivanaani.
Musi wa25 Chivabvu 2010, kumba kwangu kwakabiwa navamwe vanhu vandisingazivi kuti vaiva vanaani zvakare. Vakaba kusiya mumba musisina zvandainge ndashandira kwemakore anosvika makumi maviri. Vakandisiya ndaiita kunge mukomana arikubva kumusha achienda kudhorobha kundotsvaka basa. Vanhu ava havana kubatwa kusvika nanhasi uno. Handivazivi, pamwe ivo havo ndivo vanondiziva vanototi vakandiona voti ndiye uya murume watakakosvora pfuma yake.
Muna Chikunguru wegore ra2010 ndipowo pandakasvika kujeri reCetnral Prison neChikurubi Farm Prison nomukuru wandaishanda naye mushakabvu Walter Muparutsa tine donzvo rokuda kusimbaradza mabasa avasungwa mune zvehudavadi munzvimbo dzakaita samajeri. Taiti kana vapari vemhosva ava vakabuda kubva munzvimbo idzi vasina zvavanoita zvinogona kuzovapa kudzokera kumabasa avo ekupara mhosva. Zimbabwe Prisons yakatitambira zvakanaka ikaita kuti tione zvavaiita zvehudavadi navasungwa. Takafara chose izvo zvakaita kuti tionewo vasungwa vachiita basa roudavadi sereudavadi.
Zvino pakazouya chirongwa che'Another Chance', ndakati izvi zvakanaka. Daiwo ivo vanoita chirongwa ichi vachitipawo mukana wekuona avo vakabuda mumatirongo ndokudzokera mumusha kunogara navamwe. Pamusoro pekugara navamwe mumusha tinodawo kuona vaya vakasiyana nemabasa ekupara mhosva ayo vaiita vasati vapinda mujeri. Mumapepanhau munongobuda nyaya zhinji dzeavo vanodzoka kundoparamura zvakare. Zvakanakisisa kuti tionewo avo vakaita kunyange zvidzidzo zvemabasa amaoko nezvimwewo kuti vari kuitei neruzivo urwu. Zvakanaka chose kuti tibvume kupa vanhu vanotikosvora pfuma yedu kana tavaona vachiti vakadzoka mumusha vanova vanhu kwavo. Zvino chirongwa cheumwe mukana ichi chikatibatirawo vamwe vakapiwa mukana vakava vanhu pavanhu zvinoita nyore kuti vanhu vazive nokutambira vaimbove sasunga ava. Ivowo vadavadi vaya kana vabuda mumajeri ngatizovaonazve vachienderera mberi nokuimba uko vakawana vari mujeri. Izvi zvakare zvinoita kuti vatambirwe zvakanaka mumusha. 
ini pandakainda kujeri ndikaona vakomana navasikana vachidavadika, ndakati izvi zvakanaka. Shungu dziya dzandaimbova nadzo dzokuti ndikaona panorohwa mbavha ndinoitema nebwe dzakabva dzangopera. Ndakatanga kuregerera kunyange avo vakandibira vandisingazivi. Ndakanga ndatorwa mwoyo nehudavadi hwavadavadi vemujeri ava. Zvino kana vakazozviita vabuda mujeri zvinovapa hupenyu hunoita kuti vasadzoka kwavakabva, vagopedzesera voti, 'Handidzokeri Shure.'  

Monday, 23 July 2012

Chamakaenda nacho

nguva dzose dziya ndamakandisiya
mumwe nomumwe wenyu neyake nguva
paya pandinosara ndakatarira
ndinoona chimwe chinhu pandiri pasisina
handina misodzi inoyerera seyemhandara yarasikirwa nejaya
asi ndinongoita hwemhuri yatorerwa hama nenjuzu
kuyuwira ndirimo mukati merwendo rwemibvunzo
zvataiva tose, nhasi hapachina
ringasara richidaidzwa zita, mai ngana
vangasara vachitaura vanhu, sahwira wangana
asiko ngoma yemambakwedza
huku dzotanga kuita ruzha
ichisima mubanya kuMhondoro vakomana
uyu neuyu wake mukombe tadzisa
zvino ivo vakatungamira vodzoka kuzorodza dzedu njere
neyavo zivo youpenyu  muneramangwana
mudariro maridzangoma oirova seane anoti ridza wakadai
iye gwenyambira achiitekenya sokunonzi ndiro rokupedzisira zuva
vakomana muchipedzesera misoro yava panorira ngoma
kurerekera kunge murikudaira kune adaidza
ini ndirimo mudariro kubatsirana navamwe
zvino zvandisisina anoti Mugovera wasvika vakomana
handei kuChirasavana kundotamba ngoma
hezvo sarei tuzu mukati ndichiyuwira
kutsvaka ichochi chamakaenda nacho.

Thursday, 19 July 2012

Mutumwapavi Pfacha kuHopely


Musi weChishanu chikoro chePrimary chekuHopley chaicheredza zuva rokuverengwa kwamabhuku. Mukuru wechikoro cheHopley Primary vaEdwin Msipa vanoti,' Zuva iri nderekupa yeuchidzo izere zvikuru  kuvadiki navakuru kuti bhuku ndiro musimboti wezivo yeranhasi namangwana.Donzo:Kusimudzira nokusimbaradza tsika yokurava zvinyorwa zvevamwe nezvavowo,kunyora ngano-nyaya nokudzirava pamwe nokunyora nhetembo,kudzirava nokutaiwo dzakanyorwa nevamwe.' 
Vakaenderera mberi vachiti, 'chirongwa ichi chichange chichiitwa kotoro yoga yoga pane shuviro yokusimbaradza ukama hwebhuku nemhuri sezvo chirongwa icchi chichikurudzira kuti mhuri dziite izvi kumba zuva roga roga.Vabereki vanokurudzirwa kuravira vana vavo mabhuku nekuvataurira ngano kwete kuti ndezvambuya, ticha kana kuti zvakapera nechinyakare.'
Pavanhu vainge vakakokwa musi uyu paiva neniwo Mutumwapavi ndakamirira sagano reGlobal Arts Trust. Mushure mokunge vana varatidza hunyanzvi hwavo pakudzana kwechinyakare uyewo kutamba mitambo yekuedzesera ndakazopiwa vana navanhu vakuru avo vaiva nechidokwadokwa chekuziva chinonzi kunyora nyaya.
Vandakapiwa ava vaisanganisira vana, vadzidzisi, vabereki, pamwe navafundisi vedzisvondo . Ndakaita awa imwe chete navo tichikurukura nenyaya yekuti chii chinoita kuti munhu agonzi munyori. Yaiva nguva inofadza zvikuru apo takaona kuti nyaya runenge rwendo runofambwa nemuchovha weruzhinji. Muchovha unobva panzvimbo yekutanga wakananga kwaunoperera. Munzira pane vanhu vanosara vamwe vachikwira.  Mukufamba rwendo imomu mune zvinoonekwa nevanhu vanenge vachifamba rwendo urwu. Pavanhu vose ava kunosara muchairi, mukokeri pamwe naiwo muchovha wacho. Zvino ndivoka vachovhi venyaya ava. Motokari ndiye mutauri wenyaya, muchairi ndiye mutambi mukuru munyaya uye mukokeri ndiye mubatsiri wemutambi mukuru munyaya. Vamwe vanhu vese vanokwira nokuburuka ndivowo vamwe vanhu vanosanganikwa navo munyaya painotanga kana painoperera asi vasina kubvira vamboenekwa pane dzimwe nzvimbo.
Chakandifadza musi uyu ndechekuti ndakasangana navakuru vairatidza kuti vainge vatozvinetera zvokunyora izvi asi mushure mekukurukura tose vakazoona kuti vane basa rekutaura runyaya rwavo. Mumwe wevafundisi ndiye akazonditi, ‘nyaya yamataura yakanaka asi munofanirawo kuenda kunze kunze kwemadhorobha uko mundotora nyaya dziri ikoko dzakakosha dzinotaura zveumunhu hwedu savanhu vemuZimbabwe.’
Mukutaura kwaVaEdwin Msipa, vanoti mukotoro inotevera chirongwa chekukurudzira kuvenga ichi chichaitwa musi wa10Mbudzi paHopley Primary. Vane tarisiro yokuti kuuyewewo vanyori vane mukurumbira kuzoverengera nyaya kuvana vepachikoro apa pamwe navabereki vavo. 

Wednesday, 18 July 2012

English Anthologies with my Poems Inside


Find the voice of my pen in the following anthologies. it is here I exercised the freedom of my voice. My voice was free to talk about love. Love for my people, love for all the things that surrounds me. Find these books and free your voice.

Visions of The Motherland: A Poetic Celebration of The Cultures, Tribes and People of Africa by Mensa Press USA  (2010)


Daybreak: There is poetry on love, life in general, and the occasional politics…  By Poetry Bulawayo Zimbabwe   (2010)
 
  
State of the Nation: Contemporary Zimbabwean Poetry Conversation International Poetry Project  (2011)

Tuesday, 17 July 2012

Mutumwapavi mahwekwe nevechidiki paYGT

Zuva nezuva rine zvaro chokwadi. Iye nhasi ndini uyo ndaenda kuZBC ndadaidzwa ndichinzi ndindodetemba paTV pachirongwa chevechidiki chinonzi YGT. Ndinovimba kuti ndiyo iya inonzi YOUTH GOT TALENT. Ndaendako ndasvikosangana navakomana vanodzidza paSeke 2 High. Vakomana ava vanoti Kumbirai D Diwura naTakudzwa Bakasa aka Mr Bakasa Sir. Vaviri ava vanga vauya kuzoita nhetembo dzavo pachivhitivhiti. Kumbirai aiita yake inonzi Ndinodada newe Zimbabwe apo ange achitaura nezvekunaka kweZimbabwe nezvose zviri mairi. Uyuwo Takudzwa aiita yake inonzi Zimbabweans iyo inotaura nezvekubata basa kwakanaka kweMazimbabwe. Aiwa ini handina kuzodetemba asi ndazongonzi zvangu nditaure maonero nemanzwire engu panananyanduri ava. Takurukura zvandinovimba kuti zvaitira zvakanaka vakomana ava pamwechete navose vanga vachiona nokuhwa chirongwa ichi chichiitika.
Chisarai zvenyu muchidzeya detembo randanga ndakarongera chiitiko ichi riri nechepasi apo.

Huya Titambe

ndinokuziva, kwete zvekutaurirwa
dzinza rako handiiti rkufungidzira, riri mumoyo
ndiweka unoziva zvangu sokuziva kwaunoita mwaka yegore
kwete zviya zvokuti hunga kunge hove iya inenge nyoka
kana vangu vabereki unovaziva, huiti vokunzvenga kana wavaona
asi unorova maoko kuremekedza kwatakabva
huya titambe kani
iyewe unondipa dama ndichirerekera nzeve
iwe uchindinzwawo kana ndakupa damba
paruvato rwangu unopaziva, wakapaona
kana pako neni ndinopaziva
kana ndasviko kwako mai vanoti dogarai mudye
havanditoreri tsvimbo kunge vanotanda makudo
vanoziva handikusiyi mumoto sejira razanondega
asi okukuvaka mazano ndinogoverana newe
iwe usingandiregiwo ndichipindwo nemwenje mudziva
mumukanwa mamupere unondipakanura
makomba uchindipandidza kuti ndinzvenge
sakeni ndichi huya titambe shamwari yangu huya

Kubva mubakwa renhetembo naTinashe Muchuri

Monday, 16 July 2012

ZWA goes to Bulawayo

Barbra Nkala and Aaro Chiundura Moyo just after their Presentation at the April 28,2012 Harare Bi-Monthly Writers Meeting at the Horizon Inn in Harare. Picture by Tinashe Muchuri
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is having an outreach meeting in Bulawayo on Saturday 21July, 2012 at the Bulawayo Art Gallery at 09:00 - 12:00. Leaders of writers associations and individual writers who may or may not necessarily belong to literary associations around Bulawayo are all invited to this get-together.

Our outreach would take the shape of introductions of associations and individual writers, followed by an open exchange of problems, challenges, ideas etc as the basis of consultation. On our part, we shall introduce the idea of ZWA and its constitution to Bulawayo and what we have managed to achieve thus far and how beneficial it has been to writers. In other words, it is really an open ended occasion.
 
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest writers Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. Zimbabwean writers have taken the initiative to coordinate themselves to form an organisation to represent them and defend their interests. ZWA was registered with the National Arts Council in January 2011. The birth of ZWA was a culmination of self initiated efforts and activities taken by Zimbabwean writers of diverse backgrounds.

Our contact person in Bulawayo is Raisedon Baya.

Inserted by Musaemura Zimunya
Chair, Executive Committee, The Zimbabwe Writers Association

MEMBERS: M B Zimunya(Chair) E Hwede(Deputy Chair) T Muchuri(Secretary)
B Sithole(Treasuer) K Ratsauka(Resource Mobilizer) D Mashava(Ordinary
Member) M Chirere(Ordinary Member)

Thursday, 12 July 2012

Vanasikana vanoita zveudavadi muZimbabwe vosumudzira mureza wenyika.

Cynthia Marangwanda aka Flochyld at work

Muzvare Batsirai Chigama uyo anozivikanwa nokuita nduri dzinotekenyedza pfungwa dzavanhu ahange achisumuka muHarare akananga kuMozambique nomusi weMugovera 14 Chikunguru, 2012 kundovapo pachiitiko chemutambo wezvavadavadi unodaidzwa kuti Tambo Tambulani Tambo Art Camp and Festival    unoitikira mumumhenderekedzo dzegungwa kuPemba dzinova idzo pachinzvimbo chetatu pakukura kwadzo muzendereka rose, nzvimbo inonzi iyo yakagona kukwezva vanhu vendudzi netsika dzakasiyanasiyana kubva mupasi rose kuzogara nokuumba tsika nokutambira kusiyana kwetsika namagariro avo. Muzvare Batsie sekuzivikanwa kwaanoitwa navatsigiri vake ainge ariko muchiitiko chemutambo uyu zvakare mugore radarika. Adzoka kubva kumutambo uyu veko vakaona zvakakodzera kuti iye adzokezve kundobatsirana navo kufambisa mutambo uyu zvakanaka zvinoita kuti vadavadi vose vachange vachizova nemukana wekuratidza hunyanzvi hwavo uku vabve vachifara. Mushure mekunge avapa mazano ekufambiswa kwemadopiro ehudavadi akaita sewawa, Batsie akanzi adzokezve azobatsira mutambo uyu nenyaya yekufambiswa kwamashoko uyewo kuti azoturikira nechirumbi kuvaadavadi vachange vachibva kunyika dzakaita seSouth Africa, Zambia neZimbabwe avo vasingagoni kutaura Portuguese vachange varipowo pachiitiko ichi musvondo rinotevera.

Mukukurukura naBatsie, anoti iye anofara kudzokera kuMozambique kundobatidza muchiitiko chakanaka kudai. Akati iye Tambo Tambolani mutambo unoitirwa matinogona kutaura sekuti muruwa. Zuva nezuva vadavadi vanenge vachidavadika pamberi pavanhu vazhinji chinova chinhu chinofadza chose. Hapana mudavadi anoda kudavadika pasina vanhu. Zvakare chinoita kuti mutambo uyu ufadze ndechekuti vadavadi vanenge vachidavadikira pamberi pavanhu vasingagari vachiona kudavadika kwemhando  yapamusoro yakadaro. Nokudaro unenge uri mukana wavo wekuona vadavadi vekune dzimwe nyika kusanganisira vemuMozambique mekare avo vavasingagari vachiona.
Kuenda kwamuzvare Batsie kwauya mushure mekunge vamwe  vadavadi vevanasikana vaonekwa  vachiinda kunyika dzekunze kundodavadika pamitambo yezvekutandadza nokuvaraidza vanhu. Mumwedzi wadarika muzvare Cynthia Marangwanda aka Flowchyld akainda kundovapo pamutamba wananyanduri pasi rose unodaidzwa kuti Poetry International Festival Rotterdam kuNetherlands uko anonzi akasiya akanga vanhu vaivepo mate mukanwa nezvidavado zvake zvekunyandura pfungwa nemhando yeHip Hop. Achibva ikoko akadarikira kuenda kuSouth Africa kuGrahamstown Arts Festival uko akaenderera mberi nehunyanzvi hwake hwekufadza vateveri venduri kunyika iyi.
Muvhiki yadarika iyi muzvare Rutendo Machiridza akaonekwa achisumuka kubva muHarare chiinda kunyika yeSweden ari parizvino. Ikoko  Rutendo achange achivaraidza nokutandadza vanhu veko nemisambo wembira yeNyunganyunga. Zvinofadza zvakadii kuona kuti vanasikana venyika ino varikusumudzira musambo wechiridzwa chembira pasi rose kubudikidza nekuinda kunyika dzekunze  idzi vachindoratidzira hunyanzvi hwavo pamwe nezvidavado zvavo pakushandiswa kwechiridzwa ichi mukuvaraidza nekutandadza vanhu?
Uyuwo muzvare Elizabeth Muchemwa anozivikanwa nezita rekuti Zaza akaendawo kuSpain uko achange ari pazvidzvo zvekuvandudza matambiro emitambo yekuedzesera (theatre) ayo anonzi neumo kinesia , kunova kudzidzaswa kwevatambi vemitambo yekuedzesera, vadzani, pamwe nevaimbi kuti vagone kushandisa dariro ravo zvine unyanzvi hwapamusoro. Zviya zvekuti kana mudavadi apinda mudariro tinobva tashaya kuti ndiye uya watambenge tichitaura naye here apfeka basa rake.
Kubuda kuri kuita vanasikana veZimbabwe vadomwa munyaya ino kusanganisira Dudu Manhenga uyo akaenda kundodavadika kuItaly uko akasiya zita nembiri uyewo Hope Masike uyo akapedza gore rapera achiitisa zvidzidzo zvembira kuEurope uko anova adzokera kundofadza avo vakaona zvakanaka kuti ange achidzokera kuEurope kuti avavaraidze nemisambo wembira yerudzi rweNyunga Nyunga. Zvakadai izvi zvinoratidza kuti kubata kwevadavadi vechisikana kuri kusumukira zvikuru munyika yeZimbabwe. Mumashure umo maingozivikanwa vadavadi vechisikana vashoma zvikuru kunze uko, mazita akaita sanaBeula Dyoko, Mbuya Rambisai Stella Chiweshe, Benita Tarupiwa, Chioniso Maraire, Dorothy Masuku nevamwewo. Asi iyezvino mazita awanda uye misambo irikuenderera mberi ichiwanda. 
uku izvo zvakaita kuti nzvimbo iyi ive netsika davanhu vakasiyanasiyana.

Tuesday, 10 July 2012

Elizabeth Muchemwa uyo anozivikanwa nezita rekuti Zaza anoenda kuSpain

Zaza uyo achangobva kubagtidza mukufambiswa kwemitambo miviri yaAugust Strindberg inoti The Father/Baba naMiss Julie/Muzvare Julie iyo yakaitirwa kuReps Theatre kubva musi wa18  kusvika musi wa 23 Chikunguru 2012 pasi pamushandirapamwe weGlobal Arts Trust neComplete Arts Project, akasumuka kubva muHarare kuenda kuSpain musi weSvondo 8 Chikunguru kundova muzvidzidzo zvemitambo yekuedzesera zvinodaidzwa kuti Neumo Kinesia izvo zvichange zvichiitirwa muguta reVictoria kuSpain kubva musi wa9 kusvika musi wa18 Chikunguru 2012. Zvidzidzo zveneumo kminesia zvichange zvichipiwa kuvadavadi vanoita zvekuimba, kudzana pamwe nokuedzesera.
 Zaza anoti iye anofara zvikuru kuwana mukana wekundobatana navamwe vatambi vemitambo yekuyedzesera iyi kubva kunyika dzapasiyana muzendereka rose. 'Ndinovimba kuti ndichanosangana navamwe vadavadi kubva kune dzimwe nyika pasi rose, avo vachange vachibva kutsika namagariro akasiyana neangu. ndinovimba kuti kuchange kuchinakidza kwazvo pamwe nokudzidzisa uyewo uyu uchava mukana angu wekuziva zvitsva,' akadaro Zaza.
Akaenderera mberi achiti iye chakaita kuti anyorere kupinda muzvidzidzo izvi kwaiva kusati iye haazivi zvemitambo yekuedzesera iyi kana kuti iye ane ruzivo rwakawandisa nazvo asi kuti zvakakosha kudzidza zvitsva sekuti kudzidza hakuperi. Iyo nzira yekuita mitambo yekuedzesera iyi yeNeumo kinesia itsva yakatangwa nemumwe  nemumwe mubatadzi wezvemitambo yekuedzesera iyi wekuSpain. 'Nokudaro zvakanaka kuti ndiende ndindoona kuti vamwe vanozvifambisa sei mukuita mitambo munyika dzekwavo izvo zvandinogona kuzoshandisawo pamwe nekugoverana apo navamwe muno muZimbabwe apo ndichinge ndadzoka.'
Zaza anozivikanzwa nekuridza mbira iya yerudzi rweNyunga Nyunga apo anenge achiita madetembedzo ake anoti iye anofarira kudzidza zvitsva uye akasununguka kugashira mamwe maitirwo ezvinhu kutsva kunoita kuti avandudze maitire ake basa rake rehudavadi. Ichi chimwe chesakiso yekuenda kwake kuniyka yeSpain. Zaza uyo akawana mari yekufambisa nekubhadharira apo anozenge achigara kubva kuhomwe yeCulture Fund of Zimbabwe anoti iye, 'Ndinotenda Culture Fund of Zimbabwe nekundibatsira kuti rwendo urwu rubudirire nokuti kudai isiri iyo zvaizondiomera kutsvaka mari yekufambisa. Handizivi kuti ndaizoita mupemherei wemari yekufambisa iyi.'
Apo akabvunzwa kuti aizondosiyei kuSpain, Zaza anoti iye aizondosiya mweya wekutsungirira weZimbabwe pazvinhu zvose zvinoitwa navanhu pamwe nehuchenjeri hwevanhu vemunyika ino. Anopamhidzirazve achiti,  'Ndine kariro yekundoumba ukama navanhu vandichanosangana navo kuSpain avo vanobva kunyika dzakasiyanasiyana, uyewo ndine kariro yekuti vamwe vevadavadi ava vangaozokwanisawo kuuya kuZimbabwe kuenderera mberi nokugoverana zvidobi zvekuvandudza maitiro emitambo yekuedzesera iyi. Ndichataura pamusoro penyika yangu. Ndichaita kuti vose vandinosangana navo vazive nezveZimbabwe, zvose hazvo zvandichagona kutaura panguva diki yandichange ndiri kuSpain.
Zaza anopedzesera nekutenda chikwata chaanoshanda nacho paGlobal Arts Trust icho anoti chaimutsigira zvikuru pakuronga rwendo rwake rwekuSpain urwu. 
 

Wednesday, 4 July 2012

Sadza kuTheatre In The Park!

 Munyori wemutambo, Stephen Chifunyise akafara chose kuti hurumende kubudikidza nekambani yayo yeGMB, yaona zvakanaka kubatsirana navadavadi kusvitsa mitambo kuvanhu. "Ndinofara chose kuti hurumende, (nokuti GMB sekambani yehurumende, ihurumende) yaona zvakakodzera kusumudzira chiitiko chino, uye ndinoda kupa chitsvambe kune vamwe vanyori kuti vachiuya nezvinyorwa zvavo kumukana wakanaka kudai. Zvakare ndinofara kuti vanyori vechidiki vauyewo kuzoshandisa mukana iwoyu kuburitsa zvinorwa zvavo izvo zvnozoita kuti vararme  upenyu hwavo nokufadza vanhu." Akadaro munyori wemutambo Stephen Chifunyise ndokuenderera mberi achikurudira vamwe vanoita zvamabhizimisi angava ehurumende kana akazvimiririra zvawo kuti vauye vapinde mukutsigira zvetsika namagariro.  
Stephen Chifunyise aitaura izvi pachiitiko chekuratidzwa kwemutambo wake mutsva unonzi "Desperately in Love" muTheatre in the Park nemusi wa3July 2012. GMB yakabatana neveRooftop Promotions kuti mutambo uyu uitike. 'Desperately in Love' mutambo unotaura kunyanya nezvechinzvimbo chatete mumhuri nezvimwewo zvakawandawanda uchange uchiitika kubva zvino kusvika uchizopera musi wa15 Chikunguru 2012. Mutambo uyu unotambwa naCarol Mashinagaidze uyo anotamba ari Stella Matombo, Marian Kunonga ari Maidei Indonga uye Tapiwa Mavindidze ari Farai Mangwana, mukomana waStella  uchitungamirwa naDaves Guzha. Chinonyanya kunakidza panhau yekuuya kwevemabhizimisi vemuno kune zvemutambo netsika inhau yekuti vemabhizimisi vazhinji vainge vasingaonekwi munyaya dzekubatirana pamwe chete nevadavadi panyaya yekufambiswa kwamabasa ezvetsika namagariro avanhu.Vashoma vavo ndivo vange vachitsigira mamwe mapoka evadavadi vakaita sevaimbi nevemwewo vanoita zvemabhuku.
Chiitiko ichi chauya apo National Arts Council of Zimbabwe yakaita musangano mumwedzi waKubvumbi panzvimbo yePakare Paye Arts Centre kuNorton apo paikurukurwa nezvenzira idzo dzingaita kuti vemabhizimisi vemuZimbabwe vapinde mukutsigira zvekufambiswa kwetsika namagariro avanhu kubudikidza nokutsigira hudavadi. GMB, sokuona kwangu yaita chinhu chakanaka kutanga kukanda mbeu pasi zvingazogonawo kuti dzimwe kambani dziteverewo mugwara iri. 

Monday, 2 July 2012

Zvawariramwa!

                                                        Zvawariramwa nhasi                                                         
kurifuratira ndakupa
iro riya rawaisigezera risati rakwata
zvaita sei?
kuramwa rawaiti kana wodya nemeso anopinduka
iro dikita richiva deuteu rwizi rwemuzhizha
kunge wariwana woda kuziya
zvaita sei?
kuramwa randakupa nemwoyo unoda
ndichiti waridya ugonazva neminwe
zvako zviya meso uchiita kutsinzinyira
kunge she vode kurigwa nehope padare
zvaita sei?
kundipa rushambwa rwakadai
dai tange tinembwa pano
kana zvake mukomana wekuseri
kana idzo huku hadzo ndadzikandira
dzarikachura, kuriomberera kana kurichohonya
zvino zvapasina ndoripa ani?


Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...