Posts

Showing posts from July, 2012

Performing Artists: Opportunity to Showcase Talent

Image

Tudikidiki Chii?

Image
Mukuona bhuku raMemory Chirere rinonzi Tudikidiki zvakandipa mubvunzo wekuti tudikidiki chii? Zvakare izvi zvakandipa have yokuda kuziva chacho chinonzi tudikidiki.Mushure mekunge ndazoverenga bhuku iri, ndakazoona kuti tudikidiki twuri mubhuku iri twuri pakawanda. Chokutanga ndechekuti Tudikidiki ibhuku retunyaya tudiki. Chechipiri ndechekuti tunyaya turikutaurwa nevana vadiki. Chetatu ndechekuti tunyaya turi kutaura nezvezvinhu zvatisingawaniri nguva yokunyatsotarisa mazuva ose. Zvinhu zviya zvatinoti kana tikazviona hatina hanya nazvo asi izvo zviri izvo zvinoumba zvatiri. Izvo zvidikidiki izvozvi ndizvo zvine hanya nevana vari kutaura nyaya mubhuku raChirere, Tudikidiki.Zvinhu zvatinoti savakuru hazvina basa ndizvo zvinebasa kuvana varikutaura nezvazvo ava. Ingava nyaya here kuti munhu anyore nezvemwana ari kuba zvake nyama mumba mavabereki vake? Asi ukaverenga kanyaya kanonzi 'Mwana' kanova ndiko kanoparura bhuku iri unozoona kuti haisi nyaya yokutamba. Unotanga uchiita…

Another Chance/Mumwe mukana!

Ndakatora nguva yangu kuterera kuCD neDVD reDevine Touch apo vakomana ava vakaita basa guru rokuimba. Basa iri rakabva randiitazve kuti ndisangane nechirongwa chirikuitwa neZimbabwe Prisons, icho chiri kubuda pachivhitivhiti cheZTV. Mushure mokuona chirongwa ichi ndakabva ndafunga zviitiko zvakaitika muupenyu hwangu mugore ra2008 nera2010.  Musi wa28 Chikumi 2008, ndakarohwa navarume vatatu vandisingazivi. Vakanditorera mari yekusiyabasa kwandainge ndaita apo kambani yedu yainge yaparara. Vakatorazve nhare yangu, bhutsu pamwe nembatya dzangu. Vakandirova chose ndokundisiya ndakarara pasi asi havana kundikuvadza zvokubuda ropa. Havana kubatwa varume ava. hwaiva husiku ini handina kuvaona kuti ndivanaani. Musi wa25 Chivabvu 2010, kumba kwangu kwakabiwa navamwe vanhu vandisingazivi kuti vaiva vanaani zvakare. Vakaba kusiya mumba musisina zvandainge ndashandira kwemakore anosvika makumi maviri. Vakandisiya ndaiita kunge mukomana arikubva kumusha achienda kudhorobha kundotsvaka basa. Vanh…

Chamakaenda nacho

nguva dzose dziya ndamakandisiya
mumwe nomumwe wenyu neyake nguva
paya pandinosara ndakatarira
ndinoona chimwe chinhu pandiri pasisina
handina misodzi inoyerera seyemhandara yarasikirwa nejaya
asi ndinongoita hwemhuri yatorerwa hama nenjuzu
kuyuwira ndirimo mukati merwendo rwemibvunzo
zvataiva tose, nhasi hapachina
ringasara richidaidzwa zita, mai ngana
vangasara vachitaura vanhu, sahwira wangana
asiko ngoma yemambakwedza
huku dzotanga kuita ruzha
ichisima mubanya kuMhondoro vakomana
uyu neuyu wake mukombe tadzisa
zvino ivo vakatungamira vodzoka kuzorodza dzedu njere
neyavo zivo youpenyu  muneramangwana
mudariro maridzangoma oirova seane anoti ridza wakadai
iye gwenyambira achiitekenya sokunonzi ndiro rokupedzisira zuva
vakomana muchipedzesera misoro yava panorira ngoma
kurerekera kunge murikudaira kune adaidza
ini ndirimo mudariro kubatsirana navamwe
zvino zvandisisina anoti Mugovera wasvika vakomana
handei kuChirasavana kundotamba ngoma
hezvo sarei tuzu mukati ndichiyuwira
kutsvaka …

Mutumwapavi Pfacha kuHopely

Musi weChishanu chikoro chePrimary chekuHopley chaicheredza zuva rokuverengwa kwamabhuku. Mukuru wechikoro cheHopley Primary vaEdwin Msipa vanoti,' Zuva iri nderekupa yeuchidzo izere zvikuru  kuvadiki navakuru kuti bhuku ndiro musimboti wezivo yeranhasi namangwana.Donzo:Kusimudzira nokusimbaradza tsika yokurava zvinyorwa zvevamwe nezvavowo,kunyora ngano-nyaya nokudzirava pamwe nokunyora nhetembo,kudzirava nokutaiwo dzakanyorwa nevamwe.'  Vakaenderera mberi vachiti, 'chirongwa ichi chichange chichiitwa kotoro yoga yoga pane shuviro yokusimbaradza ukama hwebhuku nemhuri sezvo chirongwa icchi chichikurudzira kuti mhuri dziite izvi kumba zuva roga roga.Vabereki vanokurudzirwa kuravira vana vavo mabhuku nekuvataurira ngano kwete kuti ndezvambuya, ticha kana kuti zvakapera nechinyakare.'
Pavanhu vainge vakakokwa musi uyu paiva neniwo Mutumwapavi ndakamirira sagano reGlobal Arts Trust. Mushure mokunge vana varatidza hunyanzvi hwavo pakudzana kwechinyakare uyewo kutamba mitam…

English Anthologies with my Poems Inside

Image
Find the voice of my pen in the following anthologies. it is here I exercised the freedom of my voice. My voice was free to talk about love. Love for my people, love for all the things that surrounds me. Find these books and free your voice.

The War Against War: Poetry about stark realities of war by Mensa Press USA (2010)

Defiled Sacredness: A Collection of Poems About the Effects of Rape and Sexual Abuse on the 
Individual and Society by Mensa Press USA (2010)


Visions of The Motherland: A Poetic Celebration of The Cultures, Tribes and People of Africaby Mensa Press USA  (2010)


Daybreak: There is poetry on love, life in general, and the occasional politics…  By Poetry Bulawayo Zimbabwe   (2010)

State of the Nation: Contemporary Zimbabwean Poetry Conversation International Poetry Project  (2011)

Mutumwapavi mahwekwe nevechidiki paYGT

Zuva nezuva rine zvaro chokwadi. Iye nhasi ndini uyo ndaenda kuZBC ndadaidzwa ndichinzi ndindodetemba paTV pachirongwa chevechidiki chinonzi YGT. Ndinovimba kuti ndiyo iya inonzi YOUTH GOT TALENT. Ndaendako ndasvikosangana navakomana vanodzidza paSeke 2 High. Vakomana ava vanoti Kumbirai D Diwura naTakudzwa Bakasa aka Mr Bakasa Sir. Vaviri ava vanga vauya kuzoita nhetembo dzavo pachivhitivhiti. Kumbirai aiita yake inonzi Ndinodada newe Zimbabwe apo ange achitaura nezvekunaka kweZimbabwe nezvose zviri mairi. Uyuwo Takudzwa aiita yake inonzi Zimbabweans iyo inotaura nezvekubata basa kwakanaka kweMazimbabwe. Aiwa ini handina kuzodetemba asi ndazongonzi zvangu nditaure maonero nemanzwire engu panananyanduri ava. Takurukura zvandinovimba kuti zvaitira zvakanaka vakomana ava pamwechete navose vanga vachiona nokuhwa chirongwa ichi chichiitika.
Chisarai zvenyu muchidzeya detembo randanga ndakarongera chiitiko ichi riri nechepasi apo.

Huya Titambe

ndinokuziva, kwete zvekutaurirwa
dzinza rako h…

ZWA goes to Bulawayo

Image
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is having an outreach meeting in Bulawayo on Saturday 21July, 2012 at the Bulawayo Art Gallery at 09:00 - 12:00. Leaders of writers associations and individual writers who may or may not necessarily belong to literary associations around Bulawayo are all invited to this get-together.

Our outreach would take the shape of introductions of associations and individual writers, followed by an open exchange of problems, challenges, ideas etc as the basis of consultation. On our part, we shall introduce the idea of ZWA and its constitution to Bulawayo and what we have managed to achieve thus far and how beneficial it has been to writers. In other words, it is really an open ended occasion.

The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest writers Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. Zimbabwean writers have taken the initiative to coordinate themselves to form an organisation to represent th…

Vanasikana vanoita zveudavadi muZimbabwe vosumudzira mureza wenyika.

Image
Muzvare Batsirai Chigama uyo anozivikanwa nokuita nduri dzinotekenyedza pfungwa dzavanhu ahange achisumuka muHarare akananga kuMozambique nomusi weMugovera 14 Chikunguru, 2012 kundovapo pachiitiko chemutambo wezvavadavadi unodaidzwa kuti Tambo Tambulani Tambo Art Camp and Festival    unoitikira mumumhenderekedzo dzegungwa kuPemba dzinova idzo pachinzvimbo chetatu pakukura kwadzo muzendereka rose, nzvimbo inonzi iyo yakagona kukwezva vanhu vendudzi netsika dzakasiyanasiyana kubva mupasi rose kuzogara nokuumba tsika nokutambira kusiyana kwetsika namagariro avo. Muzvare Batsie sekuzivikanwa kwaanoitwa navatsigiri vake ainge ariko muchiitiko chemutambo uyu zvakare mugore radarika. Adzoka kubva kumutambo uyu veko vakaona zvakakodzera kuti iye adzokezve kundobatsirana navo kufambisa mutambo uyu zvakanaka zvinoita kuti vadavadi vose vachange vachizova nemukana wekuratidza hunyanzvi hwavo uku vabve vachifara. Mushure mekunge avapa mazano ekufambiswa kwemadopiro ehudavadi akaita sewawa, Ba…

Elizabeth Muchemwa uyo anozivikanwa nezita rekuti Zaza anoenda kuSpain

Image
Zaza uyo achangobva kubagtidza mukufambiswa kwemitambo miviri yaAugust Strindberg inoti The Father/Baba naMiss Julie/Muzvare Julie iyo yakaitirwa kuReps Theatre kubva musi wa18  kusvika musi wa 23 Chikunguru 2012 pasi pamushandirapamwe weGlobal Arts Trust neComplete Arts Project, akasumuka kubva muHarare kuenda kuSpain musi weSvondo 8 Chikunguru kundova muzvidzidzo zvemitambo yekuedzesera zvinodaidzwa kuti Neumo Kinesia izvo zvichange zvichiitirwa muguta reVictoria kuSpain kubva musi wa9 kusvika musi wa18 Chikunguru 2012. Zvidzidzo zveneumo kminesia zvichange zvichipiwa kuvadavadi vanoita zvekuimba, kudzana pamwe nokuedzesera.
 Zaza anoti iye anofara zvikuru kuwana mukana wekundobatana navamwe vatambi vemitambo yekuyedzesera iyi kubva kunyika dzapasiyana muzendereka rose. 'Ndinovimba kuti ndichanosangana navamwe vadavadi kubva kune dzimwe nyika pasi rose, avo vachange vachibva kutsika namagariro akasiyana neangu. ndinovimba kuti kuchange kuchinakidza kwazvo pamwe nokudzidzisa uye…

Sadza kuTheatre In The Park!

Image
Munyori wemutambo, Stephen Chifunyise akafara chose kuti hurumende kubudikidza nekambani yayo yeGMB, yaona zvakanaka kubatsirana navadavadi kusvitsa mitambo kuvanhu. "Ndinofara chose kuti hurumende, (nokuti GMB sekambani yehurumende, ihurumende) yaona zvakakodzera kusumudzira chiitiko chino, uye ndinoda kupa chitsvambe kune vamwe vanyori kuti vachiuya nezvinyorwa zvavo kumukana wakanaka kudai. Zvakare ndinofara kuti vanyori vechidiki vauyewo kuzoshandisa mukana iwoyu kuburitsa zvinorwa zvavo izvo zvnozoita kuti vararme  upenyu hwavo nokufadza vanhu." Akadaro munyori wemutambo Stephen Chifunyise ndokuenderera mberi achikurudira vamwe vanoita zvamabhizimisi angava ehurumende kana akazvimiririra zvawo kuti vauye vapinde mukutsigira zvetsika namagariro.  
Stephen Chifunyise aitaura izvi pachiitiko chekuratidzwa kwemutambo wake mutsva unonzi "Desperately in Love" muTheatre in the Park nemusi wa3July 2012. GMB yakabatana neveRooftop Promotions kuti mutambo…

Zvawariramwa!

Image
Zvawariramwa nhasi                                                          kurifuratira ndakupa iro riya rawaisigezera risati rakwata zvaita sei? kuramwa rawaiti kana wodya nemeso anopinduka iro dikita richiva deuteu rwizi rwemuzhizha kunge wariwana woda kuziya zvaita sei? kuramwa randakupa nemwoyo unoda ndichiti waridya ugonazva neminwe zvako zviya meso uchiita kutsinzinyira kunge she vode kurigwa nehope padare zvaita sei? kundipa rushambwa rwakadai dai tange tinembwa pano kana zvake mukomana wekuseri kana idzo huku hadzo ndadzikandira dzarikachura, kuriomberera kana kurichohonya zvino zvapasina ndoripa ani?