Posts

Showing posts from March, 2012

Just a Glass Holder

I was just a glass holder
Someone dropped poison from my behind
I gave him the drink
later I was picked accused of food poisoning

Dead people walking

whole day and month,
walking up and down,
down and up the streets
searching for life lost
in the moonlight.

World Poetry Day Commeration

AgainShe told me again
she loved me again.
She sat near me
on the sofa, and
kissed me on the
cheek.
It was warm and comforting.
Then she whispered in my ear, 'I love you'.
I heard myself saying, 'I love you too'.

World Storytelling day 2012

Image
Kwamairinge benya ndiko kwomorigidira


Paiva nevamwe mai nomwanakomana wavo. Mai ava vainge vangoita mwanakomana mumwechete muupenyu hwavo hwese. Mwanakomana wavo ainzi Gozho. Mushure mokuzvara kwaGozho murume wavo akabva ashaya. Baba vaGozgo vakadyiwa nemakarwe apo vaiyambuka rwizi Mutirikwi napamuronga. Apo vaifamba napamuronga vakatsvedza ndokuwira mudziva umo maiva namakarwe akazovadya. Mushure merufu rwerufu rwababa vaGozho, mai vake vakaita chitsidzo chokuti havaizoita mumwe mwana nemumwe murume.
Chido chamai vaGozho chaiva chokushandira mwanakomana wavo kusvika akura aitawo murume anoyemurika pana vamwe varume. Mai vakaendesa mwanakomana wavo kuchikoro. Mai vakatengesa twose twavaiva natwo vachiita kuti Gozho adzidze. Ivo vainge vasina kuenda zvavo kuchikoro nokuti vabereki vavo kunyanya baba vavo vaiti kana mai Gozho vakaenda kuchikoro kunodzidza vaizoita pfambi.
Mumwe musi mai Gozho vakadaidza Gozho wavo kuti vamuudze paiva shuviro yavo. Gozho akaenda akaenda kunoona mai vake kut…

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru

Mumwe musi tigere zvedu pamba pedu kumusha kwedu, vaimbove mbuya vamai vakasvika pamba pedu. vakatiwana tigere zvedu mumumvuri wemba yekubikira. Mbuya vamai ava vanga vachangobva kurambana nasekuru vamai. Mhosva yavo yaiva yokunzi vainge vabatikidzwa varere nemukomana aishanda muchigayo chavo mumwe musi manheru apo vainge vaenda kunotora mari yebasa yezuva.

Pavakasvika mai vakandituma kuti ndindovatorera mvura yokunwa. ndakauya nayo ndokuvapa. Vapedza kutonhodza pahuro pavo vakataura nyaya zhinji chose nami ini ndakaterera zvangu. Ini ndaingoseka zvangu kana vataura panosetsa. Ko ini ndaidzigona dzavakadzi vakuru. Mbuya ava vakaita rombo rakanaka kuwana baba vasipo. Dai vakawana varipo dzose dzavakataura musi uyu dzisina kutaurwa kana neniwo ndisina kudzinzwa.

Pakazoti pava paya vasandurudza nyaya zhinji mbuya vamai vakati vavakuenda. Vakati sumu ndokutwasanudza skirt yavo nechekumagadziko uku. Apo vainge vava kufamba vachiti vachibuda chivanze mai vakabvunza vaimbova mbuya vavo ava m…

Hanzvadzi Yomudzimai

People First

to die of Cholera and Typhoid
People first
to die of hunger and starvation
people first
to suffer the quencequences of sanctions
people first
to be detained and tortured
people first
to lose their shelter because its dirty
people first
to be killed by potholed roads
people first
to be cut off of electricity and water
people first
to die experience the impact of HIV/AIDS
people first
to pay the pain of corruption
people first
to endure mismanagement of national resources
people first
to feel the aching after political violence
people first
to lose their belongings through politically motivated violence
why should they not be the first
to enjoy independence and peace of the world?

We are the sea

They are the fish
we are the sea
they swim in us
we protect them
they swindle us of our earnings
we protect them
they ask for bribes
we protect them
they shit on us
we protect them
they rape women
we protect them
they torture men and women
we protect them
they award themselves pay increases
we protect them
they murder our kith and kin
we protect them
they detain our journalists and artists
we protect them
they vandalize our infrastructure
we protect them
They spoil our peace
we protect them
they freeze important civil service posts
we protect them
they expose us to diseases
we protect them
we are together
protecting their evils
making their evil our evil

Death

Image
is not only the end to life
it is the end to journeys it is an end to hope it is an end to intimate relationships and the beginning of intimate memories

Invitation to Harare’s Zimbabwe Writers Association (ZWA) meeting: March 10, 2012

As a response to the request of the writers at the first Harare writers meeting of Saturday 3 December 2011 at the National Gallery of Zimbabwe, ZWA is inviting you to its second Harare members meeting to be held at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia (opposite the South African Embassy) on Saturday March 10, 2012 from 1:00pm to 4:30pm.
This time the discussion topic is ‘How I Create’ and Musician LEONARD KARIKOGA ZHAKATA and Writer DAVID MUNGOSHI will be talking about their experiences as creators. Alongside this will be some readings and discussion on what ZWA has encountered so far and our plans to fully go national. A substantive agenda will be sent to you very soon.  Those who were not at the first meeting are reminded to bring $10 membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for liter…