Friday, 30 March 2012

Just a Glass Holder

I was just a glass holder
Someone dropped poison from my behind
I gave him the drink
later I was picked accused of food poisoning

Tuesday, 27 March 2012

Dead people walking

whole day and month,
walking up and down,
down and up the streets
searching for life lost
in the moonlight.

Thursday, 22 March 2012

World Poetry Day Commeration

Again

She told me again
she loved me again.
She sat near me
on the sofa, and
kissed me on the
cheek.
It was warm and comforting.
Then she whispered in my ear, 'I love you'.
 
I heard myself saying, 'I love you too'.

Tuesday, 20 March 2012

World Storytelling day 2012

 Kwamairinge benya ndiko kwomorigidira

Picture by Tinashe Muchuri    

Paiva nevamwe mai nomwanakomana wavo. Mai ava vainge vangoita mwanakomana mumwechete muupenyu hwavo hwese. Mwanakomana wavo ainzi Gozho. Mushure mokuzvara kwaGozho murume wavo akabva ashaya. Baba vaGozgo vakadyiwa nemakarwe apo vaiyambuka rwizi Mutirikwi napamuronga. Apo vaifamba napamuronga vakatsvedza ndokuwira mudziva umo maiva namakarwe akazovadya. Mushure merufu rwerufu rwababa vaGozho, mai vake vakaita chitsidzo chokuti havaizoita mumwe mwana nemumwe murume.

Chido chamai vaGozho chaiva chokushandira mwanakomana wavo kusvika akura aitawo murume anoyemurika pana vamwe varume. Mai vakaendesa mwanakomana wavo kuchikoro. Mai vakatengesa twose twavaiva natwo vachiita kuti Gozho adzidze. Ivo vainge vasina kuenda zvavo kuchikoro nokuti vabereki vavo kunyanya baba vavo vaiti kana mai Gozho vakaenda kuchikoro kunodzidza vaizoita pfambi.

Mumwe musi mai Gozho vakadaidza Gozho wavo kuti vamuudze paiva shuviro yavo. Gozho akaenda akaenda kunoona mai vake kuti anzwe paiva neshuviro yavo. Asvika mai vake vakamuudza kut, "zvaunoona mwanakomana wangu, pfuma yose yandakashanda nemurume wangu ndichaipedzera pakukudzidzisa. Ndinoda kuti uzovawo nemunda murefu uchitaura chirumbi zvekuti vana Robert havazotibiri tisinganzwi. Tarira iyezvino kana mombe dzedu dzikawanikidzwa dziri muparazi make dzinobva dzabiwa zvonzi dzava dzangu. Mutemo wokuti tigadziriswe hakuna. Ukada kuti uti, wotyityidzirwa negidi. Zvino dzidza mwanangu, unzwisise kutaura kwavo.Kana wadaro mwanakomana wangu usazokanganwa pakabva uchenjeri noungwaru hwako."

"Ndichaita sokureva kwenyu mhai. Handizokurasisiyi." akadaro mwanakomana wavo.

"Ndingati uri munhu mwanangu!" vakadaro mai vake nomufaro.

Gozho akadzidza ndokugona kutaura chirumbi zvakafadza mai vake. Zvino nokuda kwekugona kutaura kwake chirumbi akabva atorwa naRobert kuti amushandira. Pane kuti anzi Gozho ainge odaidzwa kunzi Goz. Kubva musi uyo apiwa basa papurazi raRobert kuti ave ndiye mutengesi wezvirimwa zvaRobert, ndipowo pakanganikwa mai nemwanakomana wavo Gozho. Mai vaGozho zvakavashungurudza asi chokuita painge pasina. Vaingogarodemba kuti vakatambisirei pfuma yavo vachiipa kurombe. Munnhu wavaiti ndiye achavaponesa munhamo yokubirwa naRobert ndiye ainge odya naRobert mombe dzavo dzavaibirwa. Zvakavashungurudza chose.

Chakauya ndechakauya nerimwe zuva Gozho achifamba mupurazi naRobert vagere pamabhiza, bhiza raaiva agere iye hameno chakarivhundutsa ndokubva ramukanda mugoronga akarivara. Akatyoka musana. Izvi zvakaita kuti asawirirana naRobert. Robert akamubvisa papurazi rake achimudzosera kumusha kwamai  kwaange asisazivi. Kumusha uku ainge asina kuvakawo imba. Gozho zkabviswa papurazi achingori naiwo musana wakatyoka chete. Hapanawo kana kadimbu kweupfumi hwaashanda kaakapiwawo naRobert. Adzokera mai vakati kwaari, "Ndizvo zvinoita munhu anokanganwa dzidziso yapachikuva." Mwanakomana wavo akachema zvaipisa tsitsi. Ivo ndokumudaira vachiti, "Kwamairigidira ndiko kwomoringa benya kwamairinga benya ndiko kwomorigidira."

(The moral of this story is, people should always remember where they come from. Remember your parents for more blessings and long life.)

Saturday, 17 March 2012

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru

Mumwe musi tigere zvedu pamba pedu kumusha kwedu, vaimbove mbuya vamai vakasvika pamba pedu. vakatiwana tigere zvedu mumumvuri wemba yekubikira. Mbuya vamai ava vanga vachangobva kurambana nasekuru vamai. Mhosva yavo yaiva yokunzi vainge vabatikidzwa varere nemukomana aishanda muchigayo chavo mumwe musi manheru apo vainge vaenda kunotora mari yebasa yezuva.

Pavakasvika mai vakandituma kuti ndindovatorera mvura yokunwa. ndakauya nayo ndokuvapa. Vapedza kutonhodza pahuro pavo vakataura nyaya zhinji chose nami ini ndakaterera zvangu. Ini ndaingoseka zvangu kana vataura panosetsa. Ko ini ndaidzigona dzavakadzi vakuru. Mbuya ava vakaita rombo rakanaka kuwana baba vasipo. Dai vakawana varipo dzose dzavakataura musi uyu dzisina kutaurwa kana neniwo ndisina kudzinzwa.

Pakazoti pava paya vasandurudza nyaya zhinji mbuya vamai vakati vavakuenda. Vakati sumu ndokutwasanudza skirt yavo nechekumagadziko uku. Apo vainge vava kufamba vachiti vachibuda chivanze mai vakabvunza vaimbova mbuya vavo ava mubvunzo wandaifunga kuti mubvunzonhando. Ndaifunga kuti vachangopindura neizwi rimwechete. Ndakashamiswa kuona mbuya ava vachidzoka kuzowaridza zambiya yavo pasi ndokuigarira.

Mubvunzo wacho waiti, "Nhai mbuya, mainge machochorei pamugaisi chisina sekuru?"

"Imwe nguva muzukuru tiri mapenzi. Tose tinokanganwa icho chaicho chakatisanganisa muwanano. Tadaro tochitanga kudzinganisana nezvinhu zvenhando zvisiri izvo chaizvo zvakatisanganisa uye zvichiita kuti tiraramirane," vakadaro mbuya vamai vachigara pasi.

Zvambuya vamai nhai! kureva kuti ini handizviraramiri ndinoraramira avo vanondiraramirawo? Mai inopenga iyi. Kupenga chaiko. Chete kana usati waona kupenga kwemunhu haubvumi kuti anopenga. Chetezve kupenga kwavanhu kunonetsa kutaura, nokuti iye anopenga anogona kutoti iwe unoti anopenga unopenga. Zvimwe neniwo ndakadaro. Ko ivo mai vangu munoti ndikwavo chokwadi. Kubvunza mubvunzonhando wakadaro munhu mukuru pane pwere! Vanga vashayeiwo zvakare?

"Apa murikutiiko nhai mbuya?" mai vakatarira mbuya vavo vava nekakusvoda. Pamwe vainge vavakusvoda ini ndaivapo. Zvino tingati chii nhai? Nechemumoyo ndakangoti mambozvitangirei ndiripo?

"Muzukuru, vanhu tinomutsana. Zvino kana iye wacho akafanira kukumutsa achiti kana akotsira okanganwa kuti kune mumwe wake anoda kumutswa, unopaitasei apa?  Unoonzwa shasha yavakutodhurumisa zvayo magwiriri. Tinenge tatomutsa chigayo mumba, chigayo chisingagayi upfu asi chinokutadzisa hope iwe unoda kukotsira. Kana idzo hope haudziwani. Kunyamugumhawo uchiti amuke, mhinduro ndiyo, hi-i! handiti ndaitogarawo zvangu nedzukununu rinovhundutsira mhembwe kunyimo! Kana rikasarohwa nemhepo musiyo munda wose unopera nyimo kukasara madzinde amire nemudzi."

Mai vakadzungudza musoro.Vakarovanisa maoko kuratidza kuti zvambuya vavo zvainge zvavakona. Dzimwe nguva mai vaindidzingira kure kana vane zvavanenge vachida kukurukura pachikuru asi musi uyu vakandisiya ndiripo. Pamwe vaida kuti ndinzwe kupenga kwambuya vavo kana kwavo ivo, kuti kana mbuya vavo vatipira gotsi vagozonditi,'wazvionaka zvinoitwa navakadzi vakapusa, zvautriwe ugotevedzera hupenzihwo!'

"Mubvunzo wangu ndati makachivei pamugaisi chisina sekuru?" mai vakapambazve.

"Sekuru vako ndinyamari muzukuru. Paari ndipo pane zhunde. Pose pavagere hope ndidzo dzemari. Pasina mari havasvikipo. Sekuru vako vanobva pamba mashambanzou vodzoka kumba pakati paho husiku. Vanowana ini ndashanya Joni kana kuAmerica ndikadzoka. Vasvika ndipo pavanotutunura mari ichiswa musefi. Havangoiisi vasati vatanga vamboiverenga. Vanochitora imwe nguva vachiverenga mari, ini ndichingova ndoga mumachira. Vapedza ndipo pavanozouya kutonhodza machira. Ini ndinenge ndatokanganwa kuti kune achauya. Zvino ini semunhu ane muviri unoda kukwenywa, nomunhu anomuviri wemunhu usiri wemari ndipoka pandakachiti chiregai nditsvage kuti pano ndakavinga mari here kana kuti chii chaizvo?" mbuya vamai vakarondedzera.

"Mbuya, mungaita sesu here? Inga zvose maiva nazvo wani! Mari, mbatya, imba, kudya kwakanaka, zvose zvaiva zvenyu wani?" mai vakakomerera mashoko avo pamubvunzo wavainge vataura kare.

"Unochiziva muzukuru. Icho chinoita kuti ugare pano nomuzukuru wangu usingadzokeri kumusha kwenyu kwazvizere. Chii nhai muzukuru? Handiti ndicho chakakutuma kuuya pano kuzogara nemutorwa uchisiya mai nababa vakabereka? Usaita une muzukuru, unochiziva."

"Zvino ndicho chamaizotsvaka kumuchairi here nhai mbuya?"

 "Mugaisi anacho chandaida. Icho chandaishaya pana sekuru vako. Kudai yaiva mari, yandaida ndaisazotsvaka mugaisi. Ingadai ndakaramba ndakaigarira ndichiidya. Chandaida chinokunda pfuma, muzukuru. Zvose zvaivepo panasekuru vako asi ivo vaisavepo. Ivo neni tainge tapesana karekare. Tainge tava huma negotsi. Zvitsidzo zvose zvatakaita zvainge zvatova zvigutsa mumoyo. Zvainge zvarota kunge dota muzukuru."

Ndakabva pavaiva. Ndava kure navo ndakamboseka chikuwe chaicho. Ndakazonzwa mbuya vamai voti, "muzukuru, mugaisi anofamba neni rwendo rwatinosvika tose. Hapana anosara munzira. Tinosvikirana. Haandisiiri pachiteshi kana ndakwira bhazi. Haandisiyi ndichiri mubhazi kuti ndizonoburukira mberi ndoga. Parwendo rwedu tinotangirana. Tomirira bhazi pachiteshi tose. Tomirira kuti bhazi rinyatsomira, isu tokwira. kana tavamo tokanganwa zvedu kuti tiri mubhazi muchairi achichitichairira bhazi. Kana tichinge tasvika tonyatsoona kuti ramira zvechokwadi tobva tadzika zvedu tose. Ipapo muzukuru, tinenge tasvika. Chimwe chaunozoda chiiko nhai muzukuru? Chiuno hachina murombo muzukuru! Ndicho chandaishaya kunasekuru vako."

Mai havana kuzotaurazve. Vakabva vanyarara. Hameno kuti ndiko kwaiva kugutsikana kwavo here kana kuti vainge vava kushora mbuya vavo handizivi.

A chapter from my other manuscript 'Zvemwoyo"

Wednesday, 14 March 2012

Hanzvadzi Yomudzimai


Hameno kuti zvakabva nepi. Kana ini ndakazvishaira pazvo. Takangoti takagara nehanzvadzi yomudzimai wangu pamumvuri wemba yataigara mushure meMurambatsvina tichitsengera nyama yemombe yatainge tabva kugocherwa nehanzvadzi yavo ndokungokaruka voti, ‘Makarekare kwakanga kusinganetsi mukwasha. Izvi zvechitendero chechikirisitu zvisati zvaveko, zvaiti kana munhu akasangana nedambudziko rinenge renyu iri aipiwa mumwe mudzimai kubva kwanastezvara vake. Zvino mazuva ano zvonetsa. Chitendero chatiputira zvokutikanganisa pfungwa. Tsika dzachakauya nadzo hadzina kururama. Ukati uzviite mukore uno unonzi waita zvisingaitwi. Ndakataura navakoma vangu kuti tikupe umwe mudzimai zvikanzi hanzvadzi yedu haisati yauya kuzotiudza kuti kwandakaroorwa murume ave kubhon’a segono rembwa achiti choto chake chakadzima. Zvino zvinoita sokuti iwe ndiwe usina moto mukuwasha. Zvinenge zvichireva kuti iwe nevekwako munenge munoziva kuti kwenyu ndiko kune dambudziko. Wapaonaka apa mukuwasha. Ndiyo nyaya irikundinetsa. Kana kuti zvinoreva hazvo kuti watove hako nemumwe mudzimai ari padivi wausingadi kuti azivikanwe. Nokudaro hauna hako basa nekuti waita mwana nehanzvadzi yangu kana kwete. Izvi ndizvo zvinotaurwa kwedu kumusha mukuwasha.’ Hanzvadzi yomudzimai wangu yakadaro.

Ini handina kupindura. Ndakaramba ndinyerere ndichivatarira kuti vairevei. Chakandishammisa ndechokuti vaiita kunge munhu ari kurotomoka arere. Saka ndakati regai ndione kuti chii chapinda hanzvadzi yomudzimai wangu. Iye akaenderera mberi achiti, ‘Uchiona ndichitaura nyaya ino iyi tanzwa nokusekwa nenyaya yekuti tichaita sei nepfuma yako yatakadya. Mana rose hakuna anotinzwirawo tsitsi. Munhu wese anongoti PaMadhombiro nhaka tichaona. Saka ini ndinoda kunzwawo pane pfungwa dzako. Taura zviri kutsi kwemoyo wako mukuwasha kuti tizive kuti tozvifambisa sei.’

‘Inga ndakambotuma shoko nomunyai gore riya wani!’ Ndakadaro ndichivayeudzira nezveshoko ratakatuma munyai naro mushure memakore maviri mumba mangu maramba musina moto. Ini zvaisandishupa hazvo nokuti mwana handiye wandainge ndadira mudzimai wangu, asi vabereki vangu vaida vazukuru saka vaida kuti isu nanatezvara vangu tiite muonera pamwe chuma chomuzukuru.

‘Gore ripi zviya nhai mukuwasha?’Hanzvadzi yomudzimai yakavhunduka.

‘Asi makanganwasu?’ Ndakadaro ndichiita kunge ndave kutsamwa.

‘Hazvina kupinda munzeve dzangu mukuwasha. Kudai zvainge zvakapinda munzeve dzangu ingadai ndakaigadzirisa kare. Asi munyai wacho akasvika kwamukoma mupositori kanhi?’

‘Handichaziva nokuti isu kwedu takatuma munyai neshoko iye ndokudzoka neshoko raiti imi sana tezvara vedu matipa mvumo yokuti tifambe tega uye kuti kana pane zvatawana tizvigadzirise pachitendero. Kunyange hazvo takakahadzika neshoko iri rokuti isu tipinde mudzinza renyu takangoti tingazvidii. Nyange zvazvo isu tisiri vabereki vehanzvadzi yenyu takati ndisu takada mwana wavaridzi kumva regai tigare naye. Wekubvunza kuti ko kana zvikanzi pane dzokwenyu nhata dzinoda kutengerwa mushonga kuti dzibviswe taizozviita sei takashaya.’ Ndakavadaro ndichitoseka zvangu.

‘Chete unongozivawo kuti munyai wako anonzwanana namukoma mupositori. Saka zvinogona kunge akangoona mupositori ndokutaura nyaya yako vachinwa zvavo tii kwakutoipedza vachiti yabva mudare redu. Asi ini sokuziva kwangu dare redu harina kumbogarira pasi nyaya yako iyi mukuwasha. Zvino zvaunoti waida kuti tibatsirane ndichatonoipinza mudare macho ndirini kuti tione kuti semhuri toita sei nayo. Kana zvichireva kukupa mumwe mudzimai ndichaona kuti ndakupa zvangu wangu mwana kana vamwe vachipikisana nazvo. Unopaona sei apo mukuwasha?’ Hanzvadzi yomudzimai wangu yakabvunza ichiratidza kuti yainge yatopedza nyaya yacho. Ndakaramba ndakanyarara ndichifunga kuti ndopindura ndichiti chii.Hanzvadzi yomudzimai yakaona kunyarara sokuti ndiri kuti handidi. Yakabva yaswedera pedyo ichiti, ‘Zvinonetsa mukuwasha kuti tidye pfuma yako pasina mwana. Chinotipa kudya pfuma yako takadekara kutiwoka hanzvadzi yangu yaita mwana. Kana isina mwana rufaro runotama mumusha medu sokuona kwauri kuita kudai.’

‘Mati mambotaura nehanzvadzi yenyu here?’

‘Handisati. Ndati nditange ndataura newe bango rakamisa imba. Kana ndapedza newe, uyu mudzimai wako ndewangu haandinetsi. Zvazvadai zvatonaka. Kana vari varamu vako ava havandinetsi. Pane vamwe vandakatoona vanofarira kunemerwa vachinzi mudzimai waAlec. Saka watova nomudzimai kare tisati tatamba dare. Kana ukaona tichiunza varamu vako kuno zviya mukuwasha tinenge tichiti uwane waunosarudza. Zvino pose pavanodzoka kumba vanouya neshoko rokuti iwe hauna kana hanya navo. Unongogumira pakuvabvunza kuti vane vakomana here! Vekwedu vanodzoka vofunga kuti pada iwe ndiwe rema mukuwasha. Ini ndinonzi mafira kureva mukuwasha. Handina chinogara mudundundu mangu. Zvangu ndinopakura kuti vanhu vazive. Kukuruma nzeve chete mukuwasha. Unoti pane angakuurayira kuti watora mudzimai wako here nhai mukuwasha. Kana iri hanzvadzi yangu handiti inotofara kuti yakuberekerwa vana! Zvakare unenge wairemekedza nokutora kwayakabva pane kundoitorera mutorwa unozoinetsa.’

‘Mozondiudzawo zvamunenge matenderana nomwana wenyu.’ Ndakadaro ndichibva pataidyira zvedu nyama yemukugocherwa seri kwemba yepandaigara. Ndakabva ndatanga kufunga kuti mudzimba zhinji dzohukama hana dzisiri dzohukama yaiva nyaya yangu naSarudzai yaitaurwa nezvayo. Ndiyo nyaya yaiendesa madzimai kutsime; nyaya yaitsvagisa madzimai huni mumakomo; ndiyo nyaya yaiperekedza vatendi kudzisvondo; nyaya yokupfavisa rwendo rwekumba zvidhakwa zvashaya dzimwe nyaya dzokutaura; nyaya yokunemera nayo vabereki vangu kunhimbe, kumagejo kana kujakwara. Ndakashaya kuziva kuti chii ichocho chinoita kuti vanhu vati nanga nanga newe usina yawapara. Nyaya iri yokuti mwana aramba kubatika muwanano bedzi. Izvozvo chete ndizvo zvaiita kuti tisabva pamiromo yavanhu vazhinji vomumana, kumabasa nokusvondo chaiko uko kunotarisirwa kuti hakufaniri kuwana vanhu vanoshora vamwe. Wozoshaya kuti ko iyi yokukurudzira vamwe kuti vaende kudenga kune mufaro usingaperi narini inosara nani vanhu vava kuti takarasima nenyaya dzisina basa.

Chete iyi yemakereke inonetsa nokuti kana Mwari handifungi kuti azere nomufaro navanhu vake. Anogoita mufaro sei ivo vanhu vanoenda kumakerekere vachinamatira mudzimba dzakavakwa panzvimbo dzakawanikwa neukopokopo. Mari yacho yechegumi inobviswa pamari yawanikwa noukopokopo. Kana iyo yezvipo yacho inobviswa pamari yakawanikwa neukopokopo. Saka chindiudzai nhaimi vanhu kuti kudenga ndiani anoendako? Unozvishaya. Pamwe nokuti Mwari vane nyasha kuda kudenga kuchaenda vanhu nokuda kwenyasha kwete nokuti vatsvene. Asi idzo nyasha dzacho dzinoshanda sei iye Pauro akati, 'torambira muzvivi here kuti nyasha dziwande, aisvakwete.' Zvino iye mwanakomana zvaakati anodzoka kuzotora vatsvene, ndiyani uchava pamwe naye apo anodzoka kuzotora vatsvene vake? Zvichida variko havo vakaita saNoah kana Loti mukati metsvina iyi.

Ichi chidimbu kubva mubhuku randanga ndichinyora mazuva apera aya. Verengai. Iri ibhuku rinotaura nezverudo rwavanhu vaviri mumana ravaShona. Rudo rwavanodanana zvichienderana netsika dzavanhu pamwe nechitendero chechikirisitu.

Tuesday, 13 March 2012

People First

to die of Cholera and Typhoid
People first
to die of hunger and starvation
people first
to suffer the quencequences of sanctions
people first
to be detained and tortured
people first
to lose their shelter because its dirty
people first
to be killed by potholed roads
people first
to be cut off of electricity and water
people first
to die experience the impact of HIV/AIDS
people first
to pay the pain of corruption
people first
to endure mismanagement of national resources
people first
to feel the aching after political violence
people first
to lose their belongings through politically motivated violence
why should they not be the first
to enjoy independence and peace of the world?

Monday, 12 March 2012

We are the sea

They are the fish
we are the sea
they swim in us
we protect them
they swindle us of our earnings
we protect them
they ask for bribes
we protect them
they shit on us
we protect them
they rape women
we protect them
they torture men and women
we protect them
they award themselves pay increases
we protect them
they murder our kith and kin
we protect them
they detain our journalists and artists
we protect them
they vandalize our infrastructure
we protect them
They spoil our peace
we protect them
they freeze important civil service posts
we protect them
they expose us to diseases
we protect them
we are together
protecting their evils
making their evil our evil

Tuesday, 6 March 2012

Death

Foto by: Tinashe Muchuri

                                                               is not only the end to life
it is the end to journeys
it is an end to hope
it is an end to intimate relationships
and the beginning of intimate memories

Saturday, 3 March 2012

Invitation to Harare’s Zimbabwe Writers Association (ZWA) meeting: March 10, 2012

As a response to the request of the writers at the first Harare writers meeting of Saturday 3 December 2011 at the National Gallery of Zimbabwe, ZWA is inviting you to its second Harare members meeting to be held at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia (opposite the South African Embassy) on Saturday March 10, 2012 from 1:00pm to 4:30pm.

This time the discussion topic is ‘How I Create’ and Musician LEONARD KARIKOGA ZHAKATA and Writer DAVID MUNGOSHI will be talking about their experiences as creators. Alongside this will be some readings and discussion on what ZWA has encountered so far and our plans to fully go national. A substantive agenda will be sent to you very soon.
 Those who were not at the first meeting are reminded to bring $10 membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions.

Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. It was fully registered with the National Arts Council of Zimbabwe in January 2011. Zimbabwean writers have taken the initiative to coordinate themselves to form an organisation to represent them and defend their interests. The birth of ZWA was a culmination of self initiated efforts and activities taken by writers of diverse backgrounds with the vision of developing into a strong and dynamic umbrella organisation for writers in Zimbabwe.

Tinashe Muchuri, ZWA Secretary
             ZWA’s By-line: A WHOLE WORLD IN A WORD
 0733 843 455/zimbabwewriters@gmail.com

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...