Friday, 21 March 2014

Kupembera zvanguHanditambi nekutamba nemashoko
Shoko rabuda haripotsi semuseve, bara kana pfumo
Ndinotema mapazi akaoma pamichero semurimi
Ndichidurura mupfudze pamidzi semuti namashizha awo
Ndinourungira mazwi semuimbi wehari nehurungudo
Ndichishapura nyika semudzimai anoshapura imba yake
Pasi ringoona mamirire ayo nyika, hunhu netsika
Magariro zvichiti pamhene yacha
Kugarisana nekuyanana munongedzo ndisingapotsi
Ndicho chandakapiwa ichi chipo
Kuwana kutandara murino dandaro
Ndichisiya matsimba anozotsika rudzi runouya

Monday, 17 March 2014

Haisiyo yandasumukira


Kuti ndiimbe kambo kaya kepahupwere
Dudu muduri, katswe
Dudu muduri, katswe
Dudu muduri, katswe
Ndichidoma mazita
Evose vaya vanoita mba-a ndinyire, mba-a ndinyire, mba-a ndinyire
Vachisiya ruzhinji matumbu akati kasva
Nhamo iri yekushuvira musuva nemvura

Haiisiyo zvayo yandavinga pano
Ipo pano pamakatarira nemeso azere havi
Kuda kundinzwa ndichivamba kaya kambo
Dodo zengera uyo ndiyani
Dodo zengera uyo ndiyani
Dodo zengera uyo ndiyani
Ndichidoma ose ayo mazita
Evaye vekuzvikumbira nekuzviunganidzira
Mazazanana amazakwatira
Nhamo yosarira pakuona hwangu hurombo pamberi pavo

Handiyo yandavinga iyoyo
Yandavinga pano kuda kubvisa zvinosemesa mumusha ndichiisa kudurunhuru
Kungura hama dzazvipunjira ndichisiya dzachena kuti mbembe semwedzi wagara
Mhedzisiro igova tose tichiimba
Apa, pakasungwa neruwaya
Apa pakasungwa neruwaya
Apa pakasungwa neruwaya
Kwete zinyekenyeke
Kwete zinyekenyeke
Kwete zinyekenyeke

Friday, 14 March 2014

Mupfudzi wemombe 2Muhacha/Muchakata

Mufananidzo naTinashe Muchuri
Uyu muti une zvizhinji nehukama huri pakati pevanhu vamuZimbabwe. Vanhu verudzi rwechiShona ndiko kwavaienda vachindokumbira kudya kuna Musiki kana nzara yabaya vachipiwa. Zvepasi pemuhacha zvaisatakurirwa vamwe kumba. Zvaiva zvekudya munhu uchisiya zvirimo. Muhacha iwo pachawo unobereka hacha kana kuti chakata idzo dzinofarirwa nemudzi nembongoro zvakanyanya. Hacha dzinodyiwa navamwe asi vamwe vanodzisema vachiti dzinonhuwa. Hacha dzinoikiswa hwahwa navamwe vanhu pamwe nekubikiswa mahanya kana kwaita nzara. Pasi pomuhacha ndipowo panoenda vamwe verudzi rwechiShona kundopira midzimu yavo vachikumbira kubudiswa mumadzudzo akasiya-siyana. Kwenyu munoshandisa muhacha kuita mabasa api?

Ruware


Mufananidzo naTinashe Muchuri
Iri idombo rakapamhamha rinowanikwa kumakomo nepazvikomo. Ruware rune ukama hwakawanda uye hwakakura nemunhu wechiShona. Ruware ndirwoka runonanikirwa zviyo, mhunga, mapfunde pamwe nemupunga usati wapurwa zviya kuti uzowana kupurwa tsanga dzichibva pamwonzora nyore. Zvino kana zvirimwa izvi zvaoma zvaipyurirwa paruware. Vaya vane mombe zhinji vaidziunza dzotsikatsika kusvika zviyo zvaota, tsanga, makoto nehundi chimwe nechimwe chamira choga. Izvi zvaisangoitwa nemunhu umwe. Kwaidaidzwa vanhu vaizobatsira kutsikisa zvirimwa izvi. Gungano racho ndiro rainzi Jakwara. Vaya vaisava nemombe zhinji vaidaidza vanhu vouya nemazishamhu okuzomhura zvirimwa izvi ayo aidaidzwa kuti mipuro kana kuti mhuro. Pakupura ipapa ndipowo painemeranwa zvichiperera paJakwara. Pakunemerana ndipowo paitsiurwa vasina hunhu mumana.
 Tisakanganwa kuti paruware ndipowo panowanikwa makuvi/zviturivadzimu. Makuvi ndiwoka aya aishandiswa kunyika mumera wedoro remutoro/mukwerera. Zvaiti kana mvura yaramba kunaya vanhu vaienda nezviyo kundonyika kumakuvi. Kunyange kusina mvura vanhu vechiShona vaiva nekutenda kuti mumera wavo vakausiya paguvi pasina mvura Musiki achanaisa mvura inoita kuti mumera iwoyo umere. Kutenda kwavo kwaizadziswa apo zviyo zvavo zvaizonaiwa uye guvi richibva rachengeta mvura yaizoita kuti zviyo zvavo zvimere kuva mamera.
Kwenyu ruware rwaishanda basa reiwo?     

Thursday, 6 March 2014

CALL FOR SHORT STORY ENTRIESINTWASA SHORT STORY COMPETITION 2014

The Intwasa Short Story competition enters its 10th year this year, 2014. The competition which was inaugurated in the first year of the festival and is an annual literary event seeking to promote original creative writing talent in English. The competition also seeks to promote Zimbabwean narratives from Zimbabwean writers be they in Zimbabwe or living in the diaspora. In 2011 the award for the winner was named Yvonne Vera Award, after the late Dr. Yvonne Vera. Dr. Yvonne Vera was literary genius who whose works include Why Don’t We Curve Other Animals? Nehanda, Without a Name, and Butterfly Burning. The Yvonne Vera award carries a $500 cash prize.

The rules of the competition are as follows:
- There is no particular theme
- Entries must be written in English
- Entries should be previously unpublished
- Only one entry per person
- All work must be original
- Entries must be typed.
- Maximum words are 3000 words.
- The competition is open to all Zimbabwe citizens and residents
- Entries must be submitted by June 30, 2014
- Late entries will not be accepted.
- Only the short-listed candidates will be personally notified

The Intwasa Short Story Competition is one of the very few literary writing competitions in Zimbabwe and continues to encourage and promote the original Zimbabwean narrative. Last year the competition was won by Sipho Mpofu’s A Balance of Power. Each year the standard of writing continues to improve. He lives in Bulawayo.

Here are some previous winners of competition:
Thabisani Ndlovu was the first winner of the competition. At the time Thabisani was a literature teacher at Falcon College. He describes the effects of his story ‘Cold Careless Hands’ winning the competition as “reviving my interest in creative writing and being a challenge to produce even more better work.”
Since winning the competition, Dr. Ndlovu has been awarded a PhD in African Literature in English from Witwatersrand University and is now Deputy Director of the International Humans Rights Exchange there.

Byron Rheam won the competition in 2006 with her story “The Reunion”. Which concerns a woman who is consumed with jealousy at a party where she thinks she sees someone she went to school with who appears to be more successful and beautiful. Winning Intwasa, ‘gave me the confidence to carry on writing. I enjoy writing short stories and it’s great to know that others might also enjoy them.
Byron has had short stories in many Zimbabwean anthologies and her first novel ‘The September Sun’, published by amaBooks in Zimbabwe and Parthian Books in the United Kingdom, won Best First book at the 2010 Zimbabwe Book Publishers Association Awards and the e-book recently topped the ‘Best Seller’ list for books sold in the United Kingdom on Amazon. Byron has a BA and MA in English, and presently works as a teacher of English, in Ndola Zambia.

Novuyo Rosa Tshuma won the competition in 2009, which had been then renamed the Yvonne Vera Award, with ‘You in Paradise’, about the peculiarities of being an immigrant in Johannesburg. The story is also featured in her recently published novella and a story collection with Kwela South Africa, Shadows. She comments, “Winning the Yvonne Vera Award was a major boost to my writing confidence. I was young – 21 – and still in the process of formulating my writing vice. It motivated me and to see where the story goes”.
The other winners are Violette Kee-Tui with her story Tattered Cloth. The story explored interracial relationship and had the judges singing a lot of praises, especially about its use of language and imagery. Violette Kee-Tui is a former editor of the Edgars Store’s Club Magazine. Mbonisi Pilani Ncube is also another winner. He took the award in 2012 with his story Chanting Shadows. Mbonisi Pilani Ncube lives and writes from South Africa. The other winners are Chaltone Tshabangu and Bongani Ncube

Writers are invited to submit their stories to:
403 LAPF House
Jason Moyo Street
8th Avenue
Bulawayo
Email: Info.intwasa@gmail.com or info@intwasa.org

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...