Friday, 30 October 2015

Tomurangarira nemazwi, mbira, ngoma nehosho Chenje.

Mangwana izuva rekupembera nguva iyo takava naChenjerai Hove. Mutambo uyo uchaona vose avo vaakatamba navo vachisangana kunzvimbo yeQueensdale Sports Club uko vanhu vachange vachidavadika nenzira yekurava pamwe nekudetemba, mbira dzichirira.

Zvakanaka kurangarirana. Vanyori kazhinji aenda haana anorangarira. Aenda zvatosarira kumhuri kuti varangarirwe. MuZimbabwe airangararirwa achiunganirwa vanhu vachidavadika ndiDambudzo Marechera. Kwemakore akati kuti vanhu vaisangana vachipemberera zuva rokuzvarwa kwake vanhu vachirangarira kuti kudei ari mupenyu angadei ava papi nekunyora. Ipapo vanhu vanenge vachiita nduri dzake nedzavo.
Chenjerai Hove. Mufanikiso kubva padandemutande rehttp://3.bp.blogspot.com/

Kune vanyori vakatisiya vakawanda chose. Vamwe vakaita saYvonne Vera airangarirwa nekuda kwemakwikwi ekunyora nyaya pfupi paguwerere rezvemutambo netsika reIntwasa Arts Festival koBulawayo. Ava ndivo vashoma vane vari kuvarangarira. Vazhinji pavakaenda vakabva varova.
Chiitiko chamangwana chichasumudza nhunha dzavanyori dzakawanda dzinosanganisira kuti varemekedzwewo savagari vemunyika vakakosha mukuedza kusumudzira nyika nokuti ndivo vanosumudzira dzidzo munyika nokuveza zvacho zvinodzidzwa munyika kuburikidza nezvinyorwa zvavo.


Tsoka yangu

Tsoka Dzangu. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015


Kwadzakasvika ndini ndinokuziva
Vakadziona ndivo vanodziziva
Vamwe vakaona ava matsimba
Vamwe ndokuhwa kuti ndakatsika kwavo
Padzakaonekwa kumwe vamwe vaidzishuvira
Padzaishuvirwa kumwe vamwe vaidziona
Tsoka dzangu ndidzo dzinonditakura
Kusvika kwaari mudiwa wemoyo
Kusvika kwaari akatora moyo
Kusvika kwarwuri rukuvhute rwangu
Kusvikayo kune pfumvudza 
Asi dzinoramba kunditakura kusvikayo nyika
Kwandinosvika ndakatakurwa kunyika yokwedu
Kwandakauya riya zuva dzisina kupfeka ndakatakura mumaoko
Ndigosvikayo dzisina kupfeka ndakatakurwa mumaoko

(c) Tinashe Muchuri 2015

Thursday, 8 October 2015

Chibuku Road to Fame/ Mwezha wemukurumbira neChibuku

Vamwe vari bishi kutsvaka mukurumbira nekuridza magitare shasha iyi yaitotengesa rayo neUSD50. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015.


Mbiri inoshandirwa pachokwadi, hazvina hazvo kuita mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Zvinotoda zvidavado zvakasiyana-siyana kuti usumudze mukombe. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Ndinobhururuka ndiwane yanguwo mbiri hama. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Zvachinoita Chibuku kana chakubata. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Changamire vakashaya akaviga, kwakutozoonekwawo nevaiva vainda kuChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015 

Utsi hwenyama hauteyi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Handidzokeri ndakabata maoko. Muimbi weboka ravaimbi rakawana mubairo weChitatu paChibuku Road to Fame. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Kushandira mukurumbira kunoda kuwirirana. Kunyangwe zvakapotsa hazvo mwaka uno. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2015

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...