Monday, 19 November 2012

ZWA goes to Masvingo

The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is having an outreach meeting on Saturday 1 December 2012 in Masvingo at the CHARLES AUSTIN THEARTRE'S DOUG HILL ROOM (Masvingo Civic Centre) at 9am to 1pm. Writers around Masvingo and the outlying areas are all invited.
Our outreach would take the shape of introductions of associations and individual writers, followed by an open exchange of problems, challenges, ideas etc as the basis of consultation. On our part, we shall introduce the idea of ZWA and its constitution to Masvingo and what we have managed to achieve so far and how beneficial it has been to writers. In other words, it is really an open ended occasion. We shall discuss the ZWA constitution and how those interested may join.
Our contact persons are Dr Shumirai Nyota 0772529014 and Dr. Jacob Mapara:0772387981. Membership fee is only $10.
We bring along a guest; writer Mashingaidze Gomo, whose NAMA-winning novel, A Fine Madness is currently on the Advanced level syllabus. Gomo has agreed to answer any questions on his book towards the end of the meeting. Teachers and their students who are reading this book for exams are welcome.
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. Zimbabwean writers have taken the initiative to coordinate themselves to form an organisation to represent them and defend their interests. ZWA was registered with the National Arts Council in January 2011 and has since been to Gweru, Bulawayo and Mutare.
+inserted by ZWA secretary, Tinashe Muchuri:0733843455

Thursday, 15 November 2012

Ten Bush/Mumasango Gumi kuTheatre in the Park


Musi weChipiri mumwedzi waMbudzi apo vanhu vakaita mudungwe pamusuwo weTheatre in The Park kunge mombe dziri murukodoya pamariketi zvichinzi dzakakora dzipinde uye idzo dzisina manda dzidzokere kumbondofudzwazve kuti dzikore dzigozouyawo pamariketi mwaka unotevera. Vamwe vaoni vemitambo varikuita zvokukumbira kuti vabvumidzwe kupinda kunyange vasiri zvavo pahuwandu hwavanhu vanofanira kupinda kuti vaone mutambo uyu sezviyawo zvinoita muridzi wemombe inenge yakaonda asi kumba asiya kune nzara ine meno anenge mbadho dzavaroyi. Izvozvo vaida havo kuona mutambo uyo wakanyorwa nokutungamirwa nemunyori wekuSouth Africa, Mncedisi Tshabangu ukagotambwa navatambi vanoti, Caroline Mashingaidze, Getrude Munhamo, Nothando Nobengula, nevarume vatatu vatsva muTheatre in The Park vanoti Anthony Mazhetese, Vusa Dzimwasha naEddington Hatitongwe. Vatanhatu ava ndivo vanopa hupenyu kumutambo wokuedzesera unonzi Ten Bush uyu.
Apo vaoni vanopinda mudariro remutambo vanoshamiswa nemarongedzerwe akaitwa dariro awo avasati vajaira munzvimbo yeTheatre in The Park iyi. Vaoni vanga vajaira masofa, zvigaro nedzimba zvinenge zvakarongedzwa zvichiratidza panotangira nepanoperera dariro rinotambirwa mutambo. Zvino apa mhenderekedzo dzedariro rose dzizere netumapazi twemiti tune mashizha, zvituru, migoro yemvura, manwiwa, maranjisi, tsvimbo dzinenge tumaponda izvo zvakanyatsorongedzwa. Vaoni vanongoiti regai tione kunowira tsvimbo nedohwe. Vari mukati mekugaya ndipowo panopinda Martha apo anopiwa mhiko yekuti ape mwanasikana wake wekutanga sechibayiro chekutsipika midzimu yemuzinda weTen Bush iyo yainge ichishungurudza muzinda uyu. Dambudziko rinozova zvino pakuti Martha haana mbereko. Marha anobva ati kumuni’ina wake agare nemurume wake kuti agomubarira mwana wechibayiro uyu. Chaisaziviva Martha ndechekuti vaviri ava vainge vatova murudo kare uye vaipota vachisangana kure nemeso ake. Apo Martha anozozviti fembu, anobva arwisa munin’ina wake. Anomubvisa meso osara asisaoni. Anomudzingirira pamusha pake. Munin’ina waMarhta anondogara naAlbert uyo anovawo murume aimbova pedo namambo asi akazobviswapo nenyaya yekuti mudzimai wake ainge apomerwa huroyi ndokuuraiwa.  Zvisinei hazvo, munin’ina waMartha anozobara mwanasikana waanotumidza kuti Duduzile. Duduzile anokura achiriritirwa naAlbert. Apo Duduzile anotanga kutevera,  anobva atanga kufambidzana nemwanakomana waMambo weTen Bush. Munguva imweyo mambo vanenge vasisikunzwa zvakanaka pahutano hwavo. Martha anotevera Duduzile kwaAlbert kuti amutore amuite chibairo. Panoita kurwisana  apo Martha anenge achida kutora Duduzile. Nyaya iyi inosvitswa kwamambo. Zvakadaro hazvo Martha anobudirira kubaira Duduzile asi iye anobva apomerwa mhosva yehuroyi namambo mutsva anova akagara humambo mushure mekunge baba vake vashaya, uyozve anova ndiye aida kuroora Duduzile. Martha anourayiwa.
  Ten Bush mutambo wakagona kuburitsa pachena nyaya dzinogaroshungurudza vanhu vemuzendereka reAfrica. Izvi zvinoburitswa apo tsika namagariro avanhu vemuAfrica anokurukurwa nezvawo mumutambo uyu. Tsika yekubaira vana vasati vazvarwa vari vanasikana inonyanya kuitika chaizvo munyika dzomuAfrica. Vamwe vanasikana vanopiwa kuzvikwambo, vamwe kumadivisi, zvichingoenda zvakadaro. Zvinhu zvinova zvisina kunaka izvo zvinotsoropodzwa nemutambo Ten Bush. Mutambo uyu unokurukurawo nezvenyaya dzakaita sedzehuwori, hutsinye, undyire, hunyengeri izvo zvinoburitswa navatambi apo vanenge vachitamba mutambo uyu vachishandisa Siswathi nechiRungu. Izvowo zvandofunga kuti kudai vatambi avainge vakabvumirwa kushandisa mutauro wechiShona kana wesiNdebele kutsiva wesiSwathi zvaizonyatsobata vaoni zvakanyanya. Ndoona sekuti izvi zvaizoita kuti vatambi vave vakasununguka pakutamba mutambo uyu. Apa handisi kuti mutambo uyu hauna kubata vanhu, nokuti wakagona kuburitsa pachena kuti mutambo wekuedzesera hausi mashoko chete asi kutaura nezviito zvisina mazwi. Kunyange vaoni vainge vasina kujairira kuti mutambo unogona kuitirwa mudariro pasina kana mutambi umwe ambobuda kunze kwedariro kundochinja zvipfeko, zvisingakangaidzi kufambira mberi kwemutambo, vaoni vaigona kutevera mutambo wacho zvisina dambudziko. Kana iyo mimhanzi yaishandiswa kuratidza zviitiko zvemumutambo uyu yaiitikira mumeso avaoni. Mutambo uyu waigona kutoshandiswa semutambo wekuratidza vaoni magadzirirwe anoitwa mutambo wekuedzesera.
Mutambo uyu unoitikira mumuzinda weTen Bush munyika yeSwaziland. Panenge pachitambwa mutambo uyu muoni anopenengurirwa hupenyu hunoitika munyika zhinji dzepasi pano. Pane imwe nguva muoni anobva afungidziswa zvakaitika pakati paSarah naHagai. Neimwe nguva, kunyange nekusawirirana kuri pakati pemadzinza maviri aya kusvika parizvino. Izvo zvinozopa mubvunzo wekuti ndedzipi tsika mumagariro edu akare dzakafanira kutevedzwa uye idzo dzisina kufanira kutevedzwa mumugariro wedu wanhasi? Mutambo uyu uchange uchienderera mberi kusvika musi wa17 Mbudzi.

Wednesday, 7 November 2012

Handina kunyarara

Rakauya shoko kubva kuna dombo
hezvo huya tikurukure
ini ndiko kudya kwaMutumwapavika
padare padombo godi nenguvana ndainge ndagara
miti ichiti nesuwo hatisari
huswa huripo huchitiitira kamuridzo kanenge kazevezeve
nyaya dzichitsva
shiri apo neapo dzichiita maungira
wanei nyaya kutapira hadzichabviri
saka hamawe musati ndakanyarara
ndirimuhurukuro nadombo
kana tapedza ndichauya nekudya
ndinoziva ukama igasva kunozadziswa nokudya sokuudzwa kwangu navakare
musazopotsa nzira muchirova matama ayo magungwa
kana kuwira muzvikanga zvenyama zvegore riya

Friday, 26 October 2012

Waitevera ani?

zvawakasvika paya ndokutambira chigaro
kana painzi inwai zvinwiwa iwe kwakutambira ndokumedza
paya pakanzi vamwe vose gezai maoko iwe wakati neniwo
zvakageza vanhu maoko vorova gusvi iwe ukati handisariri
ko nhasi zvowoti zvakarongwapo zvaisava newe mukati zvorevei?
unorevesa kuti waiva gudzadungwe iwe?
ko zviya paya zvawakati
payazve ukazoti
zvainzi nauyu nhingi uyu iwe daidai uchiti,
ko zvino unorevei uchiti zvaisava newe mukati
asi ndiwe waiva sori?
zvozvongoti iwe uchiramba vose vaiva vakaungana paya vodomwa namazita?
kana kuti ndiwe wakakwenyera
kana uriwe muridzi wayo pito taura tinzwe
hatidi mhumi mumakushe emakwai
kunyengedza vane maronge epundutso nekutsigira neutosvo hwakatesva
izvo iwe unodairira kuzuro kuya
kuyazve kwataitiza tichiti kwete
zviremwaremwa zvakadiwa naniko
kunge mbeva kunge shiri bodo
buda pachena tizive zvakatihwandira
kwete kuzoita hwekufungira woti ndakangodaidzwawo
adaidzwa anoredzwa huro nepanyaya dzaasingazivi
revesa nemoyo tizive paumire
kana uchikunga tizive ndozvawakada
kana uchikanda yemarambasadza tizivewo ndizvo zvauri
kwete kuzoti wakangodaidzwawo kunge hauna chawakaita

Thursday, 25 October 2012

Zvinotevera kushanda

kana wasimba neyako ndima
mukati mairo rima rezhizha uchishingairira
kutsvanzvadzira yako nzira
kuti ubude muiri rima romuninga
mazwi anoseka uchihwa kuri kuda kukushaisa tariro
iwe rambei mberi kweninga wakaringa
kutsvaka chiedza chinokusvitsa iko
kwawakananga kunyembe yako yomubairo
iyo yakakumirira kupodza marwadzo
okutsvedza uchikuvara mumabvi nemagokora
paya pawaupfugama kuzorora wakaita mhandarukokora
uchivaka tariro yeiro zuva zvose zvinotevera kushanda
nhamo inodaka ipo pane unyope neruchiva
mufaro uchitevera pane chinoganda chiri pangoro
kunyagodhoma kwaro zuva iwe uchipukuta neruoko uchirikanda pasi
kuvavarira nhaka yevachauya mangwana watama
ivo vozogara vachirangarira ugamba
ushasha hwakaonekwa nekubata mukati meiri rima
muninga uchipiringishana nazvo zvikara zvinotevera vakatungamira
matsimba erako dzinza uchimhumhudzira
murimaro usingambocheuki
zvichiita sokuti hauchabudi asi iwe uchiti kunyepa
nhaka ndiyo yandinoda kusiya
kwete yevanopemha asi yevanosisina dikita rezvavodya
zvose zvikatevera wani nhai chinoganda chiri pangoro
nhasi toona riya raisava basa hubasa hwaro
nhasi zvopembedzwa zviya zvataisaona sezvine basa
vaisirovana maoko vachiseka voti wava namakona
pane rimwe rakatobuda rokuti wakaishandisa mai kuti uve neiyi nhaka
iwe nekuziva rako dikita ukati paiwo pasingataurwi mavi
mauuya anotevera simbe kubva kusimbe mumatare esimbe
mavi achitevera magamba kubva kusimbe mumatare esimbe
ndizvoka, zvinotevera kushanda
mhururu inoridzwa nevaguta zvemaoko ako
asi varipo vanobaya dura nepfumo vaguta
kukanganwa nhamo yenzara yakavapa kupemha
kana naiye wakavanyaradza rumbo rwekupemha

Ndiri chii mumuunganidzwa uyu 2

Ndainge ndichizvifambira zvangu mudhorobha ndokuhwa vanhu vachitaura nyaya yekuti vaida kuenda kune nyika iri kunze kweZimbabwe. Vaitaurirana vachiti ivo vaida kundobhadhara mari yekupiwa mvumo yekuti vapinde munyika iyoyo, iya inodaidzwa kuti visa. ndakaita kunge ndinorota zvangu ndichifunga kuti vaviri ava vaitaurei. Asi ndiri mukati mehope imomo ndakanzwa umwe wavo oti zvinhu zvinoda dzimwe nyika zvinonetsa, unonzi unofanira kuva nepasipoti rekunyika yechibarirwe kana iyo yawakatamira, pamusoro pazvo vanotodawo kuti uvewo nevisa futi? Ndipo pakazondishamisa ipapa. Ko zvazvinonzi pasi rose rangova mana rimwe chete, ko sei vamwe vanhu vachirambidzwa kupinda mune dzimwe nyika kana vasina mavisa? Ko sei kana pasi rose rava mana, vamwe vanhu vachitorambidzwa kushanya kune dzimwe nyika? Seizve vamwe vanhu vachirambidzwa kufamba zvakasununguka mumana ravo? Rimbori mana rani rinotaurwa kuti ndiro pasi rose rava mana iri?
Nyaya yavaviri ava yakandisvitsa kure chose. Ndakaenda kure ini. Kurekure uko ndakatanga kufunga kunyange nekudzidza kunoitwa Bhaibheri nevana vechikoro. Hazvinei kuti vana vanodzidza rugwaro rwefomu yechina kana yechitanhatu. Vose ava vane mabhuku avanosarudzirwa kudzidza nezvawo. Izvi zvinoreva kuti vadzidzi ava havabvumirwi kupinda mune mamwe mabhuku emubhaibheri kana vachida kukunda zvidzidzo zvazvo. Zvino iniwo hangu ndiri chii mumana iri? Hanzu dzandinopfeka dzakatanga kugadzirwa neveukouko, ndadaro ndonzi ndakademwa nadzo. Ndikati ndipfeke dzakagadzirwa kuno ndotosekwa. Ndinonzi handizivi fashoni. Vamwe ndivo vanenge vachinditi wakasara. Ndobva ndati kureva here kuti ndaita semabhuku aya emuBhaibheri asingaverengwi navadzidzi veBhaibheri asi kana vapedza zvidzidzo zvavo vagonzi vane ruzivo rweBhaibheri ivo vaingoita mabhuku matatu kana mashanu chete emuBhaibheri? Paya pavanonzi vazivi veBhaibheri, ivo vasina kubvira vambobatawo ini uye vasina kubvira vambonzwawo kuti ndinozipa sei uye ndakanyorwa zvakadii,zvinorevei? Kuti mana redu iri iBhaibheri here, iro rinonzi kana woda kuenda kune aya mabhuku asiri pahurongwa hwezvidzidzo zvomudzidzi asi kuti ugone kuzviverenga unofanira kutanga wapiwa mvumo kubva kumudzidzisi wako unozoti tipewo zvimwe zvawakadzidza pamusoro peBhaibheri?
Ndiri chii mumana iri? Ndiri chii kana ndichinzi ndinofanira kubhadhara kutenga rusununguko rwekufamba mumana rangu? Chii chinonzi mana iri? Kureva kuti ava vanoti pasi rose rava mana ndeavo vane muchini unogona kumbondera pandiri kunyange ndiri kunyika ipi kana ndatenga tunharembozha twavo vachitsvaka padandemutande? Ndivo here varidzi vemana rinorehwa iri? Chiiwo changu mumana iri? Inga ndinozivikanwa semunhu asingagoni kutaura nerurumi urwo ndinonzi ndinofanira kunge ndichirugona zvikuru? Ko zvino ndinomanikidzirwei kutaura mumwewo mutauro ivo vakandikoka kumusha kwavo vachinyatsoziva kuti ini handitauri rurimi rwavo? Asi ivo kana vachiuya mumana mangu havambotangi vadzidzira mutauro wangu kuti vagogona kutaura neni? Zvinoreva here kuti ini handisi chinhu mumana iri? Ndini here rara rakafanira kuiswa mudurunhuru rozongova nebasa chete kana raorera rofanira kuchipa zvirimwa upenyu nehutano? Ndiri chii mumuunganidzwa uyu unonzi pasi rose imana?
Zvinonetsa kunzwisisa kuti sei isu tiri mumana rimwe kana umwe afunga kundirova ndichinzi usadzosera? Kana iri nyaya yekuti umwe ari kundirwisa sei ndichirambidzwawo kudzorera? Handina kuti ndinofarira kurwa ini? Handidi kurwa ini. Ndinoziva kuti kurwa kunoteura ropa uye kunoparadza hupenyu nehupfumi, asiko kana umwe mugari wemumana akandirova sei ndichinzi peta maoko? Zvinoreva here kuti kune vamwe vagari vemana rino vanonzi ndivo vanofanira kurova vamwe vamwe vachingoterera zvavo marwadzo? Haisiyo inonzi mikonomashanga here inoita basa rokunetsa imwe? Ko zvino kana mumana redu muchifanira kugara nerunyararo seiko vamwe vagari vemumana rino vachibvumidzwa kugadzira michetura inotyisidzira vamwe vagari? Kureva kuti mumana medu maita mhondi navaroyika? Zvino varoyi nemhondi zvavawanda mumana redu toita sei? Ndiri chiiwo zvangu kungowawata ikoku? Izvozvi ndichatonzi ndinotaurisa? Kutaurisa ndichiona zvangu kuti handina simba rezvombo zvine muchetura uye mvumo yekupa vagari kufamba kwakasununguka. Asi ndizvo zvandipawo mubvunzo uno wekuti ndiri chii nhai mumuunganidzwa uyu?
Kana vamwe vachiziva kushanda kwemotokari itsva ini ndichizongoona zvangu dzasakara, zvinoreva here kuti ivo neni tiri mumana rimwe? Ko kana ivo vachinzi vane mari, ini handigoni kuenda kundoonawo nzvimbo dzinoyevedza mumana rangu nokuti handinawo mari, zvinorei kwandiri? Ndiri chii? Ndiri bhuku riya risingabvumidzwi pabvunzo here?

Haazi angu!

ipo paya pataiva tose
nyika yose ichinzwa muchishamatata
huro makavhura kunge maikwikwidza mukombe
vanhu ndokukuombererai
imi ndokubva pachikuva muchifamba zvine ukomba
mhururu dzikatsva pamaidzika kubva pachikuva zviya
miridzo ikatsviriridza ipo paya
maoko kuombera vanhu vachiita
kuomberera amainge mareva
zvino nhasi zvaita sei nhai changamire,
zvomoti mashoko amakareva haazi angu?
Ndeani iwo aya aibuda mumuromo menyu?
ndiyani aiapaikira munedzenyu ndangariro zviya zvamaiapotsera kuvanhu?
ndiyani muridzi tiudzewo tizive changamire
zvomoti fume andakataura haazi angu
ndiyani zviya aikumanikidzai kuataura iwo aya mashoko
mavi aya amaipotsera semutururi wesvita anopotsa hwanza
murevei iye aikupai kana kukutumai nawo timuhwe
zvomotomhiza maoko nokukapadza musoro semombe yatemwa nyanga nebwe
muchisheedzera, munondinyepera haazi angu!
ndeani
tiudzei iye chaiye murongi nemutumi
imi zvomoita kunge mutumwa kuramba enyu mavi
asi maisaziva rawareva rinotevera mwene here?
zvomotosimbirira kuti amakareva aya haazi enyu?
ko kana aipirwa mubairo maiaramba here?
ko kana aiva mauya maiaramba here?
zvomoita mana rose manzinzinzi
vanhu vasinganzwi mashoko achirehwa!


Wednesday, 24 October 2012

Zvinopfuura

Upenyu hunouya huchipfuura
humhandara hunopera humvana huchisvika
hujaya hunoguma sarei baba nhiya tave hwende
madziva anozarevhu ndokuva mazambuko
zvivhindikiti zvakava ndonda wani
ndonda dzikava zvivhindikiti
goni ana goni wake izvo zviya
chidyamatovo ndiye akadzipwa neremhuru
ndiko kufambidzana kwenguva
hudiki huchipwa kuchiuya kubva zera
maruva achidonha kuchiuya michero inozokuva nekusvika kwenguva
ndizvo zvinoita kurarama mwachewe
hurovha hwapera kunouya kushanda
kushanda kuchiguma kunouya kutangawo kweurovha
vaitemura vachiseva vaiseva vavakutemura
kwamairigidira moringe benya uye kuringe benya kwamairigidira
hapana chinovamba chisingagumi
kana zvaoma zvichapfava
zvinopfava zvichakuomera
kana chaikuda chokusema ndicho chinenge chinokwenyerwa
asika ndiwo matanho ahwo upenyu
kunge unofamba rwendo
pamwe makwidza pamwe ava materu
ukange wasvika pamusoro pomukwidza wasvika pamavambo amateru
kana wasvika panopera materu wava pamavambo emakwidza
ko ndiko kufamba kwendima yehupenyuzve
zviya vaikuseka vokufarira nevaikufarira vokuseka
ndihwo upenyu hwacho
zvose zvinopfuura
ndiko kuita kwahwo hupenyu
asi kune kunoendwa zvapfuura
kusingapfuuri nokusingaperi
ndiko kunyikadzimu
kunoungana yose midzimu
ikoko unenge uri pai
panoera here kana panoerwa
kana wasvika panoera wagara
kana uri panoerwa chejera huremu
ukasarema wapota
kana warema ngwarira
ucharemera kunokutura
panoti chikero kutu newewo kutu
nokusingaperi igorambova kutu!

Friday, 19 October 2012

Unpacking the Copac draft Constitution for Writers and ArtistsThe Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its next Harare members? bi-monthly meeting to be held at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia, Harare (opposite the South African Embassy) on Saturday 27, 2012 from 12:30 to 4:30pm.

This time the discussion topic is ?Unpacking the Copac draft constitution for writers and artists.? Prominent writer; Alexander Kanengoni, and UZ Law Professor; Lovemore Madhuku will each give a brief presentation before a fully-fledged discussion on this topical issue.

Those who were not at the last meeting are reminded to bring $10 membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions. Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers Organization whose formation started in July 2010 leading to the AGM of June 4, 2011. It was fully registered with the National Arts Council of Zimbabwe in January 2011.
++Inserted by Tinashe Muchuri, Zwa secretary: 0733843455, zimbabwewriters@gmail.com

Monday, 15 October 2012

Be Breast Aware/ Ziva nezvegomarara ramazamu

Musi weMugovera 13 Gumiguru, kwaiva kumakuwerere kuBook Cafe uko vanasikana vemuZimbabwe vanoita zvehudavadi, vachiri kusumukira nevave namazita vaitaura nezvechenjedzo yegomarara ramazamu mumwedzi uno waGumiguru unova mwedzi unotaurwa uye kupiwa chenjedzo yezvegomarara. Paivawo navarume vaivawo pamwe navanasikana ava kuvatsigira mukucherechedza nyaya yechirwere chegomarara ramazamu iri. chirwere ichi chakanzi hachibati madzimai chete, kana varumewo vanoita chirwere chegomarara remazamu iri.Mifananidzo iyo ndiyo yevamwe avo vaiva pachiitiko ichi. Gomarara remazamu ranetsa munyika yeZimbabwe zvokuti mutevedzeri wemukuru wamakurukota muzvare Thokozane Khupe umwewo wevamwe vakasangana nedambudziko iri kunyange havo vainge vasipo pachiitiko ichi semunhu ane basa rakawanda.
Rutendo Chigudo uyo aiva iye mushamarari achikumikidza Linda Gabriel aka Poetic Angel mudariro kuti adetembe semutembi airemekedzwa zuva iri.
Moreblessing Size naLinda Gabriel vachinakidzwa zvavo vakamirira kuti Linda semudetembi anoremekedzwa agoenda mudariro kundosetsa nokudzidzisa vainge vakaungana pachiitiko che Sistaz Open Mic chasive nedingindira rekuti be breast aware/chenjerera gomarara remazamu.
Linda Gabriel aka Poetic Angel achiita detembo rake rinonzi Funneral Gossip/Makuhwa apanhamo.
Linda Gabriel aka Poetic Angel achiita detembo rake rechipiri rinonzi Sins of Our Mothers/Zvivi Zvamadzimai edu.
Umwe wevaimbi vechidzimai arikusumukira anonzi Masi achangobura dambarefu rake idzva rinonzi Chishuwo achitandadza vainge vakaungana muBook Cafe.

Dzimbahwe Arts Festival: Chipo chitsva chandakaona

Dzimbabwe Arts Festival iyo yakaitika muna Gunyana pamazuva aiti 25 kusvika 29, yakapfuura hayo asi yakatiburira chipo chitsva. Chipo chitsva ichi chakabuda nomumwanasikana wechiXangani anodaidzwa nezita rekuti Ropafadzo Sibanda uyo anodetemba nerurimi rweXangani. Musikana uyu haaiti kumanikidzira kutaura nerumi rwaamai vake urwu, asi anoita zvokurusvisvina zvinoyevedza uye zvichitapira ruchibuda rwakatsetseka seupfu hwemudzurwa. Ropafadzo, uyo anoita rugwaro rwefomu yechitanhatu paAlpha Mpapa High School, anoti akatanga kuita izvi apo aive ari murugwaro rwefomu yetatu. Akazvitangira pazuva raipiwa vadzidzi vepachikoro chaanodzidza mibairo yekukunda muzvidzidzo zvavo.  Kubva ipapo Ropafadzo haana kuzotarisa shure. Akaramba achishingirira kudetemba nhetembo dzake nechiXangani, kusvika parizvino. 
Ropafadzo anoti anofara zvikuru kutaura mutauro weXangani  uye anodada nemutauro wake zvekuti anokurudzira vamwe avo vasingagoni kutaura mutauro wavo kudzidzira kutaura mutauro waamai vavo. "Ndinofara kutaura mutauro wangu uye ndinokurudzira vamwe vechidiki vakaita seni vanousiya vachiona semutauro usina basa kuti vautaure. Kana kuri kudetemba ndinotemba neXangani kunyanya, ndozongotiwo apo neapowo pandinozoita nechiRungu, kazhinji kacho ndinenge ndatokumbirwa." Ropafadzo akati kunyange zvake iye achitaura neXangani, ane chishuwo chokuzoonawo Xangani ichidzidziswa kusvika kuzvinhanho zvekufomu yetanhatu zvichidarika ichibva parizvino painodzidziswa kusvika parugwaro rweChina rwekupuraimari. Chimwe chinonakidza pamwanasikana uyu ndechokuti anogona kutaura Shona yakanaka isina chimende zvakare zvinomuita kuti ave munhu anogona kukurukura nyaya navanhu vakawanda.
Kugona kwaRopafadza kudetemba neXangani kwaita kuti aonekwe achidavadika pamitambo yakaita seXangani Arts Festival, Xangani cultural Gala, uyewo paDzimbahwe Arts Festival kekutanga kunova ndiko kwandakamuonerawo ini. Ndakanzwa kufara zvikuru kuona mwanasikana wechidiki akadai achisumudzira rurimi rwake. Kashoma mazuva ano kuona vechidiki vachidada nemutauro wavo. Vazhinji vavo vakugona chiRungu kudarika ndimi dzanamai vavo. Asi kana kune vamwe vakaita saRopafadzo vanoremekedzwa mazwi emururimi rwavo, zvinoita kuti ndimi idzi dzirambe dzichirarama dzisingafi.
Ropafadzo ndakamuona achiita kuti vanhu vakuru nevairemekedzwa musi waparurwa mutambo weDzimbahwe Arts Festival vasekerere nokunyevenuka zviso. Vamwe vandakaona vachirovera mwanasikana uyu maoko ndiMuzvinafundo Hebert chimhundu, VaElvas Mari, Chiremba Wefundo Jacob Mapara navamwe vainge vakakokwa kuzopa pakuparurwa kwemutambo uyu. Akaroverwa mavoko zvaityisa, ipapo aidavadika akapfeka nguva dzechiXangani dziya dzomutururikidzwa. Akadadisa mwana iye zviya zvokuti kana uri mubereki unonyemwerera nekupururudza kana kuridza muridzo uchiti ndewangu iyeye!
Mwanasikana uyu chidadiso chekwaanobva. Mukurukura naRoafadzo ndakasanganawo neanova maneja wake, Matatise Khesani. Matatise anoshanda nesangano reGaza Trust. Gaza Trust isangano rinoona nezvekusumudzirwa kwetsika namagariro evanhu vechiXangani nevechiVenda vari muZimbabwe nevari   kuSouth Africa. Sangano reGaza Trust rinoti iro harizivi migano inodimbura nyika mbiri idzi nokuti kwavari hapana mugano. Zvemuganho zvakazotouyawo navamwe vanhu kwavari asi ivo vanoda kuchengetedza nokutsvagurudza nhoroondo yemarudzi maviri aya kuitira kuti rudzi runouya rusazorasika asi ruwane ruzivo rwakajeka nezvemararamire emarudzi maviri aya.
Senzira yekuchengetedza tsika namagariro emarudzi maviri aya, veGaza Trust vanokurudzirawo zvekare zvekudavadika izvo zvinoitwa namwanasikana Ropafadzo Sibanda. tsika dzakadai dzinofanira kukurudzirwa kuitira kuti runako rwenyika yeZimbabwe runowanikwa mukusiyana nekudyidzana kwevanhu netsika dzavo kuunzewo vashanyi kubva kune mamwe matunhu enyika pamwe nekune dzimwe nyika kuti vazoona nokupembedza runako urwu. Zvinhuwo zvakare zvinozoita kuti vashanyi vazodzidzawo nezvetsika namagariro evanhu vechiXangani nechiVenda. Matatise anoti vanoda kuti kuvakwe Great Limpopo Heritage Centre iyo ichange ichichengetedza uvaranomwe hwetsvagurudzo yetsika namagariro amarudzi maviri aya.


Friday, 12 October 2012

Diamond in his son’s grave/ Mune Ngoda Muguva reMwanakomana


Chidimbu chemutambo Diamond in His Son's Grave yakaparurwa paTheatre in The Park musi weChipiri
Munyori wemitambo Steve Chifunyise aita zvake zviya zvaanozivikanwa nazvo zvokunyora mitambo inotokonya pfugwa. Iye zvino adzoka nemutambo unovaraidza uye uchitokonya pfungwa uyo wakaparura nemusi wechipiri manheru padariro repaTheatre In The Park.
Mutambo mutsva uyu unonzi iwo Diamond in his Son’s Grave unotevera imwe ichangobva kuitwa mudariro rimwero umwe wainzi Desperately in Love neumwe wainzi Roki and Maneta Encounter. Chinonakidza pamitambo miviri iyi ndechekuti munyori arikuramba achishandisa ruzivo rwake rwaanarwo maererano netsika namagariro avanhu. MunaDesperately in Love, Chifunyise aibata nyaya dzine  chekuita netsika dzekuroorana pachivanhu apo mazuvaano vanakomana navanasikana vanongotanga kushanirana vari vega uye kugarisana pasina kubviswa roora, izvo zvinova zvisingabvumirwi pachivanhu. Umuwo muna Roki and Maneta Encounter, Chifunyise aiburitsawo samba rina madzimai uyewo kuti kana pachiitwa mitambo yemakwikwi vechidiki vashandise zvinhu zvinowanikwa mutsika namagariro edu kukwikwidzana sezvakaonekwa apo Roki naManeta mumutambo uyu vachinzi varidze mbira, hosho pamwe nekudzana pachinyakare.
Zvino uyu mutsva ndiwo wazouya nenyaya inopisa serufuse. Mutambo uyu Diamond in his Son’s Grave unotanga apo mukuwasha waChituro Zinyemba anotambwa naCharles Matare, Farai Mutero anouya achizivisa vatezvara vake kuti akawana ngoda apo vainge vachichera guva romwanakomana waChituro Zinyemba. Sevakuwasha apo Farai anotambwa naTinashe Chirisa aichera guva ravatezvara vake aine vamwe vekukama hwake akawana ngoda iyi. Vari mukati mekukakavadzana semhuri, ndipowo panouya tsamba yokuzivisa Chituro Zinyemba kuti aifanira kutama paagere nokuti painge paita ngoda uye mvumo yokuchera ngoda iyi yainge yapiwa kumuzukuru waFarai Mutero, Zibundo Muponda uyo aivepowo pakucherwa kweguva ratezvara vasekuru vake. Chisina kutaurwa ndechekuti mushure mekuenda nengoda iyi kumusha kwake pamwe nekundoona kuti yainge iri ngoda yemazvirokwazvo chii chakamupa kuti adzoke nayo. Chinogona kudaro chakamupa kudzoka nengoda kwaiva kuremekedza mufi setsika yechivanhu chedu. Zvakare aida kuremekedza vana tezvara vake kuti wanano yake nemudzimai wake isazokanganisika. Mukati mekukurukura kwaiitwa munyaya iyi pakaonekwa kuti Chituro Zinyemba aive asisina simba uye aive murwere zvekare uyuwo mwana wake Solomon aive chidhakwa. Izvi zvinogona kutokonya pfungwa dzedu senyika kuti izvi zvingava zvatinoita here zvokuti tinopedzera nguva mukupokana nezvekuti vamwe varwere kana vari varwere havasisina kukodzera kutitungamirira tichisiya nyaya dzakakosha dzokuchera ngoda tichiita kuti nyika yedu ibudirire. Pamusoro pazvo isu tichiita basa rokutukana nekupokana ndipo panouyawo umwe munhu kuti azotibvutira pfuma yatakachengeta kwemazazanana amakore. Ipapo anenge achiuya nekatsamba kanobva kubazi rezveemigodhi. Nyaya iyi inoita kuti Zinyemba adzore pfungwa dzake kumkare kuya apo nyika yainge ichatongwa navachena apo vanhu vaitinhwa vachiendeswa kundogara kunzvimbo dzakaoma dzisinganayi mvura zvakanaka. Anotaura zvekutya kwake kuti kana ngoda iyi ikacherwa hurumende inouya yomubvisa iye nevamwe vake ichivaendesa kwakasiyanasiyana sekuGokwe nekuBuhera uko kunongozivikanwa kuti hakuna chipenyu chinonyatsokuraramako kunze kwekungotambura nenzara apa vachisiyiswa makuva amadzitateguru avo izvo zvinozoita kuti vashaye kwekundochema zvichemo zvavo. Izvi zvinounza mubvunzo wekuti ko ivo vanhu vakachengeta ngoda kwemazazanana emakore aya vanowaneiwo kana ngoda yavakachengeta yava kunzi yapiwa kukambani dzinochera ngoda? Siewo ivo vakachengeta ngoda iyi vasingaitambisi vachingobviswa pasina chavanowana chinobatika kunze kwedzimba neminda zvinenge zvichitsiva zvavo zvavakapazirwa pachiiswa migodhi yengoda?
Mutambo uyu unotaurawo nezveavo vose vakafira nyika yeZimbabwe. Vanhu ava vanonzi vakafira kusunungura Zimbabwe asi zvino ngoda zvainongotutwa neavo vane makambani ko avo vakasunungurwa nevakafa ava vari kuwanei kubva mungoda iyi? Izvi zvinobva zvapinzawo chirongwa chezvemigodhi chiri kuitwa nehurumende chekuti venharaunda inocherwa zvicherwa vanofanirawo kuwana cheuviri kubva muzvicherwa zvinocherwa mairi.  Dzimwe nyaya dzinobatwa nemutambo uyu dzakakosha zvikuru ndedzemidzimu izvo zvinoonekwa apo mutambo unopera vanhu vava kumakuva Chituro Zinyemba achitaura nemidzimu inosanganisira waMbuya Nehanda. Zinyemba anochema kuti vana vopedzana nekukakavadzana sakiso iriyo yengoda nyika ichiparara ivo vadzimu varipo. Anokumbirawo vadzimu kuti vapindire mudambudziko iri kuti kurwisana nenyaya yengoda kupere mumusha muve nerunyararo.
Mutambo uyu unotambwa zveunyanzvi nvatambi vanoziva basa ravo vanoti Charles Matare, Priscila Mutendera, Tinashe Chirisa, Getrude Munhamo, naTeddy Mangava uye uchitungamirirwa naEunice Chiratidzo Tava ndokupakurwa neRooftop Promotions. Basa rakabatwa, chaizvo uyewo Teddy Mangava uyo aitamba mumutambo uyu saSolomon anotamba zvinoyevedza chose. Mutambo uyu uchiri kuenderera mberi uchiitwa kuTheatre in the Park kusvika musi wa20 Gumiguru. Ndinokurudzira vasati vauona kuti vaende vandouona. Musaita zvekuudzwa itai zvemeso.

Wednesday, 10 October 2012

Naki Anouraya Shumba

Kwaiva neumwe murume nemukadzi kune imwe nyika iri kure avo vaidanana chose. Vaviri ava vaidanana zvokudonhedzesa chin’ai zvaisvota avo vaisadanana mudzimba dzavo. Chemende pavaviri ava chakazova chekunetseka nembereko. Vaviri ava vaigara ku,mapani enyika iyi uko kwairimwa varimi vachikohwa pakuru. Nekuda kwedambudziko rembereko iri, vaviri ava vakaenda kundotsvaka muuchuki. Muuchuki  akavauchuka mudzimai ndokubata pamuviri. Vakazvara mwana musikana. Mudzimai akafara chose kuti awana mubatsiri pamabasa apamba. Akapururudza kuti zvino awana mwanasikana achamuunzira mwanakomana. Mwanasikana wavaviri ava aive nerunako runotonhodza mvura inovira pamoto. Muzinda wese waitaura nezvemwana werunako uyu. Asi baba vake vaisamufarira. Baba vaida mwanakomana. Vaidawo anogona kusara netsvimbo dzavo. Nokudaro Havana kugona kuvanza ruvengo rwavo kumwasikana wavo. Vakabva vati mudzimai wavo ape mwana zita. Vakamutumidza kuti Naki. Naki mwanasikana werunako.  Mai vake vaidada naye chose.
Mumwe musi vari kumunda kwavo vachisakura. Baba vaNaki vakatuma mai vanaki kundochera mvura. Mai Naki vakaenda kutsime vachisiya Naki arere zvake pamumvuri wemunyii waiva mumunda mavo. Vakasiya vati kuna baba Naki vatarire mwana ivo vachienda havo kumvura, baba ndokubvua. Asi vakazoshamisika kuwana mwana wavo achichema pasina anomunyaradza. Naki aichema kurumwa namagadzishava. Magadzishava aive akamomotera muviri waNaki wose. Baba vake Havana kuita hanya nokuchema kwake. Vaive vakatogara zvavo nechekoko vachiputa bute ravo.
Mai Naki vakadonhedza dende ravaive vashandisa kundochera mvura. Mvura yakarasikira pasi. Baba vaNaki ndokupengera mai Naki. “uri mukadzi rudzii anokoshesa mwana achisiya murume akamubvisira pfuma?” Mai Naki vasati vadaira mbama yainge yatovamhara. Vakahetura mwana wavo ndokutiza vachienda. Naki aigaronzwa nyaya iyi ichitaurwa. Kunyage zvazvo baba namai Naki vakazoita vamwe vana vakomana vaviri mushure maNaki, baba vaNaki havana kuzombafarira mwanasikana wavo.
Zvakazoti vana vababa namai Naki vakura, Naki ndokuroorwa kure nenyika yavabereki vake. Umwe mwanakomana wababa namai  Naki mukuru akangotsakatika nenyika ndokusara uyo aiva rugotwe. Rugotwe rwavo rwainzi, Chikomo.
Nekufamba kwenguva baba Naki vakarwara. Vakarwara nechirwere chekusagona kumuka kubva pabonde. Baba Naki varwara vanhu vakaenda kumashopeshope. Ikoko vakandoudzwa kuti pakati pevana vababa vaNaki paifanira kuwana umwe akashinga aifanira kuuraya shumba. Auraya shumba aifanira kuzotsvaira nemusoro wayo pachivanze. Kana atsvaira chivanze nemusoro weshumba baba Naki vaizopora. Hama dzababa Naki dzakakumbira Chikomo. Chikomo ainge achangobva mukuwana mudzimai. Akaudza hama dzake kuti, ‘Handingaendi kundovhima shumba ndichsiya mwenga wangu ari ega. Ndife zvangu ndasati ndamboita mwana, handidi.’
Hama dzake dzakapererwa. Dzapererwa dzakangogara dzamirira kuti baba Naki vafe zvavo. Paurwere hwese uhu hapana akambofungawo nezvaNaki. Naki akatozonzwawo kuti baba vake vari kurwara namakuhwa. Vabereki nehama dzake vakazongoshamisika achisvika pamusha. Vakamupira nyaya yavo. “Ndomamirire akaita nyaya. Zvino hanzvadzi yako Chikomo anoti haagoni kusiya mwenga wake ari oga.” Naki akavaudza kuti, “Ndipei uta nemiseve ndiende kundovhima shumba yacho.” Akadaro achibuda mumba maiva nababa vake. Mai vake vakamutevera panze vachiedza kumudzivisa. “Naki, wava mudzimai wavaridzi. Kana ukadzyiwa neshumba, hona ini ndaguma ura mukuwasha akati ndoda mukadzi wangu ndinowanepi umwe mwana?” “Ndiri kudzoka neshumba pano.” Naki akatsunga moyo wake.  Mai ndokumuti, “ziva kuti iwe uri musikana. Hauna kujaira kuvhima. Unonodyiwa neshumba. Ndinozotiiko kumukuwasha wangu. Mombe dzake dzaakabvisa dzeroora akazoti anodzida ndinodziwana kupi?”  Mai vake vakachemachema, asi iye akaramba achikumbira kupiwa uta nemiseve. Akazopiwa uta nemiseve ndokuenda. Mazuva iwayo shumba dzaroora vana vavanhu. Pakapinda Naki musango akabva angoita mahwekwe ne shumba. Shumba yakafara kuona mwanasikana akanaka saNaki. Yakaridza kamuridzo. Ndokubva yatanga kutsvetsve Naki. Naki akaudza shumba kuti haana kuuya kuzogara musango asi kuti ainge auya kuzouraya Shumba. Shumba yakaseka. “Hehehehehe-e, zvino wava kuzoita kanyamakanyama musango muno.” Naki ndokuti,”Iiwe ndiwe wava kuzopera.” Akabva aisa museve pauta. Museve waiva wakananga kune shumba. Shumba yainge yakabva yaomba. Yakasvetuka yakananga kuna Naki yakashama muromo. Naki akanangisa museve wake nemumuromo meshumba. Museve wakadambura uropi hweshumba ndokuti pasi gwadara.” Naki akadambura musoro weshumba ndokumuisa munhava yake ndokumhanya oenda kumusha kuna baba vake. Asati asvika kumusha, baba vake vakabva vatanga kunayazvishoma nezvishoma vachisumuka kubva panhovo. Akazosara opedza kutsvaira pachivanze baba vake vatonaya. Paakapinda mumba maiva nababa vake hama neshamwari dzaive dzakarinda murwere dzakafara. Madzimai akapururudza, hanzvadzi yake Chikomo ndokusvova nenyadzi. Madzimai akapururudza avawo baba vaNaki ndokumbundira mwanasikana wavo ndokuchema vakadaro.

Yakatanga kubuda muChiringiro bepanhau idzva rechiShona rinobuda pavhiki pavhiki nomusi weChishanu wegawega.

Wednesday, 3 October 2012

National Arts Merit Awards yoremekedza vananyanduri nemenduru

Mumakore mazhinji adarika vananyanduri vaitsutsumwa nekuti NAMA haisi kuvaremekedza apo yaivasiya pahurongwa hwayo hwekupa vadavadi vanenge vadavadika zvine hunyanzvi mundima dzavo dzohudavadi dzakasiyanasiyana. Izvi zvaisakiswa nokuti NAMA yaivewo isina menduru yaipiwa vananyanduri pahurongwa hwayo hwekuremekedza vadavadi uhu. Kutanga gore rino apo NAMA ichange ichiremekedza vadavadi vakabata basa zvine hunyadzi mugore rino rose, muna Kukadzi wegore rinouya, vananyanduri vachange varipowo vachinyemwerera kuvapo kwemenduru yekutanga kupiwa nyanduri izvo zvainge zvisati zvamboitika kubvira zvakatanga hurongwa hweNAMA uhu.
Hurongwa hwekuremekedza vadavadi vane udavadi hwakasiyanasiyana munyika yeZimbabwe hweNational Arts Merit Awards hwakaoneka huchikumikidza zvikamu zvitsva zvokuremekedza vadavadi. Pazvikamu zvitsva izvi zvinosanganira izvo zveavo vanoita hudavadi hwehunyanduri pamwe nekusetsa vanhu. Vadavadi vemuchikamu ichi vavakuzopiwawo menduru dzokugona basa kwavo mundima dzavo zvichaitika muchiitiko chekupa menduru ichi icho chichaitwa muna Kukadzi wa2013 mudhorobha reBulawayo. Izvi Zvauya mushure mekunge avo vanoita zvehudavadi vainge vachinyunyuta nekusaremekedzwa muchiitiko chakakosha kudai uye chinosumudzira zvikuru.
Vananyanduri vandakataura navo vakaratidza kufara zvikuru nekuda kwemenduru yeNAMA iyi. Robson Shoes uyo anozivikanwa nezita rekuti Shoes Lambada akati iye, "Ndinofara zvikuru uye ndinotambira chiitiko ichi nomufaro. Asi ndichishuvira kuti panguva inotevera hurongwa hweNAMA uhu huwedzere menduru dzokuremekedza vananyanduri nokuti kuna vananyanduri vanengewo vava nemaVideo, koitawo vanenge vatsikisa hutaurwa hwavo, kotiwo ivo vanasarungano." Umwewo akafara kuti zvinhu zvaita kuti kwava nemenduru yavananyanduri ndiMichael Mabwe uyo anozivikanwa nezita rebasa  rekuti 'Mwanakomana' akati iye, "NAMA yaita chinhu chakanaka chaizvo nokuti tanga takazvimirira kwenguva refu chose. Chatisingazivi zvedu ndechekuti vachashandisa nzira ipi kusarudza anenge akunda vamwe vose.' Umwewo nyanduri wekuMasvingo andakasangana naye panguva yemutambo weDzimbahwe Arts Festival anonzi Pamhiri Chenjerai akati iye, 'Ichi chiitiko chakanaka asi chete kungoti izvozvi menduru inogona kunge yakagadzirirwa umwe nyanduri. Hatizivi chete kuti nyanduri wacho ndiyani!' 
Elizabeth Muchemwa anoti iye, 'Ndinogashira nyaya yeNAMA iyi seruremekedzo rukuru kunananyanduri pachavo uye kumusambo hwehudavadi wehunyanduri. Zvinofadza kuti NAMA yakuona kuti hunyanduri chitoriwo chimwe chikamu chekudavadika chakazvimirira choga uye kuti chinofanira kuremekedzwa kuitira kukurudzira vananyanduri kuti vanyatsoita basa namazvo."  Primrose Dzenga anotiwo iye, 'Aiwa, ahhh, tafara isu, asika dambudziko rava rekuti tichinyora zvinonwisa mvura, ahhh hapana chisina chachakaipira'.
Hecho chitsvambe kwamuri vananyanduri chekurova basa sebasa. Kwamuri imi vanaTatenda Chinoda, Abel Mauchi, Chenjerai Mazambani, Bhekhumusa Moyo, Siphosethu Mpofu, Mgcini Nyoni, Likwa Ncube, Philani Nyoni, Standandekhile Dube, Elizaberth Muchemwa, Teresa Muchemwa, Ticha Muzavazi, Soprofound, Madzitatiguru, Kiss, Batsirai Chigama, Moreblessing Size, Aura Kawanzaruwa. Xapa, Mbizo Chirasha, nevamwe vazhinji heyo menduru yamaichemera iya.
Zvino veNAMA vanoti, avo chete vakagona kunyora zvitsva kubva musi wa1 Zvita 2011 kusvika musi wa30 Mbudzi 2012 ndivo chete vanogona kupinda mukusarudzwa kuva mutakuri wemenduru yehudavadi hwehunyanduri iyi. Avo vose vainakidzwa nokuimba 'dzokorora ndanzwa kunaka', votomirira mwaka unotevera vave nezvitsva. Chete kungoti hazvo nguva haisati yapera, pachine mukana mukuru wekuti avo vasina zvitsva mumwaka uno vagadzire zvitsva zvavo zvemwaka uno kuti vagone kupinda mukuremekedzwa uku. Nyanduri pakadai ndinoziva kuti haadi kusaririra shure semuswe. Zvino kana wati haudi kuita hwemuswe, veNAMA vanoti unofanira kuti paya paunenge uchidavadika paya, wochitorwawo vhidiyo iyo inozoshandiswa nenyanzvi dzinosaruda nyanzvi yakarova nduri pamberi pavanhu kuti vaone umhizha hwako sanyanduri.
Chidavadikai zvine unyanzvi vanemeso vaone uyewo vane nzeve dzokunzwa vanzwe kuti vagokupaiwo ruremekdzo rwemenduru iyi.  Tisingakanganwi avo vakavhura mwanza mune zvekudetemba izvi vanoti, Paul Damasane, Albert Nyathi, Chirikure Chirikure naIgnatius Mabasa.

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...