Posts

Showing posts from October, 2012

Waitevera ani?

zvawakasvika paya ndokutambira chigaro
kana painzi inwai zvinwiwa iwe kwakutambira ndokumedza
paya pakanzi vamwe vose gezai maoko iwe wakati neniwo
zvakageza vanhu maoko vorova gusvi iwe ukati handisariri
ko nhasi zvowoti zvakarongwapo zvaisava newe mukati zvorevei?
unorevesa kuti waiva gudzadungwe iwe?
ko zviya paya zvawakati
payazve ukazoti
zvainzi nauyu nhingi uyu iwe daidai uchiti,
ko zvino unorevei uchiti zvaisava newe mukati
asi ndiwe waiva sori?
zvozvongoti iwe uchiramba vose vaiva vakaungana paya vodomwa namazita?
kana kuti ndiwe wakakwenyera
kana uriwe muridzi wayo pito taura tinzwe
hatidi mhumi mumakushe emakwai
kunyengedza vane maronge epundutso nekutsigira neutosvo hwakatesva
izvo iwe unodairira kuzuro kuya
kuyazve kwataitiza tichiti kwete
zviremwaremwa zvakadiwa naniko
kunge mbeva kunge shiri bodo
buda pachena tizive zvakatihwandira
kwete kuzoita hwekufungira woti ndakangodaidzwawo
adaidzwa anoredzwa huro nepanyaya dzaasingazivi
revesa nemoyo tizive paumire
kana uchikunga…

Zvinotevera kushanda

kana wasimba neyako ndima
mukati mairo rima rezhizha uchishingairira
kutsvanzvadzira yako nzira
kuti ubude muiri rima romuninga
mazwi anoseka uchihwa kuri kuda kukushaisa tariro
iwe rambei mberi kweninga wakaringa
kutsvaka chiedza chinokusvitsa iko
kwawakananga kunyembe yako yomubairo
iyo yakakumirira kupodza marwadzo
okutsvedza uchikuvara mumabvi nemagokora
paya pawaupfugama kuzorora wakaita mhandarukokora
uchivaka tariro yeiro zuva zvose zvinotevera kushanda
nhamo inodaka ipo pane unyope neruchiva
mufaro uchitevera pane chinoganda chiri pangoro
kunyagodhoma kwaro zuva iwe uchipukuta neruoko uchirikanda pasi
kuvavarira nhaka yevachauya mangwana watama
ivo vozogara vachirangarira ugamba
ushasha hwakaonekwa nekubata mukati meiri rima
muninga uchipiringishana nazvo zvikara zvinotevera vakatungamira
matsimba erako dzinza uchimhumhudzira
murimaro usingambocheuki
zvichiita sokuti hauchabudi asi iwe uchiti kunyepa
nhaka ndiyo yandinoda kusiya
kwete yevanopemha asi yevanosisina dikita rezvav…

Ndiri chii mumuunganidzwa uyu 2

Ndainge ndichizvifambira zvangu mudhorobha ndokuhwa vanhu vachitaura nyaya yekuti vaida kuenda kune nyika iri kunze kweZimbabwe. Vaitaurirana vachiti ivo vaida kundobhadhara mari yekupiwa mvumo yekuti vapinde munyika iyoyo, iya inodaidzwa kuti visa. ndakaita kunge ndinorota zvangu ndichifunga kuti vaviri ava vaitaurei. Asi ndiri mukati mehope imomo ndakanzwa umwe wavo oti zvinhu zvinoda dzimwe nyika zvinonetsa, unonzi unofanira kuva nepasipoti rekunyika yechibarirwe kana iyo yawakatamira, pamusoro pazvo vanotodawo kuti uvewo nevisa futi? Ndipo pakazondishamisa ipapa. Ko zvazvinonzi pasi rose rangova mana rimwe chete, ko sei vamwe vanhu vachirambidzwa kupinda mune dzimwe nyika kana vasina mavisa? Ko sei kana pasi rose rava mana, vamwe vanhu vachitorambidzwa kushanya kune dzimwe nyika? Seizve vamwe vanhu vachirambidzwa kufamba zvakasununguka mumana ravo? Rimbori mana rani rinotaurwa kuti ndiro pasi rose rava mana iri?
Nyaya yavaviri ava yakandisvitsa kure chose. Ndakaenda kure ini. Kure…

Haazi angu!

ipo paya pataiva tose
nyika yose ichinzwa muchishamatata
huro makavhura kunge maikwikwidza mukombe
vanhu ndokukuombererai
imi ndokubva pachikuva muchifamba zvine ukomba
mhururu dzikatsva pamaidzika kubva pachikuva zviya
miridzo ikatsviriridza ipo paya
maoko kuombera vanhu vachiita
kuomberera amainge mareva
zvino nhasi zvaita sei nhai changamire,
zvomoti mashoko amakareva haazi angu?
Ndeani iwo aya aibuda mumuromo menyu?
ndiyani aiapaikira munedzenyu ndangariro zviya zvamaiapotsera kuvanhu?
ndiyani muridzi tiudzewo tizive changamire
zvomoti fume andakataura haazi angu
ndiyani zviya aikumanikidzai kuataura iwo aya mashoko
mavi aya amaipotsera semutururi wesvita anopotsa hwanza
murevei iye aikupai kana kukutumai nawo timuhwe
zvomotomhiza maoko nokukapadza musoro semombe yatemwa nyanga nebwe
muchisheedzera, munondinyepera haazi angu!
ndeani
tiudzei iye chaiye murongi nemutumi
imi zvomoita kunge mutumwa kuramba enyu mavi
asi maisaziva rawareva rinotevera mwene here?
zvomotosimbirira kuti a…

Zvinopfuura

Upenyu hunouya huchipfuura
humhandara hunopera humvana huchisvika
hujaya hunoguma sarei baba nhiya tave hwende
madziva anozarevhu ndokuva mazambuko
zvivhindikiti zvakava ndonda wani
ndonda dzikava zvivhindikiti
goni ana goni wake izvo zviya
chidyamatovo ndiye akadzipwa neremhuru
ndiko kufambidzana kwenguva
hudiki huchipwa kuchiuya kubva zera
maruva achidonha kuchiuya michero inozokuva nekusvika kwenguva
ndizvo zvinoita kurarama mwachewe
hurovha hwapera kunouya kushanda
kushanda kuchiguma kunouya kutangawo kweurovha
vaitemura vachiseva vaiseva vavakutemura
kwamairigidira moringe benya uye kuringe benya kwamairigidira
hapana chinovamba chisingagumi
kana zvaoma zvichapfava
zvinopfava zvichakuomera
kana chaikuda chokusema ndicho chinenge chinokwenyerwa
asika ndiwo matanho ahwo upenyu
kunge unofamba rwendo
pamwe makwidza pamwe ava materu
ukange wasvika pamusoro pomukwidza wasvika pamavambo amateru
kana wasvika panopera materu wava pamavambo emakwidza
ko ndiko kufamba kwendima yehupenyuzve

Unpacking the Copac draft Constitution for Writers and Artists

Image
The Zimbabwe Writers Association (ZWA) is inviting you to its next Harare members? bi-monthly meeting to be held at the British Council, 16 Cork Road, Belgravia, Harare (opposite the South African Embassy) on Saturday 27, 2012 from 12:30 to 4:30pm.

This time the discussion topic is ?Unpacking the Copac draft constitution for writers and artists.? Prominent writer; Alexander Kanengoni, and UZ Law Professor; Lovemore Madhuku will each give a brief presentation before a fully-fledged discussion on this topical issue.

Those who were not at the last meeting are reminded to bring $10 membership fees. Remember: the major objective of ZWA is to bring together all willing individual writers of Zimbabwe in order to encourage creative writing, reading and publishing in all forms possible, conduct workshops, and provide for literary discussions. Zimbabwe Writers Association (ZWA) is the newest nationally inclusive writers Organization whose formation started in July 2010 leading to t…

Be Breast Aware/ Ziva nezvegomarara ramazamu

Image
Musi weMugovera 13 Gumiguru, kwaiva kumakuwerere kuBook Cafe uko vanasikana vemuZimbabwe vanoita zvehudavadi, vachiri kusumukira nevave namazita vaitaura nezvechenjedzo yegomarara ramazamu mumwedzi uno waGumiguru unova mwedzi unotaurwa uye kupiwa chenjedzo yezvegomarara. Paivawo navarume vaivawo pamwe navanasikana ava kuvatsigira mukucherechedza nyaya yechirwere chegomarara ramazamu iri. chirwere ichi chakanzi hachibati madzimai chete, kana varumewo vanoita chirwere chegomarara remazamu iri.Mifananidzo iyo ndiyo yevamwe avo vaiva pachiitiko ichi. Gomarara remazamu ranetsa munyika yeZimbabwe zvokuti mutevedzeri wemukuru wamakurukota muzvare Thokozane Khupe umwewo wevamwe vakasangana nedambudziko iri kunyange havo vainge vasipo pachiitiko ichi semunhu ane basa rakawanda.

Dzimbahwe Arts Festival: Chipo chitsva chandakaona

Image
Dzimbabwe Arts Festival iyo yakaitika muna Gunyana pamazuva aiti 25 kusvika 29, yakapfuura hayo asi yakatiburira chipo chitsva. Chipo chitsva ichi chakabuda nomumwanasikana wechiXangani anodaidzwa nezita rekuti Ropafadzo Sibanda uyo anodetemba nerurimi rweXangani. Musikana uyu haaiti kumanikidzira kutaura nerumi rwaamai vake urwu, asi anoita zvokurusvisvina zvinoyevedza uye zvichitapira ruchibuda rwakatsetseka seupfu hwemudzurwa. Ropafadzo, uyo anoita rugwaro rwefomu yechitanhatu paAlpha Mpapa High School, anoti akatanga kuita izvi apo aive ari murugwaro rwefomu yetatu. Akazvitangira pazuva raipiwa vadzidzi vepachikoro chaanodzidza mibairo yekukunda muzvidzidzo zvavo.  Kubva ipapo Ropafadzo haana kuzotarisa shure. Akaramba achishingirira kudetemba nhetembo dzake nechiXangani, kusvika parizvino.  Ropafadzo anoti anofara zvikuru kutaura mutauro weXangani  uye anodada nemutauro wake zvekuti anokurudzira vamwe avo vasingagoni kutaura mutauro wavo kudzidzira kutaura mutauro waamai vavo. &q…

Diamond in his son’s grave/ Mune Ngoda Muguva reMwanakomana

Image

Naki Anouraya Shumba

Image

National Arts Merit Awards yoremekedza vananyanduri nemenduru

Image