Friday, 24 February 2012

Commemorating the International Day of Mother Toungue

Rwaamai Kutapira


Pavakanditambidza mai ndakaruhwa kutapira
kuita kunga huchi hune ivhu
ini ndokuhuti mune dzangu ndangariro gukuchire
pane wangu muromo range
usazokanganwa amai mashoko kutapira
kana tsumo namadimikira kuzipa sehuchi hwedendende
kana idzo nyaudzosingwi, muromo wangu
pakurira vaya vasati vaziva urwu rurimi
irwo rwuya mai vakati heyi nhaka ndakupa
ini ndokuti chandabata handikandi pasi
zvevamwe ndinogoka asi handiti ndewangu
wangu ndoutaura kuna vose vane zheve dzokuhwa ndichidada
mai vangu havana kuita zishura
rokundinyima rwavo rurimi runamaungira
anoti munzeve tsepete kutapira semudyandakasungwa huchi hwashuro
hwakasakisa shumba kuva gava rashuro
ini sakamba ndokuramba ndichisheedzera
pandabata ndabata
hezvi nhasi ndodada narwo rwavakandipa mai
runodai wari kutapira
kutapira
iwe kani
kutapira!

Saturday, 18 February 2012

Gang Raped

Foto by Tinashe Muchuri


They came
These dogs
Smelly
And vomited their dirt
In me
And left me
With this
Ailing body
                              
                                   Before long
                                 They came back
                                  Blaming me
                                 Of inflicting pain
                                 To their bodies
                                  Damn’t!


copyright Tinashe Muchuri 2007
First published in War Against War by Mensa Press (2010)

Thursday, 16 February 2012

My Story

I know this story from the day I saw light through the woman my mother is. Father never knew I was communicating with mother from the day he met her in the oviduct and accompanied her down to the placenta. the day her body begun to change shape and emotions. I love that for I begun to send mother on errands she was not used to. More visits to the toilet. More eats of things she used to hate. In most cases she listened. In a few incidences she decided to go against my ideas, she became sick. I felt sorry for her when she disobeyed my instructions. Especially when she vomit after eating things I disliked. Maybe that is the reason why from the day I was born they called me mudhara.

Poetry Foundation Ghana Online Poetry Contest

More information on: http://poetryfoundationghana.org/

RULES FOR POEM SUBMISSION

  1. The theme or subject matter of the submitted poem must be on POLITICS and nothing else. Poems which fail to capture this theme will be discarded.
  2. Submitted poem should be pasted directly in the text area and the subject line bearing the name POETRY CONTEST. No attachments will be accepted.
  3. All entries/inquiries must be submitted to: submissions@poetryfoundationghana.org
  4. All entries will be judged anonymously and the poet’s name will not appear on the poem itself.
  5. All poems must have a title and must not exceed 40 lines in length (excluding title).
  6. Poems must be the original work of the contestant.
  7. Entries must not have been published, self-published, published on a website or broadcast before February, 2012.
  8. Entries must be written in English language.
  9. There are no charges, ENTRY is free.

Wednesday, 15 February 2012

Intwasa Arts Festival 2012 calls for applications

Dates for the 8th edition of the Intwasa Arts Festival KoBulawayo are set. The Festival will be running from 18-22September 2012. The festival showcases music, dance, fashion, poetry, visual arts, literary arts and film. The deadline for applications is 30April 2012. In Harare forms are available at Global Arts Trust, 168 Chinhoyi Street, Harare. Those interested can also apply online through Intwasa Arts Festival KoBulawayo website, www.intwasa.org or visit the festival blog; http://intwasa.blogspot.com/

Tuesday, 7 February 2012

Poetry in Theatre in the ParkPROGRAMME JULIUS CHINGONO HOMAGE

Venue: Theatre in the Park
Date: 8th February
Time: 6/6.30pm to 8pm
MC: Michael Kudakwashe


6.30: Welcome remarks by the MC and presentation of the Ambassador of Spain, H.E. Pilar Fuertes Ferragut

6.35: Words by the Ambassador of Spain, H.E. Pilar Fuertes Ferragut

6.40: Guest of honor: a representation of the Ministery of Education, Art and Culture, presented by the MC

6.45: Words by Murray Mc Cartney from Weaver Press, presented by the MC

6.50: Reciting of 5 poems
- Batsirai Chigama “Through the eyes of Julius”
- Tinashe Muchari “Wakatisiira iyi nhaka”
- Rumbi Katedza “For all season” (poem written by Mr. Chirikure Chirikure)
- Larry Kwirirayi “Trash-heap thoughts”
- Rumbi Katedza “Waiting for the bus” (poem written by Mr. John Eppel)

7.00: Song of Chikwata 263 (tbc)

7.05: Reciting of 6 poems
- Trust Mutekwa “Julius Chingono”
- Mbizo Chirasa “Tribute to African Writers”
- Fungai Machirori “Grief is not”
- Josiah Mawoyo “Letter to Julius”
- Murray Mc Cartney “Insanity” (poem written by Mr. Mgcini Nyoni, 30 seconds)
- Batsirai Chigama “Ode to Julius Chingono” (poem written by Mrs.Virginia Phiri)


7.15: Performance of Chingono´s diaries by Walter Muparutsa

7.25: Memories: Reciting of 2 Chingono´s poems and two anecdotes of Chingono
- First poem “Dai” recited by Lloyd Machacha
- Second poem “My uniform” recited by Keith Mushonga
- First anecdote by Comrade Fatso
- Second anecdote by Togara Muzanhenamo

7.35: Vote of thanks by Marina García, Cultural Attachée Embassy of Spain

7.37: Cocktail

Mwanasikana

Akakuti uri wekuombera ndiani?
Muriwo, kuombera.
Upfu hwesadza, kuombera.
Hanzu dzokusimira, kuombera.
Ndiani akazokutusva kuombera?
Inga kare waimboomberwa wani!
Waunza mombe mumusha mawakaroorwa
Nokuumba hari,
Taiombera.
Washuzhira mhuri mugore rezhara nokuruka seme,
Taiombera.
Wavaka danga baba vomusha vaenda kundoshava,
Taiombera.
Vazukuru vaguta nenzungu nemutakura wenyimo
zvakabva mune yako tseu
Vaiombera.
Waunza mukuwasha aiumba ukama nesu,
Taiombera.
Nhasi zvauya sei mwanasikana?
Dzoka kwawakabva tiomberezve.
Dzokawo tikuridzire miridzo.
Miromo yedu inososonera kukupembedza.

Copyright Tinashe Muchuri 2004

Thursday, 2 February 2012

Kunditi nzenza nokuti ndakuda!

Here is a poem that I wrote some years back. But felt it is relevant this year especially on the fact that this year it is the women who should be showering their men with Valentine's Day gifts and presents. This is easy in the other parts of the world but when it comes to our part of the world, women are regarded as loose if they propose to men. How do you take it? Is it possible for our women here to say to men, I love you and be accorded the same respect with the women the men has proposed to? let us discuss this ?

Ndakamutarira
iye ndokunditarirawo.
Ndakanyemwerera
iye ndokunyemwererawo.
Wanike wangu mwoyo nyevenu,
pedyo naye ndiye swedere
iye ndiye kure neni taraukire.
Ini aizve, zvaita sei?
Iye wake muromo sone.
Ini pedyozve swederere,
iye sakare kure neni taraukire.
Ini nhaiwe mwana iwe!
Iye wake muromo mwiro.
Ndikati ndazomuwana
sekuudzwa kwandaiitwa natete munhanga
kana wanzi tsvaru rego ita magamira mudenga muswe wengavi.
Iti pfavava sebvumbi,
kunge risingarumi icho chiri chikara.
Wozonyudza ako meno adikitira.
Ndikati pada kana mugota shoko rasekuru ndiro ndiro neratete.
Ndikati namangwana handineti kudikitira.
Ini ndiye sazuro uya ruoko sumudze,
iye rwakewo sumudze.
Ini inga dzadyira wani,
sango zvarinopa waneta wani
neni apa handineti,
chiregai ndipotsere riri shoko.
Ndokurikanda kwaari wemugota.
Ndokunzi zvakatanga rini nhai wenhanga?
Ini yava ipi iyi zvakare?
Zvikanzi kuti musikana avambe mukomana?
Ini iyi yokuganha hauna kumboinzwasu?
Zvikanzi anenge anonokerwa neshoko?
Ini zvasiyanei mwachewe?
Iye ndokuti kudii kwazvo?
Ini zvatangoenzana wani?
Iye a-a, iwe!
Ini wangu mwoyo chidokwadokwa kwauri muchinda
dai waiva uta wakadauka kare ukati pauri tika.
Iye ndokuti zii akadaro.
Ini asi harina kupinda munzevesu?
Iye ndokunditi dzokera kwatete undorairwa.
Ini saka hatisati tafananazve!
Hamenozve iwe nzenza.
Ini kunditi nzenza nokuti ndakuda?

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...