Runondivaka


Runondivaka

 
Rudo runonditambudza

runondipa kunyanya kudzamisa pfungwa

zviya zvokudzisiya dzanyura semazino echikwekwe

chinoti kana chodzurwa chinodzipura nenyama.

 
Rudo runondibata

ruchindisvitsa kune imwe nzvimbo yandisina kumbosvika

kundifundisa vanhu vandisina kuona mungwavaira

ruchindisiya ndakarindira kupona nekupora kwavo.

 
Rudo runondisutsa

ruchindiita kuti ndive nyanduri, munyori, sarungano mudavadi chaiye

zvinoita ndiite kunge ndagarwa nomweya munaku

kusvikira paya ndodurura mazwi masvinu.

 
Ndirwo rudo ndirwo

ndirwo rwunondsutsa

ndirwo rwunonditusa

ndirwo rwunondivaka kuvaka.

 


© 2015Tinashe Muchuri

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru