Zvipfuyo nevana vazvo
Kushandisa ruzivo rwatakapiwa pakubarwa tichirutambidzawo kune rudzi runouya. Kwaingova kusada kunzi takaita usimbe. Hezvo, izvo. Yava nguva yenyu vaverengi kutandara neruzivo urwu.


Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru