Mazwi matsva

Ndange ndichimhemhaira ndokusangana nemazwi aya mamwe acho agara anotoshandiswa asi mamwe azobudawo nemundangariro dzangu. Zvichida tiri vazhinji tingade kuti tisaite usimbe nekuunza mazwi matsva nekuti vekare vakatipa mazwi aienderana nezvitsva zvenguva yavo. Mazwi akaita sekuti mugwagwa vachireva road; muponoro vachireva pole; nduwe vachireva pant; komichi vachireva cup, gumbeze vachireva blanket.

Ari pazasi aya akafungwa navamwe. Mamwe acho naivo vekare vaiva vasina usimbe. Mashoma ndiwo azongovawo matsva uye mamwe kuitira kuti ekare acho vanhu vasazonetseka kutsvaka rechiShona rinoenderana naro.
Flyover –                                 dasviko
Light bulb-                              dendemwenje
Twitter-                                  katwati/twati
Whatsapp-                              ndeipi
Internet-                                 dandiranyika
Website-                                 dandemutande
Email-                                     tsambagetsi
Money gram-                          getsimari
Telegram-                               nharemari
Condom-                                gamambeu/dzivasiki
Attachment-                           chinamira
Attached-                               zvakanamirwa
Wetland-                                dapfanya/defe/dete
Waterlogging-                        ndove

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru