Friday, 21 March 2014

Kupembera zvanguHanditambi nekutamba nemashoko
Shoko rabuda haripotsi semuseve, bara kana pfumo
Ndinotema mapazi akaoma pamichero semurimi
Ndichidurura mupfudze pamidzi semuti namashizha awo
Ndinourungira mazwi semuimbi wehari nehurungudo
Ndichishapura nyika semudzimai anoshapura imba yake
Pasi ringoona mamirire ayo nyika, hunhu netsika
Magariro zvichiti pamhene yacha
Kugarisana nekuyanana munongedzo ndisingapotsi
Ndicho chandakapiwa ichi chipo
Kuwana kutandara murino dandaro
Ndichisiya matsimba anozotsika rudzi runouya

No comments:

Post a Comment

Mwana wen'ombe anonzi mhuru.

Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru. Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzanda...