Dai Usiriwe ZvakoDai usiriwe zvako wakapisa sora
Dai usiriwe zvako wakatema miti
Dai usiriwe zvako wakaregera ndove yavanhu
Ichipinda mumatsime edu
Dai usiriwe zvako wokuedzera zvombo zvine muchetura
Mugungwa
Dai usiriwe zvako unoteurira mafuta edzimotokari
Akamboshanda munyanza
Dai usiriwe zvako unoshandisa zvombo zvine muchetura
Dai usiriwe
Iyewe iwe
Iwe muparanzongo
Mvura ine dutu
Iyoyi iyi inoyeredza madhaka
Neiya inoputsa makomo
Kana nzizi dzisingachengeti mvura
Namakore ezhara
Kana zuva rinopisa richitora upenyu
Tisingazvizivi.

Tinashe Muchuri  2008

Comments

Popular posts from this blog

Chiuno Hachina Murombo Muzukuru